ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V PDF

Description
ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information - Organization setting

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 18 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information - Organization setting ii. จะปรากฏหน าต าง Organization setting 2 iii. หากต องการ เพ มรายการ Organization (แผนก) ให คล กท เพ ม(A) iv. จะเห นหน าต างด งข างล าง ให ใส ช อ Dept. Name ส าหร บ แผนกท ต องการเพ ม v. กดบ นท ก vi. จะม แผนก Technic เพ ม 3 vii. Organization สามารถ ท าเป น Tree ได ค อ ม แผนก (Organize) ย อยได โดย การเล อก Super Dept. ด งร ปข างล าง viii. ใส ช อแผนกย อยด งร ปข างล าง ix. เม อกดบ นท ก จะเห นว า แผนก Repair เป นแผนกย อยของแผนก Technic หมายเหต : ช อท กแผนกจะต องไม ซ าก น ไม ว าจะเป นระหว างแผนกย อยใดๆก ตาม และ การจะลบแผนกใดๆก ตามต อง ลบข อม ลพน กงานท กคนในแผนกท จะลบ ในเมน Personnel information- Personnel entry - ลาออกจากงาน (L) เส ยก อน 4 x. ส าหร บการแก ไข และ ลบ แผนกท เพ งใส ให กด แก ไข(E) และ ลบ (D) ได b) การใส Personnel entry i. ให เร ยกเมน Personnel Information - Personnel entry ii. จะปรากฏหน าต าง Personnel entry iii. 5 iv. การใส ข อม ลส วนบ คคลเพ มให คล กท เพ ม (A) v. จะเห นหน าต าง ข อม ลพน กงาน (Employee info) 6 vi. รายการท ต องใส ค อรายการในร ปข างล างท วงส แดง (Work Id: ก บ ช อ:) ส วนเพศ ให ใส ตามความเป นจร ง เสร จแล วกดป ม บ นท ก(S) ท วงส น าเง น vii. แล วจะเห นรายช อพน กงานใหม ท เพ งเพ มเข าไปในข นตอนก อนหน า 7 viii. ลบท งพน กงานถาวร หร อ Personnel entry ต องให คล ก ลาออกจากงาน ix. แล วจะเห นหน าต างถามว าจะต งให พน กงานท เล อกอย ในสถานะลาออกหร อไม ให กด Yes x. แล วจะเห นหน าต างให ใส ว นท ท ลาออก xi. หน าต างรายช อคนท ลาออกจะแสดงข นมา xii. ถ าหากเล อกลบในหน าต าง Dimission จะเป นการลบ ข อม ลพน กงานคนคนน นออกถาวร 8 c) การ Export ข อม ลพน กงานออกไปเป นไฟล Excel (นามสก ล XLS) i. ท หน าต าง Personnel entry ให กดป ม ส งออก(O) ii. จะข นหน าต างให เซฟไฟล Excel (นามสก ล.XLS) 9 iii. เม อเป ดไฟล Excel ท เซฟในข นตอนก อนหน า จะ เห น ด งร ปข างล าง 2. การป อนข อม ลพน กงานลงในไฟล Excel a) เม อเป ดไฟล Excel ท ถ ก Export จาก ข อม ลพน กงาน(Personnel info) ของโปรแกรม A1 มาเท ยบก บ รายการช อพน กงานในหน าต าง ข อม ลพน กงาน(Personnel info) ของโปรแกรม A1 จะ เป นว า ข อม ลจะ match ตรงก น คอล มน ต อ คอล มน b) ให ใส ข อม ลตามร ปแบบ และ ล าด บ ด งน i. Department: ให ใส ช อแผนก (Department) ใน column A ของ ไฟล Excel ต งแต cell A2 Ax โดยท Ax หมายถ งเซลล ใดๆ ในคอล มน A, 10 Department ต องม อย ใน Organization ซ งถ กเพ มเป น Dept. Name: โดย ช อของ Department จะม ไม ซ าก น ii. Work ID: ให ใส หมายเลข เป นหมายเลขรห สพน กงาน ซ งต องไม ซ าก น และ สามารถ ข นต นด วยเลข ศ นย ได แนะน าให ใส เป นต วเลข ห าหล ก เร มจาก ถ ง iii. Name: ให ใส ท ง ช อ และ นามสก ลของพน กงาน iv. Enroll No.: ให ใส เป นหมายเลขล าด บท ท พน กงานคนน นๆถ กเพ ม สามารถข นต นด วย เลข ศ นย ได แนะน าให ใส เป นต วเลข ห าหล ก เร มจาก ถ ง เช น คนท เพ ม เป นคนแรก ควรจะม ค า คนท ถ กเพ มเป นคนท สอง ควรม ค า เป น หมายเลข Enroll No. ควรจะม 1 ค า ต อ 1 พน กงานท เพ ม ต อ 1 คร ง และ จะไม ม ค าซ า ก น โดยปกต โปรแกรม A1 จะก าหนดให เองหากใส ข อม ลพน กงานแบบ manual ก บ โปรแกรม A1 แต หากใส ข อม ลพน กงาน ในไฟล Excel เพ อ import ให ใส เองตามหล กท กล าวไป v. Gender: เพศ ใส เป น Male หร อ Female vi. ID No.: หมายเลขบ ตรทางราชการท ใช อ างอ งบ คคลเช น บ ตรประชาชน ใบข บข vii. Attendance type: ใส รห สบอกช วงการเข าออกท างานของพน กงาน เช น 0 = เข า ตามช วงเวลา, 1 = เข านอกช วงเวลา viii. Week end:ใส Week end Id ท โปรแกรม A1 ต งไว ในเมน Time Attendance Management - Weekend Configure เช น W001 ค อ หย ด 1.5 ว น ค อ บ ายว นเสาร และ ว นอาท ตย ท งว น, W002 ค อ หย ดหน งว น ค อ ว น อาท ตย เท าน น, W003 ค อ หย ด สองว น ค อ ว นเสาร และ ว นอาท ตย ix. Entry Date: ว นท บรรจ เข าท างาน x. Remark: ข อความโน ตต างๆของพน กงานคนน xi. Operator: ผ ใช งาน (user) ของโปรแกรม A1 ท ใส ค าพน กงานคนน นๆ xii. Operation Date: ว นท ใส ข อม ลลงโปรแกรม A1 หากใช การน าเข าจากไฟล ตาราง Excel (.xls) คอล มน น จะใส เป นว นท และเวลาท โปรแกรมน าเข าโดยไม สนว าค าจาก ตารางไฟล Excel ม ค าใด หมายเหต : - ค า Name และ Work ID ต องใส เสมอ ไม ว าจะเป นการน าข อม ลพน กงาน เข าจากไฟล Excel หร อ การใส แบบ manual 11 - ค า Enroll No. จะต องน ามา match ก บ ค า Regist No. เม อน าเข าข อม ลพน กงาน จาก ไฟล Excel เสมอ c) เม อใส รายการข อม ลพน กงาน ในไฟล Excel เร ยบร อยแล วให ท าการน าเข าด งน i. คล กท น าเข า(I) ในหน าต าง Personnel entry ii. จะเห นหน าต างให เล อกไฟล Excel ท จะ import คล กท ป ม [ ] 12 iii. ให เล อกไฟล Excel ท ใส ข อม ลพน กงานด งท กล าวไว ในห วข อ [ 2.การป อนข อม ล พน กงานลงในไฟล Excel - b) ให ใส ข อม ลตามร ปแบบ และ ล าด บ ด งน - (i Department: ถ ง xii Operation Date: ) ] iv. หากไฟล Excel ท เป ดสามารถน าเข าข อม ลได จะปรากฏ หน าต างด งข างล าง 13 v. คล ก OK แล วจะเห นหน าต างถ ดไปด งข างล าง vi. การจ บค คอล มน ท จะถ กเข ยนลงฐานข อม ลโปรแกรม A1 ก บ คอล มน ของตาราง ไฟล Excel ข อม ลพน กงาน ต อง จ บค ให ถ กต องอย างน อย สามค าท วงเป นส แดงในร ปข างล างค อ Work ID:, Employee name:, และ Regist No. โดยให จ บค ค า Regist No. ก บ ค า Enroll No# เสร จแล วคล กป ม ต อไป(N) 14 vii. จะเห นหน าต างด งร ปข างล าง ให คล กป ม ต อไป(N) viii. ต อมาจะเห นหน างต างแสดงต วอย างการน าเข า หาก ถ กต องด แล ว ให คล กป ม ต อไป(N) แต ถ าไม ถ กต อง ให คล กป ม กล บ(B) 15 ix. ต อมาจะแสดงข อม ล ผลล พธ การน าเข าเช น ถ าม บ คคลท ซ าก นอย แล ว จะ ข นใน จ านวน ข อม ลบ คคลท ไม ถ กต อง แล ว ให คล ก ต อไป(N) (ม ป มเด ยวให เล อก) x. แล วจะข นหน าต างแสดงว าน าเข าข อม ลเสร จส นแล ว xi. จะเห นว าม ข อม ลพน กงานท ถ กน าเข าจากไฟล Excel ท ไม ซ าก บท ม อย ในโปรแกรม A1 อย แล ว เพ มข นมาในหน างต าง Personnel entry รายการพน กงานก อนการน าเข าไฟล Excel (MIS_2.xls) 16 รายการพน กงานหล งการน าเข าไฟล Excel (MIS_2.xls) 17
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks