Permbledhje nga testet ne vendosje menaxheriale

Description
1. 1. kualitative jan qels I suksesitt te qdo organizate: a) gjykimet b) udheheqjet c) vendimet d) planet e) sjelljet 2. Teoria prescriptive eshte teori e cila permban…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 1. kualitative jan qels I suksesitt te qdo organizate: a) gjykimet b) udheheqjet c) vendimet d) planet e) sjelljet 2. Teoria prescriptive eshte teori e cila permban nje zgjerim te: a) teoris deskriptive b) teoris normative c) teoris racionale d) teoris se racionalitetit te kufizuar e) teoris bihevioristike 3.Supozimet e modelit racional te vendimarrjes jane te gjitha te meposhtmet, perveq ciles? a) ekzisotn vetem nje marrs I vendimit b) marrsi I vendimit zhvillon gjykimin dhe intuiten ne vendimarrje c) marrsi I vendimeve posedon njohuri te persosur d) marrsi I vendimev I ka te gjitha njohurit relevante e) tersia e pasojave potenciale eshte e parashikueshme 4. Vendimarrja lidhet me percaktimin e qeshtjeve te meposhtme perveq ciles? a) vendi I vendimarrjes b) koha e vendimarrjes c) menyra e vendimarrjes d) autori I vendimarrjes e) arsyea e vendimarrjes 5. Karakteristika e vendimarrjes se programuar jane te gjitha te meposhtmet, perveq ciles? a) strukturimi I mire I problemeve qe duhet te zgjidhen b)percaktimi sipas rregullave dhe procedurave c) egzistimi I sigurise relevante gjat zgjedhjes se alternatives d) kriteret e qarta per zbatimin e vendimit e) percaktimi I veshtire I alternativave per zgjedhjen e problemit 6. Sipas kriterit subjektiv apo bartesit te vendimarrjes, dallohen vendimet: a) individuale, grupore, cooperative b) te strukturuara, gjysme te strukturuara, te pastrukturuara c) rutinore, te pershtatura, innovative d) individuale, te pershtatura grupore e) individuale, grupore, kolektive
 • 2. 7. Lidhmeria reciproke e vendimeve mund te jete …………………........................? a) horizontale; vertikale b) programore; strukturore c) matshme; gjithperfshirse d) terthorte; e drejtperdrejt e) diciplinare; interdiciplinare 8. Ne rolin e vet informues, menaxheri sherben si …….., ………., dhe ……..? a) zedhens; monitorues; shprendares b) shprendares; zedhens; negociator c) monitorues; shprendars; lider d) ndermarres; monitorues; shprendars e) monitorues; negociator; nderlidhes 9.Dy ndarjet e teoris se pergjithshme te vendimarrjes jane: a) teoria interaktive; teoria deskriptive b) teoria normative; teoria proaktive c) teoria deskriptive; teoria neoklasike d) teoria normative ; teoria deskriptive e) teora normative ; teoria diskriminuese 10.Teoria kuantitative e vendimarrjes konsiderohet: a) teoria preskriptive b) teoria deskriptive c) teoria normative d) teoria racionale e) teoria e dobise 11. Supozimet e modelit racional te vendimarrjes jan te gjitha te meposhtmet, perveq ciles? a) egziston vetem nje marrs i vendimev b)marrsi i vendimit ka vetem nje qellim fiks c)merrsi i vendimit i nenshtrohet kufizimeve ne vendosje d)marrsi i vendimeve ka ne dispozicion te gjitha informatat e nevojshme per procesin e zgjedhjes e) tersia e pasojave potenciale eshte e parashikushme 12. Modeli i racionalitetit te kufizuar sygjeron qe koncepti i sjelljes maximale te zevendsohet me konceptin: a) racional b) e sjelljes se kufizuar c) e sjelljes se kenaqshme d) deskriptive e) preskriptive
 • 3. 13. Karakteristika te modelit organizativ jane te gjitha te meposhtmet , perveq ciles? a) politika e reagimit te terthort b) shmangia nga pasigurit c) shfrytzimi i procedurave standarde operative d) qellimet e shumfishta dhe te natyrshme e) shqyrtimi sekuencial dhe aproaktiv i alternativave 14. Vendimarrja e programuar perdoret per zgjidhjen e problemeve : a) strategjike b) rutinore c) jorutinore d) veshtira e) te pastrukturuara ( vendimarrja e paprogramuar) 15………….. dhe ……………. Jane faktor kyc ne marrjen e vendimeve te paprogramuara: a) intuita ; ndjenja b) pervoja ; ndjenja c) pervoja ; perceptimi d) intuita ; pervoja e) intuita ; besimi 16. Tri grupet e roleve te menaxherve jane : ………….. , .............. dhe .................. : a) nderlidhes , informues , negoaciator b) nderpersonal , informues , ndermarrs c) vendimarrs , monitorues , nderpersonal d) informues, vendimarrs, nderpersonal {(1.nderpersonal (figure qendrore , lider dhe nderlidhes), 2. informues (monitorues, shprendars dhe zedhends) dhe 3. vendim-marres ( ndermarrs, trajtues i konflikteve, alokator i resursev dhe negociator)){ e) informues, venimarrs , nderlidhs 17. Vendimi i RH (resurseve humane ) ne nje biznes te vogel per ristruktuim te punes permes largimit te disa puntorve nga puna eshte vendim ….: a) i programuar b) i paprogramuar 18. Teoria normative jep pergjigjje ne pytjen se si te normalizohen marrdheniet ne procesin e marrjes se vendimeve: a) e sakt b) pasakt
 • 4. 19. Vendimet e programuara ................: a) jane programet , strategjit dhe ... b)kerkojn nivel te lart te delegimit c) jane vendime me ndikim te madh d) mund tu delegohen niveleve me te ulta menaxheriale e) zgjidhin probleme te caktuara 20. Ne nivle te biznesit merren vendime : a) stategjike ( ne nivle te korporates)w b)operative ( ne nivel funksional)w c) taktike ( ne nivle te biznesit) d) koncptuale e) te nivelit funksional 21. Vendimet qe perfshijne perdorimin e procedurave apo punve te papercaktuara organizative ...........................: a) vendime jorutinore b)vendime kolektive c) vendime rregullative d) strategjike e) te gjitha Pjesa me e madhe e vendimeve te rendesishme ne organizata moderne merret me rrethana te rrzikut E SAKT Faktoret shoqeror jan element i mjedisit te Brenshem te Organizates E SAKT Thjeshtesin apo nderlikushmerin e rrethines e percakton numrin e alternativave te shqyrtuara ne procesin e vendimarrjes E SAKT Teknika Normale grupore eshte teknina me Kuptimplot e vendimarrjes grupore qe parasheh intezitetin ne iteraksion mes alternativave te grupit E SAKT Kur kerkoht dije polivalente e nivelit te larte vendimet merren ne grup E SAKT Vendimarrja Individuale e ka si perparesi Moralin Kundrejt vendimarrjes grupore E PASAKT . |Permendi faktoret e Mjedisit te Breshem 
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks