Performance Test

Description
Activity for Submission

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Mahahalagang Impormason  Agosto 18, 1308 (Kamatayan ni Sta. Clara)  Noong 1303, nakapagtayo si Sta. Clara ng simbahan sa Montefalco Sta. Clara de Montefalco   Sta. Clara de Montefalco Si Sta Clara de Montefalco ay patrona ng mga may sakit sa puso. Pumasok siya sa Tercesa Orden ng mga Fransiskano sa Montefalco. Siya naman ay pu-masok sa orden ni San Agustin at naging unang abesa ng kumbento noong 1294 matapos magsagawa ng pang publikong kumpisal sa harap ng mga kasamahang ma-dre. Siya ay nakaranas ng ecstasy sa loob ng isang linggo. Nagkaroon siya ng pangitain ng panginoon na hiruhukuman siya. Nagkaroon rin siya ng pangitain ni  Jesus na nakasuot ng isang dukhang manlalakbay. Nakita niya itong na may dalang krus at pagod na pa-god. Lumuhod siya sa harapan nito at sinabi niya kay  Jesus panginoon, 'saan ka tutungo?', sumagot si jesus, 'nalibot ko na ang buong sanlibutan at nag hahanap ako ng matibay na lugar kung saan ko itatanim ang matibay na krus na ito at wala akong matagpuan.' Mat-apos pilit na inabot ni Santa Clara ang krus bilang tanda ng kanyang interes na tulungan ang panginoon. Winika niya kay Sta. Clara, 'nakatagpo na ako ng lugar kung saan ko ito itatanim ang krus na ito. Dito sa wakas nakatagpo na ako ng pagkakatiwalaan ng krus', at itinanim niya ang krus sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng matinding sakit at hirap. Ang nalalabing panahon niya ay ginugol niya sa paglilingkod sa mga madre bilang mabuting abesa pumanaw siya noong Agosto 18,1308. Matapos siyang mamatay ay agad na binuksan ang kanyang puso at duon natagpuan nga ang isang krus. May sugat din ang kanyang puso na parang hagupit. Sta. Clara Parish School   February 2 18    BALITANG PANDAIGDIG Ang American Music Awards ay isang tanyag na awards show na nagbibigay ng parangal sa mga maniningning na personalidad sa industriya ng musika. Bukod sa BTS, nagtanghal din ang mga bandang Portugal.  The Man at Imagine Dragons. Umawit din sina Lady Gaga, Kelly Clarkson at Diana Ross. Idinaos ang 2017 American Music Awards sa Microsoft Thea-tre sa Los Angeles, California. Huling bumisita ang BTS sa Pilipinas noong Mayo para sa ka-nilang Wings Tour. Maraming mga fans ang pumunta sa nasabing Wings Tour na ginanap sa SM Mall of Asia Arena, Philippines noong Pagtatanghal ng K-pop group na BTS sa American Music Awards  WWW.GOOGLE.COM  BALITANG PANLALAWIGAN Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang pagtataas ng alert level status ng bulkang Mayon mula sa Alert Level 3 patungong Alert Level 4. Nangangahulugan ang naturang alert level ng intense unrest o imminent and hazardous eruption. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Phivolcs Director Renato Solidum, sinabi nito na senyales umano ng pagbabago sa bulkan ang naobserbahang mataas na kulot-kulot na abo o ash column na tinatayang umabot ng tatlong kilometro. Mayon lava flow umabot na sa ilang barangays, ilang punongkahoy apektado - LGU Nakikita rin umano ang papataas na energy ng volcanic tremors sa bulkan at pinangangambahan ang pagputok nito sa anumang araw. Samantala, zero visibility na ang ilang daan sa Guinobatan dahil sa maitim na abong naka-palibot sa area. Legaspi City WWW.GOOGLE.COM WWW.GOOGLE.COM  Maraming mga istudyante ngayon ang nahihirapan sa pag-aaral nila dahil sa dami ng gawain ngunit ang iba ay bumabagsak parin kahit na masipag sila. Ang ka-dalasang dahilan ng pagbagsak ng mga istudyante ngayon ay dahil sa mga pang- pangkatang gawain at ang iba naman ay bumababa ang markang nakukuha nila de- pende sa mga miyembro ng kanilang grupo o pangkat ngunit bakit nga ba? Ang iba sa mga istudyante ay mga tamad. Ang iba rin naman ay umaasa lamang sa mga masisipag nilang kagrupo ngunit mayroon parin silang markang nakukuha. Kadalasan naman, sila pa ang may mas mataas na marka kesa sa mga istudyanteng gumagawa talaga ng gawaing naka-atas sakanila.sila rin ang kadalasang dahilan kung bakit tinatamad o nawawalan narin ng ganang gumawa ng gawain ang mga kagrupo nilang masisipag. Maraming istudyante ang nagrereklamo dahil sa mga kagrupo nilang ganito, mga tamad, ngunit wala pa ring nahahanap na solusyon para sa problemang ito. Mayroong mga istudyanteng hinahayaan na lamang ang pang-aabuso ng mga kamag-aral nila sa- kanila ngunit mayroon din namang mga istudyanteng tinatanggal na lamang ang mga pangalan ng mga kagrupo nilang hindi tumutulong sa paggawa ng gawaing naka-atas sa kanila. Maraming mga istudyante ang umaasa na maayos na ang problemang ito. -Glyza Catalan EDITORYAL BY: GLYZA CATALAN Aking Ka-Grupo
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks