PENSUMLISTE HØST 2007 SOSIALANTROPOLOGI. Bachelorgrad Mastergrad Emner - PDF

Description
PENSUMLISTE HØST 2007 SOSIALANTROPOLOGI Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Kompendier i pensumlista fås kjøpt

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 50 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PENSUMLISTE HØST 2007 SOSIALANTROPOLOGI Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Kompendier i pensumlista fås kjøpt ved SiT Tapir Fagbokhandel på Dragvoll. BACHELORGRAD SANT0001 KULTURFORSTÅELSE OG INTERNASJONALISERING Bøker: Brøgger, Jan: Kulturforståelse: En nøkkel til vår internasjonale samtid. N.W. Damm & Søn A/S, 1993 Artikler i kompendium: Andersen, Fred Sigve (2001): Den meningsskapte organisasjon et fortolkende perspektiv på organisasjon, kultur og endring. Introduksjon, kap. 1 (s 13-37). Universitetforlaget. Appadurai, Arjun (2001): Grassroots Globalization and the Research Imagination. I: Appadurai, Arjun (red.) (2001): Globalization. A Millenium Quartet Book. Duke University Press; Durham & London. Archer, Lecia og Fitch, Kristine L. (1994): Communication in Latin American Multinational Organizations. I: Wiseman, Richard L & Shuter, Robert (1994): Communication in Multinational Organizations, International and Intercultural Communication Annual, Volume XVIII, SAGE Publications; Thousand Oaks, London & New Dehli. Eriksen, Thomas Hylland og Nilsen, Finn Sivert (2002): Begynnelser og tilløp. Kap. 1 i Til verdens ende og tilbake Antropologiens historie. S Fagbokforlaget; Bergen. Graham, John L. og Lam, N. Mark (2004): The Chinese Negotiation. I: Harvard Business Review on Doing Business in China. (2004) Harvard Business School Press. S Hamada, Tomoko (1995): Inventing Cultural others in Organizations: A Case of Anthropological Reflexivity in a Multinational Firm. I: Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 31 No. 1, March 1995, s Larsen, Tord (1996): Den globale samtalen Modernisering, representasjon og subjektkonstruksjon. I: Meyer, Siri og Steffensen, Morten (red.) (1996): Norge Museum eller fremtidslaboratorium? Kulturtekst 8, Senter for europeiske kulturstudier. S Longva, Anh Nga (1993): Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the Constraints of Ethnic Stratification. I: International Journal of Middle East Studies, Vol. 25, No. 3. (Aug., 1993), s Longva, Anh Nga (1999): Keeping Migrant Workers in Check: The Kafala System in the Gulf. I: Middle East Report, No. 211, Trafficking and Transiting: New Perspectives on Labor Migration. (Summer, 1999), s Millington, Andrew, Eberhart, Markus and Wilkinson, Barry (2006): Guanxi and supplier search mechanisms in China. I: Human Relations, Volume 59 (4), 2006: s Olivier de Sardan, J. P. (1999): A Moral Economy of Corruption in Africa? I: The Journal of Modern African Studies, Vol. 37, No. 1. (Mar., 1999), s Werthmann, Katja (2003): The President of the Gold Diggers: Sources of Power in a Gold Mine in Burkina Faso. I: Ethnos, Vol 68: I, 2003, s SANT0002 PSYKOLOGISK ANTROPOLOGI Bøker: Brøgger, Jan: Psykologisk Antropologi. Cappelen Akademisk Forlag 1999 (208 s.) Brøgger, Jan: Innføring i Sosialantropologi. Cappelen Akademisk Forlag Kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 (141 s.) Erring, Bjørn: Interaksjonsanalyse. Trondheim Kap. 1, 2 og 5 (43 s.) Johansen, Stein E.: Sannhet og sosial virkelighet: Et antropologisk perspektiv. Trondheim 1986 (44 s.) SANT1000/EX.FAC LÆREN OM MENNESKET INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI Bok: Berger, Peter og Thomas Luckmann: Den samfunnsskapte virkelighet. Fagbokforlaget, Bergen 2000 (205 s.) 2 Clammer, John: Approaches to Ethnographic Research i R. F. Ellen: Ethnographic Research. A Guide to General Conduct. Academic Press Limited, London 1984 (23 s.) Berreman, Gerald: Behind Many Masks. Ethnography and impression management in a Himalayan village, Bobbs-Merrill A-393 (22 s.) Dahl-Jørgensen, Carla: Arbeidsmiljø på tvers i M. Thorseth (red.): Globalisering og etikk. NTNU, Trondheim 2004 (10 s.) Eriksen, Thomas Hylland: Kulturelle veikryss i en global tid i J. Brinckmann og T. H. Eriksen: Verden som møteplass : essays om tverrkulturell kommunikasjon. Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget 1996 (7 s.) Eriksen, Thomas Hylland: Små steder store spørsmål. Innføring i sosialantropologi, Oslo Kap. 1, 2 og 3 (58 s.) Friedman, Jonathan: Globalization and Localization i J. X. Inda and R. Rosaldo (red.): The Anthropology of globalization: a reader. Blackwell Publishing Ltd., Malden, Mass (14 s.) Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures, kap. 1, Basic Books, New York 2000 (28 s.) Gupta, Akhil & Ferguson, James: Beyond Culture : Space, Identity and the Politics of Difference i J. X. Inda and R. Rosaldo (red.): The Anthropology of globalization: a reader. Blackwell Publishing Ltd., Malden, Mass (15 s.) Krogstad, Anne: Hermes møter pønkerne i O. Brox og M. Gullestad (red.): På norsk grunn. Ad Notam, Oslo 1989 (10 s.) Larsen, Tord: Er alle stygge andunger egentlig svaner? i Antropolognytt, Institutt for sosialantropologi, Oslo 1979 (14 s.) Larsen, Tord 1998: Om å tenke forskjeller i Fermann, G. og Knudsen, T. L. (red.): Virkelighet og vitenskap. Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. Ad notam Gyldendal, Oslo 1998 (45 s.) Malinowski, Bronislaw: The Subject, Method and Scope of this Inquiry i B. Malinowski: Argonauts of the Western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. Waveland Press, Inc., Long Grove, Illinois 1984 (25 s.) Melhuus, Marit: Insisting on Culture i Social Anthropology, Cambridge University press, vol. 7 part 1, Cambridge 1999 (8 s.) Sharp, Lauriston: Technological Innovation and Cultural Change i P. B. Hammond (red.): Cultural and Social Anthropology. Macmillan, New York (11 s.) Sørum, Arve: Sosialantropologiske grunnvoller i F. S. Nielsen og O. H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord: tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget, Bergen 2000 (34 s.) Wikan, Unni: Culture: A new concept of race i Social Anthropology, Cambridge University Press Vol. 7 part 1 (8 s.) 3 Anbefalt litteratur: Erring, Bjørn B.: En innføring i antropologiens idéhistorie. Sosialantropologisk institutt, UNIT, Trondheim SANT1001 IDENTITETSDANNELSE, IDENTITETSFORHANDLING OG IDENTITETSUTTRYKK Bøker: Caplan, Pat: Food, Health and Identity. Routledge Kap.1, 4, 5, 6, 10, 11 (ca. 80 s.) Eriksen, Thomas Hylland: Små steder store spørsmål. Kap. 3-9, Universitetsforlaget, Oslo 1998 (195 s.) Goffman, Erving. Presentation of Self in Everyday Life: Introduksjon og kap. 1. (13-82). Penguin Books 1990 (70 s.) Keesing, Roger M. Custom and confrontation: the Kwaio struggle for cultural autonomy. Chicago: University of Chicago Press 1992 (254 s.) Barth, Fredrik: Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 5 og 12. (9 og 19 s.) Barth, Fredrik: 'Introduction.' Barth, F. (red.): Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 (30 s.) Eidheim, Harald: 'When Ethnic Identity is a Social Stigma.', Barth, F. (red.): Ethnic Groups and Boundaries: the Social organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 (19 s.) Friedman, Jonathan: 'The Past in the Future: History and the Politics of Identity.' American Anthropologist, Vol. 94, , 1992 (12 s.) Krogstad, Anne: 'Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme.' Tidsskrift for samfunnsforskning, årg. 6, Oslo: Universitetsforlaget 1986 (29 s.) La Fontain, J.S: 'Person and Individual: Some Anthropological Reflections.' i Carrithers, M., Collins, S., Lukes, S. (eds): The Category of the Person, Cambridge: Cambridge University Press 1993 (18 s.) Larsen, Anne Kathrine: 'Nyere synspunkter på studiet av slektskap.' Norsk Antropologisk Tidsskrift 4/1996. Oslo: Universitetsforlaget, s (11 s.) Mauss, Marcel: 'A Category of the Human Mind: The Notion of Person; the Notion of Self.' Carrithers, M., Collins, S., Lukes, S. (eds): The Category of the Person, Cambridge: Cambridge University Press 1993 (26 s.) Radcliffe-Brown, A.R.: Structure and Function in Primitive Society, kap. I og II. London og New York: Routledge and Kegan Paul, 1971 [1952] (34 s.) 4 SANT1002 VERDI: ØKONOMI, POLITIKK OG ØKOLOGI (Ingen undervisning dette semesteret) Bøker: Eriksen, Thomas Hylland: Små steder store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. Universitetsforlaget, (Kap. 10, 11 og 12) Lewellen, Ted C.: Political Anthropology. An Introduction. Westport, /London, Mauss, Marcel: Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Oslo: Cappelens Upopulære Archetti, Eduardo: Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling, i Internasjonal Politikk, nr. 4-5, 1986 (24 s.) Barth, Fredrik: Økonomiske sfærer i Darfur, i Barth: Manifestasjon og prosess, Universitetsforlaget 1996 (20 s.) Barth, Fredrik: Økologiske relasjoner mellom etniske grupper i Swat i Nord- Pakistan i Barth: Manifestasjon og Prosess, s , Universitetsforlaget Barth, Fredrik: Segmentary Opposition and the Theory of Games, i Barth: Socialantropologiska Problem, Prisma 1971 (24 s.) Bloch, M. Og Parry, J.: Money and the Morality of Exchange, i Bloch and Parry (eds): Money and the Morality of Exchange, s. 1-33, Cambridge University Press 1989 (33 s.) Bohannan, Paul: The Impact of Money on an African Subsistence Economy, i Journal of Economic History, vol.19, 1959, s (12 s.) Eidheim, Harald: Lappish Guest Relationships under Conditions of Cultural Change, i Eidheim, H.: Aspects of the Lappish Minority Situation, Universitetsforlaget Gluckman, Max: The Peace in the Feud, i Gluckman: Custom and Conflict in Africa, s. 1-26, Oxford 1956 (26 s.) Gluckman, Max: The Frailty in Authority, i Gluckman: Custom and Conflict in Africa, Oxford, 1956 (27 s.) Harris, Marvin: Pig Lovers and Pig Haters, i Marvin Harris: Cows, Pigs, Wars and Witches. The Riddles of Culture, Fontana Books 1977 (17 s.) Kleivan, Helge: Økologiske endringer i Labrador, i Naturen nr. 4, Universitetsforlaget Kopytoff, Igor: The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process, i Arjun Appadurai (red.): The Social Life of Things, Cambridge 1990 (28 s.) Larsen, Tord: Formalisme/substantivisme et sentralt erkjennelsesteoretisk problem i antropologien, 1977 (13 s.) Larsen, Tord; Kultur og utvikling, i Thomas Hylland Eriksen (red.): Hvor mange hvite elefanter? Ad Notam forlag AS, Oslo 1989, s (7 s.) Leach, E.: Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse. I: E. H. Lenneberg (ed.), New Directions in the study of language. The MIT Press (8 s.) Polanyi, Karl: The Economy as Instituted Process, i E. LeClair and H. K. Schneider (eds.): Economic Anthropology. Readings in Theory and Analysis. Holt, Rinehart and Winston, New York 1968, s (22 s.) Roberts, Simon: Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology. Kap Harmondsworth: Penguin Rudie, Ingrid: Husholdsorganisasjon: tilpasningsprosess og restriktiv form. Et synspunkt på økonomisk endring, i Høst og Wadel (red.): Fiske og lokalsamfunn, Universitetsforlaget 1980 (16 s.) Sahlins, Marshall: On the Sociology of Primitive Exchange, i M. Banton (ed.): The Relevance of Models in Social Anthropology, s , London: Tavistock 1965 (48 s.) Sahlins, Marshall: Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia, i Comparative Studies in Society and History, nr. 3, 1963, (10 s.) Sahlins, Marshall: Food as symbolic code. I: J. C. Alexander & S. Seidman (eds.), Culture and Society: Contemporary Debates. Cambridge: Cambridge University Press. (40 s.) SANT1003 KUNNSKAP: VERDENSBILDE, RITUELT LIV OG KULTURELL KLASSIFIKASJON (Ingen undervisning dette semesteret) Bok: Bowie, Fiona: The anthropology of religion: an introduction. Oxford: Blackwell. Utgave: 2nd ed (332 s.) 6 Douglas, Mary. The Abomination of Leviticus i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (4 s.) Durkheim, Emile The Elementary Forms of Religious Life i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd (16s.) Evans-Pritchard, E. E. The Problem of Symbols i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd (13s.) Evans-Pritchard, E. E. Witchcraft Explains Unfortunate Events i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (5s.) Frazer, James G. Sympathetic Magic i Lessa, William and A. Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (16s.) Geertz, Clifford Religion as a Cultural System i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (12s.) Hobsbawm, Eric J. Millenarianism Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (5s.) Langer, Susanne K. The Logic of Signs and Symbols i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd (9s.) Leach, Edmund R. Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (14s.) Ortner, Sherry B. On Key Symbols i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd s. Stallybrass, Peter and Allon White The politics and Poetics of Transgression i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd (13s.) Tambiah, S.J. The Form and Meaning of Magical Acts: A Point of View i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (11s.) Turner, Victor Liminality and Communitas i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd s. Turner, Victor. Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative 7 religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (10s.) Tylor, Edward B. Animism i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (11s.) Wallace, Anthony F. C. Revitalization Movements i Lessa, William A. and Evon Z. Vogt (eds.) Reader in comparative religion. An anthropological approach. Harper Collins Publishers, New York (9s.) Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism i Lambek, Michel (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishers Ltd (11s.) SANT1004 JORDENS FOLK SØR-ØST ASIA (Ingen undervisning dette semesteret.) Bok: Geertz, Clifford: Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia. University of California Press, Berkeley (176 s.) Antlöv, Hans: Sørøst-Asias fastland, i Howell, S. og Melhuus, M (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1996 (21 s.) Blackwood, Evelyn: Senior Women, Model Mothers, and Dutiful Wives. Managing Gender Contradiction in a Minangkabau Village, i Ong, A. og Peletz, M. G. (red.) Bewitching Women, Pious Men. Gender and Body Politics in Southeast Asia. University of California Press, Berkeley (35 s.) Brosius, J. Peter: The Forest and the Nation: Negotiating Citizenship in Sarawak, East Malaysia, i Rosaldo, R. (red.): Cultural Citizenship in Island Southeast Asia. Nation and Belonging in the Hinterlands. University of California Press, Berkeley 2003 (58 s.) Cannell, Fenella: The Imitation of Christ in Bicol, Philippines, i The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 1, No. 2, 1995 (18 s.) Carsten, Janet: Cooking Money: Gender and the Symbolic Transformation of Means of Exchange in a Malay fishing Community, i Parry, J. P. and Bloch, M. (red.): Money and the Morality of Exchange. Cambridge University Press, Cambridge 1989 (25 s.) 8 Chua Beng-Huat: Culture, Multiracialism, and National Identity in Singapore, i Chen K.-H. (red.): Trajectories. Inter - Asia Cultural Studies. Routledge, London 1998 (20 s.) Howell, Signe: The House as an Analytical Concept: A theoretical overview, i Sparkes, S. og Howell, S. (red.): The House in Southeast Asia. A Changing Social, Economical and Political Domain. Routledge, London 2003 (18 s.) Kenny, Michael G.: Latah. The logic of fear, i Karim, W. J.: Emotions of Culture. A Malay Perspective. Oxford University Press, Singapore, (19 s.) Larsen, Anne Kathrine: The Impact of the Islamic Resurgence on the Belief System of Rural Malays, i Temenos Vol. 32. Helsinki 1996 (18 s.) Leach, Edmund R.: Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure, Chap.I: Introduction, [1954], (17 s.) Nonini. Donald N.: Shifting Identities, Positioned Imaginaries: Transnational Traversals and Reversals by Malaysian Chinese, i Nonini. D. N. og Ong A. (red.): Ungrounded Empires: The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism. Routledge, New York 1997 (25 s.). Ong, Aihwa: The Production of Possession. Spirits and the Multinational Corporations in Malaysia, i American Ethnologist, Vol. 15, No. 1, Medical Anthropology 1988 (15 s.) Smedal, Olaf H.: Indonesia, i Howell, S. og Melhuus, M. (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1996 (18 s.) Spiro, Melford E.: Buddhism and Economic Action in Burma. American Anthropologist, New Series, Vol. 68, No. 5, 1966 (11 s.) Stern, Theodore: A People Between: The Pwo Karen of Western Thailand i Keyes, C. F. (red.): Ethnic Adaptation and Identity. The Karen of the Thai Frontier with Burma. Institute for the Study of Human Issues, Inc., Philadelphia 1979 (18 s.) Wikan, Unni: Public grace and private fears: Gaiety, offence, and sorcery in northern Bali, i Ethos Vol. 15, No. 4, 1987 (29 s.) SANT1005 JORDENS FOLK SØR-ASIA (Ingen undervisning dette semesteret) Bok: Adrian C. Mayer: Caste and Kinship in Central India. A Village and its region. London: Routledge & Kegan Paul, Kap. II-V, s (81 s.) 9 Barth, Fredrik: Pathan Identity and its Maintenance. In; Barth (red.): Ethnic Groups and Boundaries. Oslo: Universitetsforlaget 1969, s (18 s.) Berreman, Gerald D.: Self, Situation and Escape from Stigmatized Ethnic Identity. In; Jan Brögger (red): Management of Minority Status. Oslo: Etnografisk Museums Årbok, Universitetsforlaget 1971, s (15 s.) Berreman, Gerald D.: The Brahmanical View of Caste. In; Dipankar Gupta (red): Social Stratification, Delhi: Oxford 1991 (1970), s (9 s.) Béteille, André: Race, Caste and Gender, Man 25 (3): , 1990 (16 s.) Béteille, André: Caste in a South Indian Village. In; Dipankar Gupta (red): Social Stratification (op.cit.), s , (17 s.) Carrin, Marine: Santal Autonomy as a Social Ecology. In; M. Carrin og H. Tambs-Lyche: People of the Jangal. Delhi: Manohar (forthcoming 2006) (19 s.) Carrithers, Michael: On Polytropy: Or the Natural Condition of Spiritual Cosmopolitanism in India: The Digambar Jain Case, Modern Asian Studies 34 (4): , 2000 (31 s.) Dumont, Louis: Hierarchy, Status and Power: The Caste System and its Implications. In; Dipankar Gupta (red): Social Stratification (op.cit.), s , 1991 (1970) (22 s.) Frøystad, Kathinka: Master-Servant Relations and the Domestic Reproduction of Caste in Northern India, Ethnos 68 (1): 73-94, 2003 (22 s.) Fuller, C. J.: Kerala Christians and the Caste System. In; Dipankar Gupta (red): Social Stratification (op.cit.), s , 1991 (1976) (18 s.) Gardner, Katy: Women and Islamic Revivalism in a Bangladeshi Community. In; Patricia Jeffery and Amrita Basu (red): Appropriating Gender. Women's Activism and Politicized Religion in South Asia. New York/London: Routledge 1998, s (18 s.) Jacobson, Doranne: Flexibility in Central Indian Kinship and Residence. In; Kenneth David (red): The New Wind. Changing Identities in South Asia. The Hague: Mouton 1977, s (
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks