เพ ญรพ อ นทะล PENRAPEE ANTHALI - PDF

Description
ระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน กรณ ศ กษา ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย Internal Audit Management System: IAMS Case Study on Small and Medium Enterprise Bank of Thailand: SME BANK เพ

Please download to get full document.

View again

of 88
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 7 | Pages: 88

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน กรณ ศ กษา ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย Internal Audit Management System: IAMS Case Study on Small and Medium Enterprise Bank of Thailand: SME BANK เพ ญรพ อ นทะล PENRAPEE ANTHALI สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2553 ห วข อโครงงาน ระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน น กศ กษา นางสาวเพ ญรพ อ นทะล รห สน กศ กษา ปร ญญา ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ อาจารย ผ ควบค มโครงงาน ผศ.ดร. พนม เพชรจต พร อาจารย ส บท ศน ล มสายห ว บทค ดย อ โครงงานน เป นการศ กษา และออกแบบระบบฐานข อม ลของการจ ดการงานการ ตรวจสอบภายใน โดยม ว ตถ ประสงค ในการจ ดท า รวบรวมข นตอนการปฏ บ ต งานด านการ ตรวจสอบของธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย ซ งจะสามารถ ท าการบ นท กรายการตรวจสอบ ข นตอนการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ การเร ยกด รายละเอ ยด และค นหาเอกสารได ตามท ต องการ โดยจะเป นโปรแกรมท สร างข นอย ในร ปแบบ ของเว บแอพล เคช น และเว บเซอร ว สท สามารถจ ดเก บเอกสารต างๆ และสามารถให ดาวโหลด เอกสารต างๆ ภายในองค กรได การใช คอมพ วเตอร เข ามาช วยในการจ ดการงานการตรวจสอบภายใน สามารถท าให ข นตอนการตรวจสอบ การแสดงผลการตรวจสอบ หร อการค นหาเอกสารเป นไปอย างรวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ซ งจะช วยย นระยะเวลาในการท างานของผ ท เก ยวข องได อย างมาก ช วยลด ข นตอนการท างานของเจ าหน าท ท เก บและเปล ยนเอกสารให ง ายข น โดยระบบการจ ดการงาน ตรวจสอบภายใน เพ อการจ ดการระบบงานการตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ และออกแบบ เพ อให ง ายต อการใช งาน I ก ตต กรรมประกาศ การจ ดท าโครงงานคร งน ส าเร จล ล วงได อย างสมบ รณ ต องขอกราบขอบพระค ณ ผ ช วย ศาสตราจารย ดร.พนม เพชรจต พร อาจารย ท ปร กษาโครงงานน เป นอย างย ง รวมท งอาจารย ท ก ท านท ถ ายทอดความร ค าแนะน า และแนวทางในการแก ไขป ญหา และผ จ ดท าขอขอบค ณ ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทยท กร ณาให ข อม ลท เป น ประโยชน แก โครงงานน เพ ญรพ อ นทะล II สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย I ก ตต กรรมประกาศ II สารบ ญ III สารบ ญตาราง IV สารบ ญร ป V บทท 1 บทน า กล าวน า กรณ ศ กษา ป ญหาและอ ปสรรค แนวทางแก ไขป ญหา ว ตถ ประสงค ของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ข นตอนการด าเน นงาน ระยะเวลาการด าเน นงาน 5 บทท 2 ทฤษฎ และการออกแบบ บทน า ทบทวนบทความหร อวรรณกรรม หล กการแนวทางในการแก ป ญหา ทฤษฎ และบทความ 12 บทท 3 การออกแบบระบบ บทน า โครงสร างของระบบ (System Infrastructure) การว เคราะห และออกแบบระบบ สร ป 57 III สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 การด าเน นโครงการ บทน า กระบวนการจ ดหา การต ดต ง และทดสอบระบบ สร ป 64 บทท 5 ผลการด าเน นงาน กล าวน า ผลการด าเน นงาน 65 บทท 6 สร ปผลโครงงาน สร ปผลการท าโครงงาน ป ญหาและแนวทางแก ไข ข อเสนอแนะ 81 บรรณาน กรม 82 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ก-1 ภาคผนวก ข ข-1 IV สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 เปร ยบเท ยบข นตอนของระบบเอกสารแบบเด มและระบบ IAMS ข อก าหนดค ณสมบ ต ของเคร องคอมพ วเตอร ซอฟต แวร ท เล อกใช งาน ซอฟต แวร ท เล อกใช งาน รายละเอ ยดย สเคสเข าใช งานระบบ รายละเอ ยดย สเคสจ ดท าแผนการตรวจสอบ รายละเอ ยดย สเคสจ ดท าแนวทางการตรวจสอบ รายละเอ ยดย สเคสจ ดท าบ นท กแจ งเข าตรวจสอบ รายละเอ ยดย สเคสออกร ายรายงาน รายละเอ ยดย สเคสออกรายงาน รายละเอ ยดย สเคสต ดตามผลการด าเน นการ รายละเอ ยดย สเคสค นหาข อม ล รายละเอ ยดย สเคสรายงานผลการปฏ บ ต งาน รายละเอ ยดย สเคสอน ม ต เอกสาร รายละเอ ยดย สเคสก าหนดค าเร มต นระบบ ข อม ลของตาราง Plan ข อม ลของตาราง AuditProgram ข อม ลของตาราง Memo ข อม ลของตาราง DraftReport ข อม ลของตาราง Report ข อม ลของตาราง Result ข อม ลของตาราง FollowUp ข อม ลของตาราง FollowUpResult ข อม ลของตาราง Auditor ข อม ลของตาราง AuditorTeam ข อม ลของตาราง Auditee ข อม ลของตาราง AuditeeTeam ข อม ลของตาราง Status ข อม ลของตาราง Position ข อม ลของตาราง Month 55 V สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 3.30 ข อม ลของตาราง UserName ข อม ลของตาราง Company ข อม ลของตาราง YearPlan ข อม ลของตาราง Attach แผนการทดสอบระบบงานย อย แผนการทดสอบระบบงานรวม แผนการรองร บความสามารถของระบบ แสดงความเห นของผ ตอบแบบสอบถาม 79 VI สารบ ญร ป ร ปท หน า 1.1 โครงสร างของระบบงาน โครงสร างหน วยงานตรวจสอบภายใน ข นตอนการปฏ บ ต งานตรวจสอบ โครงสร างภายในของ Access Project และฐานข อม ล SQL Server โครงข ายของระบบท ออกแบบ ย สเคสไดอะแกรมของระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน แอกท ว ต ไดอะแกรมของย เคสเข าใช ระบบงาน แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสจ ดท าแผนการตรวจสอบ แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสจ ดท าแนวทางการตรวจสอบ แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสจ ดท าบ นท กแจ งเข าตรวจสอบ แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสออกร างรายงาน แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสออกรายงาน แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสต ดตามผลการด าเน นการ แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสค นหาข อม ล แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสรายงานผลการปฏ บ ต งาน แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสอน ม ต เอกสาร แอกท ว ต ไดอะแกรมของย สเคสก าหนดค าเร มต นระบบ คลาสไดอะแกรมของระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสเข าใช งานระบบ ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสจ ดท าแผนการตรวจสอบ ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสจ ดท าแนวทางการตรวจสอบ ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสจ ดท าบ นท กแจ งเข าตรวจสอบ ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสออกร างรายงาน ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสออกรายงาน ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสต ดตามผลการด าเน นการ ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสค นหาข อม ล ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสรายงานผลการปฏ บ ต งาน ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสอน ม ต เอกสาร ซ เควนซ ไดอะแกรมของย สเคสก าหนดค าเร มต นระบบ แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างเอนท ต ของระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน 50 VII สารบ ญร ป (ต อ) ร ปท หน า 5.1 หน าจอการเข าระบบงาน หน าจอแผนการตรวจสอบ หน าจอแนวทางการตรวจสอบ รายงานแนวทางการตรวจสอบ หน าจอบ นท กแจ งเข าตรวจสอบ รายงานบ นท กแจ งเข าตรวจสอบ หน าจอรายงานการตรวจสอบ รายงานแบบตอบค าช แจง ร างรายงานการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ หน าจอการต ดตามผลการด าเน นการ หน าจอการค นหาข อม ล หน าจอรายงานผลการปฏ บ ต งาน รายงานการปฏ บ ต งานตามแผนงานตรวจสอบ รายงานผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ตรวจสอบ รายงานสร ปการออกรายงานการตรวจสอบ หน าจอบ นท กข อม ลพ นฐาน หน าจออน ม ต เอกสาร สร ปความเห นผ ใช งานระบบ 79 VIII บทท 1 บทน า 1.1 กล าวน า ป จจ บ นคอมพ วเตอร อ นเตอร เน ต และเทคโนโลย สารสนเทศต างๆ เข ามาม บทบาทท ส าค ญท งในช ว ตประจ าว นและการท างาน อ กท งว ว ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศได เปล ยนแปลงไปตามแต ละย คสม ย โดยเฉพาะในย คเทคโนโลย สารสนเทศป 2008 น องค กร ต างๆ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาเป นเคร องม อท ช วยในการพ ฒนาองค กรในแต ละด าน เพ อ ด าเน นก จการต างๆ ขององค กรได อย างม ระบบและม ประส ทธ ภาพ สะดวก พร อมท งม การ ก าหนดมาตรฐานเพ อน ามาควบค มการปฏ บ ต งานให เป นมาตรฐานและแนวทางเด ยวก น การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ในส วนของการควบค มการจ ดการกระแสงาน หร อการจ ดการเอกสารภายในองค กร โดยใช หล กการของระบบการจ ดการเอกสาร อ เล กทรอน กส (E-Document Management System) ซ งเป นระบบเทคโนโลย สารสนเทศท น าเข ามาช วยในการจ ดการด านเอกสาร โดยผ ใช สามารถก าหนดเส นทางของเอกสารได อ กท ง ย งช วยในเร องของการมอบหมายงาน การส งมอบงาน การต ดตามงานต างๆ ภายในองค กร พร อมท งย งท าให องค กรเก ดความเป นระบบในการจ ดเก บเอกสารไม ให ส ญหาย การส บค น เอกสารงานต างๆ สามารถค นหาได ง าย สะดวกรวดเร วข น อ กท งย งช วยองค กรในเร องของการ ประหย ดเวลาและทร พยากรต างๆ มากข นด วย 1.2 กรณ ศ กษา ฝ ายตรวจสอบภายใน ส วนตรวจสอบระบบสารสนเทศ ของธนาคารพ ฒนาว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand: SME BANK หร อเอสเอ มอ แบงก ) โดยท าหน าท ตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศภายในธนาคาร จากหล กการการจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถน ามาพ ฒนาเพ อแก ป ญหาในส วน ของการด าเน นการมอบหมายงาน หร อการส งมอบงานภายในระหว างฝ ายตรวจสอบภายในและ กล มเทคโนโลย สารสนเทศ โดยระบบการปฏ บ ต งานแบบเด มย งคงเป นการด าเน นการด วยม อ ต งแต การบ นท กข นตอนการท างาน การบ นท กผลการด าเน นงานท แล วเสร จ การน าส งเอกสาร ไปย งฝ ายงานผ ร บตรวจเพ อแสดงความค ดเห น โดยข นตอนการบ นท กรายการต างๆ จะท าการ บ นท กลงในแบบฟอร มท เป นการดาษ ท าให เก ดป ญหาในเร องของเอกสารส ญหายและส นเปล อง ทร พยากร อ กท งย งพบป ญหาการต ดตามความค บหน าของงานด านการตรวจสอบ เช น การ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท เก นระยะเวลาของงานท ก าหนดไว และผ บร หารไม ทราบระยะเวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน ท าให ไม สามารถว เคราะห งานด านการตรวจสอบได จนกว าจะด าเน นการตรวจสอบ งานน นๆ เสร จส น 1 จากป ญหาด งกล าว เป นสาเหต ให ม การพ ฒนาระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายในข น เพ อน ามาแก ป ญหาด านการด าเน นงานตามกระบวนการด านการตรวจสอบ และการต ดตามงาน การตรวจสอบภายใน โดยน าหล กการของการจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส เข ามาช วยในส วน ข นตอนการปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ และสามารถต ดตามการปฏ บ ต งานได 1.3 ป ญหาแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks