педрада

Description
1. концепціяпревентивноговиховання учнів таможливостіпедколективу щодо їїреалізації…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. концепціяпревентивноговиховання учнів таможливостіпедколективу щодо їїреалізації ПІДГОТУВАЛА: ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШУМІК О.С.
 • 2. Система превентивного виховання – це керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці учнів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної та аморальної поведінки.
 • 3. Концепція превентивного виховання побудована на відмові від методологічної ортодоксальності й переході до новітніх гуманістичних психолого- педагогічних технологій, спрямованих на допомогу особистості у вирішенні нею як індивідуальних, так і колективних проблем на основі соціально значущої системи цінностей. Концепція сприятиме формуванню нової філософії державної соціальної політики у сфері протидії негативним явищам та створенню нормативної бази на підтримку і захист дітей та молоді. Концепція превентивного виховання дітей та молоді в системі освіти
 • 4. визначення сучасних теоретичних засад превентивного виховання (мети, завдань, підходів, принципів, основних напрямів, змісту, технологій); створення організаційних, науково-методичних, кадрових, інформаційних, ресурсних умов, які забезпечують інтеграцію превентивної діяльності, сприяють виробленню відповідної політики, підвищенню соціального статусу превентивного виховання у навчальних закладах. Мета Концепції :
 • 5. зміцнити й розвинути виховні функції навчальних закладів; підвищити статус превентивного виховання в системі освіти; актуалізувати важливість розвитку виховних систем навчальних закладів; створення регіонального, районного, місцевого превентивного виховного простору; створити систему моніторингу превентивного виховання; розширити склад суб’єктів превентивного виховання, посилити координацію їх дій і впливів. Завданнями Концепції є:
 • 6. Всі превентивні заходи, які складають систему роботи поділяються на три типи: Первинна соціальна профілактика спрямована на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів, на попередження несприятливого впливу на дитину. Третинна або цілеспрямована профілактика включає сукупність заходів, спрямованих на попередження переходу відхилень у поведінці учнів в більш важку стадію. Вторинна – якомога раніше виявлення негативних змін у поведінці учнів з метою попередження їх подальшого розвитку.
 • 7. • рання діагностика ( вивчення індивідуальних особливостей, виявлення дітей з відхиленням у розвитку та поведінці, педагогічна корекція відхилень у поведінці учнів ; визначення сімей, в яких вихованню учнів не приділяється належної уваги, знайомство з сімейними умовами, допомога батькам у виховання дітей тощо) ; • потижневий контроль адміністрації за відвідуванням учнями навчання ; • робота з класними керівниками, майстрами в/н щодо попередження пропусків без поважних причин ; • просвітницька робота з учнями ; • просвітницька робота з батьками.
 • 8. облік учнів, схильних до правопорушеньоблік учнів, схильних до правопорушень облік батьків, які не займаються вихованням дітейоблік батьків, які не займаються вихованням дітей закріплення за учнями вчителів-наставників тазакріплення за учнями вчителів-наставників та залучення до різних видів громадсько-корисноїзалучення до різних видів громадсько-корисної діяльностідіяльності залучення до роботи в гурткахзалучення до роботи в гуртках індивідуальна робота з учнями психологаіндивідуальна робота з учнями психолога (всебічна діагностика, корекційна і розвиваюча робота)(всебічна діагностика, корекційна і розвиваюча робота) індивідуальна робота з сім’єю (надання методичної таіндивідуальна робота з сім’єю (надання методичної та педагогічної допомоги, заслуховування на радахпедагогічної допомоги, заслуховування на радах профілактики)профілактики) РОБОТА З УЧНЯМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ,РОБОТА З УЧНЯМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ, МАЄ ЦІЛКОМ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕРМАЄ ЦІЛКОМ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР
 • 9. Поведінка в сім'ї: дитина виявляє інтерес до сімейних справ, проблем у родині, переживає разом з іншим членами родини радощі й негаразди. Поведінка в училищі: уважність на уроках, старанність у виконанні завдань вчителів. Вияв почуття відповідальності за доручені справи, бережливе ставлення до училищного майна, дотримання правил для учнів і режиму закладу. Ставлення до старших: ввічливість у спілкуванні, надання посильної допомоги тим, хто її потребує. Ставлення до ровесників: активна участь у спільній діяльності. Прагнення поділитися своїми успіхами та невдачами з товаришами. Бажання безкорисливо допомагати друзям, прагнення не підводити групу. Поведінка в громадських місцях: дотримання правил вуличного руху, збереження природи, дотримання чистоти в громадських місцях, у транспорті, на вулиці. Ставлення до самого себе: охайність і бережливість, дотримання правил особистої гігієни, виконання режиму дня, адекватна оцінка своєї поведінки та окремих вчинків, правдивість, принциповість.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks