Педагогічні науки. Н. В. Литвинова ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ - PDF

Description
credit-module system of education introduction and the nessesity of the fundamentally new approaches to teaching this academic subject and its methodical providing. Key words: professional preparation,

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 98 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
credit-module system of education introduction and the nessesity of the fundamentally new approaches to teaching this academic subject and its methodical providing. Key words: professional preparation, engineering teachers, studies of discipline Basis of labor protection . УДК 378 ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ Н. В. Литвинова Стаття присвячена проблемі розмежування понять компетенція і компетентність . На основі аналізу наукових джерел автор робить висновки про взаємозв язки та характер цих понять. Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна компетентність, майбутній інженер-педагог. Постановка проблеми. Підвищення якості освіти в даний час дуже актуально не тільки в Україні, але й у всьому світі. Вирішення цієї проблеми пов язане з модернізацією змісту освіти, оптимізацією способів і технологій організації освітнього процесу і, звичайно, переосмисленням мети і результату освіти. У лексикон освітніх документів міцно увійшли нові терміни компетенція і компетентність , але до сих пір єдиного й прийнятого для більшості в науковій та освітянській спільноті трактування не існує. Спробуємо визначити трактування цих термінів. Мета статті: розглянути поняття компетентність і компетенція , визначити їх взаємозв язок та взаємозалежність у контексті компетентнісного підходу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Терміни компетентність і компетенція розглядаються у дослідженнях В. Введенського, Б. Ельконіна, Е. Зеєра, І. Зимньої, В. Кальней, А. Маркової, А. Новікової, О. Овчарук, Л. Паращенко, М. Пожарської, О. Пометун, О. Савченко, Ю. Татур, А. Хуторського, В. Шадрікова, С. Шишова, І. Якиманської тощо. На разі існує велика кількість визначень понять компетентність і компетенція , однак немає загальноприйнятого визначення цих дефініцій. Розглянемо різні погляди і підходи до визначення сутності цих понять. Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до аналізу поняття компетенція у науково-методичній літературі розглянемо основні підходи до визначення у словниках. У тлумачному словнику української мови слово компетенція трактується як добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи, особи [4, с. 874]. Аналогічне тлумачення можна побачити у російському словнику іноземних слів, де поняття компетенція трактується як (лат. сompeterе добиватися, відповідати, підходити) коло повноважень будь-якого органу або посадової особи; коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний. Можна зробити висновок, що загальним у словниках є: знання, якими повинен володіти індивідуум; коло питань, у яких людина повинна бути обізнана; коло повноважень функції, які може здійснювати фахівець. На думку О. Заблоцької, компетенція це особистісно-діяльнісна інтегрована категорія, формування якої починається під час навчання, в результаті поєднання початкового досвіду, знань, умінь, навичок, способів діяльності, особистісних цінностей і можливості їх застосування в процесі продуктивної діяльності в певній сфери. С. Бондар трактує термін компетенції як здатність розв язувати проблеми, що забезпечуються не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів [1, c. 9]. В. Байденко вважає, що компетенція це здатність здійснювати діяльність відповідно до кваліфікаційних характеристик, здатність виконувати особливі види діяльності. 102 Науковці С. Шишова і В. Кальней вважають, що компетенція це загальна здатність, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, які набуваються завдяки навчанню [8, с. 362]. Г. Селевко визначає компетенцію як освітній результат, який виявляється в підготовленості випускника, у реальному володінні ним методами та засобами діяльності, в можливостях справлятися з поставленими завданнями; форма поєднання знань, умінь та навичок, що дає можливість ставити і досягати мети в перетворенні довкілля [6, с. 138]. Науковець І. Галяміна вважає, що компетенція це здатність і готовність застосовувати знання й уміння при розв язанні професійних завдань в різноманітних сферах як у конкретній галузі знань, так і в галузях, слабо пов язаних з конкретними об єктами, тобто це здатність і готовність проявляти гнучкість у мінливих умовах ринку праці [2, с. 7]. Європейські науковці у проекті TUNING наголошують поняття компетенції включає знання і розуміння (теоретичне знання академічної галузі, здатність знати та розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), як бути (цінності як невід ємна частина способу сприйняття і життя з іншими в соціальному контексті) [10, с ]. С. Уіддет і С. Холліфорд визначають компетенцію як здатність, що відображає необхідні стандарти поведінки, що є результатом умілого використання різних методів у поєднанні з конкретною ситуацією, цінностями, здібностями і знаннями. З ними повністю погоджується А. Хуторський, який дає визначення компетенції як сукупність взаємопов язаних якостей особистості (знання, уміння, навички, засоби діяльності), які задаються відносно певного кола предметів і процесів , а також потрібні для ефективної продуктивної діяльності [7]. На основі аналізу поняття компетенція , які зустрічаються у педагогічній літературі, ми змогли виділити ключові слова, які дозволяють детермінант, що обмежують охарактеризувати даний термін: функції, які може здійснювати фахівець; досвід, знання і навички; спроможність виконувати поставлені завдання; здатність розв язувати проблемні ситуації та саморозвиватися; конкурентоспроможність; можливість виконувати поставлені завдання; цілеспрямованість; здатність виконувати поставлені завдання. Отже, розуміння значення досліджуваного терміну багато в чому може залежати від задуманого контексту або додаткових або уточнюють необхідне значення. Компетенція є складовим елементом компетентності. Тож не можна говорити про компетенцію без компетентності. У словнику С. Гончаренко трактування поняття компетентність (від лат. сompetens відповідний, здібний), розглядається як сукупність знань і умінь, які необхідні для ефективної професійної діяльності: уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію. У російському словнику іноземних слів можна спостерігати таке трактування даного поняття, як володіння компетенцією; володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь. На думку Г. Селевко, компетентність це інтегральна здатність особистості, яка виявляється в її загальній здатності та готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну і успішну участь у діяльності [6, с. 140]. С. Бондар вважає, що компетентність це здатність особистості діяти. Але жодна людина не діятиме, якщо вона особисто не зацікавлена в цьому. Природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в даному виді діяльності Отже, цінності є основою будьяких компетенцій [1, c. 9]. 103 І. Зязюн трактує термін компетентність як властивість особистості, що виявляється як спосіб самореалізації та саморозвиток індивіда. Дослідники С. Уіддет і С. Холліфорд визначають компетентність як готовність, яка необхідна для вирішення поставлених завдань та для отримання необхідних результатів праці. Дослідники В. Ягупов та В. Свистун, зазначають, що компетентність виявляється у конкретній ситуації в процесі здійснення професійної діяльності, оскільки, якщо вона залишається не виявленою, потенційною, то це не є компетентністю, а лише прихованою можливістю. Компетентність не може бути ізольована від конкретних умов її реалізації та діяльності [9, с. 5]. С. Клепко вважає, що компетентність виникає внаслідок обізнаності з даною системою фактів. Обізнаність передбачає вербальне і невербальне вивчення предмету, факту тощо. На думку Ю. Татур, компетентність це якість людини, яка отримала знання певного рівня, виявляється в здібності (готовності) до успішної (продуктивної, ефективної) діяльності з урахуванням соціальної важливості й соціального замовлення, які можуть бути з нею пов язані. Т. Волобуєва наголошує, компетентність складна інтегративна якість особистості, що сприяє готовності здійснювати певну діяльність, причому йдеться не про окремі знання або вміння й навіть не про сукупність окремих видів діяльності, а про властивість, що дає можливість людині здійснювати діяльність цілісно. При цьому розширюючи це поняття до професійної компетентності , тож надалі будемо використовувати саме цей термін. С. Гончаренко визначає професійну компетентність як сукупність знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки діяльності, використовувати інформацію [5, с. 149]. О. Дрогайцев під професійною компетентністю розуміє володіння знаннями, які дозволяють про щось судити. А. Богуш вважає, що професійна компетентність знання, вміння, навички, креативність, здатність творчо вирішувати завдання, ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль. Існує ще думка про те, що професійна компетентність це здатність застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних відносинах-ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях [3, с. 8]. Аналогічне визначення наводять міжнародні експерти DeSeCo , визначаючи її як можливість успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність складається з набору взаємопов язаних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, поведінкових компонентів, емоцій, знань, умінь, тобто всього, що може мобілізувати до активної дії. У зазначених вище поняттях компетентності можна виділити наступні характеристики: сукупність знань, умінь і навичок, що необхідні для професійної діяльності; готовність до діяльності; авторитетність; поєднання компетенцій та знань; спроможність виконувати поставлені завдання; інтерес і цінності; самореалізація та саморозвиток; здатність досягати поставленої мети. Аналіз поняття професійна компетентність , що зустрічається у педагогічній літературі, дозволив нам виділити такі компоненти: здатність аналізувати, передбачати та використовувати інформацію; володіння знаннями; креативність; ініціативність; самостійність; самоконтроль; 104 можливість діяти і виконувати поставлені завдання. здатність виконувати функції фахівця відповідно до вимог суспільства. Розглядаючи дані поняття, ми звернули увагу на те, що деякі сутності понять схожі як для компетенції/компетентності так і для компетентності/професійної компетентності, це вказує на те, що триває багаторічний процес становлення цих понять. Висновки. Узагальнюючи дані поняття ми прийшли до висновків: Компетенція це інтегроване поняття, яке у порівнянні з знаннями, уміннями і навичками , розглядається як наявність досвіду та здатності виконувати окремі види професійної діяльності; та можливість виконувати професійні функції; здатніс
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks