** ม คาถามส งมาท ** ข อกาหนดการถ ายโอนข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม - PDF

Description
ข อกาหนดการถ ายโอนข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม การถ ายโอนข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม ต องดาเน นการบน Template Excel ของ ระบบ emt(ใหม ) เพ อให ผ ใช บร การสามารถทางานแบบ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 7 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อกาหนดการถ ายโอนข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม การถ ายโอนข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม ต องดาเน นการบน Template Excel ของ ระบบ emt(ใหม ) เพ อให ผ ใช บร การสามารถทางานแบบ Off line ได อย างสะดวกรวดเร ว ไม ต องเส ยเวลาในการพ จารณา อน ม ต บ ญช ใหม เม อสมาคมโอนถ ายข อม ลเร ยบร อยผ ใช บร การสามารถย นขออน ม ต ส งปล อยเคร องจ กร ขออน ม ต บ ญช แก ไข ขออน ม ต บ ญช รายการช อรอง บ ญช รายการอะไหล และบ ญช รายการแม พ มพ ได ท นท โดยม ข นตอนการทางานด งน 1. ผ ใช บร การเข าร บการอบรมการใช งานระบบ emt(ใหม ) หล กส ตร Workshop ตามว นเวลาท กาหนด 2. สมาคมส งข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรท ได ร บอน ม ต อย เด มเป น Excel File เพ อให ผ ใช บร การแปลงข อม ลเข า Template Excel ระบบ emt(ใหม ) 3. ตรวจสอบข อม ลรายการเคร องจ กรว า ม เคร องจ กรรายการใดท ม ช อซ าก นให เล อกมาช อเด ยวและรวมจานวน คงเหล อไว ในรายการเด ยวก น 4. ผ ใช บร การแยกข อม ลใน Excel File เด มออกเป น 3 กล ม ค อ เคร องจ กรหล ก เคร องจ กรไม หล ก (ไม ใช เคร องจ กรท กาหนดกาล งการผล ต) เคร องจ กรอ นๆได แก อะไหล /แม พ มพ /อ ปกรณ จ บย ด 5. สาหร บโครงการท ม การนาเข าเคร องจ กรมาครบแล ว (ยอดคงเหล อเป น 0 ) และต องการนาเข ารายการอะไหล แม พ มพ และส งค น/ส งซ อม(นอกระบบ)ให แก ไขจานวนเคร องจ กรหล กจาก 0 เป น สาหร บกล มรายการเคร องจ กรหล กต องนามาผ กความส มพ นธ ก บข นตอนการผล ตของโครงการและผล ตภ ณฑ ใน โครงการท ได ร บส งเสร มใน Template Excel ระบบ emt(ใหม ) พร อมท งแสดงรายละเอ ยด ว ธ คานวณกาล งการ ผล ต ** 7. สาหร บกล มรายการเคร องจ กรท วไปท ไม ใช เคร องจ กรหล ก ต องนามาผ กความส มพ นธ ก บข นตอนการผล ตของ โครงการและผล ตภ ณฑ ในโครงการท ได ร บส งเสร มใน Template Excel ระบบ emt(ใหม ) แต ไม ต องแสดง รายละเอ ยดว ธ คานวณกาล งการผล ต 8. สาหร บกล มรายการเคร องจ กรอ นๆได แก อะไหล /แม พ มพ /อ ปกรณ จ บย ด ไม ต องนาข อม ลมาใส ใน Template Excel ระบบ emt(ใหม ) 9. ผ ใช บร การนารายการเคร องจ กรท แยกไว แล วป อนข อม ลลงไปใน Template Excel ระบบ emt(ใหม ) และส ง ข อม ลกล บมาให สมาคม ** ว ธ คานวณกาล งการผล ต ให ไปค ดลอกจากระบบ emt (เด ม) (ถ าม ) กรณ ไม ม ข อม ลในระบบ emt (เด ม) ให พ มพ คาว า โอนมาจากระบบเด ม ** ม คาถามส งมาท ** คาแนะนาการทางาน การโอนถ ายข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม การโอนถ ายข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรจากระบบเด มเข าส ระบบใหม ต องดาเน นการบน Template Excel ของ ระบบ emt(ใหม ) เพ อให ผ ใช บร การสามารถทางานแบบ Off line ได อย างสะดวกรวดเร ว ไม ต องเส ยเวลาในการพ จารณา อน ม ต บ ญช ใหม เม อสมาคมโอนถ ายข อม ลเร ยบร อยผ ใช บร การสามารถย นขออน ม ต ส งปล อยเคร องจ กร ขออน ม ต บ ญช แก ไข ขออน ม ต บ ญช รายการช อรอง บ ญช รายการอะไหล และบ ญช รายการม พ มพ ได ท นท โดยม ข นตอนการทางานด งน 1. ผ ใช บร การเข าร บการอบรมการใช งานระบบ emt(ใหม ) หล กส ตร Workshop ตามว นเวลาท กาหนด 2. สมาคมส งข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรท Export ออกมาเป น Excel File พร อมท ง Template Excel File ระบบ emt(ใหม )ให ก บผ ใช บร การ 3. ผ ใช บร การค ดกรองข อม ลโดยเล อกเฉพาะรายการท เป นเคร องจ กร (หล ก/ไม หล ก) เท าน น 4. ผ ใช บร การตรวจสอบข อม ลรายการเคร องจ กรว า ม เคร องจ กรรายการใดท ม ช อซ าก นให เล อกมาช อเด ยวและ รวมจานวนคงเหล อไว ในรายการเด ยวก น 5. ผ ใช บร การลบรายการท ไม อย ในข ายของเคร องจ กรออก เช น รายการอะไหล (Spare Part for / Accessories for/equipment for ) รายการแม พ มพ อ ปกรณ จ บย ด (Mold / Die /Jig / Fixture) 6. สาหร บโครงการท ม การนาเข าเคร องจ กรมาครบแล ว (ยอดคงเหล อเป น 0 ) และต องการนาเข ารายการอะไหล แม พ มพ และส งค น/ส งซ อม(นอกระบบ) ให แก ไขจานวนจาก 0 เป น ผ ใช บร การนารายการเคร องจ กรท ค ดกรองไว แล วป อนข อม ลลงไปใน Template Excel File ระบบ emt (ใหม ) และส งข อม ลกล บมาให สมาคม 8. สมาคมดาเน นการโอนถ ายข อม ลจาก Template Excel File เข าส ระบบใหม ให เร ยบร อย 9. ผ ใช บร การสามารถขออน ม ต ส งปล อยเคร องจ กร รวมถ งขออน ม ต บ ญช แก ไขต างๆ บ ญช รายการช อรอง บ ญช รายการอะไหล และบ ญช รายการแม พ มพ ได ท นท * * * หมายเหต สาหร บโครงการใด ท ขอยกเล ก/ถ กยกเล กโครงการแล ว ไม ต องดาเน นการใดๆในส วนน ข นตอนการสร างข อม ลลงใน Template Excel File ระบบ emt(ใหม ) 1. ผ ใช บร การสร างกระบวนการผล ตของโรงงานตามเอกสารแนบในข นตอนการแจ งมต ของสาน กงานเพ อผ ก ความส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ ท ได ร บส งเสร มลงใน Template Excel ใน Sheet & Product Relate ตารางท 1 ตารางข อม ลใน Sheet- & Product Relate Type Description Product ตารางท 2 ความหมายของข อม ลกระบวนการผล ต และความส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ Field Data Meaning Type ต วเลข หมายเลขกระบวนการผล ต (เร ยงลาด บตามกระบวนการผล ตเร มต นถ งกระบวนการ ผล ตส ดท าย) Type ข อความ ประเภทของกระบวนการผล ต (เล อกประเภทของกระบวนการผล ตหล กท กาหนดไว ในระบบโดยต องสอดคล องก บช อกระบวนการผล ตท ระบ ) ข อความ ช อกระบวนการผล ต (ระบ ช อกระบวนการผล ตตามเอกสารแนบของหน งส อแจ งมต ) Description ข อความ รายละเอ ยด (อธ บาย ขยายความ รายละเอ ยดของกระบวนการผล ต) Product ต วเลข หมายเลขผล ตภ ณฑ (เป นรห สท ได จากระบบ ด ข อม ลได จาก ข อม ลโครงการ และถ า กระบวนการผล ตส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ มากกว า 1 ผล ตภ ณฑ ให ใส เคร องหมาย คอมม าค นแต ละหมายเลขผล ตภ ณฑ ) 2. ผ ใช บร การสร างข อม ลบ ญช รายการเคร องจ กรเพ อเพ อผ กความส มพ นธ ก บข นตอนการผล ตท ได ร บส งเสร มลงใน Template Excel ใน Sheet s & Relate ตารางท 3 ตารางข อม ลใน Sheet - & Relate Promote Card Item Descriptio n Master Quantity Unit Predicament Year Production Unit ตารางท 4 ความหมายของกล มข อม ลรายการเคร องจ กร เพ อผ กความส มพ นธ ก บกระบวนการผล ต Field Data Type Format Meaning Promote Card ข อความ หมายเลขบ ตรส งเสร ม (ระบ หมายเลขบ ตรส งเสร ม) Item ต วเลข ลาด บท ของเคร องจ กร (เร ยงลาด บตามจานวนรายการเคร องจ กรท ม ) ข อความ ช อเคร องจ กร (ระบ ช อเคร องจ กรตามข อม ลเด มห ามเปล ยนแปลงแก ไข) Description ข อความ รายละเอ ยดเป นคาอธ บายเพ มเต มการใช งานของเคร องจ กร Spec, Model Master ข อความ เล อกเป นเคร องจ กรหล กหร อไม (ระบ สถานะของเคร องจ กร หล ก/ไม หล ก) Quantity ต วเลขทศน ยม 3 หล ก จานวนเคร องจ กร (ระบ จานวนตามยอดคงเหล อ ในกรณ ท จานวนเป น 0 และ ม ความต องการจะใช รายการน เพ อขอเพ มจานวนหร อเพ อนาเข ารายการ อะไหล เพ ม ให แก ไขจานวนจาก 0 เป น 0.5 ) Unit ข อความ เล อกหน วยรายการเคร องจ กร(เล อกตามหน วยมาตรฐานของกรมศ ลกากร) Predicament ต วเลข เล อกสภาพของเคร องจ กรท จะนาเข า(ระบ สภาพเคร องจ กรตามข อม ลเด ม) Year ต วเลข YYYY ป ท เคร องจ กรถ กผล ต (ระบ เป นป ค.ศ. ) Production ต วเลขทศน ยม 2 หล ก กาล งการผล ตต อเคร อง ให ใส เม อรายการเคร องจ กรท ระบ เป นรายการเคร องจ กร หล ก (ระบ จานวนของกาล งการผล ตท เคร องจ กรหล ก 1 เคร องผล ตได /ป ) Unit ข อความ เล อกหน วยกาล งการผล ต (เล อกตามหน วยมาตรฐานของกรมศ ลกากร) ต วเลข หมายเลขกระบวนการผล ตท บ นท กในหน า และถ ารายการเคร องจ กร ส มพ นธ ก บกระบวนการผล ตมากกว า 1 รายการการให ในเคร องหมายคอมม าข น แต ละรายการ 3. ผ ใช บร การแสดงรายละเอ ยดว ธ คานวณกาล งการผล ตสาหร บรายการเคร องจ กรท เป นเคร องจ กรหล กของโครงการ ลงใน Template Excel ใน Sheet s & Relate ตารางท 5 ตารางข อม ลใน Sheet -Product Product ตารางท 6 ความหมายของกล มข อม ลความส มพ นธ ระหว าง ก บ Field Data Type Format Meaning Product ข อความ แสดงรายละเอ ยดว ธ คานวณ ท มาของกาล งการ ผล ตสาหร บรายการเคร องจ กรท เป นเคร องจ กร หล กของโครงการ ต วอย าง กรณ ศ กษา สาหร บโครงการท ได ร บการส งเสร มประเภท ก จการว จ ยและพ ฒนา ในส วนของ กระบวนการน จะ ใช เคร องจ กรหล ก ต างๆเข ามาใน กระบวนการว จ ย และพ ฒนา รายละเอ ยดของกระบวนการผล ต 1. ศ กษาและรวบรวมข อม ล ทาการศ กษาข อม ลเก ยวก บการผล ตเม ดพลาสต กเกรดพ เศษ โดยเป นการว จ ยและ พ ฒนากระบวนการข นร ปเม ดพลาสต ก 2. ออกแบบผล ตภ ณฑ และกระบวนการผล ต ทาการออกแบบส วนผสมของผล ตภ ณฑ เม ดพลาสต ก รวมถ ง เง อนไขและข นตอนการผล ตท เหมาะสมก บผล ตภ ณฑ น นๆ 3. ทดลองข นร ปผล ตภ ณฑ ทดลองข นร ปผล ตภ ณฑ เม ดพลาสต กโดยนาว ตถ ด บมาทาปฏ ก ร ยาก นตามเง อนไขท กาหนด โดยม Cocatalyst และ Catalyst เป นต วเร งปฏ ก ร ยา ในถ ง Reactor ซ งต องทาการแยกของเหลว ออก แล วทาการอบแห ง จะทาให ได ผง Polymer 4. ว เคราะห ผลการทดสอบ ทาการว เคราะห ผล รวมถ งการว เคราะห เก ยวก บ อ ณหภ ม ความด นในกระบวนการ ผล ต ชน ดและปร มาณของต วเร งปฏ ก ร ยา และการปร บอ ตราการไหลของของเหลวในกระบวนการผล ต จากน นนาเอาผลการทดลองมาปร บปร งกระบวนการผล ตเพ อให ได ผล ตภ ณฑ ในล กษณะท ต องการ 5. สร ปผลการดาเน นงาน สร ปผลการทดลองและส งมอบรายงานพร อมผล ตภ ณฑ ต นแบบให แก ล กค า นาข อม ลท ได จากเอกสารแนบในข นตอนการแจ งมต ให ได ร บการส งเสร มมาสร างข นตอนการผล ตด งน 1. ผ ใช บร การสร างกระบวนการผล ตของโรงงานตามเอกสารแนบของหน งส อแจ งมต ของสาน กงานเพ อผ ก ความส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ ท ได ร บส งเสร มลงใน Template Excel ใน Sheet & Product Relate ตารางท 7 ข อม ลกระบวนการผล ตท ผ กความส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ Type 1 อ น ๆ 2 ออกแบบ 3 ผล ต ผล ตภ ณฑ ศ กษาและ รวบรวมข อม ล ออกแบบ ผล ตภ ณฑ และ กระบวนการผล ต ทดลองข นร ป ผล ตภ ณฑ Description ทาการศ กษาข อม ลเก ยวก บการผล ตเม ดพลาสต ก เกรดพ เศษ โดยเป นการว จ ยและพ ฒนา กระบวนการข นร ปเม ดพลาสต ก ทาการออกแบบส วนผสมของผล ตภ ณฑ เม ด พลาสต ก รวมถ งเง อนไขและข นตอนการผล ตท เหมาะสมก บผล ตภ ณฑ น นๆ ทดลองข นร ปผล ตภ ณฑ เม ดพลาสต กโดยนา ว ตถ ด บมาทาปฏ ก ร ยาก นตามเง อนไขท กาหนด โดยม Cocatalyst และ Catalyst เป นต วเร ง ปฏ ก ร ยา ในถ ง Reactor ซ งต องทาการแยก ของเหลวออก แล วทาการอบแห ง จะทาให ได ผง Polymer Product 5803, 4 Type ตรวจสอบ ค ณ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks