เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง - PDF

Description
การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 1. งานร งว ดวงรอบ (100 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. กาหนดหม ดวงรอบได เหมาะสมก บพ นท (10 คะแนน) การบ นท กข อม ลลงสม ดสนามได เหมาะสม (15

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 1. งานร งว ดวงรอบ (100 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. กาหนดหม ดวงรอบได เหมาะสมก บพ นท (10 คะแนน) การบ นท กข อม ลลงสม ดสนามได เหมาะสม (15 คะแนน) การร งว ดท ศเหน ออ างอ ง (10คะแนน) ใช ว ธ การว ดม มถ กต องตามกล องว ดม มท ใช (15คะแนน) ความผ ดพลาดของแต ละม มไม เก นเกณฑ (20 คะแนน) การว ดระยะทางของวงรอบได ตามกาหนด (20 คะแนน) ความสมบ รณ ของสม ดสนามท ใช (10 คะแนน) การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 2.งานคานวณพ ก ดฉากและพ นท (50 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. งานคานวณปร บแก ม มร งว ด (5คะแนน) งานคานวณหาระยะฉากของวงรอบ (5 คะแนน) งานคานวณปร บแก ระยะฉากของวงรอบ (10 คะแนน) ความคลาดเคล อนทางระยะไม เก นเกณฑ (5 คะแนน) งานคานวณพ ก ดฉากของวงรอบ (5คะแนน) งานคานวณหาพ นท ถ กต องตามว ธ การ(10คะแนน) หน วยของพ นท และขนาดพ นท ถ กต อง (5 คะแนน) ความสมบ รณ ในการใช แบบฟอร มคานวณ (5คะแนน) การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 3.งานลงท หมายแผนท และผ งก อสร างอาคาร (50 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. ความถ กต องของตาแหน งในแผนท (10 คะแนน) ต วแผนท ม ความสมด ลเหมาะสม(10คะแนน) ลายเส นแผนท คมช ดถ กต อง(5คะแนน) ใช ส ญล กษณ ถ กต องตามขนาดสากล (5คะแนน) กาหนดตาแหน งอาคารก อสร างในแผนท (10 คะแนน) แผนท ม องค ประกอบครบถ วนสมบ รณ (10คะแนน) การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 4.การร งว ดวางผ งก อสร างอาคารในสนาม ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก (100 คะแนน) 1. ระยะห างของผ งเสาจากเส นฐาน (10 คะแนน) ตาแหน งของศ นย กลางเสาตามแบบ (20 คะแนน) ความได ฉากของแนวเสาอาคาร (10 คะแนน) ระยะห างของศ นย กลางเสาแต ละช วง (10 คะแนน) ความคลาดเคล อนของแนวศ นย กลางเสา (20 คะแนน) ระยะห างของครอบผ งก อสร างจากผ งเสา (10 คะแนน) ความได ฉากของแนวครอบผ งก อสร าง (20 คะแนน) การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 5.งานร งว ดระด บ (100 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. การอ านค าไม ว ดระด บได ถ กต อง (20 คะแนน) จดสม ดสนามได ถ กต องตามกาหนด (20 คะแนน) กาหนดระด บหล งแนวครอบผ งก อสร าง (20 คะแนน) กาหนดระด บหล งหม ดศ นย กลางเสา (20 คะแนน) ความคลาดเคล อนในการเข าบรรจบ (20 คะแนน)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks