การสม ครโรงเร ยนป PDF

Description
การสม ครโรงเร ยนป 2017 ภาษา ภาษาไทย ท านผ ปกครองท ม บ ตรอาย ครบหกป บร บ รณ ในป น สามารถสม ครช นเตร ยมประถมให บ ตรได ต งแต ว นท 15 มกราคมจนถ งว นท 15 ก มภาพ นธ รวมถ งท านท ม บ ตรเร ยนในโรงเร ยนซ งไม ม ระด

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 11 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสม ครโรงเร ยนป 2017 ภาษา ภาษาไทย ท านผ ปกครองท ม บ ตรอาย ครบหกป บร บ รณ ในป น สามารถสม ครช นเตร ยมประถมให บ ตรได ต งแต ว นท 15 มกราคมจนถ งว นท 15 ก มภาพ นธ รวมถ งท านท ม บ ตรเร ยนในโรงเร ยนซ งไม ม ระด บช นเร ยนท ส งข นหร อท านท ม ความประสงค จะเปล ยนโรงเ ร ยนให บ ตรของท าน ให ดาเน นการในช วงระยะเวลาด งกล าว เปร ยบเท ยบโรงเร ยน ในเขตสตอกโฮล มจะม ท งโรงเร ยนเทศบาลและโรงเร ยนเอกชน โดยท านสามารถสม ครโรงเร ยนท ประสงค จะให แก บ ตรของท านเองได แต ละโรงเร ยนจะพยายามรองร บต วเล อกอ นด บแรกของท าน ท งโรงเร ยนเทศบาลและเอกชนจะไม ค ดค าธรรมเน ยมใด ๆ โรงเร ยนเทศบาลไม ได ใช ระบบค วในการร บเข าเร ยน แต โรงเร ยนเอกชนบางแห งจะใช ระบบด งกล าว ก อนท ท านจะสม ครโรงเร ยนท านสามารถเปร ยบเท ยบโรงเร ยนในเขตสตอกโฮล มได การเปร ยบเท ยบน นรวมถ งการด จานวนน กเร ยนในโรงเร ยนและน กเร ยนและผ ปกครองพ งพอใจก บโรงเร ยนเพ ยงใด ท านสามารถค นหาเปร ยบเท ยบโรงเร ยนต าง ๆ ในกร งสตอกโอล มได ท เว บไซต stockholm.se/sokaskola สม ครช นเตร ยมประถมหร อช นป ท 1-9 ท านสม ครร บเข าเร ยนผ านระบบบร การทางอ นเตอร เน ต (e-tjänsten) หร อกรอกแบบฟอร มใบสม คร ได ต งแต ว นท 15 มกราคมจนถ งว นท 15 ก มภาพ นธ โรงเร ยนเอกชนท ไม ร วมในระบบบร การทางอ นเตอร เน ต ให ท านต ดต อด วยตนเอง ล งก ระบบบร การทางอ นเตอร เน ตและแบบฟอร มใบสม ครม ระบ ท เว บไซต stockholm.se/sokaskola ในส วนของบร การ Hitta och jämför grundskolor (ค นหาและเปร ยบเท ยบโรงเร ยนการศ กษาข นพ นฐาน) ท เว บไซต stockholm.se/skolval น น ท านสามารถด ได ว าในช วงว นท 15 มกราคมจนถ งว นท 15 ก มภาพ นธ ม โรงเร ยนใดให เล อกสม ครบ าง (ท งโรงเร ยนเทศบาลและเอกชน) สม ครโรงเร ยนได สามแห ง Utbildningsförvaltningen Kontaktcenter Stockholm Telefon ท านสามารถสม ครโรงเร ยนท เข าร วมระบบบร การค นหาโรงเร ยนในเขตสตอกโฮล มได สามแห ง ข อสาค ญให ท านเล อกโรงเร ยนสามแห งเพ อให บ ตรของท านม โอกาสส งส ดท จะได เข าเร ยนในโรงเร ยนตา มท ท านซ งเป นผ ปกครองม ความประสงค ต วอย าง: หากท านไม ได ต วเล อกอ นด บแรกเน องจากท เร ยนเต ม ก จะม การพ จารณาต วเล อกอ นด บสองของท านพร อม ๆ ก บต วเล อกอ นด บแรกของผ ปกครองท านอ นท สม ครโรงเร ยนน น ม โอกาสมากแค ไหนท บ ตรจะได เข าโรงเร ยนตามท เล อกไว ในว นท 15 ก มภาพ นธ เราจะทราบจานวนผ สม ครแล วจากน นจะเร มดาเน นการร วมก บโรงเร ยนเพ อพยายามรองร บค วามประสงค ของผ ปกครองท กคน หากม ผ สม ครเก นจานวนท โรงเร ยนเป ดร บ ทางโรงเร ยนจะม เกณฑ การค ดเล อกว าจะร บน กเร ยนใดเข าเร ยน โดยในว นท 15 ม นาคมท านจะได ร บหน งส อแจ งว าบ ตรของท านจะได ร บเสนอให เข าเร ยนในโรงเร ยนใด โรงเร ยนเอกชนอาจเป ดร บสม ครในว นอ น หากบ ตรของท านไม ได ร บเล อกเข าเร ยนในโรงเร ยนท ท านได สม ครไว บ ตรของท านจะได ร บเสนอให เข าเร ยนในโรงเร ยนตามกฎระเบ ยบการร บเข าเร ยนของเทศบาลนครสตอก โฮล ม ท งน จะไม ร บประก นว าเด กจะได เข าเร ยนในโรงเร ยนท อย ใกล บ านท ส ด ใครท สามารถสม ครผ านระบบบร การทางอ นเตอร เน ต (e-tjänst) ผ ปกครอง: ของเด ก/น กเร ยนท ม ช อในทะเบ ยนราษฎรในเขตสตอกโฮล ม ม ช อในทะเบ ยนราษฎรตามท อย แห งเด ยวก บเด ก/น กเร ยน และเอกสารแสดงตนอ เล กทรอน กส (e-legitimation) เช น BankID ล งก ระบบบร การทางอ นเตอร เน ต Söka skola Stockholm (สม ครโรงเร ยนสตอกโฮล ม) ม ท เว บไซต stockholm.se/sokaskola. เฉพาะท านเป นผ ปกครองท ม ช อในท อย ตามทะเบ ยนราษฎรแห งเด ยวก บบ ตรเท าน นท สามารถสม ครผ าน ระบบบร การทางอ นเตอร เน ต ท งน สามารถเปล ยนแปลงการสม ครได จนถ งว นท 15 ก มภาพ นธ หล งจากครบก าหนดเวลาร บสม ครแล วท านไม สามารถเข าส ระบบได จนถ งว นท 15 ม นาคม จากน นท านสามารถด ได ว าบ ตรของท านได ร บเสนอให เข าเร ยนในโรงเร ยนใด ผ ปกครองท ม ช อในท อย ตามทะเบ ยนราษฎรคนละแห งก บบ ตร ท านสามารถลงช อเข าส ระบบเพ อด ใบสม ครซ งผ ปกครองอ กคนได ย นไว ท อย ตามทะเบ ยนราษฎรถ อว าเป นท อย ซ งบ ตรของท านม ช อในท อย ทะเบ ยนราษฎรต งแต ว นท 15 ก มภาพ นธ เป นต นไป ท งน ระบบจะปร บรายการข อม ลท อย ใหม ส ปดาห ละคร ง ผ ปกครองท ม ช อในท อย ตามทะเบ ยนราษฎรคนละแห งก บบ ตรสามารถสม ครได ด วยแบบฟอร มใบสม คร สม ครด วยแบบฟอร มใบสม คร หากท านไม สามารถสม ครโรงเร ยนผ านระบบบร การทางอ นเตอร เน ต ให สม ครโดยกรอกแบบฟอร มใบสม คร โดยเร มต งแต ว นท 15 มกราคม แบบฟอร มใบสม ครหาได จากเว บไซต stockholm.se/skolval ส งแบบฟอร มใบสม ครไปท สาน กงานบร หารการศ กษา/utbildningsförvaltningen (ท อย ระบ ในใบสม คร) หร อย นใบสม ครได โดยตรงท แผนกต อนร บของสาน กงานบร หารการศ กษา ต งอย ท Hantverkargatan 2F ในกร งสตอกโฮล ม พ งทราบว าใบสม ครจะต องถ งสาน กงานบร หารการศ กษาภายในว นท 15 ก มภาพ นธ เพ อท จะลงทะเบ ยนใบสม ครให ท นก อนท จะครบก าหนดเวลาร บสม คร ผ ปกครองของกล มเด ก/น กเร ยนต อไปน จะต องสม ครด วยแบบฟอร ม ม ช อในทะเบ ยนราษฎรนอกเขตเทศบาล เด กท ม อาย ครบ 5 ป ในป การศ กษาน อาย 7 ป เด ก/น กเร ยนท ไม ม เลขประจาต วประชาชน เด ก/น กเร ยนท ได ร บการค มครองให ปกป ดข อม ลการแสดงตน น กเร ยนท เร ยนซ าช น เด กท สม ครเร ยนช นป ท 1 โดยตรง ท งน ผ ปกครองท ม ช อในท อย ตามทะเบ ยนราษฎรคนละแห งก บบ ตร/น กเร ยน จะต องสม ครด วยแบบฟอร ม การร บเข าเร ยน ลาด บความใกล กฎหล ก ค อ การร บเด ก/น กเร ยนเข าเร ยนในโรงเร ยนตามความประสงค ของผ ปกครอง แต ละโรงเร ยนจะพยายามรองร บต วเล อกอ นด บแรกของท าน แต ต องไม ส งผลต อส ทธ เข าเร ยนในโรงเร ยนใกล บ านของเด กคนอ น ด งน นเทศบาลนครสตอกโฮล มน าหล กใกล บ านมาพ จารณาโดยจะย ดเกณฑ เร ยกว า ลาด บความใกล หมายความว า หากผ ปกครองของเด ก เอ และ บ เล อกโรงเร ยนเด ยวก นและโรงเร ยนเล อกร บเด กได เพ ยงคนเด ยว ด งน นเด กคนท ม เส นทางไปโรงเร ยนแห งอ นไกลกว าอ กคนจะม ส ทธ ก อน คาว า เส นทางไปโรงเร ยน หมายถ ง ระยะทางจากบ านไปโรงเร ยนโดยว ดจากทางเด นหร อทางจ กรยาน ไม ใช ระยะว ดเป นเส นตรงหร อรถโดยสารสาธารณะ เทศบาลนครสตอกโฮล มได ก าหนดความใกล สาหร บน กเร ยนช นเตร ยมประถมและช นป ท 1-3 ม ระยะทางเด นห างจากโรงเร ยน 2 ก โลเมตร ช นป ท 4-6 ม ระยะทางเด น 3 ก โลเมตร และช นป ท 7-9 ม ระยะทางเด น 4 ก โลเมตร โรงเร ยนท ม หน าท ร บผ ดชอบด แลจ ดการให น กเร ยนในพ นท ได เข าเร ยนจนสาเร จการศ กษา และเป ดร บเข าเร ยนตามกฎระเบ ยบการร บเข าเร ยนและตามก าหนดความใกล ของเทศบาลนครสตอกโฮ ล ม อย างไรก ด ไม ได หมายความว าจะร บประก นให เด กม ท เร ยนในโรงเร ยนด งกล าว เว นแต โรงเร ยนน นจะร บผ ดชอบในการร บเด กเข าเร ยนตามหล กเกณฑ ลาด บความใกล กฎระเบ ยบการร บเข าเร ยนสาหร บช นเตร ยมประถม หากม จานวนน กเร ยนสม ครเข าเร ยนเก นกว าจานวนน กเร ยนท เป ดร บ จะใช เกณฑ ค ดเล อกตามลาด บด งต อไปน 1. เด กท ม ความจาเป นต องได ร บความช วยเหล อเป นพ เศษด านการศ กษาและส งคม ซ งจาเป นต องเข าเร ยนในแผนกการศ กษาเฉพาะ 2. เด กท พ กอาศ ยอย ในร ศม เด นเท า 2 ก โลเมตร และม พ น องก าล งเร ยนอย ในช นเตร ยมประถมหร อช นป ท 1-3 ของโรงเร ยนด งกล าวในป การศ กษาท เด กจะเร มเร ยน 3. เด กท ม ส ทธ เข าเร ยนช นเตร ยมประถม 4. เด กท ม อาย ครบ 5 ป ในป การศ กษาน และม ความประสงค ท จะเร มเร ยนช นเตร ยมประถม 5. เด กท อาศ ยอย ในเขตพ นท เทศบาลอ น กฎระเบ ยบการร บเข าเร ยนสาหร บการศ กษาข นพ นฐานช นป ท 1-9 หากม จานวนน กเร ยนสม ครเข าเร ยนเก นกว าจานวนน กเร ยนท เป ดร บ จะใช เกณฑ ค ดเล อกตามลาด บด งต อไปน 1. น กเร ยนท ม ความจาเป นต องได ร บความช วยเหล อเป นพ เศษด านการศ กษาและส งค ม ซ งจาเป นต องเข าเร ยนในแผนกการศ กษาเฉพาะ 2. น กเร ยน (เฉพาะน กเร ยนท สม ครช นป ท 1 โดยตรงและไม ได เร ยนช นเตร ยมประถม) ท พ กอาศ ยอย ในร ศม เด นเท า 2 ก โลเมตร และม พ น องก าล งเร ยนอย ในช นเตร ยมประถมหร อช นป ท 1-3 ของโรงเร ยนด งกล าวในป การศ กษาท เด กจะเร มเร ยน 3. น กเร ยนท ม ส ทธ เข าเร ยนช นป ท น กเร ยนท อาศ ยอย ในเขตพ นท เทศบาลอ น โรงเร ยนการศ กษาข นพ นฐานเอกชน สาหร บโรงเร ยนเอกชนอาจจะม เกณฑ การค ดเล อกหร อกฎระเบ ยบการร บเข าเร ยนต างออกไป ส วนมากจะเป นเร องของค วร บเข าเร ยนและส ทธ พ เศษสาหร บพ น องของน กเร ยน โปรดต ดต อโรงเร ยนเอกชนท ท านสนใจเพ อขอข อม ลว าโรงเร ยนด งกล าวใช เกณฑ การค ดเล อกใดบ าง ท านต องทราบว าจะย นใบสม ครผ านเทศบาลนครสตอกโฮล มหร อย นโรงเร ยนเอกชนโดยตรง ด งน นท สาค ญท านจะต ดต อก บโรงเร ยนเอกชนไม ว าท านจะรอค วนานหร อไม ต องรอค ว ท านร บผ ดชอบด ให แน ใจว าท านระบ ช อโรงเร ยนท เข าร วมในระบบซ งท านสามารถค นหาได ท เว บไซต stockholm.se/sokaskola น กเร ยนท จาเป นต องได ร บความช วยเหล อพ เศษ บ ตรของท านม ส ทธ ได ร บการช วยเหล อท โรงเร ยน การช วยเหล อน จะย ดตามความต องการและภาวะของเด กเป นหล ก และจะให การช วยเหล อน แก กล มหร อช นเร ยนเด ยวก บเด กก อนเป นลาด บแรก โรงเร ยนท กแห งจะม ภาระหน าท ให การช วยเหล อด งกล าว โรงเร ยนการศ กษาพ เศษข นพ นฐาน ผ ปกครองท กคนจะต องเล อกโรงเร ยนไม ว าเด กน นจะต องเข าเร ยนในโรงเร ยนประเภทใด เด กท ม ความบกพร องทางสต ป ญญาซ งไม สามารถเร ยนบรรล เกณฑ ความร ในระด บการศ กษาข นพ นฐา นได จะม โอกาสเข าเร ยนในหล กส ตรของการศ กษาพ เศษข นพ นฐานหล งจากพ จารณาเร องน แยกต างหาก โรงเร ยนการศ กษาพ เศษข นพ นฐานจะม ต งแต ช นป ท 1 ข นไป ท านสามารถอ านรายละเอ ยดเพ มเต มเก ยวก บประเภทโรงเร ยนได ท เว บไซต นอกจากน ท านย งค นและเปร ยบเท ยบโรงเร ยนการศ กษาพ เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks