การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน - PDF

Description
การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 21 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล งงาน ตามกฏกระทรวงฯ 2 ร างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ด การพล งงานในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ (8 ข นตอน) ข นตอน ๑ ข นตอน ๒ ข นตอน ๓ ข นตอน ๔ ข นตอน ๕ ข นตอน ๖ ข นตอน ๗ ข นตอน ๘ หน วยงานด านการจ ดการพล งงาน การประเม นสถานการณ การจ ดการพล งงานเบ องต น นโยบายอน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน เป าหมายการอน ร กษ พล งงานและแผนอน ร กษ พล งงาน การปฏ บ ต ตามแผนฯ การตรวจสอบและการว เคราะห การปฏ บ ต ตาม เป าหมายและแผนการอน ร กษ พล งงาน การตรวจต ดตาม และการประเม นระบบการจ ดการพล งงาน การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของระบบการจ ด การพล งงาน 3 ข นตอนท 1 หน วยงาน ด านการจ ดการพล งงาน 4 ค าอธ บาย เจ าของโรงงาน/อาคารควบค มต องจ ดต ง หน วยงานด านการจ ดการพล งงานข น หน วยงานต องประกอบด วย - ห วหน าคณะท างาน มาจากผ บร หาร ระด บส ง การด าเน นงานเก ยวก บ หน วยงานด านการจ ดการพล งงาน - เลขาน การ ควรเป นผ ร บผ ดชอบด าน พล งงาน - สมาช กคณะท างาน เป นต วแทนจาก หน วยงานท เก ยวข อง หน วยงานด านการจ ดการพล งงาน หร อ คณะท างาน 5 ค าอธ บาย เจ าของโรงงาน/อาคารควบค มต องจ ดต ง หน วยงานด านการจ ดการพล งงานข น อ านาจ หน าท และความร บผ ดชอบ การด าเน นงานเก ยวก บ หน วยงานด านการจ ดการพล งงาน จ ดท าระบบการจ ดการพล งงาน ประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง ควบค มด แลระบบให ม ประส ทธ ภาพ รายงานผลด าเน นการให ผ บร หารทราบ ทบทวนนโยบาย/ระบบอย างสม าเสมอ ด าเน นการด านอ นๆ หน วยงานด านการจ ดการพล งงาน หร อ คณะท างาน 6 ต วอย างค าส งแต งต งคณะท างานฯ คณะท างาน ควรประกอบด วย - ห วหน าคณะท างาน (ต วแทนผ บร หารระด บส ง) - เลขาน การ (ส าเร จการอบรมหล กส ตร PRE) - สมาช ก ถ าเหม อนเด มใช ของเด มได ก าหนด อ านาจ หน าท และความร บผ ดชอบ ลงนามโดย ผ บร หารระด บส ง 7 ต วอย าง ก าหนดหน าท คณะท างานฯ ข นตอนท 2 การประเม นสถานการณ การจ ดการพล งงานเบ องต น ส าหร บการน าระบบการจ ดการพล งงานมาใช เป นคร งแรก 9 ค าอธ บาย - ปร มาณการใช พล งงาน ต นท นพล งงาน - จ ดอ อน/จ ดแข ง ในการจ ดการพล งงาน - ใช เป นแนวทางในการก าหนดนโยบายฯ เม อเร มน าระบบการจ ดการพล งงานมาใช เป นคร งแรก ผ บร หารระด บส งต องจ ดให ม การประเม นสถานะเบ องต นเพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการอน ร กษ พล งงาน การประเม นสถานการณ เบ องต นในการอน ร กษ พล งงาน 10 ข อเสนอแนะการปฏ บ ต ตามข อก าหนด การประเม นสถานการณ การจ ดการพล งงานเบ องต น รวบรวมข อม ลการใช พล งงานและจ ดท าข อม ลการใช พล งงานย อนหล ง 1 ป ทบทวนการด าเน นงานด านพล งงานก บเกณฑ แนวปฏ บ ต และข อก าหนดต างๆ รวบรวมข อม ลการใช พล งงาน จ ดท าข อม ลการใช พล งงานตามแบบ บพร.๑ ส าหร บโรงงานควบค ม บพอ.๑ ส าหร บอาคารควบค ม การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 11 ข อเสนอแนะการปฏ บ ต ตามข อก าหนด การประเม นสถานการณ การจ ดการพล งงานเบ องต น ว เคราะห ด ชน การใช พล งงาน เปร ยบเท ยบอ ตราส วนปร มาณการใช พล งงาน ต อหน วยผลผล ต หร อการบร การ เปร ยบเท ยบก บข อม ลการใช พล งงานในอด ต หล กเกณฑ ว เคราะห การใช พล งงานท เป นท ยอมร บ เปร ยบเท ยบก บองค กรท ม ล กษณะคล ายคล งก น การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 12 ต วอย างการประเม นองค กรโดย Energy Management Matrix ควรประเม น ใหม ท กป 1. นโยบายการจ ดการ พล งงาน 4 ม นโยบายการจ ดการ พล งงานจากฝายบร หาร และถ อเป นส วนหน งของ นโยบายของบร ษ ท 3 ม นโยบายและม การสน บสน นเป นคร ง คราวจากฝ ายบร หาร 2 ไม ม การก าหนดนโยบาย ท ช ดเจนโดยผ บร หาร หร อ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน 1 ไม ม แนวทางปฏ บ ต ท ท าไว เป นลายล กษณ อ กษร 2. การจ ดองค กร 3. การกระต นและ สร างแรงจ งใจ ม การจ ดองค กรและเป น โครงสร างส วนหน งของฝ าย บร หาร ก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบไว ช ดเจน ผ ร บผ ดชอบพล งงาน รายงานโดยตรงต อ คณะกรรมการจ ด การพล งงาน ซ ง ประกอบด วย ห วหน าฝ ายต างๆ ม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน รายงานต อคณะกรรมการ เฉพาะก จ แต สายงานบ งค บ บ ญชาไม ช ดเจน ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานม ขอบเขตหน าท ความร บผ ด ขอบจ าก ด 0 ไม ม นโยบายท ช ดเจน ไม ม ผ ร บผ ดชอบด าน พล งงาน เป าหมาย ม การประสานงานระหว าง ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน และท มงานท กระด บอย าง สม าเสมอ คณะกรรมการอน ร กษ พล งงานเป นช องทางหล ก ในการด าเน นงาน คณะกรรมการเฉพาะก จ เป นผ ด าเน นการ ม การต ดต ออย างไม เป น ทางการระหว างว ศวกรก บ ผ ใช พล งงาน (พน กงาน) ไม ม การต ดต อก บผ ใช พล งงาน 4. ระบบข อม ลข าวสาร 5. ประชาส มพ นธ 6. การลงท น ก าหนดเป าหมายท ครอบคล มต ดตามผล หา ข อ ผ ดพลาดประเม นผลและ ควบค มการใช งบประมาณ แจ งผลการใช พล งงานจาก ม เตอร ย อยให แต ละฝ าย ทราบแต ไม ม การแจ งถ งผล การประหย ด ท ารายงานต ดตาม ประเม นผล โดยด จาก ม เตอร ให คณะกรรมการ เฉพาะก จเข ามาเก ยวข อง ก บการต งงบประมาณ ม การสร ปรายงานด าน ค าใช จ ายการใช พล งงาน เพ อ ใช ก นภายในฝ ายว ศวกรรม ไม ม ระบบรวบรวมข อม ล และบ ญช การใช พล งงาน ประชาส มพ นธ ค ณค าของ การประหย ดพล งงานและ ผลการอ าเน นงานของ การประหย ดพล งงาน ให พน กงานร บทราบ โครงการอน ร กษ พล งงาน และให ม การ ประชาส มพ นธ อย างสม าเสมอ จ ดฝ กอบรมให พน กงาน ร บทราบเป นคร งคราว แจ งให พน กงานทราบ อย างไม เป นทางการเพ อ ส งเสร มการใช พล งงาน อย างม ประส ทธ ภพ ไม ม การสน บสน น การประหย ดพล งงาน จ ดสรรงบประมาณโดย ละเอ ยดโดยพ จารณาถ ง ความส าค ญของโครงการ ใช ระยะเวลาค มท นเป น หล กในการพ จารณาการ ลงท น ลงท นโดยด มาตรการท ม ระยะเวลาค มท นเร ว ป จจ บ น พ จารณาเฉพาะมาตรการท ลงท นต า ไม ม การลงท นใดๆ ในการ ปร บปร งประส ทธาภพการ ใช พล งงาน 13 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 14 ค าอธ บาย การด าเน นงานด าน นโยบายอน ร กษ พล งงาน เน อหา - การอน ร กษ พล งงานเป นส วนหน งของ การประกอบธ รก จ - ม ความเหมาะสมก บขนาดและปร มาณ การใช พล งงาน - ปฏ บ ต ตามกฏหมายและข อก าหนดอ น ท เก ยวข อง - ปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงาน อย างต อเน อง - จ ดสรรทร พยากรให อย างเพ ยงพอ นโยบายอน ร กษ พล งงาน 15 ค าอธ บาย การเผยแพร และประชาส มพ นธ แจ งให พน กงานท กคนร บทราบ เช น ต ดประกาศ โปสเตอร เส ยงตามสาย เอกสารแจก หร อ ว ธ การอ นๆ ตามความเหมาะสม การด าเน นงานด าน นโยบายอน ร กษ พล งงาน นโยบายอน ร กษ พล งงาน 16 ข อเสนอแนะการปฏ บ ต ตามข อก าหนด ม เอกสารท เป นลายล กษณ อ กษร ฉ นเสนอความ ค ดเห นด วยคน ได ไหม นโยบายอน ร กษ พล งงาน (1) เป นส วนหน งของธ รก จ (2) เหมาะสมก บล กษณะและ ปร มาณพล งงานท ใช (3) ปฏ บ ต ตามกฏหมายและ ข อก าหนด (4) ปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงานอย างต อเน อง (5) จ ดสรรทร พยากรให เพ ยงพอ เผยแพร และประชาส มพ นธ... ประธานกรรมการ พน กงานท กคนร บทราบ ผ บร หารระด บส งขององค กรต องก าหนดนโยบายเป นลายล กษณ อ กษรพร อมท งลงนาม 17 ต วอย างนโยบายอน ร กษ พล งงาน เน อหาเป นตามข อก าหนด ถ าเหม อนเด มใช ของเด มได ลงนามโดย ผ บร หารระด บส ง 18 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพ ในการอน ร กษ พล งงาน 19 ค าอธ บาย หามาตรการอน ร กษ พล งงาน - ด ชน ในการบอกถ งต นท นทางพล งงาน - เปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพการใช พล งงาน - ใช ก าหนดมาตรการอน ร กษ พล งงาน โรงงานควบค มหร ออาคารควบค มต องจ ดให ม การประเม นศ กยภาพทางเทคน ค ในการอน ร กษ พล งงานเพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการอน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 20 ข อเสนอแนะการปฏ บ ต ตามข อก าหนด การประเม นศ กยภาพทางเทคน ค จ ดท าข อม ลการใช พล งงานของ อ ปกรณ และเคร องจ กรท ใช พล งงาน ในส ดส วนท ส ง ว เคราะห ข อม ลการใช พล งงาน และประส ทธ ภาพ เปร ยบเท ยบ ก บค ามาตรฐาน มาตรการ อน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 21 ข นตอนท 5 ก าหนดเป าหมายและ แผนการอน ร กษ พล งงาน 22 ค าอธ บาย -เป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน ข นตอนการด าเน นการเป าหมายและ แผนอน ร กษ พล งงาน ก าหนดเป าหมายอน ร กษ พล งงานและระยะ เวลาในการด าเน นการให บรรล เป าหมาย เป าหมายการอน ร กษ พล งงาน เปร ยบเท ยบก บข อม ลการใช พล งงาน ในอด ต โดยก าหนดเป น - ผลประหย ดเป นร อยละ หร อ - ด ชน การใช พล งงานต อหน วย ผลผล ต เป าหมายและแผนการอน ร กษ พล งงาน 23 ค าอธ บาย เป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน (ต อ) ข นตอนการด าเน นการเป าหมายและ แผนอน ร กษ พล งงาน ก าหนดเป าหมายอน ร กษ พล งงานและระยะ เวลาในการด าเน นการให บรรล เป าหมาย แผนอน ร กษ พล งงานท ด ต องประกอบด วย - ว ตถ ประสงค - ผ ร บผ ดชอบ - ระยะเวลา - งบประมาณ เป าหมายและแผนการอน ร กษ พล งงาน เปร ยบเท ยบก บข อม ลการใช พล งงาน - เป าหมายการประหย ดพล งงาน ในอด ต - และผลท คาดว าจะได ร บ โดยก าหนดเป น - ผลประหย ดเป นร อยละ หร อ - ด ชน การใช พล งงานต อหน วยผลผล ต 24 ต วอย างแผนการอน ร กษ พล งงาน ว ตถ ประสงค เง นลงท น ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา เป าหมายและแผนการอน ร กษ พล งงาน 25 ค าอธ บาย -แผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน เพ อเป นการให ความร ความสามารถ สร างจ ตส าน ก และการม ส วนร วม ด านการอน ร กษ พล งงาน การวางแผนฝ กอบรมและก จกรรมส งเสร ม การอน ร กษ พล งงาน เจ าของโรงงาน/อาคารควบค มควร - ก า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks