มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) : - PDF

Description
มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) : แนวทางการดาเน นการ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 15 ต ลาคม 2556 ดร. ส รพงษ มาล ผอ.กล มแผนกล มย ทธศาสตร และนว ตกรรม สาน กพ ฒนาระบบจาแนกตาแหน งและค าตอบแทน

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 11 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) : แนวทางการดาเน นการ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 15 ต ลาคม 2556 ดร. ส รพงษ มาล ผอ.กล มแผนกล มย ทธศาสตร และนว ตกรรม สาน กพ ฒนาระบบจาแนกตาแหน งและค าตอบแทน สาน กงาน ก.พ. 1.ท มา 2 ป จจ ยท นาไปส การกาหนดมาตรการฯ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย ย ทธศาสตร ท ๒ กลย ทธ ท ๒.๒ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการกาล งคนและพ ฒนาบ คลากร เพ อเพ มประส ทธ ภาพระบบราชการ สภาพป จจ บ นของกาล งคนภาคร ฐ ผลการดาเน นงานและป ญหาในการดาเน นการตามมาตรการ บร หารกาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) ป ญหาในการดาเน นการตามมาตรการบร หาร กาล งคนปกต ป ญหาในการดาเน นการตามมาตรการบร หาร จ ดการเช งย ทธศาสตร ป ญหาการร บร ความเข าใจและความสามารถ ในการดาเน นการของส วนราชการ 3 ข าราชการในฝ ายพลเร อน เป นเพศหญ ง (ร อยละ 53.47) มากกว าเพศชาย เล กน อย (ร อยละ 46.53) ข าราชการพลเร อนสาม ญ เพศหญ งท ดารงตาแหน ง ประเภทบร หาร ม จานวน 138 คน หร อ ร อยละ ของน กบร หาร เพศและ การศ กษา ของข าราชการ ในฝ ายพลเร อน ส วนใหญ จบการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข นไป (เก นกว าร อยละ 65) จบปร ญญาเอก ร อยละ 0.99 จบต ากว าปร ญญาตร ร อยละ ขนาดและประเภท ของกาล งคนภาคร ฐ ภาคร ฐเป นผ จ างงานรายใหญ ของประเทศ กาล งคนภาคร ฐ (รวมท กประเภท) ม จานวน 2.72 ล านคน ค ดเป นร อยละ 7.89 ของกาล งแรงงาน หร อม บ คลากรภาคร ฐ 1 คน ต อประชากร 25 คน บ คลากรภาคร ฐส วนใหญ (ร อยละ 60.55) ม สถานะ เป นข าราชการ รองลงมาเป น ล กจ างช วคราว ล กจ างประจา และพน กงานราชการ การกระจาย ของกาล งคน ในภาคร ฐ ภาคกลางและกร งเทพมหานคร ม ข าราชการในฝ ายพลเร อน มากท ส ด (ประมาณร อยละ 35) รองลงมา อย ท ภาคอ สาน ภาคเหน อ และภาคใต ตามลาด บ หน วยงานในฝ ายบร หารท ม บ คลากรภาคร ฐมาก ท ส ด ค อกระทรวงศ กษาธ การ (ร อยละ 25.9 หร อ 1 ใน 4 ของกาล งคนภาคร ฐ) รองลงมา ค อ กลาโหม สาธารณส ข เกษตรและสหกรณ และสาน กงานตารวจแห งชาต บ คลากรภาคร ฐในฝ ายบร หารส วนใหญ กระจาย อย ในหน วยงานท ม ภารก จด าน ปฏ บ ต การ (ร อยละ 59.85) ท เหล ออย ในหน วยงานด าน นโยบายและว ชาการ ข าราชการในฝ ายพลเร อนส วนใหญ ย งกระจ ก ต วอย ในส วนกลาง (ร อยละ 67.73) ร อยละ อย ในส วนภ ม ภาค ร อยละ อย ในส วนท องถ น 4 หน วยงานท ม คาขอจ ดสรรอ ตราเพ มใหม จานวนมาก ได แก : สป.สาธารณส ข กรมการปกครอง กรมพ น จฯ กรมศ ลกากร กรมธนาร กษ กรมสรรพากร กรมราชท ณฑ กรมท ด น และ สป.ท องเท ยว เป นต น ครม. และ คปร. สามารถจ ดสรรอ ตราข าราชการ ในภาพรวมให เพ ยง 5475 อ ตรา ท เหล อเป นพน กงาน ราชการ 14,145 อ ตรา การควบค มการ เพ มอ ตรากาล ง จานวนบ คลากรภาคร ฐ (5 ประเภท) ภายใต การควบค มของ คปร. (ร อยละ 47.56) ม จานวนค อนข างคงท และลดลงเล กน อย จานวนบ คลากรภาคร ฐอ ก 7 ประเภท ภายใต การ ด แลขององค กรกลางบร หารงานบ คคลของตนเอง ม แนวโน มเพ มข น พน กงานราชการ ภายใต คพร. ม จานวนเพ มข น เร อยๆ เพ อทดแทนข าราชการและล กจ างประจา งบบ คลากร ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณรายจ ายประจาป ค าใช จ ายด านบ คคลภาคร ฐ (รวมงบบ คลากร และค าใช จ ายท งหมด ท เก ยวข องก บบ คลากร ท แฝงอย ในงบประมาณหมวดต างๆ) ค ดเป น ร อยละ ม ความต องการ กาล งคน และ คาขอเพ มอ ตรา ข าราชการมากข น ส ดส วน ค าใช จ ายด าน บ คคลม แนวโน ม เพ มข น โครงสร างอาย ของข าราชการ อาย เฉล ยของข าราชการพลเร อนสาม ญ= ป กระทรวงท ข าราชการม อาย เฉล ยส งส ด 5 อ นด บ - พ ฒนาส งคม (45.83 ป ) - อ ตสาหกรรม (45.79 ป ) - ต างประเทศ (45.48 ป ) - ทร พยากรธรรมชาต (45.48 ป ) - เกษตรและสหกรณ (45.18 ป ) - กระทรวงท ข าราชการม อาย เฉล ยน อยท ส ด ค อ กระทรวงสาธารณส ข (40.76 ป ) ช วงอาย : ส วนใหญ ร อยละ อย ในช วงอาย ป (Gen X) ร อยละ อย ในช วงอาย ป (Gen BB) และช วงอาย ต ากว า 30 ป (Gen Y) ม เพ ยงร อยละ 8.85 แนวโน มการส ญเส ย กาล งคนจากการ เกษ ยณอาย อ ตราการเกษ ยณอาย ของข าราชการพลเร อนสาม ญ โดยเฉล ย ร อยละ 9.38 (เท ยบก บจานวนท งหมด) ตาแหน งประเภทอานวยการและประเภทบร หาร ม แนวโน มจะส ญเกษ ยณอาย เฉล ยร อยละ 10 (เท ยบก บจานวน ผอ.+ ผ บร หาร) ส วนราชการท ม แนวโน มจะส ญเส ยผ บร หารมากท ส ด: กรมการท องเท ยว สภาการศ กษา สภาความม นคง สนง.ปรมน เพ อส นต สนง.คกก.ว จ ยฯ กรมเช อเพล ง ธรรมชาต กรมตรวจบ ญช สหกรณ กรมการศาสนา สป.ท องเท ยว และกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน 5 คน กาล งคนภาคร ฐ ป เพ มข นอย างต อเน อง ป ญหาในการดาเน นการ : มาตรการบร หารกาล งคนปกต 3. ผลการดาเน นงาน ของ คปร. ( ) ลดอ ตราข าราชการท ว างจากผลการเกษ ยณอาย จานวน 115,706 อ ตรา (55.72) ลดอ ตราล กจ างประจาท ว างจากผลการเกษ ยณอาย จานวน 103,969 อ ตรา (99.25) เกล ยอ ตรากาล งจากภารก จท จาเป นน อยไปส ภารก จท จาเป นมากกว า ร อยละ ป 6 ค าใช จ ายด านบ คคลม แนวโน มเพ มข น รายจ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ เฉพาะงบบ คลากร (2554) ป ญหาในการดาเน นการ มาตรการบร หารกาล งคนปกต ค าใช จ ายท งหมดท เก ยวก บบ คลากรภาคร ฐ ความต องการอ ตราข าราชการเพ มข นมากกว าอ ตราท ได ร บการจ ดสรรจากผลการเกษ ยณอาย และม ข อจ าก ดในการเพ มอ ตราข าราชการต งใหม (ตามนโยบายปร บขนาดก าล งคนภาคร ฐ ต องใช การต ดลด/ ย บเล กอ ตรากาล งของส วนราชการหน งไปให อ กส วนราชการหน ง) กระบวนการพ จารณาจ ดสรรอ ตราข าราชการจากผลการเกษ ยณอาย และการพ จารณาเพ มอ ตรา ต งใหม ม ความล าช า เพราะต องผ าน อ.ก.พ. กระทรวง และใช เวลาในการบร หารข อม ลตาแหน ง 7 1 ขาดการวางแผนและ ต ดตามการใช กาล งคน อย างเป นระบบ การวางแผนกาล งคนไม สอดคล องก บนโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จ การใช กาล งคนย งไม ม ประส ทธ ภาพ ขาดกลไกในการต ดตามต ดตามตรวจสอบการใช กาล งคน ขาดระบบข อม ลกาล งคนท สมบ รณ และเป นป จจ บ น 3 ป ญหาเก ยวก บ ข ดสมรรถนะของ กาล งคนไม เหมาะสม ก บบร บทท เปล ยนไป 2 ป ญหาเก ยวก บ ค ณล กษณะและ ช ดความสามารถ ของกาล งคนภาคร ฐ 4 ป ญหาเก ยวก บว ธ การ บร หารจ ดการ ทร พยากรบ คคล การขาดแคลนกาล งคนท ม ศ กยภาพและการส ญเส ยอ ตรากาล ง จากการเกษ ยณอาย ความไม สมด ลของกาล งคนร นเก าและกาล งคนร นใหม กาล งคนภาคร ฐม ความหลากหลายในเช งประชากรเพ มข น การเปล ยนแปลงสภาพแวดล อมในการบร หารราชการ ทาให กาล งคนภาคร ฐต องปร บความร ท กษะ และสมรรถนะ 8 การเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเปล ยนแปลงภ ม ร ฐศาสตร ทาให กาล งคนภาคร ฐต องเพ มท กษะ และข ดความสามารถในการทางานในระด บภ ม ภาคและนานาชาต ความก าวหน าทางเทคโนโลย ทาให ระบบงานและว ธ การปฏ บ ต ราชการเปล ยนไป ทาให กาล งคน ภาคร ฐบางส วน ไม สามารถปร บท กษะได ท นท วงท ความยากลาบากในการด งด ดและสรรหากาล งคนค ณภาพ การพ ฒนาบ คลากรไม เช อมโยงก บนโยบายของร ฐบาลและจ ดเน นในการพ ฒนาประเทศ การร กษาและจ งใจบ คลากรภาคร ฐย งไม ม ประส ทธ ผล ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ขาดความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8 ป ญหาการร บร ความเข าใจและความสามารถ การร บร และความเข าใจ ส วนใหญ ทราบว าร ฐบาลม มาตรการบร หารกาล งคนภาคร ฐ (ร อยละ 67) และส วนราชการม การดาเน นการตามมาตรการบร หารกาล งคนภาคร ฐ (ร อยละ 68) แต ไม ทราบรายละเอ ยดการดาเน นการว าเก ยวข องก บเร องใดบ าง ส วนใหญ เห นว าเป าหมายส งส ดของมาตรการบร หารกาล งคนภาคร ฐ ควรเน นการใช กาล งคนให เหมาะสมก บภารก จ ไม ควรม งลดขนาดกาล งคน หร อประหย ดค าใช จ ายด านบ คคล ผลการดาเน นการตามมาตรการบร หารอ ตรากาล งปกต ส วนใหญ (ร อยละ 70) ม การดาเน นการตามมาตรการบร หาร อ ตรากาล งปกต เพราะเป นมาตรการภาคบ งค บและเก ยวข อง ก บการได ร บการจ ดสรรอ ตรากาล ง ผลการสารวจ โดยใช แบบสอบถาม ผลการดาเน นการตามมาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ส วนราชการม การดาเน นการเป นส วนใหญ ในย ทธศาสตร การบร หาร กาล งคนให สอดคล องก บภารก จ และย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หารกาล งคน (ร อยละ 63 และ 57 ตามลาด บ) ส วนราชการม การดาเน นการน อยในย ทธศาสตร การวางแผนและต ดตาม การใช กาล งคน และย ทธศาสตร การพ ฒนาผล ตภาพและความค มค าของกาล งคน (ร อยละ 49 และ 32 ตามลาด บ) 9 2. สร ปรายละเอ ยดโดยส งเขป มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑) 10 มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ พ.ศ หล กการ การบร หารก าล งคนภาคร ฐ (ท งเช งปร มาณและค ณภาพ) สอดคล องก บความจ าเป นในการปฏ บ ต ภารก จในป จจ บ น และเตร ยมความพร อมส าหร บอนาคต ม ความย ดหย นและ ช วยให ส วนราชการใช กาล งคนอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย ส วนราชการในส งก ดฝ ายบร หารม ก าล งคนท ม ข ดความสามารถเหมาะสมส าหร บการข บเคล อนภารก จใน ป จจ บ นและอนาคตอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม แรงจ งใจ และปฏ บ ต งานอย างม ความส ข ขอบเขต ครอบคล มก า ล งคนภาคร ฐ ไ ด แก ข าราชการ (ไม รวมทหาร) พน กงานราชการ ล กจ างประจ า และ ก าล งคนประเภทอ นในส วนราชการส งก ดฝ ายบร หารท ใช งบประมาณ (งบบ คลากร) จากงบประมาณรายจ าย แผ นด น มาตรการบร หารจ ดการ อ ตรากาล งปกต เน นการใช กาล งคนท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า มาตรการบร หารจ ดการ เช งย ทธศาสตร เน นการเพ มประส ทธ ภาพการ บร หารและพ ฒนากาล งคนอย าง เป นระบบแบบองค รวม 11 มาตรการบร หารจ ดการอ ตรากาล งปกต การเพ มอ ตราต งใหม ไม ให เพ มอ ตราข าราชการ ต งใหม ในภาพรวม ยกเว นกรณ จาเป นอ นม อาจหล กเล ยงได การจ ดสรรอ ตราว าง จากการเกษ ยณอาย ของข าราชการ กรณ ล กจ างประจา กรณ ล กจ างช วคราว ไม ย บเล กอ ตราข าราชการในภาพรวม และจ ดสรรอ ตราข าราชการ (พลเร อนสาม ญ คร แ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks