ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน - PDF

Description
ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการประเภทคร ผ สอน ว ชาเอกท วไป ฉะน น อาศ ยคาส งสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท 1626 / 2551 ลงว นท 22 เด อน ธ นวาคม พ.ศ เร อง มอบอานาจการปฏ บ ต ราชการแทนเก ยวก บพน กงานราชการ ให ผ อานวยการสถานศ กษา จ งประกาศร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรร เป นพน กงานราชการท วไป โรงเร ยนบ าน ห วยล ก โดยม รายละเอ ยด ด งต อไปน 1. ช อตาแหน ง กล มงาน และรายละเอ ยดการจ างงาน ช อตาแหน ง คร ผ สอน กล มงาน บร หารท วไป ขอบข ายงานท จะให ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บ งานการสอนม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก ยวก บการทาหน าท หล กด านการจ ดการเร ยนการสอน และส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การท หลากหลาย ม การศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนา กระบวนการเร ยนร โดยเน นความสาค ญท งความร ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท ด งาม และปฏ บ ต งาน อ นท เก ยวข องและงานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย อ ตราว าง จานวน 1 อ ตรา ตามรายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ค าตอบแทน เด อนละ 18,000 บาท (ปร บตามประกาศคณะกรรมการพน กงานราชการเร อง ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ของพน กงานราชการ กรณ ถ าม การปร บค าจ าง) ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยพน กงานราชการ พ.ศ ระยะเวลาการจ าง ให เป นไปตามส ญญาจ าง ท งน ไม เก นป งบประมาณ พ.ศ ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งของผ ม ส ทธ สม ครเข าร บการเล อกสรร 2.1 ค ณสมบ ต ท วไป (1) ม ส ญชาต ไทย (2) ม อาย ไม ต ากว าส บแปดป (3) ไม เป นบ คคลล มละลาย (4) ไม เป นผ ม กายท พพลภาพจนไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ไร ความสามารถหร อ จ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หร อเป นโรคตามท กาหนดไว ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบข าราชการคร (5) ไม เป นผ ดารงตาแหน งข าราชการการเม อง กรรมการพรรคการเม องหร อเจ าหน าท พรรคการเม อง (6) ไม เป นผ เคยต องร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เพราะกระทาผ ด ทางอาญา เว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ ไม เป นผ บกพร องใน ศ ลธรรมอ นด จนเป นท ร งเก ยจของส งคม (7) ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานอ น ของร ฐ หมายเหต ผ ท ผ านการเล อกสรรในว นท ทาส ญญาจ าง จะต องไม เป นข าราชการหร อล กจ างของส วน ราชการ พน กงานหร อล กจ างของหน วยงานอ นของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อพน กงานหร อล กจ างของราชการส วน ท องถ น 2.2 ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง กล มงานบร หารท วไป (คร ผ สอน) เป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไปตามมาตรา 30 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ ค ณว ฒ ท ใช สาหร บสอบแข งข นต องเป นค ณว ฒ ท ก.ค.หร อ ก.ค.ศ.ร บรองและกาหนด เป นค ณสมบ ต สาหร บตาแหน งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ตามรายละเอ ยดตาแหน งและค ณว ฒ ท ร บสม ครแนบท ายประกาศน ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บกล มงานบร หารท วไป กาหนดค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาตร ใน สาขาว ชาท เหมาะสมก บล กษณะงานท ปฏ บ ต 3. การร บสม คร ให ผ ประสงค จะสม คร ขอและย นใบสม ครด วยตนเองได ท ห องธ รการโรงเร ยนบ านห วยล ก ต งแต ว นท 30 ม นาคม 7 เมษายน 2558 ในว น และ เวลาราชการ โดยสม ครตามว ชาเอก ตามตาแหน งว างท แนบ ท ายประกาศน 3.1 หล กฐานท ต องย นพร อมใบสม คร (1) ร ปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวก และไม สวมแว นตาดา ขนาด 1 x 1.5 น ว โดยถ ายไม เก น 1 ป (น บถ งว นป ดร บสม คร) จานวน 2 ร ป (2) สาเนาแสดงผลการศ กษา เช น ประกาศน ยบ ตร ว ฒ บ ตร หร อปร ญญาบ ตร หร อหน งส อ ร บรองค ณว ฒ และระเบ ยนแสดงผลการเร ยน(Transcript) ท แสดงว าเป นผ ม ว ฒ การศ กษาตรงก บตาแหน งท สม คร จานวนอย างละ 1 ฉบ บ สาเนาบ ตรประจาต วประชาชนและสาเนาทะเบ ยนบ าน จานวนอย างละ 1 ฉบ บ (3) หน งส อร บรองแพทย ฉบ บจร ง ซ งเป นผลการตรวจร างกายมาแล วไม เก น 30 ว น จานวน 1 ฉบ บ (4) สาเนาใบอน ญาตประกอบอาช พคร หร อหน งส อร บรองส ทธ (คร ผ สอน) จานวน 1 ฉบ บ (5) หน งส อร บรองการผ านงาน จานวน 1 ฉบ บ (ถ าม ) (6) สาเนาหล กฐานอ น ๆ (ถ าม ) เช น ใบสาค ญการสมรส ใบเปล ยนช อ ช อสก ล เป นต น จานวน 1 ฉบ บ (เอกสารตามข อ (2) (3) (4) (5) (6) ให นาฉบ บจร งมาแสดงด วยในว นสม คร และสาเนา หล กฐานท กฉบ บให ผ สม ครเข ยนคาร บรองสาเนาถ กต องและลงช อกาก บไว ด วย) 3.2 เง อนไขในการร บสม คร ผ สม ครเข าร บการเล อกสรรจะต องร บผ ดชอบในการตรวจสอบและร บรองตนเองว า เป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งตรงตามประกาศร บสม ครจร ง และจะต องกรอก รายละเอ ยดต าง ๆ ในใบสม คร พร อมท งย นหล กฐานในการสม ครให ถ กต องครบถ วน ในกรณ ท ม ความ ผ ดพลาดอ นเก ดจากผ สม คร ไม ว าด วยเหต ใด ๆ หร อว ฒ การศ กษาไม ตรงตามค ณว ฒ ของตาแหน งท สม ครสอบ อ นม ผลทาให ผ สม ครสอบไม ม ส ทธ สม ครสอบตามประกาศร บสม ครด งกล าว ให ถ อว าการร บสม ครและการได เข า ร บการเล อกสรรคร งน เป นโมฆะสาหร บผ น น และโรงเร ยนบ านห วยล ก จะไม ค นค าธรรมเน ยมในการสม คร เล อกสรรด วย 4. การประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ โรงเร ยนบ านห วยล ก จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ ในว นท 8 เมษายน 2558 เวลา น. เป นต นไป ณ โรงเร ยนบ านห วยล ก 5.หล กส ตรและว ธ การค ดเล อก ผ สม ครต องได ร บการประเม นสมรรถนะ และด วยว ธ การประเม นความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ด วยว ธ การประเม น ด งน 1. ภาค ก สอบข อเข ยน ทดสอบความร ความสามารถท ใช เฉพาะตาแหน ง ( 100 คะแนน) 2. ภาค ข ประเม นข อม ลส วนบ คคล การปฏ บ ต งานและประเม นความเหมาะสมก บตาแหน ง (สอบส มภาษณ ) (100คะแนน) 2.1 ประเม นข อม ลส วนบ คคล (50 คะแนน) - ด านประสบการณ การทางาน - ด านความสามารถพ เศษท เป นประโยชน ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 2.2 ประเม นความเหมาะสมก บตาแหน ง (สอบส มภาษณ ) (50 คะแนน) - ประว ต ส วนต ว ประว ต การศ กษา - บ คล กภาพ - ความร ในหน าท - เชาว ป ญญาและความค ดสร างสรรค - เจตคต ท ด ต อว ชาช พ 6. ว น เวลา และสถานท เข าร บการประเม นสมรรถนะ โรงเร ยนบ านห วยล กจะดาเน นการประเม นสมรรถนะ (ทดสอบข อเข ยน) ในว นท 9 เมษายน 2558 เวลา น น. และประเม นสมรรถนะ(ทดสอบส มภาษณ )ในว นท 9 เมษายน เวลา น. เป นต นไปจนกว าจะแล วเสร จ สาหร บสถานท ในการประเม นสมรรถนะ ห องพ กคร โรงเร ยนบ านห วยล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks