การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล - PDF

Description
Nuclear Science STKC 2557 การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล บทนา (Introduction) นวภ ทร ข นธ ต นธง งานเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานปรมาณ เพ อส นต การบร หารแบบสอบถามออนไลน

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 38 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Nuclear Science STKC 2557 การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล บทนา (Introduction) นวภ ทร ข นธ ต นธง งานเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานปรมาณ เพ อส นต การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ลค อ การจ ดทาแบบสอบถามออนไลน บน เว บไซต โดยใช โปรแกรมเอกสารก เก ล (Google doc) ผลล พธ ค อ แบบสอบถามออนไลน น สามารถทางานได อย างถ กต อง สมบ รณ และสามารถนาข อม ลของแบบสอบถามท ได ในร ปแบบของไฟล เอกสารไปใช งานในเร อง อ นได ต วอย างเช น ไฟล เอ กเซล (XLS) เป นต น ส งน ม ประโยชน ค อ ผ พ ฒนาแบบสอบถามสามารถพ ฒนาได อย างง าย รวดเร ว และประหย ดค าใช จ ายเน องจากเป นโปรแกรมฟร ในอด ต ไม ม การจ ดทาแบบสอบถามแบบออนไลน บนเว บไซต ทาให เก ดป ญหาด งต อไปน ค อ ผ จ ดทาแบบสอบถามต องออกแบบ จ ดทา และพ มพ แบบสอบถามเหล าน ด วยม อ หล งจากน น ต องทาการสารวจข อม ลในแบบสอบถามและสร ปผลแบบสอบถามเหล าน ด วยม อ โดยอาศ ยผ สารวจข อม ล สอบถามบ คคลท วไป ส งผลให เส ยเวลาและส นเปล องทร พยากรคนในการดาเน นการเร องเหล าน มาก ด งน น งานว จ ยน จ งได พ ฒนาการบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล ม ข อด ด งต อไปน 1) การออกแบบ จ ดทา และพ มพ แบบสอบถาม สามารถท าข นตอนเหล าน ได โดยโปรแกรม อ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมเอกสารก เก ล (Google doc) ไม ต องทาข นตอนเหล าน ด วยม อ 2) และสร ปผลแบบสอบถาม สามารถทาข นตอนเหล าน ได โดยโปรแกรมเอกสารก เก ล เช นเด ยวก น ไม ต องทาข นตอนเหล าน ด วยผ สารวจข อม ลสอบถามบ คคลท วไป (Worksheet) 3) สามารถเก บในร ปของงานเอกสาร ไฟล เอ กเซล (XLS) เป นต น 4) ลดข นตอนท ผ สารวจข อม ล ต องกรอกข อม ลต างๆของแบบสอบถามแบบเด มท เป นเอกสาร ลงในระบบคอมพ วเตอร เพ อการประมวลผลข อม ลเหล าน โดยโปรแกรมเอกสารก เก ลทางานในส วนน แทน 5) บนโปรแกรมน 6) แบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล ม ประส ทธ ภาพด ถ กต อง และรวดเร ว งานได ฟร 7) ประหย ด ไม ต องใช งบประมาณในการจ ดทาหร อจ ดซ อ เน องจากโปรแกรมก เก ลสามารถใช วรรณกรรมท เก ยวข อง (Literature review) การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ลค อ การจ ดทาแบบสอบถามออนไลน บน เว บไซต โดยใช โปรแกรมเอกสารก เก ล (Google doc) ม เอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องก บโปรแกรมเอกสารก เก ล โปรแกรมของก เก ลค อ โปรแกรมเอกสารก เก ล (Google Docs) ช ท (Sheets) และสไลด (Slides) เป นโปรแกรมฟร ในร ปแบบของโปรแกรมทาเอกสารผ านเว บ (Web-based word processor) โปรแกรมงาน ช ท (Spreadsheet) และโปรแกรมการนาเสนองาน (Presentation) ตามลาด บ [1] สามโปรแกรมข างต น เป นโปรแกรมเว บแอพล เคช น (Web application) เช นเด ยวก บ โปรแกรมโคลม (Chrome apps) สามารถ ทางานแบบออฟไลน และเป นโปรแกรมบนม อถ อ (Mobile apps) สาหร บระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) และไอโอเอส (ios) [1] โปรแกรมเอกสารก เก ลเป นโปรแกรมการผล ตบนเว บ (Web-based productivity applications) โปรแกรมน ไม ซ บซ อนทาให ม ประโยชน เหน อโปรแกรมแบบด งเด มอ นๆ [9] โปรแกรมเอกสารก เก ลเป นของฟร เป นโปรแกรมเอกสารบนคลาวน (Cloud-based word processor) [2] ประว ต โปรแกรมของก เก ลค อ โปรแกรมเอกสารก เก ล (Google Docs) ช ท (Sheets) และสไลด (Slides) นาเสนอโดยก เก ล (Google) ภายใต บร การก เก ลไดร ฟ (Google Drive service) [1] โปรแกรม เหล าน แต ก อนให เก บข อม ลอย างเด ยว แต ภายหล งม การปร บเป นก เก ลไดร ฟ ท าให ผ ใช สามารถสร าง แก ไข เอกสารออนไลน พร อมก บผ ใช คนอ นๆ ได [1] ช ดโปรแกรมท งหมดถ กรวมก นในก เก ลไดร ฟ ไฟล ท งหมดท ถ ก สร างข นด วยโปรแกรมต างๆ จะถ กบ นท กในก เก ลไดร ฟ โปรแกรมต างๆน ถ กออกแบบโดย Tonic Systems [1] พ นท บรรจ ข อม ลเร มต นม ขนาด 1GB หล งจากน นก เก ลได ทาก เก ลไดร ฟ เพ อสน บสน นโปรแกรมเอกสารก เก ล ม การปร บปร งการทางานของการบรรจ ข อม ล [1] ค ณสมบ ต โปรแกรมของก เก ลค อ โปรแกรมเหล าน สน บสน นร ปแบบของไฟล ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ (Microsoft office) [1] โปรแกรมเอกสารก เก ลเป นทางเล อกหน งจากโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ [5] โปรแกรมเอกสารก เก ลได ปร บปร งความสามารถให ม มากกว าโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ในเร องของความ ง าย ง ายในการทางานร วมก น และการปร บปร งเวอร ช นเป นประจา [1] สามโปรแกรมข างต นย งรวมก เก ล ฟอร ม (Google Forms) โปรแกรมวาดร ปก เก ล (Google Drawings) และตารางก เก ล (Google Tables) ส วน 2 ของฟอร มและตารางสามารถใช ได ในร ปแบบของโปรแกรมประย กต บนเว บ ส วนของวาดร ปสามารถใช ได ใน โปรแกรมโคลม [1] โปรแกรมเอกสารก เก ลเป นส วนหน งของโปรแกรมก เก ล (Google Apps) โปรแกรมน ช วยให การทางานแบบฉลาดในธ รก จของค ณ ธ รก จขนาดเล กสามารถใช โปรแกรมเอกสารก เก ลแบบฟร หร อเส ย ค าใช จ าย $5 สาหร บผ ใช แต ละคนเพ อการใช ค ณสมบ ต ท มากข น [10] ข อด โปรแกรมของก เก ลค อ โปรแกรมของก เก ลสามารถใช ได ด ถ าค ณไม ร งเก ยจในการทางานบนเว บ บราวเซอร แต ถ าค ณต องการทางานแบบออฟไลน โปรแกรมของก เก ลไม สามารถทางานได ตามต องการ แต สามารถแก ไขป ญหาน ได ถ าใช เว บบราวเซอร โคลม ทาให สามารถทางานได ท งออนไลน และออฟไลน [5] โปรแกรมเอกสารก เก ลเป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ใช ในหลายสถาบ นการศ กษา โปรแกรมน คล ายก บ โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดและโปรแกรมประมวลผลคาอ นๆ ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเอกสารก เก ลทาให น าใช งาน โปรแกรมเอกสารก เก ลท าให ม ความสามารถท มากข นสาหร บผ ใช งานนอกเหน อไปจากโปรแกรม ประมวลผลคาแบบด งเด ม [6] โปรแกรมเอกสารก เก ลเป นโปรแกรมออนไฟล แบบฟร ท อน ญาตให ผ ใช สร าง เอกสาร (Documents) ช ท (Spreadsheets) และการนาเสนอ (Presentations) แบบออนไลน และแบ งป น ข อม ลเหล าน ให ก บผ อ น เพ อการทางานร วมก น (Collaboration) ส งน ทาให น กศ กษาและน กเร ยนแบ งป นงาน ของตนเองก บผ อ น ทางานท ได ร บมอบหมายร วมก น และบ นท กเอกสารแบบออนไลน สาหร บการเข าถ งท โรงเร ยนหร อท บ านได [7] ความสามารถในการท าโปรแกรมก เก ล (Google Apps) ม ความหมายหลายอย าง ในห องเร ยนของค ณ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ (Efficiency) การทางานร วมก น (Collaboration) และการจ ดน ด หมาย (Engagement) [8] ประโยชน ช ดเจนค อ โปรแกรมไม ย ดต ดบนคอมพ วเตอร ไม จาเป นต องดาวน โหลด และต ดต งโปรแกรมบนเคร องคอมพ วเตอร ท กคอมพ วเตอร ท เช อมต ออ นเทอร เน ตสามารถใช งานโปรแกรม เอกสารก เก ลได เน องจากว าผ ใช แต ละคนบ นท กข อม ลในระบบคลาวน ทาให สามารถใช ไฟล เด ยวก นน ได ท กท ผ ใช ไม ต องก งวลเร องเวอร ช นของเอกสารต องเป นป จจ บ นท ส ดเน องจากไฟล ถ กบ นท กเสมอในก เก ลคลาวน (Google cloud) [9] ประโยชน อ นค อ ผ ใช หลายคนสามารถแก ไขไฟล เด ยวก นในเวลาเด ยวก นได ส งน เร ยกว าการร วมม อก นแบบออนไลน (Online collaboration) ทาให เก ดการท างานเป นท มบนเว บ เน องจากว า โปรแกรมเอกสารก เก ลเก บไฟล เป นเวอร ช นของเอกสาร ด งน นจ งไม ต องก งวลเร องการเปล ยนแปลงไฟล แบบ เป นไปไม ได การทางานร วมก นบนไฟล เป นส งท เก ดการเปล ยนแปลงในเร องของการจ ดการเอกสาร (Document management) ส งน ทาให ห วหน าโปรเจค (Project manager) สามารถประหย ดเวลาและได ร บ ประโยชน ได [9] สามารถค นหาข อม ลเพ มเต มในเร องน ได จากเอกสารข างต น [2, 3, 4, 5, 6] กรอบแนวค ด (Conceptual framework) แนวค ดหล ก (Main idea) ค อ การจ ดทาแบบสอบถามออนไลน บนเว บไซต โดยใช โปรแกรมเอกสารก เก ล (Google doc) สามารถทางานได อย างถ กต อง สมบ รณ และสามารถนาข อม ลของแบบสอบถามท ได ใน ร ปแบบของไฟล เอกสารไปใช งานในเร องอ นได ต วอย างเช น ไฟล เอ กเซล (XLS) เป นต น ทดแทนผ จ ดทา แบบสอบถามต องออกแบบ จ ดทา และพ มพ แบบสอบถามเหล าน ด วยม อ หล งจากน นต องทาการสารวจข อม ล ในแบบสอบถามและสร ปผลแบบสอบถามเหล าน ด วยผ สารวจข อม ลสอบถามบ คคลท วไป ทาให ได 4 เป าหมาย ค อ ความเร ว ความถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ และประหย ด รายละเอ ยดในแต ละเป าหมายแสดงได ด งน 3 ภาพท 1 แสดงการออกแบบการบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล 1) ความเร ว (Speed) การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล สามารถใช ในการออกแบบ จ ดทา พ มพ แบบสอบถาม และสร ปผลแบบสอบถาม สามารถทาข นตอน เหล าน ได โดยโปรแกรมเอกสารก เก ล (Google doc) ไม ต องทาข นตอนเหล าน ด วยม อ ทาให เพ มความเร วในการ ทางาน 2) ความถ กต อง (Correctness) การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล สามารถจ ดทาผลล พธ ท ได จาก การสารวจข อม ลในแบบสอบถาม โดยสามารถเก บในร ปของงานเอกสาร (Worksheet) (XLS) สามารถ 3) ม ประส ทธ ภาพ (Performance) การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล สามารถลดข นตอนท ผ สารวจ ข อม ล ต องกรอกข อม ลต างๆของแบบสอบถามแบบเด มท เป นเอกสารลงในระบบคอมพ วเตอร เพ อการ ประมวลผลข อม ลเหล าน โดยโปรแกรมเอกสารก เก ลทางานในส วนน แทน และ บนโปรแกรมน ทาให การบร หารแบบสอบถาม ออนไลน น ม ประส ทธ ภาพด 4 ภาพท 2 แสดงแนวความค ดใช ในการดาเน นการพ ฒนาการบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล 4) ประหย ด (Cheap) การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ลทาให ประหย ด ไม ต องใช งบประมาณในการจ ดทาหร อจ ดซ อ เน องจากโปรแกรมก เก ลสามารถใช งานได ฟร การนาเสนอแนวค ด/การพ ส จน ข อเท จจร ง (Application/proposal for new idea) การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล ม การทางานแบ งเป น 2 ส วนค อ ส วน ของผ ด แลระบบ และส วนของผ ใช สามารถแสดงการจ ดทาระบบได ด งน 1) 5 ภาพท 3 แสดงการจ ดทาการบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล ในส วนของผ ด แลระบบ 2) นของผ ใช 6 ภาพท 4 แสดงการจ ดทาการบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล ในส วนของผ ใช การบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล สามารถแสดงการทดสอบได ด งน ภาพท 5 แสดงการทดสอบการบร หารแบบสอบถามออนไลน ผ านโปรแกรมเอกสารก เก ล การบร หา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks