รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา PDF

Description
รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 12 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ได ด าเน นการส ารวจภาวะการหางานท า ของผ ส าเร จการศ กษา ระด บบ ณฑ ต มหาบ ณฑ ต และด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 หล งจากท ส าเร จการศ กษาไปแล ว 9 เด อน เพ อเป นข อม ลประกอบการพ ฒนาการจ ดการศ กษาและการผล ต บ ณฑ ตของมหาว ทยาล ย ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานในสภาวการณ ป จจ บ น นอกจากน รายงานฉบ บน ย งเป นส วนหน งของ โครงการส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตของ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ร วมก บมหาว ทยาล ย/สถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐและเอกชน ท ร วมก นด าเน นการท กป อ กด วย งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ หว งเป น อย างย งว ารายงานฉบ บน คงจะเป นประโยชน แก ผ บร หาร ผ สนใจ และหน วยงานท เก ยวข อง ตามสมควร หากท านม ข อเสนอแนะอ นจะเป นประโยชน ต อการส ารวจ และการจ ดท ารายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตในคร งต อไป โปรดแจ งงานว จ ยสถาบ น กองแผนงานด วย จ กขอบค ณย ง งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ม ถ นายน 2555 กผ. วจ. 5502 หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ก บทน า ซ ข อม ลส วนท หน ง รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา ข อม ลส วนท สอง ตารางสร ปภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต และมหาบ ณฑ ต ร นป การศ กษา ข อม ลส วนท สาม ตารางแสดงข อม ลสถานภาพบ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ร นป การศ กษา ตารางแสดงข อม ลสถานภาพมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ร นป การศ กษา ข อม ลส วนท ส ตารางรายละเอ ยดข อม ลภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต เพ อเป นเอกสารประกอบการรายงานผล การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ (ต วบ งช สมศ. ท 1) และประกอบรายงานการประเม นตนเอง SAR ของมหาว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 (ต วบ งช 1) 234 ภาคผนวก สารบ ญ ค าน ยามศ พท 235 ก าหนดการร บพระราชทานปร ญญาบ ตร 236 สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม ท 1 แสดงภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา ระด บบ ณฑ ต 10 แผนภ ม ท 2 แสดงภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา 10 ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ส าเร จการศ กษา เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร และกรอกแบบส ารวจ 38 ตารางท 2 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท กรอกแบบส ารวจ ม งานท า ไม ม งานท า และ ศ กษาต อ 42 ตารางท 3 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามสาเหต ท ย งไม ได ท างาน 46 ตารางท 4 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามคะแนนเฉล ยสะสม 50 ตารางท 5 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามคะแนนเฉล ยสะสม 54 ตารางท 6 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม สถานท ท างานในป จจ บ น 58 ตารางท 7 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ประเภทของหน วยงานท ท าในป จจ บ น 62 ตารางท 8 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ประเภทงานท ท า และการใช เวลาในการหางานท า 66 ตารางท 9 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ความพอใจ และ สาเหต ท บ ณฑ ตไม พอใจในงานท ท า 70 ตารางท 10 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม การน าความร มาประย กต ใช ก บงาน 74 ตารางท 11 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามป ญหาการหางานท า ท เก ดข นหล งส าเร จการศ กษา (ของผ ท ย งไม ได ท างาน) 78 ตารางท 12 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม เง นเด อนท ได ร บ 82 ตารางท 13 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ว ฒ การศ กษาท ใช ท างานในป จจ บ น 86 ตารางท 14 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ความสอดคล องของอาช พก บสาขาว ชา 90 ตารางท 15 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม แหล งข อม ลของการหางานท า 94 ตารางท 16 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม ป จจ ยท นายจ างเล อกบ ณฑ ตเข าท างาน 98 ตารางท 17 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม ป จจ ยท ท าให บ ณฑ ตเล อกเข าท างาน 102 ตารางท 18 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ความร ความสามารถพ เศษท ม ส วนช วยให ได ท างาน 106 สารบ ญตาราง (ต อ) หน า ตารางท 19 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม การเพ มรายว ชาหร อความร ท เอ อประโยชน ต อการประกอบอาช พ 110 ตารางท 20 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ศ กษาต อ จ าแนกตาม สาขาว ชาและประเภทของสถาบ นการศ กษาท ต องการศ กษาต อ 114 ตารางท 21 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ศ กษาต อ จ าแนกตาม เหต ผลท ท าให ต ดส นใจศ กษาต อ 118 ตารางท 22 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม/โครงการ เพ อเพ มพ นความร หร อฝ กอบรมแก ศ ษย เก า 122 ตารางท 23 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม/โครงการ เพ อส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพของศ ษย เก า 126 ตารางท 24 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม ท เสร มสร างความส มพ นธ ระหว างมหาว ทยาล ยก บศ ษย เก า 130 ตารางท 25 จ านวนบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม ท เสร มสร างความส มพ นธ ระหว างมหาว ทยาล ยก บศ ษย เก า 134 ภาวะการหางานท าของมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ตารางท 26 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ส าเร จการศ กษา เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร และกรอกแบบส ารวจ 138 ตารางท 27 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท กรอกแบบส ารวจ ม งานท า ไม ม งานท า และ ศ กษาต อ 142 ตารางท 28 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม สาเหต ท ย งไม ได ท างาน 146 ตารางท 29 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม คะแนนเฉล ยสะสม 150 ตารางท 30 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม สถานท ท างานในป จจ บ น 154 ตารางท 31 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ประเภทของหน วยงานท ท าในป จจ บ น 158 ตารางท 32 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ประเภทงานท ท า และการใช เวลาในการหางานท า 162 ตารางท 33 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ความพอใจ และ สาเหต ท บ ณฑ ตไม พอใจในงานท ท า 166 ตารางท 34 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม การน าความร มาประย กต ใช ก บงาน 170 สารบ ญตาราง (ต อ) หน า ตารางท 35 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามป ญหาการหางานท า ท เก ดข นหล งส าเร จการศ กษา (ของผ ท ย งไม ได ท างาน) 174 ตารางท 36 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม เง นเด อนท ได ร บ 178 ตารางท 37 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม ว ฒ การศ กษาท ใช ท างานในป จจ บ น 182 ตารางท 38 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ความสอดคล องของอาช พก บสาขาว ชา 186 ตารางท 39 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม แหล งข อม ลของการหางานท า 190 ตารางท 40 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม ป จจ ยท นายจ างเล อกมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ตเข าท างาน 194 ตารางท 41 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม ป จจ ยท ท าให มหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ตเล อกเข าท างาน 198 ตารางท 42 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ท างานแล ว จ าแนกตาม ความร ความสามารถพ เศษท ม ส วนช วยให ได ท างาน 202 ตารางท 43 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตาม การเพ มรายว ชาหร อความร ท เอ อประโยชน ต อการประกอบอาช พ 206 ตารางท 44 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ศ กษาต อ จ าแนกตาม สาขาว ชาและประเภทของสถาบ นการศ กษาท ต องการศ กษาต อ 210 ตารางท 45 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ท ศ กษาต อ จ าแนกตาม เหต ผลท ท าให ต ดส นใจศ กษาต อ 214 ตารางท 46 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม/โครงการ เพ อเพ มพ นความร หร อฝ กอบรมแก ศ ษย เก า 218 ตารางท 47 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม/โครงการ เพ อส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพของศ ษย เก า 222 ตารางท 48 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม ท เสร มสร างความส มพ นธ ระหว างมหาว ทยาล ยก บศ ษย เก า 226 ตารางท 49 จ านวนมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 จ าแนกตามความต องการ การจ ดก จกรรม ท เสร มสร างความส มพ นธ ระหว างมหาว ทยาล ยก บศ ษย เก า 230 บทสร ปส าหร บผ บร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ด าเน นการส ารวจภาวะการหางานท าของ บ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 พร อมก บการข นทะเบ ยนบ ณฑ ตเพ อเข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ซ งเป นการส ารวจผ านระบบเคร อข าย Internet เป นคร งท ห า ท มหาว ทยาล ยจ ดท าข นเพ ออ านวย ความสะดวกแก บ ณฑ ต และมหาว ทยาล ยจะได ร บข อม ลสถานภาพครบถ วนสมบ รณ โดยส ารวจ ต งแต ว นท 15 ส งหาคม ถ งว นท 16 ก นยายน 2554 และได เป ดระบบให บ ณฑ ตปร บปร งข อม ล อ กคร ง ในว นท 1-29 ก มภาพ นธ 2555 (หล งจากจบการศ กษา 9 เด อน) การส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ม ผ เข ากรอกข อม ลในระบบ ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ท งหมด 5,400 คน เป นบ ณฑ ต 4,421 คน ค ดเป นร อยละ มหาบ ณฑ ต 906 คน ค ดเป นร อยละ และด ษฎ บ ณฑ ต 73 คน ค ดเป นร อยละ 1.35 โดยเป น เพศชาย 3,673 คน ค ดเป นร อยละ เป นเพศหญ ง 1,727 คน ค ดเป นร อยละ โ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks