บทค ดย อ ผลการว จ ยพบว า - PDF

Description
การม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบล นาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ : กรณ ศ กษา ระด บการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนา เทศบาลต าบลนาง ว People s Participation in Sub-District

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 10 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบล นาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ : กรณ ศ กษา ระด บการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนา เทศบาลต าบลนาง ว People s Participation in Sub-District Development Planning of Nangua Municipal Sub-District, Muang District, Phetchabun Province กฤษฎากรณ ย งทอง สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ประเภทท วไป ประจ าป งบประมาณ 2555 การม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบล นาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ : กรณ ศ กษา ระด บการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนา เทศบาลต าบลนาง ว People s Participation in Sub-District Development Planning of Nangua Municipal Sub-District, Muang District, Phetchabun Province กฤษฎากรณ ย งทอง สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ประเภทท วไป ประจ าป งบประมาณ 2555 ช อห วหน าโครงการว จ ย นายกฤษฎากรณ ย งทอง 2555 ช อรายงานว จ ย การม ส วนร วมของ ประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบลนาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ : กรณ ศ กษาระด บการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบลนาง ว สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ บทค ดย อ การว จ ยเร อง การม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบลนาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษา 1) ระด บการม ส วนร วมของ ประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบลนาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ 2) เปร ยบเท ยบการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นขององค การบร หารส วนต าบล จ าแนก ตามเพศ อาย การศ กษา อาช พ และรายได ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บค ณล กษณะท วไปของผ ตอบ แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ (Frequencey) และค าร อยละ(Percentage) ค าเฉล ย ( X ) และ ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ทดสอบสมม ต ฐานเปร ยบเท ยบการม ส วนร วม ของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น จ าแนกเพศ โดยการทดสอบค าท แบบอ สระ(t-test for Independent Samples)และเปร ยบเท ยบการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนา ท องถ นจ าแนกตามอาย การศ กษา อาช พและรายได โดยการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว (One-way ANOVA) และเม อพบความแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต จะท าการทดสอบความ แตกต างของค าเฉล ยเป นรายค (Multiple Comparison) โดยว ธ การทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe s Method)โดยก าหนดระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท 0.05 ผลการว จ ยพบว า ป จจ ยท ม ผลต อการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาของเทศบาลต าบล นาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ เป นการศ กษาการม ส วนร วมของประชาชนในการ พ ฒนาท องถ นเทศบาลต าบลนาง วอย ภาพรวมอย ในระด บปานกลาง และเม อพ จารณาในองค ประกอบแต ละด านพบว าประชาชนม ส วนร วมมาท ส ดค อ ด านการม ส วนร วมในการต ดส นใจ ด าน การม ส วนร วมร บผลประโยชน ด านการม ส วนร วมในการปฏ บ ต การ และด านการม ส วนร วมในการ ประเม นผล ด งน ด านการม ส วนร วมในการต ดส นใจ พบว าประชาชนม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนา ท องถ นด านการม ส วนร วมในการต ดส นใจจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นและประชาชนท เข าร วมประช ม ท เก ยวข องก บโครงการหร อก จกรรมต างๆของเทศบาลต าบลนาง ว โดยท ประชาชนได เสนอความ ต องการของช มชนให ได ร บการบรรจ ในโครงการหร อก จกรรมของเทศบาลต าบลนาง วเพ อน ามา เป นแนวทางในการด าเน นงานพ ฒนาในป ถ ดไป ด านการม ส วนร วมร บผลประโยชน พบว าประชาชนได ผลจากการวางแผนพ ฒนา ท องถ นของเทศบาล ต าบลนาง ว ท าให ประชาชนในท องถ นได ร บการบร การจากเทศบาลต าบลนาง ว ได จ ดท าแผนงาน โครงการท ม ล กษณะเป นว ตถ ส งของเช นเคร องอ ปโภคบร โภค เคร องม อเคร องใช ส าหร บการแระกอบอาช พของกล มแม บ านเพ อแจกจ ายให ก บประชาชนท งโดยทางปฏ บ ต งาน ประจ าว นของประชาชนรวมถ งเป นแนวทางในการเก ดการสร างงาน สร างอาช พ ด านการม ส วนร วมด าเน นการ พบว าการด าเน นการ ประชาชนม ส วนร วมในการได เข า ร วมประช มจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นเพราะค ดว าจะท าให ม ความร ความเข าใจในการจ ดท า แผนพ ฒนาท องถ นเพราะจะท าให ม ความร ความเข าใจในการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นมากข นและ ส งผลต อประชาชนได เข าร วมปฏ บ ต ตามนโยบาย แผนงาน โครงการเทศบาลต าบลนาง ว ให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลแก ประชาชน ด านการม ส วนร วมในการประเม นผล พบว า เทศบางต าบลนาง ว ได เป ดโอกาสให ท าน เข ามาร วมควยค มตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาท องถ นโดยได ม การแต งต งประชาชนเข า เป นกรรมการประเม นผลแผนงานหร อโรงการตามแผนพ ฒนาและม ส วนร วมในการจ ดแผนพ ฒนา ท องถ นเพ อเป นการสร างความเช อม นจากประชาชนในการด าเน นงานของเทศบาลต าบลนาง ว Author : Mr. KritsadaYoongthong, Research Title : People s Participation in Sub-District Development Planning of Nangua Municipal Sub-District, Muang District, Phetchabun Province : Levels of People s Participation in Sub-District Development Planning of Nangua Municipal Sub-District, Program in Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Phetchabun Rajabhat University Abstract The objectives of the research People s Participation in Sub-District Development Planning of Nangua Municipal Sub-District, Muang District, Phetchabun Province were to study levels of people s participation in the sub-district development planning of Nangua municipal subdistrictmuang district, Phetchabun province and to compare people s participation in the subdistrict development with their sex, age, education, career and income. Data analysis was involved the questionnaire answers general characteristics to consider the frequency, percentage, mean and standard derivation. The test of hypothesis compared to people s participation in the sub-district development with the T-test for independent samples. Moreover, it was compared with the age, education, career and income by One-was analysis of variance or One-way ANOVA. Nevertheless, when the results met the statistical significant differentiations they were tested to compare with the multiple comparisons by the Scheffe s method at 0.05 of his specific statistics. The results of the study showed : The factor topeople s participation in the sub-district development planning of Nangua municipal sub-districtmuang district, Phetchabun province was on a fair level. When every component was considered, the most agreement of the people s participation in the sub-district development planning of Nangua municipal sub-district,muang district, Phetchabun province was the participations in a decision-making, an advantagegain, an operational action and an evaluation follow-up. These participation components were detailed as per the followings : Participation in Decision-making showed that people had opportunities to participate in making a plan for projects and activities of Nangua municipal sub-district. They were able to present their community needs to put in the projects or activities of Nangua municipal sub-district in order to guide for a next yearly plan. Participation in Advantage Gain showed that people had received outcomes from the plan of Nangua municipal sub-district; they simply accessed to the organizational services specified in the projects or activities, for example, consumption goods and materials for the special housewife group. This promotion was arranged to the people living in local in terms of supplying their daily living and guiding a new job. Participation in Operation showed that people had participated in a local plan making. The operation needed to encourage their people to understand the importance of the local development planning. Moreover, they were willing to follow policies, plan, projects and activities arranged by the organization. This showed how the organization was qualitative and effective in their management. Participation in Evaluation Follow-up showed that people the organization opened an opportunity for people to follow up and monitor their plan operations. They assigned the committee from people in the community to evaluate projects and activities. Also it showed how people s participation was achieved in a local development. The organization wanted to make sure that their people were the major factor of the plan. ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาว จ ยเร อง การม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบล นาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ : กรณ ศ กษาระด บการม ส วนร วมของประชาชนใน การจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบลนาง วส าเร จได ด วยด เน องจากได ร บ ความช วยเหล อและ สน บสน นจากบ คคลหลาย ๆ ท านด วยก น โดยเฉพาะ ได งบประมาณจากสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ านวน 15,000 บาท ในการใช จ าย ถ งแม จะไม มากในการด าเน นงานว จ ย แต ก เป นต วกระต นให น กว จ ยม อใหม อย างผ ว จ ย ในการท าว จ ย จนรายงานว จ ยสมบ รณ ข นมาได ขอขอบค ณอาจารย ประจ าหล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต ท กท านท คอยให ก าล งใจ และช วยเหล อ จนงานว จ ยน ส าเร จลงได และขอขอบใจ น กศ กษา ท ช วยเก บรวบรวมข อม ล จนได ข อม ลท สมบ รณ ในการน ามา ว เคราะห ประเม นผล และขอขอบค ณ อาจารย ท ปร กษาท กท าน ท ได สละเวลาอ นม ค ากร ณาให ค าแนะน า ตรวจสอบและแก ไขงานว จ ยจนเสร จสมบ รณ การศ กษาว จ ยเร อง การม ส วนร วมของ ประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาต าบล องค การบร หารส วนต าบลนาง ว อ าเภอเม อง จ งหว ด เพชรบ รณ ในคร งน ม อาจส าเร จล ล วงไปได ถ าไม ได ร บความช วยเหล อจากบ คคลหลาย ๆ ท าน ท ได กล าวมาเหล าน ผ ว จ ยจ งขอขอบค ณท กท านท ได กล าวมาไว ณ ท น หากการศ กษาว จ ยเร องน ม ความด และ เป นประโยชน ทางผ ว จ ยขอมอบแด ผ ท ให ความสนใจท กท านท จะน าไปศ กษาต อ กฤษฎากรณ ย งทอง สารบ ญ บทค ดย อภาษาไทย บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญแผนภาพ หน า ข ฅ ง จ ช ฌ บทท 1 บทน า 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 2 สมมต ฐานการว จ ย 2 ขอบเขตการว จ ย 3 กรอบแนวค ดในการว จ ย 3 น ยามศ พท เฉพาะ 4 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 5 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 การปกครองร ปแบบเทศบาล 6 แนวค ดเก ยวก บการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น 10 แนวค ดเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในการพ ฒนา 14 โครงสร างหน าท แผนด าเน นงาน และข อม ลท วไปของเทศบาลต าบลนาง ว 35 งานว จ ยท เก ยวข อง 42 บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย 56 ประชากรท ใช ในการว จ ย 56 สารบ ญ (ต อ) หน า เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล 57 การว เคราะห ข อม ล และสถ ต ท ใช ในการว จ ย 58 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 60 บทท 5 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 76 บรรณาน กรม 82 ภาคผนวก 89 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 90 ประว ต ผ ศ กษา 96 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 แสดงจ านวนประชากรและกล มต วอย าง 57 2 ผลการว เคราะห แสดงจ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามเพศ 60 3 ผลการว เคราะห แสดงจ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามอาย 61 4 ผลการว เคราะห แสดงจ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตาม ระด บการศ กษา 61 5 ผลการว เคราะห แสดงจ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตาม กล มอาช พ 62 6 ผลว เคราะห แสดงจ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามรายได เฉล ยต อเด อน 62 7 ผลการว เคราะห ระด บการม ส วนร วมของประช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks