(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ - PDF

Description
ประกาศกรมการแพทย เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ก าหนดว น เวลา ในการ เพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ตามท ได ม ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น ลงว นท ๒๑ ม นาคม ๒๕๕๕ เร องร บสม ครบ คคลเพ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศกรมการแพทย เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ก าหนดว น เวลา ในการ เพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ตามท ได ม ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น ลงว นท ๒๑ ม นาคม ๒๕๕๕ เร องร บสม ครบ คคลเพ อ เล อกสรรเป นพน กงานราชการ ในต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ต าแหน งน กว ชาการสาธารณส ข ต าแหน ง ผ ช วยน กว จ ย และต าแหน งน กประชาส มพ นธ น น โรงพยาบาลเล ดส น จ งขอประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ก าหนดว น เวลา ในการ และระเบ ยบปฏ บ ต เก ยวก บการ ด งต อไปน (๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ๑. ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ๑ นางสาวกรภ ทร วรรณศ ลป ๒ นางสาวกฤชส ร ย กมลาไสย ๓ นางสาวจ ไรร ตน เปรมวรเวทย ๔ นายบ ญเล า ช วยแก ไข ๕ นายอน ว ตร ศร วล ร ตน ๖ นายว ชราว ฒ บ ญณะ ๗ นายวาส ฐ ศ ร บ ญญศ กด ๘ นายวรพ นธ อ ดมเจ ยระไน ๙ นางสาวพ นส ดา ต งบ ณฑ ต ๑๐ นายภ รค ปต เพชรเคร อ ๑๑ นายชยารพ บ ญม ต ๑๒ นายว รย ทธ ไชยธงร ตน ๒. ต าแหน งน กว ชาการสาธารณส ข ๑ นางสาวพรพรรณ ผลร ก ๒ นายว ท กษ ว ท กษบ ตร ๓ นางสาวสมปอง ไชยเล ศ ๔ นางสาวน นทน จ อ อนละออง ๕ นายโสภณ เกษส าโรง ๖ นางสาวกมลชนก ค าแก ว ๗ นางสาวอรธ ชา แก วยศ ๘ นางสาวอ งฎ ยา ศร นาค.../๒ -๒-๒. ต าแหน งน กว ชาการสาธารณส ข (ต อ) ๙ นายพงศธร พ ลส วรรณ ๑๐ นางสาวว นว สา ทองดอนข นธ ๑๑ นายท นกร สม ญญา ๑๒ นางสาวหท ยท พย อ นชนะ ๑๓ นางสาวประกายร ตน บ งยาว ๑๔ นายว ระพงษ จ นทราช ๑๕ นางสาวร ชดา ก นยะม ล ๑๖ นางสาวย พด ก นระดก ๑๗ นางสาวป ยธ ดา ทองประสงค ๑๘ นางสาวพวงร ตน ม ดา ๑๙ นางสาวปร ยาน ช กร ณา ๒๐ นายช ชวาลย เพ ชรกอง ๒๑ นางสาวศ ภชญา อ ดอารมย ๒๒ นางสาวณ ฐกานต น นทา ๒๓ นางสาวชไมพร ทองเพชร ๓. ต าแหน งผ ช วยน กว จ ย ๑ นางสาวดาราร ตน แบ งด ๒ นางสาวสาธ ตา ผลอ นทร ๓ นางสาวกนกวรรณ สกลพงศ ไพโรจน ๔. ต าแหน งน กประชาส มพ นธ ๑ นางสาวกมลมาส จ นเพชร ๒ นายกฤษร นทร เส อส นาค ๓ นางสาววรรณพร แตงทร พย (๒) ก าหนดว น เวลา และในการ ว นพฤห สบด ท ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑. ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร /๓ -๓-๑. ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร (ต อ) - ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร ๓) ด านความสามารถและท กษะท สอดคล องก บ - การใช งานและแก ไขป ญหาเก ยวก บคอมพ วเตอร ๒. ต าแหน งน กว ชาการสาธารณส ข - ความร ท วไปเก ยวก บการสาธารณส ขและส ขภาพ ๓) ด านความสามารถและท กษะท สอดคล องก บ - การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร (Microsoft Office ๒๐๐๗: Word, Excel, PowerPoint) ๓. ต าแหน งผ ช วยน กว จ ย - ความร ท วไปเก ยวก บเร องว จ ย กาญจนา กาญจนา /๔ ๓. ต าแหน งผ ช วยน กว จ ย (ต อ) -๔-๓) ด านความสามารถและท กษะท สอดคล องก บ - การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร (Microsoft Office ๒๐๐๗: Word, Excel, PowerPoint) ๔. ต าแหน งน กประชาส มพ นธ - ความร ท วไปเก ยวก บการประชาส มพ นธ และการส งเสร ม ภาพล กษณ ๓) ด านความสามารถและท กษะท สอดคล องก บ - การใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร เวลา ๑๓.๓๐ น. เป นต นไป กาญจนา ณ ฝ ายทร พยากรบ คคล ช น ๒๐ อาคารกาญจนา หมายเหต ผ ท จะเข าร บการด านค ณล กษณะส วนบ คคล โดยการส มภาษณ ได จะต องเป นผ เข าร บการประเม นและผ านการประเม นท ง ๓ ด าน โดยได คะแนนแต ละด านไม ต ากว าร อยละ ๖๐ ว นอ งคารท ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป นต นไป ประกาศผลการสอบสมรรถนะ ท ง ๓ ด าน ณ บอร ดฝ ายทร พยากรบ คคล ช น ๒๐ อาคารกาญจนา และทางเว บไซต ว นพฤห สบด ท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ด านค ณล กษณะส วนบ คคล (100 คะแนน) - เก ยวก บเร อง การม งผลส มฤทธ การบร การท ด การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การย ดม นใน ความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม การท างานเป นท ม (ว ธ การประเม น โดยการส มภาษณ ) (๓) ระเบ ยบปฏ บ ต เก ยวก บการ ให ผ สม ครปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ด งน ๑. ผ เข าสอบต องแต งกายให ส ภาพเร ยบร อยตามประเพณ น ยม ค อส ภาพสตร สวมเส อ/กระโปรงและ สวมรองเท าห มส น ส ภาพบ ร ษสวมเส อ/กางเกงโดยสอดชายเส อไว กางเกง สวมรองเท าห มส น และประพฤต ตน เป นส ภาพชน /๕ -๕-๒. เป นหน าท ของผ สม ครจะต องทราบ ว น เวลา ในการ ๓. ต องน าบ ตรประจ าต วสอบ หร อบ ตรประจ าต วประชาชน หร อบ ตรอ นทางข าราชการออกให ไปใน ว นสอบท กคร ง หากไม ม บ ตรใดบ ตรหน งในการสอบกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการ ประเม น อาจพ จารณาไม อน ญาตให เข าร บการก ได ๔. การเข าร บการ โดยว ธ การสอบข อเข ยน, การทดสอบต วอย างงานและการสอบ ส มภาษณ ต องปฏ บ ต ด งน ๔.๑ ห ามน าเคร องม อและอ ปกรณ ส อสารอ เลกทรอน กส ท กชน ดเข าไปในห องสอบ ๔.๒ ควรไปถ งสอบก อนเร มเวลาสอบไม น อยกว า ๓๐ นาท แต จะเข าห องสอบได ก ต อเม อได ร บอน ญาตจากกรรมการ หร อเจ าหน าท ควบค มการสอบแล ว ๔.๓ ต องเช อฟ ง และปฏ บ ต ตามค าส งและค าแนะน าของกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการ สอบโดยเคร งคร ด ๔.๔ ต องเข าสอบก บกรรมการตามท เจ าหน าท ด าเน นการสอบก าหนดให เท าน น ๔.๕ ผ เข าสอบท ไปถ งห องสอบหล งจากเวลาท ก าหนดเร มสอบในตารางสอบไปแล ว ๓๐ นาท จะไม ได ร บอน ญาตให เข าสอบ ๔.๖ ผ เข าร บการจะต องเข าสอบตามต าแหน งท สม ครและตามว น เวลาท ก าหนดในตารางสอบ ผ ท เข าสอบผ ดต าแหน งจะถ กปร บให ตกและไม ม ส ทธ เข าสอบในต าแหน งท สม คร ๔.๗ ผ เข าสอบจะต องน งสอบตามท น งสอบและห องสอบท ก าหนดให ผ ใดน งสอบผ ดท ในการ สอบสมรรถนะใด จะไม ได ร บคะแนนส าหร บสมรรถนะน น ๔.๘ เข ยนช อ-นามสก ล สมรรถนะท สอบ ต าแหน งท สม ครสอบและเลขประจ าต วสอบเฉพาะใน ท ท ก าหนดให เท าน น ๔.๙ เม ออย ในห องสอบขณะสอบไม พ ดหร อต ดต อก บผ เข าสอบคนอ นหร อบ คคลภายนอก และ ไม ออกจากห องสอบเว นแต ได ร บอน ญาตและอย ในการด แลของกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบ ๔.๑๐ ถ าสอบเสร จก อนเวลาและส งค าตอบน นแล ว ต องได ร บอน ญาตจากคณะกรรมการหร อ เจ าหน าท ควบค มการสอบก อน จ งจะออกจากห องสอบได ๔.๑๑ เม อสอบเสร จแล ว ต องไปจากสอบโดยพล น ห ามต ดต อก บผ ท ย งไม ได เข าสอบและ ต องไม กระท าการใด ๆ อ นเป นการรบกวนผ ท ย งสอบอย ผ ใดไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบปฏ บ ต เก ยวก บการน หร อผ ใดท จร ต หร อพยายามท จร ต อาจไม ได ร บอน ญาตให เข าร บการ และคณะกรรมการด าเน นการสอบ จะพ จารณาส งงดการ ให คะแนนก ได ๔.๑๒ ผ ใดไม มาภายในก าหนด ว น เวลา และด งกล าว ถ อว าสละส ทธ และไม ม ส ทธ เข าร บ การคร งน โรงพยาบาลเล ดส น จะประกาศรายช อและข นบ ญช ผ ผ านการเล อกสรร ในว นท ๑๓ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ ฝ ายทร พยากรบ คคล ช น ๒๐ อาคารกาญจนา และทางเว บไซต ประกาศ ณ ว นท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายอ ท ย ต ณศลาร กษ ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลเล ดส น ปฏ บ ต ราชการแทนอธ บด กรมการแพทย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks