แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม PDF

Description
แผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 สารบ ญ องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 9 แผนแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 19 แผนแผนท 3 (แบบฟอร มท

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 26 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 สารบ ญ องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 9 แผนแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 19 แผนแผนท 3 (แบบฟอร มท 2) 29 ภาคผนวก CKO Profile 39 คณะท างานจ ดการความร ในกรมการจ ดหางาน 40 หน า แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 1 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 1.การพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการส งเสร มการม งานท า และตอบสนองความต องการ แรงงาน ระบบบร หารจ ดการส งเสร ม การม งานท าม ประส ทธ ภาพ คนหางานม งานท าตาม ความร ความสามารถ ม ค าตอบแทนท เหมาะสม และนายจ าง/สถาน ประกอบการ ม การใช แรงงานตามความต องการ ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน ในประเทศ ร อยละ 55 1 เทคน คการค ดกรองผ สม ครงานก อนส งต วไปพบ นายจ าง 2 การจ ดหางานให คนพ การ 3 การจ ดหางานให ผ ส งอาย 4 การแนะแนวอาช พในส าน กงาน 5 การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระในระบบ แฟรนไชส 6 การเตร ยมความพร อมให ผ สม ครงานก อนไปพบ นายจ าง 7 การแนะแนวอาช พในสถานศ กษา แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 2 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 2. การค มครองด แลส ทธ ของ คนหางานให ม ความม นคงและ ค ณภาพช ว ตท ด คนหางานได ร บการค มครอง ด แลส ทธ ประโยชน ไม ต ากว า ตามมาตรฐานของกฎหมาย ท ก าหนด 1. จ านวนผ ร องท กข ท ถ กหลอกลวงโดย บร ษ ทจ ดหางานแล วย งไม ได ร บการแก ไข 2. จ านวนผ ร องท กข ท ถ กหลอกลวง โดยสาย/นายหน าเถ อนแล วย งไม ได ร บการแก ไข ร อยละ 0 ร อยละ 0 1 การว น จฉ ยค าร องท กข และด าเน นคด 2 การตรวจสอบบร ษ ทจ ดหางาน 3 การเตร ยมความพร อมคนหางานก อนเด นทางไปท างาน ต างประเทศ 4 การว น จฉ ยการจ ายเง นกองท นเพ อช วยเหล อคนหางาน ไปท างานในต างประเทศ 5 การแจ งความด าเน นคด แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 3 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 3. การพ ฒนาระบบและผล ต ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน เผยแพร ประชาส มพ นธ คนหางานและผ เข าส ตลาดแรงงาน ได ร บข อม ล ข าวสารตลาดแรงงานท รวดเร ว ท นสม ย และท วถ ง เป นประโยชน ต อการหางาน การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน 2 การว จ ยด านตลาดแรงงาน 3 การสร างเคร อข ายเพ อพ ฒนาฐานข อม ลตลาดแรงงาน 4 เทคน คการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 4 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 4. การจ ดระบบการท างาน ของแรงงานต างด าว การใช แรงงานข ามประเทศ และในประเทศได ร บการจ ด ระเบ ยบอย างเหมาะสมและ เป นประโยชน ต อประเทศ ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ ร อยละ 85 1 การพ จารณาอน ญาตการท างานของแรงงานต างด าวท ผ านการพ ส จน ส ญชาต 2 การน าเข าแรงงานต างด าวถ กกฎหมาย 3 การพ จารณาอน ญาตการท างานของคนต างด าวถ ก กฎหมาย 4 การจ ดเก บเง นกองท นเพ อเป นค าใช จ ายในการส งคน ต างด าวกล บออกไปนอกราชอาณาจ กร 5 การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อ ช านาญการ 6 การตรวจสอบนายจ าง/สถานประกอบการ ท จ างคนต างด าวเข าท างาน 7 การตรวจสอบการท างานของแรงงานต างด าว ส ญชาต พม า ลาว และก มพ ชา และการด าเน นคด แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 5 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 5. การพ ฒนากระบวนการ บร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ กรมฯ ม ระบบการบร หาร จ ดการท ท นสม ย โปร งใส และม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จของการจ ดท าต นท นต อ หน วยผลผล ต ระด บ 5 1 การปร บปร งกระบวนงาน 2 การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 3 กระบวนการจ ดท าค าของบประมาณ 4 การค ดต นท นผลผล ตต อหน วย 5 เทคน คการควบค มภายใน 6 การให บร การจ ดหางาน โดยรถบร การ จ ดหางานเคล อนท 7 การจ ดซ อ จ ดจ าง และระเบ ยบพ สด 8 การเข ยนแผนงาน โครงการ แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 6 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 6. การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวการณ ม งานท า การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวการณ ม งานท าได อย างเหมาะสม และท นท วงท ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน ในประเทศ ร อยละ 55 1 การบร หารจ ดการภายใต ภาวะว กฤตเศรษฐก จ 2 การบร หารจ ดการภายใต ภาวะว กฤตจากภ ยธรรมชาต 3 การบร หารจ ดการภายใต ภาวะว กฤตจากความ ไม สงบภายในประเทศ และต างประเทศ 4 การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การ เย ยมเย ยนสถานประกอบการ แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 7 / 8 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผน ค อ แผนแผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อตอบสนองต อนโยบายร ฐบาลในเร องการต อต านท จร ตคอร ร ปช น ซ งก าหนดให ส วนราชการจ ดท าข อเสนอการ เปล ยนแปลง เพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ ซ งจะน าไปส การพ จารณาออกใบอน ญาตท สะดวก รวดเร ว และม ความโปร งใสในท กข นตอน ผ ใช บร การเก ดความพ งพอใจ ซ งจะเป นส วนหน งในการด งด ดให คนต างชาต เข ามาลงท นในประเทศไทยเพ มข น ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช จ ดท า KM : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ (ร อยละ 85) แผนแผนท 2 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรของกรมฯ ก อนท จะไปพบก บนายจ าง/สถานประกอบการ เพ อให ร บทราบ ถ งนโยบายแร งด วนของร ฐบาลในการยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยเพ มก าล งซ อภายในประเทศ สร างความสมด ล และความเข มแข งอย างม ค ณภาพในระบบเศรษฐก จมหภาคด วยการก าหนดให แรงงานม รายได ไม ต ากว า 300 บาท และผ จบปร ญญาตร ม รายได เด อนละไม ต ากว า 15,000 บาท ซ งนอกจากนายจ าง/สถานประกอบการจะได ทราบ และสามารถปฏ บ ต ตามนโยบายอย างถ กต องแล ว ย งจะน าไปส การบรรจ งาน และการจ างงาน อย างย งย นอ กด วย ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช จ ดท า KM : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ (ร อยละ 55) แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 8 / 8 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผน ค อ แผนแผนท 3 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บเจ าหน าท ให สามารถใช อ ปกรณ ภายในรถบร การจ ดหางานเคล อนท และสามารถ ให บร การจ ดหางานได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช จ ดท า KM : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ (ร อยละ 55) ผ ทบทวน :... (นางส น จงจ ตต ) รองอธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดด าน (CKO) ผ อน ม ต :... (นายประว ทย เค ยงผล) อธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO) แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 1 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 1 การบ งช ความร 1.1 แจ งเว ยนค าส งแต งต ง ท มงาน KM และแผนการ จ ดการความร ของกรมฯ ม.ค. 56 จ านวนข าราชการ ท ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการอย างน อย ร อยละ 80 ของกล ม เป าหมาย ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ผ อ านวยการกอง การเจ าหน าท แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 2 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks