รายงานผลการดำเน นงานประจำป PDF

Description
BKT R&D Cluster Annual Report 2013 รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556 โดย สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ สารบ ญ ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster 1 สร ปแผน-ผลรายร บ-รายจ าย ป 2556 ของ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 15 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
BKT R&D Cluster Annual Report 2013 รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556 โดย สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ สารบ ญ ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster 1 สร ปแผน-ผลรายร บ-รายจ าย ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 3 แผน/ผล รายจ ายป งบประมาณ 2556 และแผนรายจ ายป สร ปผลการด าเน นงานป งบประมาณ และแผนป 2557 ของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงาน 5 ว จ ยและบร การ) สร ปด ชน ช ว ดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ในป งบประมาณ และ 6 เป าหมายป 2557 ว ส ยท ศน นโยบายและพ นธก จ กลย ทธ 7 โครงสร างการบร หารงาน สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงงานต นแบบ 8 โครงสร างความร วมม อ BKT R&D Cluster 9 ผ บร หาร ห วหน าห องปฏ บ ต การว จ ย และหน วยบร การ 10 ทร พยากรบ คคล ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 11 ผลการด าเน นงาน ของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ ) การบร หารจ ดการ 12 2) รายร บ-รายจ าย 13 3) การว จ ย 19 4) การบร การว ชาการ และถ ายทอดเทคโนโลย 25 5) การบร การฐานข อม ลเทคน ค 27 6) การพ ฒนาบ คลากร 29 แผนการด าเน นงานป งบประมาณ แผนพ ฒนาระยะท 11 (พ.ศ ) 32 ภาคผนวก ภาคผนวก ก - งบการเง น สรบ. ณ 30 ก.ย ภาคผนวก ข - แผนงบประมาณ ป งบประมาณ ภาคผนวก ค - แผนพ ฒนาระยะท 11 (พ.ศ ) BKT R&D Cluster 46 (เฉพาะท เก ยวก บงานว จ ยและบร การ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ก สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 รายร บ-รายจ ายจร งป งบประมาณ และแผนป รายร บป งบประมาณ และแผนป 2557 จ าแนกตามแหล งท น จ านวนโครงการว จ ยท ด าเน นการในป งบประมาณ และแผนป เง นท นว จ ยจ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนงานร บจ างว จ ยตามความต องการระหว างป งบประมาณ และแผนป รายร บของงานร บจ างว จ ย จ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนส งต พ มพ ในป พ.ศ และแผนป จ านวนน กศ กษาท ท าว จ ย / ว ทยาน พนธ ในห องปฏ บ ต การระหว างป งบประมาณ จ านวนเง นค าจ างผ ช วยว จ ยประเภทท นน กศ กษาในป งบประมาณ งานบร การว ชาการท ด าเน นการในป งบประมาณ และแผนป งานด านการถ ายทอดเทคโนโลย โดยการฝ กอบรมในป งบประมาณ จ านวนการเป นว ทยากรร บเช ญในป งบประมาณ และแผนป รายร บงานบร การว ชาการ จ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนฐานข อม ลทางเทคน ค และการให การบร การในป งบประมาณ จ านวนสมาช ก/ ผ ใช บร การฐานข อม ลเทคน คผ านทาง Websiteในป งบประมาณ การพ ฒนาบ คลากรภายในประเทศในป งบประมาณ การพ ฒนาบ คลากร ณ ต างประเทศในป งบประมาณ จ านวนน กศ กษาฝ กงานจากหน วยงานภายในและภายนอก มจธ. จ าแนกตามระด บการศ กษาใน ป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ข สารบ ญร ป ร ปท หน า 2.1 ก รายร บ / จ ายจร ง ป งบประมาณ และแผนป ข รายร บ / รายจ ายสะสมของ BKT R & D Cluster ป งบประมาณ รายร บจากงานว จ ย งานบร การว ชาการ และงานจ ดการศ กษาป ผลรายร บจ าแนกตามแหล งท นสน บสน น ป งบประมาณ รายร บสะสมจ าแนกตามแหล งท นสน บสน นป งบประมาณ รายจ ายจ าแนกตามหมวดค าใช จ ายป งบประมาณ ผลรายจ ายประเภทเง นเด อน / ค าจ าง / ค าตอบแทน ของป งบประมาณ อ ตราส วนของรายร บ/เง นเด อนค าจ างต างๆ ของป งบประมาณ รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ยจ าแนกตามแหล งท น ป งบประมาณ และแผนป จ านวนส งต พ มพ ป งบประมาณ และแผนป ก. ค าใช จ ายผ ช วยว จ ยและท นน กศ กษา ในป งบประมาณ ข. ค าใช จ ายผ ช วยว จ ยและท นน กศ กษาสะสมป งบประมาณ รายร บจากการบร การว ชาการและฝ กอบรมตามประเภทงาน ป งบประมาณ ค าใช จ าย(บาท)/บทความในงานบร การว ชาการ (TIS) ป งบประมาณ สร ปว นท างานของบ คลากร ในป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ค ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D CLUSTER 1. ในป งบประมาณ 2556 BKT R&D Cluster ม ยอดรายร บ ล านบาท (39.19 % เป นงบประมาณ สน น บสน นโดยตรงจากร ฐเพ อการบร หารและการบร การ) ท งน ย งไม รวมงบประมาณของส าน กสวนอ ตสาหกรรม 2 รางว ลท ได ร บป งบประมาณ ดร.อ สาห บ ญบ าร ง ได ร บรางว ลด เด นประเภทสถาบ นการศ กษา จาก ผลงาน ช ดก งห นน าค ร วง ซ งเป นระบบก งห นน าผล ตไฟฟ า ขนาดเล ก (ก าล งการผล ตไม เก น 10 ก โลว ตต ) ในพ นท ชนบทใน โครงการ ประกวดผลงานโครงการงานพล งงานช มชนเพ อช มชน พ.ศ ซ งจ ดโดยคณะกรรมาธ ธการการพล งงาน ว ฒ สภา และ ได ร บมอบรางว ลว นศ กร ท ท 23 ส งหาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มร ฐสภา อาคารร ฐสภา 1 ถนนอ ทองใน เขตด ส ต กร งเทพมหานคร โดยม ฯพณฯ พงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงาน เป นประธานในพ ธ และม รศ.บ ษยา บ นนาค เป นต วแทนร บมอบรางว ล มจธ. ได ม การศ กษาว จ ยระบบก งห ห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล ก (ก าล งการผล ล ตไม เก น 10 ก โลว ตต ) ในพ นท ชนบทมาเก อบ 10 ป โดยด าเน นงานร วมก บช มชนค ร วง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ผ านการด าเน นโครงการว จ ย ต างๆ ในป พ.ศ 2554 มจธ. ได เป นท ปร กษาว สาหก จช มชนกล มก งห นน าค ร วงในการด าเน นโครงการพ ฒนา และส งเสร มก งห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล กมาก: กรณ ณ ศ กษาจ งหว ดนครศร ธรรมราช เป นการส งเสร มการใช งาน ก งห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล ก ในพ นท ค ร วงและช มชนรอบเท อกเขานครศร ธรรมราช จนถ งป จจ บ นม การต ต ดต ง ช ดก งห นน า าค ร วง ในพ นท ภาคใต กว าา 25 เคร อง และป 2556 มจธ. จะได ด าเน นงานโครงการ การพ ฒนาช ด ก งห นน าขนาดเล กมากนว ตกรรมท วถ ง (Inclusive Innovation) ส าหร บผล ตไฟฟ าในชนบท 2.22 ศ นย ECoWaste ได ร บรางว ล ภายใต โครงการว ทยาศาสตร ส ส ความเป นเล ศ ประเภทองค กรภาคร ฐ สาขา พล งงาน จากคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา ในว นจ นทร ท 2 ก นยายน 2556 ณ ห องประช มร ฐสภา อาคารร ฐสภา 1 ช น 2 โดย ดร.วร นธร สงคศ ร เป นต วแทนร บรางว ล 2.3 ดร.สมเก ยรต เตชกาญจนาร กษ ได ร บรางว ลเหร ยญทอง และรางว ลเก ยรต ยศ 2 รางว ล โดยสมาคมส งเสร มส งประด ษฐ ของเกาหล (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในว นท 29 พฤศจ กายน 2 ธ นวาคม 2555 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2.4 ดร.พรกมล อ นเร อน น กว จ ยหน วย BEC ได ร บรางว ลสภาว จ ยแห งชาต จาก ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ประจ าป 2555 ประเภทรางว ล ว ทยาน พนธ ระด บด เด นสาขาว ศวกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมว จ ย จาก ว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาเซลล ท ท ม ประส ทธ ภาพโดยใช เคร องม อทาง ช วว ทยาระบบ โดยม Prof.Dr.Friedrich Srienc จาก University of Minnesota-Twin Cities สหร ฐอเมร กา เป นอาจารย ย ท ปร กษาหล ก โดย วช. ได จ ดงานประกาศรางว ลเม อว นท 14 มกราคม 2556 ณ อ มแพค เม องทองธาน 2.5 รศ.ดร.ภาว ณ ช ยประเสร ฐ ได ร บรางว ลผ สมควรให ปาฐกถาอาย โนะ โมะโต ะ จากสมาคมเทคโนโลย ช ช วภาพแห งประเทศไทยร วมก บ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และ BIOTEC ในว นท 30 พฤศจ กายน 2555 ท โรงแรมส น ย แกรนด จ.อ บลราชธาน 2.6 รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ รองผ อ านวยการฝ ายว จ ยและว เทศส มพ นธ สรบ. ได ร บการค ดเล อกเป นน ส ตเก าว ทยาศาสตร จ ฬาฯด เด น ประจ าป 2556 จาก คณะกรรมการสรรหาและค ดเล อกน ส ตเก าว ทยาศาสตร จ ฬาฯ ด เด น ประจ จ าป 2556 ในงานประกาศเก ยรต ค ณพร อมมอบโล รางว ลในงาน ว ทยาค นเหย า พ เก าพบน อง 56 ( Science Night ) ในว นเสาร ท 26 มกราคม 2556 ณ คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มห หาว ทยาล ย 3. ด านงานว จ ยและร บจ างว จ ย ม งานว จ ยและร บจ างว จ ยท แล วเสร จ จ านวน 50 เร อง (34.48% จากแผน) และม งานว จ ยและร บจ างว จ ยท ก าล งด ด าเน นการ 260 โครงการ รายร บ จากงานว จ จ ยและร บจ างว จ ย รวม ล านบาท ค ดเป น % จากแผน (ม งานร บจ างว จ ย 36 โครงการ ม รายร บ ล านบาท) ได ร บงบประมาณมหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต (National Research University, NRU) กล มว จ ยด าน ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ศวกรรมช วภาพและอาหาร จ านวน 22 โครงการ วงเง น 5.57 ล านบาท ค ดเป น 2.54% ของรายร บท งหมด และ 7.01% ของรายร บงานว จ ยย งบประมาณว จ ยจากร ฐ (ว.1) ป 2556 จ านวน 54 โครงการ วงเง น ล านบาท ค ดเป น 14.37% ของ รายร บท งหมด หร อ 38.36% ของรายร บงานว จ ย 4. การให บร การว ชาการ โรงงานและเคร องม อต นแบบถ กใช เป นท บ มเพาะเทคโนโลย (Incubators) และผล ต ผล ตภ ณฑ เพ อทดลองตลาด รวมท งการให ค าปร กษา และท าว จ ยร วมก บภาคเอกชน ม อ ตราการเต บโตเฉล ย %ต อป ในระหว างป งบประมาณ การจ ดฝ กอบรม ในป งบประมาณน ม การฝ ฝ กอบรมส มมนาของบ คลากรภายใน 12 คร ง และส าหร บบ คคลภายนอก ภายนอก 51 คร ง รวม จ านวนน 63 คร ง ม ผ เข าร วมประช ชม/ส มมนา/ฝ กอบรม จ านวนน 3,545 คน-ว น 6. การเข าเย ยมชมหน วยงาน ม คณะบ คคลและหน วยงานเข าเย ยมชมและด งาน จ านวน 57 คร งรวม 822 คน จ าแนก เป นจากภายในประเทศ 31คร ง และต างประเทศ 26 คร ง (ประเทศญ ป น 44, อ นโดน เซ ย 42, มาเลเซ ย 39, มองโกเล ย 1, อเมร กา 1 ออสเตรเล ย 2 สว เดน 1 บราซ ล 1 สว สเซอร แลนด 1และฝร งเสศ 1 คน ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป สร ปแผน-ผล รายร บ-รายจ ายป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster รายร บ รายจ าย รายร บ รายจ าย 1. เง นเด อนและอ นๆ จากร ฐ (PDTI+IPC) 27,075, ,446, ,735, ,573, เง นเด อนจากร ฐ ข าราชการ 941, , , , เง นเด อนจากร ฐ พน กงาน 23,547, ,836, ,454, ,316, เง นเด อนจากร ฐ ผ บร หาร 1,891, ,891, เง นตอบแทนว ชาการว จ ย/เง นประจ าต าแหน งพน กงาน 918, ,110, , , ค าจ าง/ค าเช าบ าน ผ เช ยวชาญ 1,668, ,558, ,525, ,525, สาธารณ ปโภค 6,566, ,542, เง นว จ ยจากร ฐ ( โครงการ ว. 1) 30,880, ,020, ,547, * 3. งานว จ ยแหล งท นภายนอกอ น 32,819, ,790, ,317, * 4. โครงการ NRU 14,133, ,778, ,568, * 5. งานบร การว ชาการ 65,840, ,026, ,432, * - งานบร การว ชาการแหล งท นภายนอก 34,269, ,867, ,832, * - งานฝ กอบรม 754, * - งานบร การอ นๆ 5,595, * - โครงการตามพระราชด าร 31,571, ,158, ,250, * 6. งานการศ กษา 21,049, ,651, ,895, ,928, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม 8,809, ,006, ,325, ,580, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม แบบบ รณาการ 6,000, ,105, ,770, ,366, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมอาหาร 6,240, ,540, , ,981, เง นจากโครงการ ท R&D Cluster ส วนร วม 2,940, , ,006, ,570, เง นเด อนพน กงาน BIOTEC 18,570, ,570, ค าบร หารหน วย BEC 940, , , * 7.2 ค าบร หารหน วย ECoWaste 362, * 7.3 เง นบร หารธ รการ มจธ.บางข นเท ยน 1,000, ,400, * 7.4 โครงการ EESH 500, , * 7.6 โครงการเพ มศ กยภาพฯเพ อ SMEs 500, ,200, * 8. รวมแผนรายร บ/รายจ าย และผลรายร บ สรบ. ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks