การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ - PDF

Description
ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 12 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ ต แขนงว ชาการบร หารการศ กษา สาขาศ กษาศาสตร ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา พ.ศ. 2549 ข A STUDY OF ROLE AND ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AT BASIC EDUCATION INSTITUTIONS IN RASISALAI DISTRICT, SRISAKET PROVINCE Mr. Somchai kampliw A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremente for The Degree of Master of Education in Education Administration School of Education studies Chalermkarnchana College ค ห วข อการศ กษาค นคว าอ สระ การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ช อและนามสก ล นายสมชาย ค าปล ว สาขาว ชา บร หารการศ กษา อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย สมจ ตต จ ฑาร ตน คณะกรรมการสอบการศ กษาค นคว าอ สระ ฉบ บน แล ว ได ให ความเห นชอบการศ กษาค นคว าอ สระ...ประธานกรรมการ ( รองศาสตราจารย ดร. ประย ร ศร ประสาธน ) (รองศาสตราจารย สมจ ตต จ ฑาร ตน )...กรรมการ คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา อน ม ต ให ร บการศ กษาค นคว าอ สระ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ ต แขนงว ชาการ บร หาร การศ กษา สาขาว ชาศ กษาศาสตร ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา...คณะบด บ ณฑ ตว ทยาล ย (รองศาสตราจารย ดร. ประย ร ศร ประสาธน ) ว นท เด อน...พ.ศ. 2549 ช สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ จ ก ตต กรรมประกาศ...ฉ สารบ ญ ช สารบ ญตาราง ฌ บทท 1 บทน า....1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย น ยามศ พท เฉพาะ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทท 2 เอกสารงานว จ ยท เก ยวข อง การบร หารงานว ชาการโรงเร ยน งานว จ ยค ณล กษณะส วนบ คคลของผ บร หารสถานศ กษา งานว จ ยด านการบร หารงานว ชาการ...20 บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย...22 ประชากรและกล มต วอย าง ต วแปรท ศ กษา เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล ซ สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลท วไป ของคร ผ สอนผ ตอบแบบสอบถามในสถานศ กษา ข น พ นฐาน ระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ..26 ตอนท 2 ผลการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บระด บความค ดเห นท ม ต อการบร หารงานว ชาการ ของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ..28 ตอนท 3 เปร ยบเท ยบความค ดเห นท ม ต อการปฏ บ ต ในการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข น พ นฐานระด บม ธยมศ กษา จ าแนกตาม เพศ อาย ระด บการศ กษา และ ประสบการณ การท างาน บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ...50 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลการว จ ย...54 ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม...57 ภาคผนวก ก...60 ภาคผนวก ข...71 ประว ต ผ ว จ ย ฌ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 4.1 จ านวนและร อยละข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตารางท 4.2 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการใน ด านต าง ๆ ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ตารางท 4.3 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา ตารางท 4.4 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ตารางท 4.5 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการว ดผล ประเม นผล และการเท ยบโอนผลการเร ยน ตารางท 4.6 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตารางท 4.7 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการพ ฒนาส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา ตารางท 4.8 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการพ ฒนาแหล งเร ยนร ญ สารบ ญตาราง(ต อ) หน า ตารางท 4.9 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการน เทศการศ กษา. 35 ตารางท 4.10 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการแนะแนวการศ กษา ตารางท 4.11 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา ตารางท 4.12 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการส งเสร มความร ด านว ชาการ แก ประชาชน ตารางท 4.13 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการประสานความร วมม อในการพ ฒนา ว ชาการก บสถานศ กษาอ น ตารางท 4.14 ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ ระด บความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการสน บสน นงานว ชาการแก ครอบคร ว องค กร หน วยงานและสถาบ นท จ ดการศ กษา...40 ตารางท 4.15 ผลการว เคราะห การเปร ยบเท ยบความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อการบร หารงาน ว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามเพศ... 42 ฎ ตารางท 4.16 ผลการว เคราะห การเปร ยบเท ยบความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อการบร หารงาน ว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามอาย. 44 ตารางท 4.17 ผลการว เคราะห การเปร ยบเท ยบความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อการบร หารงาน ว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามระด บการศ กษา 46 ตารางท 4.18 ผลการว เคราะห การเปร ยบเท ยบความค ดเห นของคร ผ สอนท ม ต อการบร หารงาน ว ชาการ ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามประสบการณ การสอน 48 ฉ ก ตต กรรมประกาศ การท าค นคว าอ สระฉบ บน ส าเร จล ล วงได ด วยความกร ณาเป นอย างย งจาก รองศาสตราจารย สม จ ตต จ ฑาร ตน ท ได ให ค าแนะน าและต ดตามอย างใกล ช ดตลอดมา น บต งแต เร มต นจนกระท ง ส าเร จ เร ยบร อยสมบ รณ ผ ว จ ยร ส กซาบซ งในความกร ณาของท านเป นอย างย ง ขอขอบพระค ณ ค ณประภา ค าเอ ยม ท ได กร ณาให ค าแนะน าการว เคราะห ข อม ลด วย โปรแกรมคอมพ วเตอร และขอบพระค ณผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน คณะคร ในโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาศร สะเกษ เขต 2 ระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ป การศ กษา 2549 ท กท านท เส ยสละเวลาและให ความร วมม อและอ านวยความสะดวกในการเก บ รวบรวมข อม ล ตลอดจนเป นกล มต วอย างในการว จ ยคร งน นอกจากน ผ ว จ ยขอขอบพระค ณค ณเพ อน ๆ น กศ กษา ท ได ช วยเหล อในด านต าง ๆ และเป นก าล งใจให ผ ว จ ยมาโดยตลอด สมชาย ค าปล ว ธ นวาคม 2549 ห วข อการศ กษาค นคว าอ สระ การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ช อผ ว จ ย นายสมชาย ค าปล ว ปร ญญา ศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) ป การศ กษา 2549 อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย สมจ ตต จ ฑาร ตน ง บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ โดยเก บข อม ลจากกล มต วอย าง คร ผ สอนในโรงเร ยนท จ ดการศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ านวน 103 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถาม การว เคราะห ข อม ลโดยการหาความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาตามภาระงานการบร หารงานว ชาการ 12 งาน ได แก การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา การพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว ดผลประเม นผลและการ เท ยบโอนการเร ยน การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา การพ ฒนาแหล งเร ยนร การน เทศการศ กษา การแนะแนวการศ กษา การพ ฒนาระบบ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา การส งเสร มความร ด านว ชาการแก ช มชน การประสานความร วมม อ ในการ พ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาอ น การสน บสน นงานว ชาการแก ครอบคร ว องค กร หน วยงานและ สถาบ นอ นท จ ดการศ กษา โดยภาพรวมม ควา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks