คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ร วมจ ดโดย - PDF

Description
การประช มว ชาการระด บชาต บ รณาการงานว จ ยท องถ นด านบร หารธ รก จ ส ประชาคมอาเซ ยน The Integration Form Local Research on Business Administration to ASEAN ณ คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 9 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มว ชาการระด บชาต บ รณาการงานว จ ยท องถ นด านบร หารธ รก จ ส ประชาคมอาเซ ยน The Integration Form Local Research on Business Administration to ASEAN ณ คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ร วมจ ดโดย คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน คณะบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ การประช มว ชาการระด บชาต ในห วข อ The Integration Form Local Research on Business Administration to ASEAN คณะกรรมการพ จารณากล นกรองผลงานทางว ชาการ (Peer Review) 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นล น ทองประเสร ฐ กรรมการภายใน 2. ศาสตราจารย ดร.ด เรก ป ทมส ร ว ฒน กรรมการภายนอก 3. รองศาสตราจารย ดร.กนกศ กด แก วเทพ กรรมการภายนอก 4. รองศาสตราจารย ดร.ว ษณ ส วรรณเพ ม กรรมการภายนอก 5. รองศาสตราจารย ดร.จ านง วงษ ชาชม กรรมการภายนอก 6. รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสน ท กรรมการภายนอก 7. รองศาสตราจารย ดร.ระพ พ นธ ป ตาคะโส กรรมการภายนอก 8. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นล น เพ ยรทอง กรรมการภายนอก 9. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ว ระช ย คอนจอหอ กรรมการภายนอก 10. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ าไพ ยงก ลวน ช กรรมการภายใน 11. รองศาสตราจารย ส เมธ แก นมณ กรรมการภายนอก 12. รองศาสตราจารย อนงค น ช เท ยนทอง กรรมการภายนอก 13. รองศาสตราจารย ป ยกน ฏฐ โชต วน ช กรรมการภายใน 14. ดร.ปร ชา เป ยมพงศ สานต กรรมการภายนอก 15. ดร.ว น ย ป ญจขจรศ กด กรรมการภายนอก 16. ดร.ส ณช ย ยงก ลวน ช กรรมการภายนอก 17. ดร.สมชาย หาญห ร ญ กรรมการภายนอก 18. ดร.ไตรรงค สว สด ก ล กรรมการภายนอก 19. ดร.จ ลส ชดา ศ ร สม กรรมการภายนอก 20. ดร.พนา ด ลยพ ชร กรรมการภายนอก 21. ดร.ส มาล เงยว จ ตร กรรมการ (มหาว ทยาล ยเจ าภาพร วม) 22. ดร.กฤตยา อ ทโธ กรรมการ (มหาว ทยาล ยเจ าภาพร วม) 23. ดร.ภาดล อามาตย กรรมการ (มหาว ทยาล ยเจ าภาพร วม) 24. ดร.ส ภ ทรษร ทว จ นทร กรรมการ (มหาว ทยาล ยเจ าภาพร วม) 25. ดร.พ ม กต สมชอบ กรรมการภายใน 26. ดร.ส ภาวด ข นทองจ นทร กรรมการภายใน 27. ดร.จต รงค ศร วงษ วรรณะ กรรมการภายใน บรรณาธ การ ดร.ส ภาวด ข นทองจ นทร ผ ช วยศาสตราจารย มาล ณ ศร ไมตร อาจารย ศ ภก ญญา เกษมส ข จ ดพ มพ โดย คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน เลขท 2 ถนนราชธาน ต าบลในเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน โทร ต อ พ มพ ท โรงพ มพ บร ษ ท ยงสว สด อ นเตอร กร ป จ าก ด 56 ถ.แก วเสนา อ.วาร นช าราบ จ งหว ดอ บลราชธาน โทร โทรสาร มหาว ทยาล ยเจ าภาพร วมจ ดประช มว ชาการ คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน คณะบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ สารจากคณบด คณะบร หารธ รก จ และการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน คณะบร หารธ รก จและการจ ดการร ส กย นด และเป นเก ยรต อย างย งท ได ม โอกาสจ ดประช มทางว ชาการ ภายใต ห วข อ การบ รณาการงานว จ ยท องถ นด านบร หารธ รก จส ประชาคมอาเซ ยน ว ตถ ประสงค ของการจ ด ประช มทางว ชาการเพ อสร างเคร อข ายทางด านบร หารธ รก จและการจ ดการ เสร มสร างส มพ นธภาพระหว างสถาบ น อ กท งย งเป นการเป ดโอกาสให คณาจารย น กว จ ย น กศ กษา และผ สนใจทางด านบร หารธ รก จและการจ ดการ ได น าเสนอผลงานว จ ย ตลอดจนแลกเปล ยนความร แนวความค ด ประสบการณ ในการท างานว จ ย และการเร ยน การสอน ระหว างผ เข าร วมประช ม ซ งจะเป นการเสร มความเข มแข งในการว จ ยท องถ นในด านบร หารธ รก จต อไป คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ ขอขอบค ณ คณะบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ท ได ท มเท เส ยสละเวลา ร วมก นจ ดงานประช ม ว ชาการในคร งน และขอขอบค ณว ทยากร ผ เข าร วมประช มท กท าน และคณะกรรมการท กฝ ายท ได ม ส วนร วม ในการจ ดประช มว ชาการในคร งน อย างด ย ง (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นล น ทองประเสร ฐ) 22 พฤศจ กายน 2556 การประช มว ชาการระด บชาต ในห วข อ The Integration Form Local Research on Business Administration to ASEAN 22 พฤศจ กายน 2556 พ ธ เป ดและการบรรยายพ เศษ: ห องโกม ท มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน น. ลงทะเบ ยน น. พ ธ เป ดการประช ม กล าวรายงานโดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นล น ทองประเสร ฐ คณบด คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ เป ดการประช มว ชาการโดย ผ ช วยศาสตราจารย ประช ม ผงผ าน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน น. ปาฐกถาพ เศษ บ รณาการงานว จ ยท องถ นส ประชาคมอาเซ ยน ศาสตราจารย ดร.ด เรก ป ทมส ร ว ฒน น. น าเสนอผลงานทางว ชาการภาคบรรยายและโปสเตอร โดยแยกตามห องบรรยายต างๆ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. น าเสนอผลงานทางว ชาการภาคบรรยายและโปสเตอร โดยแยกตามห องบรรยายต างๆ ก าหนดการน าเสนอผลงาน เวลา บทความ ผ เสนอผลงาน ห องท 1 : ห องโกม ท ผ ด าเน นรายการห อง 1 : ดร.ปร ชา เป ยมพงศ สานต และดร.สายร ง ด นโคกส ง น. การถ ายโอนอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น: ศ กษา ปณ ยกร บ ญกอบ กรณ เทศบาลเม อง จ งหว ดศร สะเกษ น. ป ญหาข อกฎหมายเก ยวก บการกระจายอ านาจการจ ดการ ปณ ยกร บ ญกอบ ศ กษาส องค กรปกครองส วนท องถ น: ศ กษาเฉพาะกรณ องค กร ปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดศร สะเกษ น. ร ปแบบการจ ดการความร เพ อเพ มศ กยภาพคร สายผ สอนใน การก าหนดว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษเขต พ นท การศ กษา จ งหว ดอ บลราชธาน ป การศ กษา 2554 เผ าไทย วงศ เหลา น. การบ รณาการองค ความร และภ ม ป ญญาท องถ นของช มชนบ าน ดอนหม อ าเภอตระการพ ชผล จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อเสนอ ร ปแบบใหม ของช มชนแห งการเร ยนร น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. น าเสนอโปสเตอร น. การศ กษาเบ องต นเพ อหาแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของ กล มว สาหก จช มชนในจ งหว ดกาฬส นธ น. การศ กษาเบ องต นเพ อหาแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของ กล มแม บ านโคกล าม ต าบลไผ อ าเภอเม อง จ งหว ดกาฬส นธ ร อยขว ญพ ทธ ม งมาจน และจ รว ฒน เวชแพศย อ าภาศร พ อค า และส ก ญญา ดวงอ ปมา พรสวรรค พ นธ ภ กด จ ฑามาศ ส นทร และภ ทราพร ภาระนาค เวลา บทความ ผ เสนอผลงาน น. พ กร บประทานอาหารว าง น. พ ธ ป ดและมอบว ฒ บ ตร ห องท 2 : ห อง 8201 ผ ด าเน นรายการห อง 2 : ดร.ส มาล เงยว จ ตร และดร.ภาดล อามาตย น. การศ กษาเปร ยบเท ยบความเส ยงและอ ตราผลตอบแทน ของ หล กทร พย หมวดธ รก จเหล กโดยใช แบบจ าลอง CAPM : กรณ ศ กษาหล กทร พย TIW, SSSC, TWP, TMT, MCS และ SMIT น. แนวทางการสร างโอกาสทางเศรษฐก จและการพ ฒนาอาช พ อย างม ส วนร วมของผ ส งอาย ในเขตเทศบาลเม องศร สะเกษ น. ขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนล าง น. ร ปแบบก จกรรมและการเช อมโยงเส นทางการท องเท ยวภายใน ต าบลก ดชมภ อ าเภอพ บ ลม งสาหาร จ งหว ดอ บลราชธาน ตาม แนวทางการจ ดการท องเท ยวโดยช มชน น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. น าเสนอโปสเตอร น. ภาพล กษณ เทศบาลต าบลตระการพ ชผล อ าเภอตระการพ ชผล จ งหว ดอ บลราชธาน น. ค ณภาพการให บร การของการประปาส วนภ ม ภาคสาขา อ บลราชธาน น. แรงจ งใจในการท างานของข าราชการและพน กงาน ใน ส าน กงานประก นส งคมจ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนล าง น. พ กร บประทานอาหารว าง น. พ ธ ป ดและมอบว ฒ บ ตร รม ดา สอนพรม และก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต ชน ตา มงคลธนาก ล อาท ตย ทองมงคล และจต รงค ศร วงษ วรรณะ นพวรรณ เช อโชต สายไหม เข มธน จ ราน นท โภคผล และป ยกน ฏฐ โชต วน ช ภ ถยา จ นท มา ห องท 3 : ต กใหม คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ ช น 3 ผ ด าเน นรายการห อง 3 : รองศาสตราจารย ดร.จ านง วงชาชม และ ดร.ส ภ ทรษร ทว จ นทร น. ร ปแบบภาวะผ น าของผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล จ รน นท ไมตร ในเขตจ งหว ดอ บลราชธาน น. สภาพและป ญหาในการบร หารงบประมาณ บ งอร ทองต อ ขององค การบร หารส วนต าบล ในเขตจ งหว ดอ บลราชธาน น. ก จกรรมการถ ายโอนความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพการผล ตข าว อ นทร ย ของกล มผ ผล ตข าวช มชนในภาคเหน อของประเทศไทย ส ความเป นผ น าตลาดอาหารเพ อส ขภาพของอาเซ ยน อ จฉรา ศร พ นธ เวลา บทความ ผ เสนอผลงาน น. ความส มพ นธ ระหว างความฉลาดทางอารมณ ก บความเคร ยด ในการท างานของบ คลากรสรรพากรในเขตพ นท ส าน กงาน สรรพากรภาค 9 ป ยวรรณ ช นวงศ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. น าเสนอโปสเตอร น. ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการจ างแรงงานต างด าวและแรงงาน ท องถ นในภาคธ รก จก อสร าง กรณ ศ กษา จ งหว ดอ บลราชธาน น. ค ณล กษณะของผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาด ย อมท ประสบความส าเร จ ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอน ล าง น. ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจเล อกซ อทองร ปพรรณของผ บร โภคในเขตอ าเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน ภ ทระ เก ดอ นทร และว รงรอง ประสานวงศ ก ตต มา จ งส วด นาร ร ตน เกษมทร พย และป ยกน ฏฐ โชต วน ช น. พ กร บประทานอาหารว าง น. พ ธ ป ดและมอบว ฒ บ ตร ห องท 4 : ห อง 8301 ผ ด าเน นรายการห อง 4 : ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ว ระช ย คอนจอหอ และ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ าไพ ยงก ลวน ช น. ท ศนคต ท ม ต อการใช บทเร ยนออนไลน ของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน น. ความจงร กภ กด ต อองค การของบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ บลราชธาน น. การพ ฒนาโปรแกรมส าหร บปร บปร งเส นทางการขนส งด วยว ธ ประหย ด กรณ ศ กษา บร ษ ทน าด มพร เม ยม ว ร นดา ส ทธ พรม และว นว สา มากด อด ลยเดช ต นแก ว เกร ยงศ กด ร กภ กด และวช ระ โมราชาต น. ระบบต นแบบซอฟต แวร สร างหน งส ออ จฉร ยะ จ รว ฑฒ แก วโกศล น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. น าเสนอโปสเตอร น. การใช ระบบบร หารการคล งขององค กรปกครองส วนท องถ น ปณ ยกร บ ญกอบ ด วยระบบคอมพ วเตอร (E-LAAS) ในจ งหว ดศร สะเกษ น. การประย กต ใช ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อสน บสน น ปณ ยกร บ ญกอบ กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks