ภ ยร ายท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ ร.ต.อ.ชาญช ย ว ระ สารว ตรกล มงานตรวจสอบฯ ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต - PDF

Description
ภ ยร ายท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ ร.ต.อ.ชาญช ย ว ระ สารว ตรกล มงานตรวจสอบฯ ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต ภารก จและหน าท ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 135
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 21 | Pages: 135

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภ ยร ายท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ ร.ต.อ.ชาญช ย ว ระ สารว ตรกล มงานตรวจสอบฯ ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต ภารก จและหน าท ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ตรวจสอบ เฝ าระว ง ป องก นการกระท าผ ดในร ปแบบต างๆ ส บสวนหาต วผ กระท าความผ ดทางเทคโนโลย พ ส จน พยานหล กฐานทางอ เลคทรอน คส ประสานงานระหว างองค กร Internet User in Thailand ข อม ล : งานว จ ยข อม ลและสถ ต เคร อข ายอ นเตอร เน ต เนคเทค Internet User in Thailand ข อม ล : งานว จ ยข อม ลและสถ ต เคร อข ายอ นเตอร เน ต เนคเทค การใช งานคอมพ วเตอร และระบบอ นเตอร เน ต การควบค มระบบสาธารณ ปโภคต างๆ เพ อการท างาน ส งคมและการต ดต อส อสาร ICT เพ อความบ นเท ง การท าธ รกรรมเช งพาณ ชย การศ กษาค นคว า การเร ยน ล กษณะการกระท าความผ ด การใช เทคโนโลย ในการท างาน การขโมยข อม ลความล บทางการค า การเร ยกค าไถ ข อม ล การแก ไข หร อ ปลอมแปลงข อม ล เพ อให เก ดความเส ยหาย การใช เทคโนโลย สร างความเส ยหายให แก ค แข งข นโดยตรง ล กษณะการกระท าความผ ด การใช งานเพ อความบ นเท ง การละเม ดล ขส ทธ ส อลามกอนาจาร เกมส ล กษณะการกระท าความผ ด การศ กษา ค นคว า การหาข อม ลต างๆ การเผยแพร ข อม ลอ นเป นเท จ หร อพ ส จน ข อเท จจร งได ยาก การเผยแพร ล ทธ แนวความเช อเฉพาะกล ม การเป ดเผยข อม ล หร อว ทยาการท ไม เหมาะสม ล กษณะการกระท าความผ ด การกระท าธ รกรรมเช งพาณ ชย การขโมยข อม ลส วนบ คคลหร อปลอมเป นบ คคลอ น การหลอกลวง การฉ อโกง การเข าถ งระบบคอมพ วเตอร หร อข อม ลของบ คคลอ นโดยม ชอบ การเร ยกค าไถ ข อม ลหร อเร ยกค าค มครอง การขโมยธ รก จ ล กษณะการกระท าความผ ด ส งคมและการต ดต อส อสาร การสร างความเส ยหายให แก บ คคลอ น,การหม นประมาท การหลอกลวง ล อลวง บ คคล โดยเฉพาะสตร และเยาวชน การเปล ยนแปลงทางว ฒนธรรม แฟช น ภาษา การส อสาร การพ ฒนาร ปแบบของการกระท าผ ดกฎหมายอ นๆ การสร างส งคมเฉพาะกล มท ม ล กษณะท เป นอ นตราย สารพ ดกลโกงท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ Case อ เมล หลอกลวงว าถ กรางว ล ปฏ บ ต การไนจ เร ยน 419 ป จจ บ นได ม กล มขบวนการท กระท าผ ดในร ปแบบการ หลอกลวงทางอ นเตอร เน ตแพร ระบาดไปท วโลก เป นท ต องการต ว ของต ารวจในหลายๆ ประเทศ ซ งท งน รวมถ งหน วยงาน FBI, ต ารวจสก อตแลนด ยาร ด โดยได ร บการกล าวขานเป นกล มขบวนการท ช อว า ไนจ เร ยน 419 ซ งร ปแบบของกล มด งกล าวเป นการกระท าผ ด ท ยากในการต ดตามจ บก ม จนกระท งม เจ าหน าท จากธนาคารนคร หลวงไทย ได มาแจ งต อส าน กงานต ารวจแห งชาต ได ถ กแอบอ าง น าส ญล กษณ ของธนาคารนครหลวงไทยไปใช ในการหลอกลวง ได ร บ ความเส ยหายจ านวนมาก กล มคนร าย (ไนจ เร ยน 419 ) คนร ายซ งเป นชายชาวต างชาต ผ วด า ผ เส ยหายอย ต างประเทศ (ท วโลก) ส ง หลอกลวงไปย ง ผ เส ยหาย เหย อหลงเช อ / โอนเง น ผ หญ งไทย(ม ความส มพ นธ ก บกล ม คนร าย) เป ดบ ญช ธนาคาร เป ดบ ญช ธนาคารในประเทศไทย เลขท บ ญช xxx-xxxxx-xx yyy-yyyyy-yy zzz-zzzzzz-zz ฯ ล ฯ กดเง นจากต ATM ปฏ บ ต การไนจ เร ยน 419 แนวทางการส บสวนและรวบรวมพยานหล กฐาน 1. ตรวจสอบการใช งานอ นเทอร เน ตในการส งอ เมล พบว าใช งานมาจาก ร านอ นเทอร เน ตคาเฟ ช อ G4 2. ตรวจสอบบ ญช ธนาคารท ใช ในการร บโอนเง น การเบ กถอนเง นจากบ ญช ธนาคาร และตรวจสอบกล องวงจรป ด 2. ส งเจ าหน าท ส บสวนไปตรวจสอบร านด งกล าว 3. ถ ายร ปผ ต องสงส ยท งหมดไว 4. ขออ านาจศาลเพ อท าการด กร บข อม ลคอมพ วเตอร ภายในร านด งกล าว 5. รวบรวมพยานหล กฐานและขออ านาจศาลออกหมายจ บได 5 คน 6. การเข าตรวจค นและจ บก มผ กระท าผ ด หญ งไทยท ร จ กก บพวกผ วด า ภาพจากกล องวงจรป ด A AB B C D I E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z จากการเฝ าด พฤต กรรม กล มคนร ายพบว า ม คนท ใช คอมพ วเตอร ท งหมด จ านวน 13 คน ปฏ บ ต การไนจ เร ยน 419 รวบแก งค ไนจ เร ยน 419 เมล ต นถ กรางว ล ร ปแบบการหลอกลวงของแก งไนจ เร ยในล กษณะอ นๆ การต สน ทก บเหย อแล วหลอกให โอนเง น - สนทนาก บผ เส ยหาย (ส วนมากเป นผ หญ ง) ทางอ เมล หร อ Chat ทาง MSN เป นระยะเวลาประมาณ 2-3 เด อน จนเก ดความสน ทสนมและเช อใจ แล วหลอกว า ได ส งขว ญมาให - ของส งผ านมาทางเร อและไปต ดอย ท ศ ลกากรประเทศมาเลเซ ย - หลอกว าเจ าหน าท ศ ลกากรมาเลเซ ยแจ งว าของขว ญด งกล าวเป นเง นจ านวน 1.5 ล านดอลลาร สหร ฐ ซ งจะต องเส ยภาษ ให ส งเง นค าภาษ มาจ งจะเอาของน น ออกมาได ร ปแบบการหลอกลวงของแก งไนจ เร ยในล กษณะอ นๆ การขโมยอ เมล - ส งอ เมล อ างว าเป นผ ด แลระบบของอ เมล ต องการท จะตรวจสอบการใช งานอ เมล - ให ผ ใช งานกรอก username และ password ในการ log in เข าอ เมล - เปล ยนแปลง Profile ของอ เมล เพ อป องก นไม ให เจ าของขอ Password จากระบบ - ส งอ เมล ไปย งอ เมล ใน Contact list ว าตนเองถ กขโมยกระเป าเง นในต างประเทศ ไฟใหม โรงแรมท พ ก ให ส งเง นมาให ผ านทาง Western Union คด โทรศ พท หลอกลวงผ าน VOIP มาจากประเทศจ น Case VOIP Chart กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต - เม อประมาณเด อน ก.พ.2551 ศตท.ได ร บแจ งจากผ เส ยหายว าได เข าไปใน เว บไซต พบกระท ประกาศว า High-Tech Crime Center, Royal Thai Police กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต - ผ เส ยหายสนใจจ งได โทรต ดต อขอซ อบ ตรคอนเส ร ตด งกล าว โดยผ ขายบอกว า ตนเองต องไปท างานท เช ยงใหม ในช วงเวลาด งกล าว ไม สามารถไปด ได - เม อผ เส ยหายตกลงใจท จะซ อ ผ ขายให ผ เส ยหายท าการโอนเง นค าบ ตรจ านวน 4,000 บาท ผ านบ ญช ธนาคารกร งศร อย ธยาสาขาย อยบางกะป ช อบ ญช น.ส.สมใจ... เลขท บ ญช High-Tech Crime Center, Royal Thai Police กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต - ผ ขายบอกว าจะส งบ ตรเด ยวผ านทางสายการบ นนกแอร (เน องจากต วเอง ท างานอย ท เช ยงใหม ) ให ผ เส ยหายไปร บบ ตรได ท สนามบ นดอนเม อง - ผ เส ยหายพยายามต ดตามตรวจสอบบ ญช เง นฝากท โอนไป - ผ เส ยหายไปตรวจสอบในอ นเทอร เน ตพบว าม ผ ถ กหลอกไปจ านวนมาก High-Tech Crime Center, Royal Thai Police กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต แนวทางการส บสวนคด - การค นหาข อม ลการฉ อโกงจากอ นเทอร เน ตเพ มเต ม - ตรวจสอบรายการการฝาก-ถอนเง นจากบ ญช ธนาคารตามท ระบ พบว าม รายการการฝากและถอนเง นโดยใช บ ตรเอท เอ มเป นจ านวนมาก - ค นหาท อย ของเจ าของบ ญช พบว าท อย ตามทะเบ ยนอย ท จว.นครปฐม - ตรวจสอบหมายเลขไอพ แอดเดรสท ปรากฏในการโพสต ข อความด งกล าวค อ ซ งเป นของบร ษ ททร อ นเทอร เน ต จ าก ด - พบว าหมายเลขโทรศ พท ท ใช ในการเช อมต ออ นเทอร เน ตค อ จดทะเบ ยนโดยศ ร โชคแมนช น ต งอย ซอยลาดพร าว 83 เขตว งทองหลาง กทม. + High-Tech Crime Center, Royal Thai Police กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต แนวทางการส บสวนคด - ประสานก บเจ าของศ ร โชค แมนช น เพ อขอทราบการให บร การอ นเทอร เน ต ก บผ ท เช าพ กทราบว าแมนช นได ให บร ษ ท เคเคไทย จ าก ด เป นผ ให บร การ - จ งได ประสานเจ าของบร ษ ทผ ให บร การพบว าเป นการให บร การอ นเทอร เน ต แบบไร สาย(wireless) โดยผ ใช บร การสามารถมาซ อบ ตรอ นเทอร เน ตจาก พน กงานของแมนช นได และจากการตรวจสอบพบว าผ เช าห องใช บร การ อ นเทอร เน ตด งกล าวเป นจ านวนมาก และคนร ายก ได ใช งานอ นเทอร เน ตเป น ประจ าโดยหมายเลขไอพ แอดเดรสภายในท ผ ต องหาได ร บค อ High-Tech Crime Center, Royal Thai Police กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต แนวทางการส บสวนคด - ประสานก บผ ให บร การเพ อขอให ระง บการให บร การหมายเลขไอพ แอดเดรส ของคนร าย - ให คนร ายมาร บบ ตรใหม ท เคาน เตอร เจ าหน าท ช นล าง - ต อโทรศ พท ไปย งห องคนร ายว าบ ตรอ นเทอร เน ตท ได ไปใหม ใช งานได หร อไม - ในว นจ บก มเจ าหน าท ต ารวจได หลอกต ดต อซ อขายบ ตรเด ยวแล วแจ งก บ คนร ายว าได โอนเง นค าบ ตรให แล ว หล งจากน นให เจ าหน าท ตรวจสะกดรอย High-Tech Crime Center, Royal Thai Police แนวทางการส บสวนคด - ผลการตรวจค นพบสม ดบ ญช เง นฝากธนาคารพร อมบ ตรเอท เอ มท ให ผ เส ยหายโอนเง นมาให เข ามาย งบ ญช ด งกล าว นอกจากน ย งพบซ มโทรศ พท เป นจ านวนมาก - ประสานให ผ เส ยหายแจ งข อม ลผ านทางเว บไซต เก ยวก บการจ บก มคนร าย พบว าม ผ เส ยหายไปจ านวนมากท มาแจ งความร องท กข เพ มเต ม - ด าเน นคด ในข อหาฉ อโกงประชาชน กรณ การฉ อโกงบนระบบอ นเตอร เน ต High-Tech Crime Center, Royal Thai Police High-Tech Crime Center, Royal Thai Police ระว ง!!! การ Forward Mail ค ณอาจตกเป นผ ต องหาโดยไม ต งใจ พ.ร.บ.ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร ฯ มาตรา 14 ผ ใดกระท าความผ ดท ระบ ไว ด งต อไปน ต องระวางโทษจ าค กไม เก นห าป หร อปร บไม เก นหน งแสนบาท หร อท งจ าท งปร บ (1) น าเข าส ระบบคอมพ วเตอร ซ งข อม ลคอมพ วเตอร ปลอมไม ว าท งหมดหร อบางส วน หร อข อม ลคอมพ วเตอร อ นเป นเท จ โดยประการท น าจะเก ดความเส ยหายแก ผ อ นหร อ ประชาชน (2) น าเข าส ระบบคอมพ วเตอร ซ งข อม ลคอมพ วเตอร อ นเป นเท จ โดยประการท น าจะเก ด ความเส ยหายต อความม นคงของประเทศหร อก อให เก ดความต นตระหนกแก ประชาชน (3) น าเข าส ระบบคอมพ วเตอร ซ งข อม ลคอมพ วเตอร ใด ๆ อ นเป นความผ ดเก ยวก บความ ม นคงแห งราชอาณาจ กรหร อความผ ดเก ยวก บการก อการร ายตามประมวลกฎหมายอาญา (4) น าเข าส ระบบคอมพ วเตอร ซ งข อม ลคอมพ วเตอร ใด ๆ ท ม ล กษณะอ นลามกและ ข อม ลคอมพ วเตอร น นประชาชนท วไปอาจเข าถ งได (5) เผยแพร หร อส งต อซ งข อม ลคอมพ วเตอร โดยร อย แล วว าเป นข อม ลคอมพ วเตอร ตาม (1) (2) (3) หร อ (4) การส บสวนคด หม นประมาทโดยการโฆษณา Forward Mail (word file) Forward Mail ลามกอนาจารหร อไม ค าพ พากษาฎ กา ภาพพ มพ ของกลางเป นภาพหญ งสาว ซ งม บางภาพเป ดเผยเต านมอย าง โจ งแจ ง ส วนท ม อว ยวะเพศแม จะม ผ าอาภรณ ปกป ดไว แต ก ปกป ดไว อย างหม นเหม ซ งนอกจากจะอย ในอ ร ยาบทท ไม เร ยบร อย ไม น าด แล ว ย งอย ในอ ร ยาบท ท น าเกล ยดน าบ ดส อ กด วย กล าวค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks