ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน - PDF

Description
หน วยร บผ ดชอบ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ไตรมาส ๑/๕๘ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ป แห งการปฏ บ ต งานของกองท พบกท ม งเน นผลส มฤทธ และเป นร ปธรรมในท กด าน (สายงานย ทธการ) หน วยท จ ดทารายงาน :... ห วงรายงาน

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 11 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยร บผ ดชอบ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ไตรมาส ๑/๕๘ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ป แห งการปฏ บ ต งานของกองท พบกท ม งเน นผลส มฤทธ และเป นร ปธรรมในท กด าน (สายงานย ทธการ) หน วยท จ ดทารายงาน :... ห วงรายงาน : เด อน...๕๗ (แบบรายงาน ก - 1-1) ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ๑ การพ ท กษ และเท ดท นสถาบ น พระมหากษ ตร ย ก จกรรมท ๑ การถวายความปลอดภ ยและถวายพระเก ยรต - -ต วช ว ด การจ ดกาล ง ถปภ. พระบรมมหาราชว ง/พระตาหน กต างๆ, การแปรพระราชฐาน, การเสด จฯ ในวโรกาสต างๆ -เป าหมาย การปฏ บ ต เป นไปด วยความเร ยบร อยปลอดภ ย และสมพระเก ยรต ก จกรรมท ๒ การเฝ าตรวจ/รายงานการกระทาท บ อนทาลายสถาบ นฯเพ อให หน วยงานท เก ยวข อง - ดาเน นการต อไป -ต วช ว ด จานวนการกระทาท บ อนทาลายสถาบ นฯ ท ตรวจพบและรายงาน -เป าหมาย การกระทาท บ อนทาลายสถาบ นฯ ลดลง หร ออย ในวงจาก ด ก จกรรมท ๓ การช แจงข อเท จจร ง/ตอบโต ประเด นข าวสารท บ ดเบ อน/บ อนทาลายสถาบ นฯ - -ต วช ว ด จานวนการช แจงข อเท จจร ง/ตอบโต ประเด นข าวสารท บ ดเบ อน/บ อนทาลายสถาบ นฯ -เป าหมาย ประชาชนเข าใจข อเท จจร งและไม หลงเช อข าวสารท บ ดเบ อน/บ อนทาลายสถาบ นฯ ก จกรรมท ๔ การจ ดก จกรรมเท ดท นสถาบ นฯ อาท ก จกรรมถวายพระพร,ก จกรรมเน องใน กกร.กช. / / / / -ผลผล ต : ว นสาค ญต างๆ ฯลฯ -ต วช ว ด จานวนผ เข าร วมก จกรรมเท ดท นสถาบ นฯ -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ประชาชนเก ดจ ตสาน กในพระมหากร ณาธ ค ณของสถาบ นฯ และบ คคลในสถาบ นฯ ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน หน วยร บผ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕ ไตรมาส ๒/๕ ไตรมาส ๓/๕ ไตรมาส ๔/๕ ป ๕๙ เป นต ไตรมาส ๑/๕๘ ก จกรรมท ๕ การเผยแพร ข อม ลเท ดท นสถาบ นฯผ านส อต างๆ อาท ส งพ มพ,ว ทย,โทรท ศน,อ นเทอร เน ต ฯลฯ กกร.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด จานวนข อม ลเท ดท นสถาบ นฯ ท เผยแพร -เป าหมาย ประชาชนร บทราบข าวสารเก ยวก บสถาบ นฯและบ คคลในสถาบ นฯ อย างถ กต อง/ต อเน อง -ผลส มฤทธ : ก จกรรมท ๖ การฝ กอบรมบ คลากรของ ทบ. ในการพ ท กษ และเท ดท นสถาบ นฯ ผ านระบบเทคโนโลย - สารสนเทศ -ต วช ว ด จานวนผ เข าร บการฝ กอบรมการพ ท กษ และเท ดท นสถาบ นฯ ผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ -เป าหมาย ผ เข าร บการอบรมม ความเข าใจในการพ ท กษ และเท ดท นสถาบ นฯ ผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อย างถ กต องและเหมาะสม รวมท งสามารถนาไปถ ายทอดขยายผลในหน วยต อไปได ๒ การด แลสว สด การของกาล งพล - ช นผ น อย ๓ การพ ฒนาการฝ กศ กษา ๓.๑ การปร บปร งระเบ ยบ ก จกรรมท ๑ การปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางร บราชการให ม ความท นสม ย รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : หล กส ตรและระบบการเร ยน -ต วช ว ด ม การปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางร บราชการให ม ความท นสม ยท ก ๕ ป การสอนใน รร.เหล าสาย -เป าหมาย รร.เหล า/สายว ทยาการและหน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ม การปร บปร งหล กส ตร -ผลส มฤทธ : ว ทยาการและ รร.สธ.ทบ. ตามแนวทางร บราชการให ม ความท นสม ยท กหน วย (จานวน ๒๔ หน วย) ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๒ การปร บปร งการฝ กศ กษาว ชาทหารของ ทบ. ให ม ความสอดคล องท งระบบ รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด หล กส ตรการฝ กศ กษาว ชาทหารม มาตรฐานและม ความสอดคล องเช อมโยงท งระบบท กระด บ -เป าหมาย สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการและหน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ม หล กส ตร การฝ กศ กษาว ชาทหารท มาตรฐานและม ความสอดคล องเช อมโยงท งระบบในท กระด บ -ผลส มฤทธ : หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ การศ กษาท งหล กส ตรการผล ต หล กส ตรสาหร บ น.ประทวน และหล กส ตร น.ส ญญาบ ตร ก จกรรมท ๓ พ ฒนาการจ ดการศ กษาหล กส ตรช นนายร อยและช นนายพ นร วมระหว างเหล า ร.,ม.,ป.,ช. รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : และ ส. ม งส การปฏ บ ต การรบระด บกรมผสม -ต วช ว ด กาล งพลของ เหล า ร.,ม.,ป., ช. และ ส. ท เข าร บการศ กษาสามารถปฏ บ ต การร วมก น -ผลส มฤทธ : อย างม ประส ทธ ภาพ -เป าหมาย กาล งพลของ เหล า ร.,ม., ป., ช.และ ส. ท เข าร บการศ กษาท กนายได ร บการพ ฒนาตาม จ ดม งหมายของหล กส ตร ม งส การปฏ บ ต การรบระด บกรมผสมตามแผนพ ฒนา ทบ. ก จกรรมท ๔ การปร บปร งระบบการเร ยนการสอนของ สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. -ต วช ว ด ๑) การนาเทคโนโลย ทางการศ กษามาใช ในการบร หารการศ กษาโดยการจ ดการศ กษาผ าน รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : ส ออ เล กทรอน กส (E-learning) อย างน อย ๑ รายว ชา ๒) ม การจ ดการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษในหล กส ตรตามแนวทางร บราชการ -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ๑) สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. นาเทคโนโลย ทางการศ กษามาใช ในการบร หารการศ กษา/นามาใช ในการจ ดการศ กษาผ านส อ -ผลผล ต : อ เล กทรอน กส (E-learning) ท กหน วย ๒) สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ.ท กหน วย -ผลส มฤทธ : ม การจ ดการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษในหล กส ตรตามแนวทางร บราชการท กหล กส ตร ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๕ การประเม นผลกาล งพลท เข าร บการศ กษาในสถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. -ต วช ว ด ผลการประเม นกาล งพลท เข าร บการศ กษาในสถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ผ านเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย กาล งพลท เข าร บการศ กษาในสถาบ นการศ กษารร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ผ านเกณฑ ตามมาตรฐานหล กส ตร ๓.๓ การตรวจสอบการฝ กอย าง ก จกรรมท ๑ การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบการฝ กตามวงรอบประจาป นขต.กช. / / / / หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ จร งจ ง เป นมาตรฐานและย ต ธรรม -ต วช ว ด ๑) แผนงานการฝ กตามวงรอบประจาป ม การประเม นผลตามมาตรฐานการตรวจสอบ ๒) จานวนหน วยทาการฝ กตามแผนงานประจาป ผ านการมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. -เป าหมาย ๑) แผนงานการฝ กตามวงรอบประจาป ม การประเม นผลตามมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. การฝ กตามวงรอบ -ผลผล ต : ครบ ๔ รายการฝ กหล ก - การฝ กทหารใหม จานวน ๓๑๕ หน วย - การฝ กเป นหน วย หม ตอน หมวด ของ ทบ. จานวน ๔๘ หน วย -ผลส มฤทธ : - การฝ กเป นหน วยกองร อยของ ทบ. จานวน ๕๐ หน วย - การฝ กเป นหน วย กองพ น ของ ทบ. จานวน ๓๐ หน วย ๒) จานวนหน วยทาการฝ กตามแผนงานตามมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. ท กหน วย -ผลผล ต : - การฝ กทหารใหม - การฝ กเป นหน วย หม ตอน หมวด ของ ทบ. -ผลส มฤทธ : - การฝ กเป นหน วย กองร อยของ ทบ. - การฝ กเป นหน วยกองพ น ของ ทบ. ระด บกองร อย และกองพ นท ม ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๒ การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบการแข งข นการฝ กหน วย ของ ทบ. นขต.กช. ระด บ / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด ๑) การแข งข นการฝ กหน วยของ ทบ. ม มาตรฐานในการตรวจสอบตามแผนฯ กองพ นท เข าร วม -ผลส มฤทธ : ๒) จานวนการร องเร ยนของหน วยเข าร วมการแข งข นฯ -เป าหมาย ๑) การแข งข นการฝ กหน วยของ ทบ. ม มาตรฐานในการตรวจสอบครบจานวน การแข งข นตาม รายการท กาหนด -ผลผล ต : ๖ รายการแข งข น -ผลส มฤทธ : ๒) จานวนการร องเร ยนของหน วยเข าร วมการแข งข นฯ ท ลดลง ๔ การพ ฒนาการบร หารจ ดการกองท พ ๔.๑ การพ ฒนาการปฏ บ ต ภารก จ ก จกรรมท ๑ การเสร มสร างความพร อมของหน วยท จ ดต งข นใหม หร อม การปร บอ ตราการจ ด กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : ของหน วยท จ ดต งข นใหม - การเสร มสร าง ทน.๔ กวก.กช. หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ - การเสร มสร าง พ น.ปพ. - การเสร มสร าง กรม ฝสธ. -ผลส มฤทธ : - การปร บ จทบ. เป น มทบ. - การประเม นผลการปร บเป น กรม/พ น.ร. ร ปแบบใหม -ต วช ว ด ความค บหน าของการเสร มสร างความพร อมของหน วยท จ ดต งข นใหม หร อม การปร บอ ตราการจ ด -เป าหมาย เป นไปตามแผน/อน ม ต หล กการ ทบ. ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๒ การดาเน นการตามแนวทางการปร บปร งโครงสร าง ทบ. ระยะท ๑ (ป ๕๖-๕๙) ของ กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : หน วยต างๆ เช น - การปร บปร งโครงสร างหน วยกาล งรบของ ทบ. เพ อการใช กาล งท สอดคล องก บภารก จและพ นท - การกาหนดร ปแบบกาล งรบผสมเหล าระด บกรม - การแปรสภาพ บชร. เป น ศบร.ทภ. กคช.กช. กวก.กช. ช.๒๑ พ น.บร.กบร.กช. -ผลส มฤทธ : - การ Outsource งานส งกาล งบาร งบางประเภท -ต วช ว ด ความค บหน าของการปร บปร งโครงสร าง ทบ. -เป าหมาย เป นไปตามแผน/อน ม ต หล กการ ทบ. หร อดาเน นการจนได ร บการอน ม ต หล กการ พ น.ช.คมศ. ช.พ น.๑๑๑ ช.พ น.๖๐๒ ช.พ น.๕๑ พ น.ช.กช.ร อย.๑ ช.ร อย.๑๔ ช.ร อย.๑๘ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ช.ร อย.๑๑๕ ร อย.ช.ซบร.สนาม ร อย.ช.ซบร.หน ก ๔.๓ การเสร มสร างความพร อมรบ ก จกรรมท ๑ การเสร มสร างความพร อมรบตามแผนพ ฒนา ทบ.ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นขต.กช. / / / / -ผลผล ต : หน วยระด บกองพ นสามารถสนธ -ต วช ว ด หน วยท ได ร บการเสร มสร างตามแผนท กาหนด ระด บกองพ น -ผลส มฤทธ : กาล งระด บกองร อยจากกาล งภายใน -เป าหมาย ร อยละ ๘๐ ของหน วยกาล งรบ/ร อยละ ๖๐ ของหน วยสน บสน น กองพ นเด ยวก น ก จกรรมท ๒ การตรวจสภาพความพร อมรบ นขต.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด ข ดความสามารถและความพร อมของหน วยก อนร บภารก จ ระด บกองพ น -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ร อยละ ๘๐ ของหน วยกาล งรบ/ร อยละ ๖๐ ของหน วยสน บสน น ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ๕ การพ ฒนาระบบงานข าว - ๖ การจ ดหาส งอ ปกรณ ก จกรรมท ๑ การปร บปร งแนวทางการเสนอและพ จารณาความต องการย ทโธปกรณ ให ตรงก บ กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : และย ทโธปกรณ ความต องการของหน วยใช ท งชน ดและจานวน -ต วช ว ด การจ ดทาแนวทางการเสนอและพ จารณาความต องการย ทโธปกรณ -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ได ร บอน ม ต ก จกรรมท ๒ การกาหนดมาตรฐาน การค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks