สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ - PDF

Description
มคอ.5 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา การใช

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 11 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มคอ.5 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา การใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานเอกสารธ รก จ 1 Computer Programming for Business Documentation 1 2. รายว ชาท ต องเร ยนก อนรายว ชาน (ถ าม ) 3. อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ สอนและกล มเร ยน (Section) 3 1. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา อาจารย จ ระน นต เจร ญร ตน 3 2. อาจารย ผ สอน อาจารย ส พ ชญา น ลจ นดา (Section 01) 4. ภาคการศ กษา/ป การศ กษาท เป ดสอนรายว ชา 2/2557 ภาคปกต 5. สถานท เร ยน อาคาร 4 ห อง คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร หมวดท 2 การจ ดการเร ยนการสอนท เปร ยบเท ยบก บแผนการสอน 1. รายงานช วโมงการสอนจร งเท ยบก บแผนการสอน ห วข อ ปฐมน เทศการเร ยนการสอนของ รายว ชา บทท 1. ความร พ นฐานเก ยวก บ คอมพ วเตอร และการประย กต ใช งาน บทท 2. ท กษะพ นฐานในการใช โปรแกรมฝ กห ดการพ มพ ส มผ ส บทท 3 การใช โปรแกรมฝ กห ดการ พ มพ ส มผ ส บทท 4 ระบบสารสนเทศในงานธ รก จ - ระบบสารสนเทศทางการผล ต - ระบบสารสนเทศทางการตลาด - ระบบสารสนเทศทางการเง น - ระบบสารสนเทศทางบ ญช - ระบบสารสนเทศทางการบร หาร ทร พยากรมน ษย ทดสอบย อย คร งท 1 บทท 5 ร จ กเคร องม อของโปรแกรม Microsoft Word - การออกแบบเอกสารและการ ตกแต งเอกสาร - การปร บแต ง การเปล ยนร ปแบบ ต วอ กษร - การแทรกร ปภาพ - การท าสารบรรณ - การท าบรรณาน กรม จน.ชม. แผนการสอน จน.ชม.ท ได สอนจร ง ระบ สาเหต ท การสอนจร งต างจากแผน การสอนหากม ความแตกต างเก น 25% คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 2 ห วข อ จน.ชม. แผนการสอน จน.ชม.ท ได สอนจร ง - การท าเช งอรรถ - การท าด ชน บทท 6 การใช Microsoft word ในการ ประสานงานต ดต อน ดหมาย -การท าจดหมายเว ยน - การพ มพ ซองจดหมาย - การพ มพ ฉลาก สอบกลางภาค บทท 7 การใช Microsoft Word ใน งานประชาส มพ นธ - การสร างแผ นพ บ - การสร างป ายประชาส มพ นธ บทท 8 การใช Microsoft word ในการ จ ดการตารางแบบต างๆ - การแทรกตาราง - การวาดตาราง - ส ตรและการคานวณในตาราง - การก าหนดค ณสมบ ต ตาราง ทดสอบย อยคร งท 2 บทท 9 การสร างงานคานวณในระบบ ธ รก จด วย MS Excel -การใช ฟ งก ช น - Average - Min - Max - PMT ฯลฯ ทดสอบภาคปฏ บ ต การประย กต ใช ฟ งก ช น ระบ สาเหต ท การสอนจร งต างจากแผน การสอนหากม ความแตกต างเก น 25% คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 3 ห วข อ จน.ชม. แผนการสอน จน.ชม.ท ได สอนจร ง บทท 10 การออกแบบเอกสารทาง ธ รก จด วย Microsoft publisher กรณ ศ กษา การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในการออกแบบเอกสาร ทางธ รก จ สร ปเน อหาประเม ลผลการเร ยนร สอบปลายภาค ระบ สาเหต ท การสอนจร งต างจากแผน การสอนหากม ความแตกต างเก น 25% 2. ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน(ถ าม ) ห วข อท สอนไม ครอบคล มตาม แผน (ถ าม ) น ยสาค ญของห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน แนวทางชดเชย ประส ทธ ผลของว ธ สอนท ท าให เก ดผลการเร ยนร ตามท ระบ ในรายละเอ ยดของรายว ชา ผลการเร ยนร ว ธ สอนท ระบ ในรายละเอ ยดรายว ชา ประส ทธ ผล ป ญหาของการใช ว ธ สอน (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข ม ค ณธรรม จร ยธรรม - ในระหว างท ม การเร ยนการสอนม การสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม โดยการช แจงความร บผ ดชอบต องาน ท ต องทาส ง สร างระเบ ยบ ว น ย การ ตรงต อเวลา จรรยาบรรณ ความ ซ อส ตย ต อหน าท ม ความอ อนน อม ถ อมตน ความม น าใจต อเพ อน และ ความไม เห นแก ตนเอง / - การตรงต อเวลาในการเข าช น เร ยนน กศ กษาย งไม ตรงต อเวลา อาจเน องจากสาเหต ของการ เด นทางและสภาพอากาศท ไม เอ ออานวยต อการเด นทาง จ งได ทาการแก ไขโดยเช คช อพร อมให คะแนนจ ตพ ส ย - ความม น าใจในการท างาน ร วมก นเป นกล ม ย งไม เป นไปตาม เป าหมาย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 4 ผลการเร ยนร ว ธ สอนท ระบ ในรายละเอ ยดรายว ชา ประส ทธ ผล ป ญหาของการใช ว ธ สอน (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข ม ความร ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและ ความร บผ ดชอบ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การ ส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ท กษะพ ส ย (ถ าม ) - - ม การบรรยายเน อหาในแต ละห วข อ เพ อให น กศ กษาม ความเข าใจก อน - ทดสอบความร ด วยการสอบ ประมวลความร - อภ ปรายกล ม - ว เคราะห กรณ ศ กษา ในการน า เทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ในป จจ บ น - จ ดก จกรรมกล มในการว เคราะห กรณ ศ กษา - ม อ บ ห ม า ย ง า น ร า ย ก ล ม แ ล ะ รายบ คคล เช น การค นคว าความก าว ล าของเทคโนโลย การน าต วอย างการ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนการสอน ธ รก จ หร อ อ านบทความท เก ยวข อง ก บรายว ชา - การนาเสนอรายงาน - มอบหมายงานให ศ กษาค นคว าด วย ตนเอง จาก website ส อการสอน e- learning และท ารายงาน โดยเน นการ น าต วเลข หร อม สถ ต อ างอ ง จาก แหล งท มาข อม ลท น าเช อถ อ - นาเสนอโดยใช ร ปแบบและเทคโนโลย ท เหมาะสม / / กรณ ศ กษาไม เน นท กษะทางป ญญา ท ช ดเจน ทาให ประเม นผลได ยาก / หากจ านวนน กศ กษาในกล มมากไป อาจเก ดการไม กระจายการท างาน ท าให ม ความเหล อมล าในการ ท างาน และสร างความไม พอใจก บ น กศ กษาในกล ม อาจท าให เก ด ความส มพ นธ ท ไม ด น ก / การใช ภาษาอ งกฤษในการส อสาร ย งไม ถ กต อง อาจต องให อาจารย ทางภาษาตรวจสอบ หร อจ ดอบรม เพ มเต มเวลาไม เพ ยงพอในการ นาเสนอ 4. ข อเสนอการด าเน นการเพ อปร บปร งว ธ สอน คณะฯ อาจต องม การลงท นในการซ ออ ปกรณ ฮาร ดแวร ต วอย าง เพ อให น กศ กษาได ศ กษา ทดลองใช อย างใกล ช ด จะท าให เข าใจการทางานจร งของอ ปกรณ มากข น ควรจ ดหา ว ด โอ สาธ ตว ธ การทางานของ ซอฟต แวร เพ อให น กศ กษาเก ดแนวค ดในการประย กต ใช งาน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 5 หมวดท 3 สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา 1 จานวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน 39 คน 2 จานวนน กศ กษาท คงอย เม อส นส ดภาคการศ กษา 39 คน 3 จานวนน กศ กษาท ถอน (W) - คน 4. การกระจายของระด บคะแนน (เกรด) ระด บคะแนน จานวน ค ดเป นร อยละ A B B C C D D F ไม สมบ รณ (I) ป จจ ยท ทาให ระด บคะแนนผ ดปกต (ถ าม ) - 6. ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นท กาหนดไว ในรายละเอ ยดรายว ชา 6.1 ความคลาดเคล อนด านกาหนดเวลาการประเม น ความคลาดเคล อน เหต ผล ความคลาดเคล อนด านว ธ การประเม นผลการเร ยนร ความคลาดเคล อน การประเม นผลจากการส งเกตพฤต กรรมของ นศ. เก ยวก บจร ยธรรมว ชาช พ ไม สามารถทาได ท กคน 7. การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษา เหต ผล เพราะโอกาสในการแสดงออกถ งความม ค ณธรรมของ น กศ กษาแต ละคน ไม เหม อนก น ว ธ การทวนสอบ สร ปผล - - คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 6 หมวดท 4 ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ 1. ประเด นด านทร พยากรประกอบการเร ยนและส งอานวยความสะดวก ป ญหาในการใช แหล งทร พยากรประกอบการ เร ยนการสอน (ถ าม ) ขาดอ ปกรณ เคร องม อท ท นสม ย ตามเอกสาร ให ได ส มผ ส หร อทดลอง 2. ประเด นด านการบร หารและองค กร ผลกระทบ ทาให น กศ กษาอาจไม เข าใจถ องแท เน องจากได เห นได แต จากภาพ หร อข อม ลบนอ นเทอร เน ต ป ญหาด านการบร หารและองค กร(ถ าม ) ผลกระทบต อผลการเร ยนร ของน กศ กษา ผลการประเม นรายว ชาโดยน กศ กษา (แนบเอกสาร) หมวดท 5 การประเม นรายว ชา 1.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยน กศ กษา 1.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อผลการประเม นตามข อ ผลการประเม นรายว ชาโดยว ธ อ น 2.1 ข อว พากษ ท ส าค ญจากผลการประเม นโดยว ธ อ น 2.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อผลการประเม นตามข อ 2.1 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 7 หมวดท 6 แผนการปร บปร ง 1. ความก าวหน าของการปร บปร งการเร ยนการสอนตามท เสนอในรายงาน/รายว ชาคร งท ผ านมา แผนการปร บปร งท เสนอในภาคการศ กษา/ ป การศ กษาท ผ านมา ในแผนม การปร บเพ มรายละเอ ยดเก ยวก บงานท มอบหมายให ก บน กศ กษามากข น เพ อให น กศ กษาได ศ กษาค นคว าด วยตนเองและให น กศ กษาได ศ กษาด วย ตนเองทาให น กศ กษาเก ดความกระต อร อร นท จะ ทางานส งให ครบและท นตามระยะเวลาท กาหนด ผลการดาเน นการ น กศ กษาม ความพยามยามในการศ กษาค นคว าด วย ตนเองเป นส วนใหญ แต อาจม บางคนท ความใส ใจ และขาดความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมายให ศ กษาค นคว าด วยตนเอง 2. การด าเน นการอ นๆ ในการปร บปร งรายว ชา ปร บให น กศ กษาได ม การศ กษาค นคว าด วยตนเองมากข น เพ มโจทย ท กษะต วอย าง ให น กศ กษาได ค นคว า มากข น ม การทางานท ได ร บมอบหมายท งงานกล มและงานเด ยว เพ อเป นการกระต นให น กศ กษาม ความต งใจ เร ยน 3. ข อเสนอแผนการปร บปร งสาหร บภาคการศ กษา/ป การศ กษาต อไป ข อเสนอ ม การปล กฝ งความร บผ ดชอบต องานและ การเข าสอบตามระยะเวลาท กาหนดและให น กศ กษาม การน าเสนองานท ได ศ กษานอก เวลาเร ยนเพ มมากข น กาหนดเวลาท แล วเสร จ ผ ร บผ ดชอบ ในภาคการศ กษาท ทาการสอน อาจารย ผ สอน 4. ข อเสนอแนะของอาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา ต ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 8 ช ออาจารย ผ สอน อาจารย ส พ ชญา น ลจ นดา ลงช อ ว นท รายงาน 27 เมษายน 2558 ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร อาจารย จ ระน นต เจร ญร ตน ลงช อ ว นท ร บรายงาน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks