เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา - PDF

Description
P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

Please download to get full document.

View again

of 114
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 11 | Pages: 114

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร จร ปเบ องต น Microsoft Office Excel การใช งานแผ นงานและตาราง - การจ ดร ปแบบตามเง อนไข - การทางานก บกราฟ - การใช งานส ตรและฟ งก ช น - การเร ยงลาด บข อม ล - การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล - การกรองข อม ล - การใช งาน Slicer, PivotTable, PivotChart โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการทาบ ญช ต าง ๆ การทางานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต ง (columns) เป นหล ก ซ งเราเร ยกโปรแกรมในล กษณะน ว าเป น Spread Sheet ไฟล ของ Excel เปร ยบเสม อนหน งส อ 1 เล ม ท ประกอบไปด วยหน า หลาย ๆ หน า ไฟล ของ Excel เร ยกว าเป นสม ดงาน (Workbook) และในแต ละหน า เร ยกว า เป น แผ นงาน (Worksheet) ในแต ละแผ นงาน จะแบ งออกเป นตาราง ซ งประกอบไปด วย ช องตาราง จานวนมาก ซ งเร ยกว า เซลล (Cell) เซลล ค อส วนต ดก นของแถวและคอล มน ใน แผ นงานหน ง ๆ ของ Excel 2010 จะม แถวท งหมด 1,048,576 แถว และ จะม คอล มน ท งหมด จานวน 16,384 คอล มน โดยเร ยงช อตามต วอ กษรภาษาอ งกฤษ ต งแต A จนถ ง Z และ ต อด วย AA จนถ ง AZ, BA จนถ ง BZ ไปจนถ ง XFD และในสม ดงานหน ง ๆ จะม แผ นงานได จานวนมาก ข นอย ก บ หน วยความจาท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ในแต ละช องตาราง หร อ Cell จะบรรจ ข อม ลต าง ๆ เราพ มพ ข อม ลลงในช องตาราง แต ละช องl เช นพ มพ ข อความ พ มพ ต วเลข เป นต น เม อเวลาจะอ างอ งถ งข อม ล เราก อ างอ งถ ง ช องตาราง โดยการระบ คอล มน และแถว เช น B4 หมายถ งช องตารางท ตรง ก บ คอล มน B และ แถวท 4 ด งภาพ P a g e 2 หน าจอของ MS Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จานวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค า โครงหน ากระดาษ ส ตร ข อม ล ตรวจทาน และม มมอง และในแต ละแท บ จะประกอบไปด วยกล มต าง ๆ ซ งจะม คาส งท ม กจะใช ด วยก น รวมอย ในกล มเด ยวก น ด งภาพ แฟ ม แท บแฟ ม เป นแท บพ เศษไม ถ อเป นแถบบนร บบ นเพราะใช จ ดการเก ยวก บไฟล หร อแฟ ม เช น การเป ด-ป ดไฟล การ สร างไฟล ใหม การบ นท กไฟล ตลอดจนการต งค าต วเล อกต าง ๆ เป นต น หน าแรก เป นแท บท รวมล กษณะการใช งานท ว ๆ ไป เช น การค ดลอก การวาง การกาหนดต วอ กษร การจ ดร ปแบบ การ กรองข อม ล ตลอดจนการค นหาข อม ล เป นต น แทรก เป นแท บสาหร บแทรก ตาราง ภาพ ร ปร างอ ตโนม ต อ กษรศ ลป ส ญล กษณ การเช อมโยง เป นต น เค าโครงหน ากระดาษ เป นแท บสาหร บการต งค ากระดาษเพ อพ มพ ออกทางเคร องพ มพ เช น ต งระยะขอบกระดาษ กาหนด ขนาดกระดาษ พ มพ แนวต งหร อแนวนอน เป นต น ส ตร ใช แท บน เม อต องการคานวณค าต าง ๆ เช น การรวม การเร ยกใช ส ตรของ Excel เป นต น P a g e 3 ข อม ล แท บน ใช สาหร บการร บข อม ลจากภายนอกเพ อมาว เคราะห ใน Excel เช น นาข อม ลจาก ฐานข อม ล Access เป นต น นอกจากน ย งใช สาหร บการจ ดการก บข อม ลจานวนมาก ๆ เช น การเร ยงข อม ล การกรองข อม ล การจ ดกล มข อม ล เป นต น ตรวจทาน เป นแท บหร บการตรวจต วสะกดการ นต ตลอดจนการจ ดการเก ยวก บแผ นงาน เช น การป องก นการแก ไขข อม ลบน แผ นงาน เป นต น ม มมอง เป นแท บสาหร บแสดงแผ นงานในม มมองต าง ๆ เช น แบบปกต แบบเต มหน า กาหนดให ม หร อไม ม เส นตาราง ย อ/ ขยาย ตลอดจนการแบ งหน าจอออกเป นส วน ๆ เป นต น การป อนข อม ลลงเซลล ข อม ลในเซลล ม ท งต วเลขและต วอ กษร ต วเลขสามารถนาไปคานวณค าต าง ๆ ได โดยการระบ ตาแหน งของต วเลข โดยปกต ต วเลขจะจ ดช ดขวาของเซลล สาหร บข อความหร อต วอ กษร จะจ ดช ดซ าย ในกรณ ท ม ท งข อความและต วเลขภายในเซลล เด ยวก น Excel จะถ อว าเป นข อความ ไม สามารถนาไปคานวณได ด งน น ถ าต องการนาต วเลขไปคานวณ ต องพ มพ ต วเลขน น ๆ ในเซลล ของต วเอง และ อ างถ งในการคานวณ การป อนข อม ลลงใน Cell ทาได ด งน 1. นาเคอร เซอร ไปท cell A1 แล วคล ก 1 คร ง 2. พ มพ คาว า วราวรรณ ในช อง A1 3. ถ าพ มพ ผ ด ให กดป ม Backspace เพ อลบท ละต วอ กษร และพ มพ ใหม 4. พ มพ เสร จแล ว กดป ม Enter การลบข อม ล การลบข อม ลจะทาให ข อม ลน นหายไป และข อม ลท อย ในเซลล อ นมาแทนท ด งต วอย างต อไปน 1. พ มพ ข อม ลตามต วอย างต อไปน 2. คล กเล อก เซลล A2 3. บนแถบไปท แท บหน าแรก - กล มเซลล คล กป ม ลบ ด งภาพ P a g e 4 4. ข อม ลจะปรากฏ ด งน 5. จะเห นว า ช อสมศ กด หายไป และข อม ลเล อนข นมาแทนท (ถ าส งเกตให ด จะเห นว า ข อม ลเก ดการผ ดพลาด ข อม ลเด ม ว ศ น อาย 30 เม อลบสมศ กด ออกไป ทาให ข อม ลเล อนในเซลล ข างล างข นมาแทนท ) การล างข อม ล 1. พ มพ ข อม ลตามต วอย างต อไปน 2. คล กเล อก เซลล A2 3. บนแถบไปท แท บหน าแรก - กล มเซลล คล กป ม ล าง ด งภาพ 4. คล กล างท งหมด จะได ผลด งน P a g e 5 การค ดลอกและการวางข อม ล 1. พ มพ ข อม ลในเซลล ตามตาแหน งด งภาพ 2. ใช เมาส ลากต งแต A1 ถ ง D4 (A1:D4) เพ อกาหนดบร เวณท ต องการค ดลอก (หร อ คล กเมาส ภายในบร เวณข อม ล แล วกด Ctrl + * ก ได ) 3. ท แท บหน าแรก กล มคล ปบอร ด คล กป มคาส ง ค ดลอก 4. จะเก ดเส นประ เหม อนมดเด นรอบ ๆ บร เวณท เล อก 5. นาเมาส ไปวางบร เวณท ต องการวางส วนท ค ดลอกน เช น B6 6. แท บหน าแรก กล มคล ปบอร ด คล กป มคาส ง วาง 7. ข อความท ค ดลอกจะมาปรากฏ ด งภาพ P a g e 6 8. ส งเกต ด ท ม มล างด านขวา จะเห นม ป มทางล ด (Shortcut) ให คล กท ล กศร หร อกดป ม Ctrl 9. จะเก ดต วเล อกในการวางอ กหลายล กษณะ ด งน วาง เป นการวางแบบปกต ถ าข อม ลท ค ดลอกเป นส ตรจะค ดลอกส ตรและม การปร บปร งการอ างอ งตามล กษณะของ ส ตรน น นอกจากน นย งม ต วเล อกอ นเช น วางโดยไม ม เส นตาราง หร อวางแบบสล บแถวและคอล มน เป นต น วางค า เป นการค ดลอกและวางส งท เห นปรากฏในเซลล น น ๆ ถ าเซลล น นม ส ตร Excel จะต ดส ตรออกไป เหม อน การพ มพ ป อนข อความตามปกต ต วเล อกการวางอ น ๆ สามารถวางแบบเช อมโยง หร อ วางเป นภาพ เพ อนาไปใช เป นกราฟ กประกอบโปรแกรมอ น หร อเพ อการนาเสนองาน เป นต น การย ายข อม ล การย ายข อม ล ในกรณ ท จะย ายข อม ล ให ลากแถบสว างให ครอบคล มบร เวณท ต องการย ายเส ยก อน จากน น จ งใช เมาส คล กท ขอบ แล วลากไปย งตาแน งท ต องการ ต วอย าง ท เซลล B2 ถ ง B5 (B2:B5) ม ช อ 4 ช อ ต องการย ายข อม ลน ไปย งตาแหน ง C2 ถ ง C5 ทาได ด งน 1. เล อกบร เวณข อม ลท ต องการย าย โดยใช เมาส คล กท ตาแหน ง B2 คล กเมาส ค างไว แล วลากลงมาท ตาแหน ง B5 แล ว ปล อยเมาส P a g e 7 2. นาเคอร เซอร ไปวางท เส นขอบ จะเห นเคอร เซอร เปล ยนร ปเป นล กศร ส ท ศทาง แสดงว าเคล อนย ายได 3. กดเมาส ค างไว แล วลากไปท ตาแหน งท ต องการย าย ในท น ค อ คอล มน C ขอให ส งเกต กรอบส เหล ยม ซ งจะเป นบร เวณท ข อม ลท ถ กย ายจะมาปรากฎ 4. ปล อยเมาส ข อม ลจะถ กย ายตามท ต องการ การปร บความกว างของคอล มน การปร บความกว างคอล มน เด ยว ในการทางานก บ Excel ม กจะม การปร บความกว างของคอล มน ให เป นไปตามร ปแบบท ต องการ เช น แบบฟอร ม ตารางต าง ๆ เป นต น 1. ถ าต องการขยายความกว างหร อ ลดความกว างของคอล มน แต ละคอล มน ให นาเคอร เซอร ไปวางไว ท เส นขอบ ของ คอล มน ท ต องการขยาย เม อเคอร เซอร เปล ยนร ปร างเป นล กศร 2 ห ว ด งภาพ ให กดเมาส ค างไว แล วลากไปทางซ ายหร อ ทางขวา ได ตามต องการ 1. ถ าในกรณ ท ข อม ลต วเลขในช อง Cell ม ล กษณะ ##### แสดงว า ความกว างของ ช อง Cell น อยไป ให นาเคอร เซอร ไปวางท ห วคอล มน และลากออกไป หร อด บเบ ลคล กท ห วของคอล มน ก ได P a g e 8 2. ถ าต องการให ขยายความกว างของเซลล ให ครอบคล มความยาวของข อม ลในท กเซลล ของคอล มน น น ๆ ให นาเคอร เซอร ไปวาง ท บร เวณห วของคอล มน และเม อเคอร เซอร เปล ยนเป นล กศรสองห ว ให ด บเบ ลคล ก ด งภาพ 3. จะได ความกว างของคอล มน ท ครอบคล มความยาวของข อม ลท ม ในคอล มน น น เช น การปร บความกว างหลายคอล มน ในการจ ดทาแบบฟอร มตาราง ม กจะต องม การจ ดความกว างของคอล มน หลายคอล มน ให เท า ๆ ก น เช น ตารางปฏ บ ต งาน ล วงเวลา ตารางคะแนนน กเร ยน เป นต น การจ ดความกว างของคอล มน หลาย ๆ คอล มน ม ด งน 1. เล อกคอล มน ท ต องการทาให ความกว างเท าก น โดยคล กและลากบร เวณห วคอล มน 2. ปร บความกว างของคอล มน ด งภาพ P a g e 9 3. เม อปล อยเมาส จะได คอล มน ท เท าก นตามท เล อก การปร บความส งของแถว การปร บความส งของแถว ทาเช นเด ยวก บการปร บความกว างของคอล มน ค อนาเคอร เซอร ไปวางไว ท เส นระหว างแถวท ห ว แถว และลากเพ อกาหนดความส ง ด งภาพ การลบคอล มน และแถว เราสามารถลบ คอล มน ท งคอล มน หร อ ลบแถวท งแถวได สมมต ว าต องการลบ คอล มน C และ D ม ว ธ การ ด งน 1. คล กเล อกคอล มน C และ D ด งภาพ 2. ไปท แท บหน าแรก กล มเซลล และคล กคาส งลบ 3. จะเห นว าข อม ลในคอล มน C และ D จะถ กลบ และข อม ลถ ดไปจะเข ามาแทนท ด งภาพ P a g e จากข อ 1 ถ าต องการล างข อม ล โดยไม ม การเล อนข อม ลในคอล มน ถ ดไปมาแทนท ข อม ลเด ม ให กดป ม Delete บนแป นพ มพ จะล างข อม ลโดยไม เล อนข อม ลมาแทนท ด งภาพ 5. เม อลบไปแล ว แต เปล ยนใจไม ลบ ให คล กท ร ป บนแถบเคร องม อด วน เพ อขอข อม ลท ลบไปแล ว ค นมาเหม อนเด ม การแทรกคอล มน และแถว บางคร ง เราอาจต องการเพ ม หร อ แทรก คอล มน ก สามารถทาได โดยข อม ลจะถ กแยกออกไปอ ก 1 คอล มน การเพ ม คอล มน ทาด งน 1. คล กท ช อของคอล มน จะเก ดแถบสว างยาวตลอดคอล มน 2. ไปท แท บหน าแรก กล มเซลล คล กคาส ง แทรก 3. คล ก 1 คร ง คอล มน ใหม จะแทรกเข าทางขวาของคอล มน ท ถ กเล อก จากภาพ จะส งเกตเห นว า ข อม ลเด มถ กย ายไปอ ก คอล มน และช อของคอล มน จะย งคงเร ยงเหม อนเด ม 4. การแทรกแถวก ทาเช นเด ยวก น โดยคล กท ห วแถวท ต องการแทรก และไปท แท บหน าแรก กล มเซลล และคล กคาส งแทรก การแบ งหน าจอ เน องจาก Excel เป น Sheet ใหญ บางท เราต องการด ข อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks