จ ลสารสำาเภาทอง คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต - PDF

Description
จ ลสารสำาเภาทอง คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป ท 4 ฉบ บท 2 ป การศ กษา 2556 ค ดบวก ขย น ร บผ ดชอบ ตรงต อเวลา พ ฒนาส ม ออาช พ สารจากผ บ งค บการเร อ สว สด ป ใหม 2557 คณาจารย และเจ าหน

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 39 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ลสารสำาเภาทอง คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป ท 4 ฉบ บท 2 ป การศ กษา 2556 ค ดบวก ขย น ร บผ ดชอบ ตรงต อเวลา พ ฒนาส ม ออาช พ สารจากผ บ งค บการเร อ สว สด ป ใหม 2557 คณาจารย และเจ าหน าท คณะบร หารธ รก จท กท าน เราชาวคณะ บร หารธ รก จได ร วมงานก นมาครบรอบป อ กคร งหน ง ซ งในป ท ผ านต องขอขอบค ณท กท านท ได ทำางานอย างท มเทให ก บคณะของเรา หลายท านคงได ใช เวลาช วงหย ดเทศกาลป ใหม ไปพ กผ อนก บ ครอบคร วถ อเป นการเพ มพล งกายและใจให สดช นและพร อมท จะทำางานในป พ.ศ.ใหม น ต อไป จ ลสารฉบ บน เป นฉบ บต อนร บป ใหม ในฐานผ บ งค บการเร อจ ลสารสำาเภาทอง จ งขอถ อ โอกาสน ขออำานาจค ณพระศร ร ตนตร ย และส งศ กด ส ทธ ท งหลายในสากลโลก จงดลบ นดาล ให ท านและครอบคร ว พบแต ความส ข ความเจร ญ ปราศจากท กข โศก ส ขภาพท สมบ รณ แข งแรง ม พล งในการทำางานและส มฤทธ ผลในส งอ นพ งปรารถนาท กประการ และเน องในเทศกาลตร ษจ น 2557 (ป ม า) ท กำาล งจะมาถ งน จ งขอกล าวคำาว า ซ นเหน ยนไคว เล อ ว านซ อหร อ xin nian kuai le wan shi ru yi ผศ. พรรณราย แสงว เช ยร คณบด คณะบร หารธ รก จ สำ เภากางใบ สว สด ป ใหม 2557 นะคร บ ฉบ บน ม เน อหาน าสนใจหลากหลาย ต งแต คอ ล มภ Indentity zone เป นตอนท 2 ของเร องการพ ฒนาส อาจารย ม ออาช พ ส วนด านเทคโนโลย นำาเสนอเร องของการใช ฟ งก ช น pivot ในโปรแกรมท ค ยเคย ค อ Microsoft Excel ส วน Knowledge Corner เป นเร อง Sustainable Enterprise Management ส วนคอล มภ Business News เพ อให เข าก บเทศกาล ตร ษจ น จ งขอนำาเสนอ คำาอวยพรในเทศกาลตร ษจ น และ ส ดท ายบทความเร อง หล กการบร หารคนจากน ทาน ปร มปราจ น แปดเซ ยนข ามทะเล โดยอาจารย ส ชาต ส วนคอล มภ อ นๆ เราจะหม นเว ยนก นไป หว งว าจะได ร บ ความร จากจ ลสารฉบ บน นะคร บ พบก นใหม ฉบ บหน าคร บ ต นหน...คนบนเร อ Identity Zone... ปร บกระบวนท ศน : พ ฒนาส อาจารย ม ออาช พ ตอนท 2 จากฉบ บท แล วเราปร บกระบวนท ศน จากการเปล ยน ว ฒนธรรมของการร บความร มาเป นว ฒนธรรมของการสร างความ ร ฉบ บน เรามาด ว าแล วว ฒนธรรมของการสร างความร จะเก ด ข นในระบบการการศ กษาไทยได อย างไร ศาสตราจารย ไพฑ รย ส นลาร ตน ได กล าวถ งกระบวนท ศน ใหม ค อการผ เร ยนจะเป นผ ดำาเน นการในกระบวนการของความร ด วย ตนเอง เพ อให ความร การแสวงหาความร การต ความร และการ ใช ความร เป นส งท เก ดข นในต วผ เร ยนเอง การเร ยนร ท ล ก (Deep Learning) ช ด (Clear Clean Learning) และตกผล ก (Crystal Learning) จ งจะเก ดข นได ในต วผ เร ยน (ด ภาพประกอบ) การช วยให เด กประเม นกระบวนการแสวงหาความร และการเร ยนร ท งหมดว าม จ ดอ อน จ ดแข ง ควรปร บปร งอย างไร ควรปร บปร งอะไร บ าง บทสร ป : ม ออาช พท ก าวหน า ผ สอนในระด บอ ดมศ กษาย อมจะต องม หมวก 2 ใบเสมอ หมวกใบแรก ค อ การเป นผ เช ยวชาญในสาขาท สอน ไม ว าจะเป นน กประว ต ศาสตร ท เช ยวชาญ น กปราชญ ท ล กซ ง นายแพทย ท ชำานาญการ ว ศวกรท สามารถ น กกฎหมายท โดดเด น เป นต น แต หมวกอ กใบหน งท ผ สอน ในอ ดมศ กษาจะต องม ค อความเป นคร /อาจารย หร อความเป นม อ อาช พ แต การเป นม ออาช พเพ ยงแต ร ว ธ การถ ายทอดร ว ธ การให ความ ร อย างเด ยว คงจะไม เพ ยงพอก บการเร ยนการสอนในอ ดมศ กษาย ค เม อกระบวนท ศน เปล ยนไป บทบาทของคร /อาจารย ผ สอนย อมจะ ต องเปล ยนไป บทบาทท เป นผ ผ กขาดการหาความร ค ดกรองความ ร แล วนำามาให แก ผ เร ยน ย อมจะต องเปล ยนไปส การเอ อหร อเก อ หน นการเร ยนร (Facilitator) ของผ เร ยนเป นหล กสำาค ญ โดยเป น ผ กำาหนดจ ดม งหมายของการเร ยนร หร อการสอนมาให ท กอย าง แต ในบทบาทใหม ผ สอนจะต องช วยให ผ เร ยนกำาหนดจ ดม งหมายได เอง และช วยช แนะให ผ เร ยนแสวงหาความร ได ด วยตนเองได ด วย บทบาทต อไปท คร ผ เอ อความร ให ก บผ เร ยนค อ ช วยให เด กประเม น ความร ท ได ว าเหมาะสมเพ ยงใด ใช ประโยชน อะไรได บ าง ในแง ม ม ต างๆ โดยให ผ เร ยนได ม โอกาสประเม นด วยตนเอง คร เป นผ ให ข อค ด จนผ เร ยนกระจ างในความร น น (Crystalization) ความร ส ดท ายค อ ใหม อ กต อไป การเป นอาจารย ม ออาช พในอนาคตจะต องเป นม อ อาช พท ก าวหน า ค อ ม ความสามารถในการเอ อหร อเก อหน นให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ด วยตนเองต อไป คงไม ยากเก นไปสำาหร บอาจารย ม ออาช พอย างพวกเรานะ คะ...ขอเป นกำาล งใจให เพ อนๆในการปร บกระบวนท ศน การเร ยนการ สอน พบก นฉบ บหน าค ะ ต นหนคนบนเร อ... ท มา: ส ตตว ธ ของคร ผ เอ อความร :กระบวนท ศน ใหม ของการเร ยน การสอนระด บอ ดมศ กษา โดย ศาสตราจารย ไพฑ รย ส นลาร ตน ห องเคร องยนต (การเทคโนโลย สำาหร บการทำางาน การสอน) Excel : Pivot table & Pivot Chart เป นคำาส งในโปรแกรม Microsoft Excel ท ช วยในการว เคราะห ค าต วเลขทางสถ ต ก บข อม ล เช น ผลรวม ค าเฉล ย แยก ตามรายการ และหาผลสร ปของข อม ลปร มาณมากๆ ได ม ประส ทธ ภาพด ย งข น อ กท งม ควาย ดหย นในการจ ดรายงานได ตามความ ต องการของผ ใช อ กด วย การจ ดทำา Pivot เช น ข อม ลการซ อส นค าของกล มคนหน งๆในแต ละส ปดาห ๆเพ อการศ กษาพฤต กรรมการ ซ อส นค า โดยสามารถเล อก รายการหร อฐานข อม ล Microsoft Excel สำาหร บรายงานม ให เล อก 2 แบบ ได แก รายงานแบบตาราง (Pivot Table) และรายงานแบบกราฟ (Pivot Chart) โดยกำาหนดพ นท ของข อม ล ด านซ ายจะเป นพ นท ในการแสดงรายงาน โดยทางด านขวาล างจะ ม รายการเขตข อม ลของ Pivot Table ให เล อกไปวางในบร เวณ ทางด านซ ายท ม คำาว า ปล อยรายการข อม ลท น เล อกพ นท แสดงผลล พธ ซ งม ให เล อกในการแสดง แผ นงานใหม หร อแผ นงานท ม อย ในท น เล อก แผ นงานใหม และกดป ม เสร จส น จะได และสามารถปร บเปล ยนเป นกราฟ Pivot Table แบบรายงานและสามารถเล อกร ปแบบกราฟได ด วย เคร องม อ Pivot Table โดยเล อกร ป จากแถบ เล อกข อม ลท ต องการเพ อจ ดทำ าเป นรายงานตามความเหมาะสม ต นกล Knowledge Corner Sustainable Enterprise Management Piyanoot Kamalanon The Philosophy of Sufficiency Economy has been promoted by the King Bhumibol of Thailand since 1950s and it is now very popular among self-reliant farmers. It mainly focuses on self-sufficiency or so called sustainability. However, sense of sustainability is not only limited to agricultural industry workers or investors. However, any type of enterprise should be managed in a sustainable manner. Sustainable management or sometimes called green management has become attractive among green entrepreneurs and investors. Even though we use the term green to describe sustainable management, it is not only concerning about environmental friendly business practice. Actually, it involves both internal and external impacts in three criteria including economic, social and environmental effects. Internal impacts talk about business process of an organization while external impacts are related to controls on business process of the suppliers whether it is conducted in a sustainable or green way. Green management covers every aspect of a business. For example, IKEA has been a role model of green business as it pays attention to sustainable raw material acquisition, supplier auditing, labor welfare, green manufacturing innovation, promotion of sustainable ideas in the organization as well as corporate social responsibility. To identify whether a business is green or not, both internal and external impacts of following areas should be analyzed. We, HCU also cares about the sustainable development as we include the course on Sustainable Enterprise Management into our brand new 2011 International BBA Curriculum, so that we can become a part of encouragement on such a social, economic & environmental friendly enterprise management towards global sustainability. References: Giselle Weybrecht., The Sustainable MBA; The Manager s Guide to Green Business, Wiley, 2010 Nancy E. Landrum & Sandra Edwards., Sustainable Business; An Executive s Primer, Businessexpert Press, 2009 Business News คำาอวยพร ตร ษจ น ในตร ษจ น ชาวจ นจะกล าวคำา ห ออ วย หร อคำาอวยพรภาษาจ นให ก น หร อม การต ดห ออ วยไว ตาม สถานท ต างๆ คำาท น ยมใช ก น ได แก 新 年 快 樂 / 新 年 快 乐 (จ นกลาง: ซ นเหน ยนไคว เล อ) น ยมใช ในประเทศจ น 過 年 好 / 过 年 好 (จ นกลาง: ก วเหน ยนห าว) ใช โดยชนพ นเม องทางภาคเหน อของประเทศจ น วล น ย งหมายถ งว นท หน งถ งว นท ห าของป ใหม ด วย 新 正 如 意 新 年 發 財 / 新 正 如 意 新 年 发 财 (แต จ ว: ซ งเจ ยย อ ซ งน หวกไช จ น กลาง: ซ นเจ งหร อ ซ นเหน ยนฟาฉาย ฮกเก ยน:ซ น เจ ยหย อ ซ นเหน ยนฮวดจ าย) แปลว า ขอให ประสบ โชคด ขอให ม งม ป ใหม 恭 喜 發 財 / 恭 喜 发 财 (จ นกลาง: กงฉ ฟาฉาย ฮกเก ยน: หย งฮ ฮวดจ าย ) 大 吉 大 利 (ฮกเก ยน:ต วเก ตต วล ) แปลว า ความมงคลอ นย งใหญ หร อ ค าขายได กำาไร 招 财 进 宝 (ฮกเก ยน:จ ายหงวนก องก ม ) แปลว า เง นทองไหลมา 金 玉 满 堂 (ฮกเก ยน:ก มหยกมม วต อง ) แปลว า ทองหยกเต มบ าน 万 事 如 意 (ฮกเก ยน:บ านส หย อ ) แปลว า ท กเร องสมปรารถนา 福 壽 萬 萬 年 / 福 寿 万 万 年 (ฮกเก ยน:ฮกซ วบ นบ นน จ นกลาง: ฝ เช ยวหว นว นเล ยน แปล ว า อาย ย นพ นๆป ) 家 好 運 氣 / 家 好 运 气 (ฮกเก ยน:เก โฮ อ นค จ นกลาง:จาร ห าวเย ยนช แปลว า โชคด เข าบ าน ) เก ยโฮ ซ นน ซ นน ต วถ น แปลว า สว สด ป ใหม ขอให ร ำารวยๆ อ กฝ ายก จะกล าวตอบว า ต งต งย อ แปลว า ขอ ให ส ขสมหว งเช นก น 大 赚 钱 (ฮกเก ยน:ต วถ นฉ ) แปลว า ร ำารวยมหาศาล เป งอ วเต ยวค ในภาษาฮกเก ยน แปลว า เพ อนม ตรม ส ข ได โฮ ไซ ในภาษาฮกเก ยน แปลว า ความด เข ามา ท มา : ก จกรรมป ใหม คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ รก จ ได จ ดงานเล ยงส งสรรค ป ใหม 2557 ในว นท 22 มกราคม 2557 ณ.สวน อาหารเบ กไพร ถนนศร นคร นทร ในงานม การจ ดประกวดร องเพลงของอาจารย จ บฉลากของรางว บ จากกรรมการบร หารคณะ และจ ดประกวดการแต งกายช ดจ น หล กการบร หารคนจากน ทานปร มปราจ น แปดเซ ยนข ามทะเล เร องม อย ว าศาสนาเต าม เซ ยนท ม ว ทยาย ทธ ส ดยอดอย แปดคนต างม ความสามารถเหน อกว า เซ ยนท วไป ท กคนม อาว ธท เป นแค เคร องใช ประจำา ต ว เช น น ำาเต า ขล ย ไม เท า ใบพ ดจากใบกล วย ตะกร าดอกไม ลากระดาษ ดาบ และกลอง ม อย ว นหน งเซ ยนท งแปดได มาอย รวมก นในงานฉลอง เจ าแม หว งเหน ยงเหน ยงท เม อง เผ นไหลต ดก บ ทะเลทางตะว นออกของจ นในมณฑลซานตง หล ง จากเซ ยนท งแปดได ม ความส ขความเพล ดเพล น ก บงานเล ยงฉลองแล วก ม เซ ยน เท ยะ เสนอ ความค ดข นมาเพ ออวดความสามารถของต วเอง เสนอให แต ละคนข ามทะเลไปอ กฝ งหน งโดยไม ต องใช เร อ พ ดเสร จก แสดงอ ทธ ฤทธ โยนน ำาเต า ลงทะเลพร อมก บกระโดดเหย ยบอย บนน ำาเต าข าม ทะเลได สำาเร จเป นคนแรก คนท สองเซ ยน หล ก โยนขล ยลงทะเลและย นบนขล ยสามารถลอยข าม ทะเลเป นรายท สองจากน นเซ ยนอ กห าคนก แสดง อ ทธ ฤทธ ของต วเองสามารถข ามทะเลด วยอาว ธประจำาต วท แสนจะธรรมดาของเขา น ทานเร องน ม อ ทธ พลสร างแรงผล กด นก บการดำาเน นช ว ตของชาวจ นนานกว าพ นป ในแนว ความค ดว า ในทะเลทางตะว นออกจ นม เซ ยนผ ว เศษอย แปดคนให ประชาชนร นหล งออกไปค นหา ให ได ใครค นพบก จะได โชคลาภ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks