จ ดประสงค เช งพฤต กรรม - PDF

Description
สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 21 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม ร ปแบบการใช งานท เร ยบง าย สามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจน ภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด ทาให งานนาเสนอน าชม น าฟ งและหน าต ดตามย งข น เน อหาสาระ 2.1 ความสามารถของ PowerPoint การเป ดใช งาน PowerPoint ส วนประกอบของ PowerPoint การใช งาน Ribbon 2.5 การใช งาน Backstage View 2.6 การใช งาน Quick Access Toolbar 2.7 ม มมองการทางาน 2.8 การป ดไฟล งานนาเสนอ 2.9 การป ดโปรแกรม PowerPoint สร ปเน อหาสาระ จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 2.1 อธ บายความสามารถของ PowerPoint 2010 ได 2.2 อธ บายว ธ เป ดใช งาน PowerPoint 2010 ได 2.3 อธ บายส วนประกอบของ PowerPoint 2010 ได 2.4 อธ บายการใช งาน Ribbon ได 2.5 อธ บายการใช งาน Backstage View ได 2.6 อธ บายการใช งาน Quick Access Toolbar ได 2.7 อธ บายม มมองการทางานได 2.8 อธ บายว ธ ป ดไฟล งานนาเสนอได 2.9 อธ บายว ธ ป ดโปรแกรม PowerPoint 2010 ได 2.10 ผ เร ยนม ก จน ส ย ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท ด ในการใช คอมพ วเตอร คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว โดยทาเคร องหมายกากบาท ( X ) ลง ในกระดาษคาตอบ 1. โปรแกรม PowerPoint 2010 เหมาะสาหร บงานประเภทใด ก. สร างงานนาเสนอข อม ล ข. จ ดการข อม ลด านเอกสารรายงาน ค. จ ดการข อม ลในร ปแบบตาราง ง. จ ดการฐานข อม ลจานวนมาก 2. ข อใดค อความสามารถของ PowerPoint 2010 ท แตกต างจาก PowerPoint 2007 ก. รองร บภาพเคล อนไหว เช น Flash, Gif Animation ข. สร างภาพอย างรวดเร วและสวยงามด วย SmartArt ค. ม เคร องม อการวาดร ปและตกแต งภาพมาให ง. ม เมน File ม มมอง Microsoft Office Backstage 3. หน าท ของแถบ Title bar ค อข อใด ก. แถบเคร องม อท ม การใช งานบ อย ข. แถบสถานะแสดงข อความการทางาน ค. แถบช อห วเร องแสดงช อไฟล ท กาล งถ กใช งาน ง. แถบแสดงม มมอง 4. แถบ Menu ต างจากแถบ Tool bar อย างไร ก. เป นแถบท แสดงคาส งท ใช บ อยแทนด วยป มภาพ ข. เป นแถบท รวบรวมคาส งไว ท งหมด ค. เป นแถบท สามารถเป ด และป ดได ตามต องการ ง. เป นแถบท ทางานได เร วกว าการใช แถบ Tool bar 5. แท บ Ribbon ม หน าท อะไร ก. ใช สาหร บเป ดเมน การใช งานพ นฐานของโปรแกรม ข. แถบเคร องม อท ได รวบรวมป มเคร องม อท ใช งานบ อย ๆ เอาไว เพ อช วยให การทางานสะดวก และรวดเร ว ซ งสามารถเพ มหร อลดป มเหล าน ได ค. ใช แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล งานท กาล งทางานอย ง. เป นส วนการทางานใหม ท เพ มเข ามาซ งมาแทนท แถบเมน แบบเด มแสดงคาส งแบ งเป นกล มๆ 32 6. ถ าต องการซ อนแท บ Ribbon ต องเล อกท คาส งใด ก. Minimize the Ribbon ข. Show Below the Ribbon ค. More Commands ง. Customize Quick Access Toolbar 7. ใน Backstage View ไม ม คาส งใด ก. สร าง ข. บ นท กและส ง ค. แทรก ง. จบการทางาน 8. ถ าต องการให Quick Access Toolbar แสดงใต ร บบอนต องเล อกคาส งใด ก. Show Below the Ribbon ข. Show Above the Ribbon ค. Minimize the Ribbon ง. Customize Quick Access Toolbar 9. ม มมองใดเป นม มมองหล กท ใช ในการสร างออกแบบและแก ไขงานนาเสนอได ก. Note page ข. Normal View ค. Sorter View ง. Slide Show 10. ถ าผ ใช ต องการเห นงานนาเสนอท สร าง ในม มมองของผ ชมต องเล อกม มมองใด ก. Note page ข. Sorter View ค. Normal View ง. Slide Show 33 2.1 ความสามารถของ PowerPoint 2010 PowerPoint 2010 ม ความสามารถท เหน อกว าเวอร ช นก อนหน าหลายด าน ช วยให งาน นาเสนอม ความน าสนใจมากข น และความสามารถของ PowerPoint 2010 ม ด งน 1. ปร บหน าตาของโปรแกรม แท บเคร องม อ Ribbon เพ มแท บ Transitions ปร บปร ง แท บ Animations รวมถ งการแสดงผลแบบ Live Preview ในการจ ดร ปแบบต างๆ ให เห นผลท นท 2. เพ มเอฟเฟ คต ใหม สาหร บนามาเปล ยนแผ นสไลด นอกจากเอฟเฟ คต เด มแล ว ย งเพ ม เอฟเฟ คต กล ม 3D motion graphic effects ท เคล อนไหวแบบ 3 ม ต เช นการเล อนแสดงภาพแบบ แกลลอร หม นเป นกล องภาพ ซ งจะทาได ท งแผ นสไลด หร อเคล อนไหวได เป นม ต เฉพาะเน อหาใสสไลด ได 3. สร างงานนาเสนอใหม ได อย างรวดเร วด วยต นแบบสไลด ท โปรแกรมออกแบบและ จ ดโครงสร างเอาไว แล ว สามารถเล อกมาใช งานได อย างจ ใจ ท งแบบท ต ดต งเอาไว แล วและดาวน โหลด จากออนไลน ในกล มของ Slide Design ท ม ให เล อกมากมาย หลายร ปแบบ 4. ตกแต งร ปภาพได อย างสวยงามด งม ออาช พ ด วยช ดร ปแบบสาเร จท ออกแบบมาไว อย างสวยงามพร อมเอฟเฟ คต ภาพท สวยเด นแปลกตา ไม ว าจะหม นทาเงา เอฟเฟ คต สะท อนภาพ รวมถ งการจ ดร ปแบบ 3D ท สวยงาม 5. ตกแต งสไลด ให น าสนใจด วยข อความศ ลป WordArt แบบใหม ท สวยงามด วย เอฟเฟ คต ข อความท งแบบแรเงา สะท อนภาพและ 3 ม ต และส ส นท เข าก นก บช ดของ Theme สไลด สามารถนาไปใช ได ก บข อความท กส วนในสไลด 6. เปล ยนร ปแบบการใส เอฟเฟ คต ภาพเคล อนไหวให ก บออบเจ ค โดยลดข นตอนการ ทางานให ส นลง โดยสามารถเล อกใช ได จากแท บ Animations ได แบบรวดเร ว ไม ย งยาก ท งเล อก ต งเวลา การกาหนดท ศทางการเคล อนไหว แล วย งเพ มเอฟเฟ คต ใหม ๆ เข ามาหลายต ว ทาให สร างสรรค งานนาเสนอได หลากหลายม มมองข น 7. เพ มร ปแบบ SmartArt นาเสนอล กษณะของแผนภาพและข อความได สวยงามด วย SmartArt graphic picture layouts ท ม เลย เอาท การจ ดวางภาพให เล อกหลายแบบ สร างง าย ปร บเปล ยนได สะดวก รวดเร ว 8. แปลงภาพถ ายให เป นศ ลป แบบ Artistic สามารถนาร ปภาพ หร อภาพถ ายท วไปมา สร างเอฟเฟ คต การแปลงล กษณะของร ปภาพให ด สวย แปลกตา และเข าก บงานนาเสนอได อย างม อ อาช พ เพ ยงแต เล อกคาส งในกล ม Artistic Effect ซ งจะม ร ปแบบภาพให เล อกหลากหลาย 9. ลบส ฉากหล งร ปภาพ โดยสามารถยกเล กส ออกจากภาพแล วให เล อกเฉพาะส วนของ ภาพท ต องการได สามารถกาหนดจ ดของส เอาออกหร อเก บเอาไว ได โดยไม ต องพ งพาโปรแกรมต ดต อ หร อแต งภาพแต อย างใด 10. จ ดการก บไฟล ด วย Backstage View ซ ง Office 2010 ได เปล ยนการทางานก บป ม Microsoft Office ของ Office 2007 มาเป นการทางานบนแท บ File ในร ปแบบ Backstage View ให สามารถจ ดการก บไฟล และการทางานท เก ยวข องก บไฟล ในท เด ยว เช นสร าง จ ดเก บ ส งพ มพ แชร ไฟล ส ทธ การใช งาน และกาหนดออปช นการทางานของ PowerPoint 34 11. บ นท กสไลด เป นไฟล ว ด โอ เป นทางเล อกในการนาเสนองานใหม ท โดดเด น ค อการ บ นท กไฟล สไลด เป นไฟล ว ด โอ (.WMV) ท สามารถนาไปเป ดชมก บโปรแกรมชมว ด โอได อย าง Windows Media Player ซ งคงร กษาค ณสมบ ต ของเอฟเฟ คต ต างๆ ท กาหนดไว ในสไลด ไม ว าจะเป น สไลด Transition และ Animation Effect ท แสดงได อย างเต มท 12. ปร บแต งและต ดต อไฟล ว ด โอ การนาไฟล ว ด โอมาใช งานบนสไลด ทาได ง ายข น และย ง ม เคร องม อให ปร บแต งว ด โอ ไม ว าจะการปร บส ภาพ ใส เอฟเฟ คต ปร บความม ด ความสว าง ใส กรอบ และเล อกใส เฟรมว ด โอให แสดงผลในร ปทรง Shapes แบบท ชอบได และรวมไปถ งการต ดว ด โอได อ ก ด วย 13. นาเอาว ด โอจาก YouTube มาแสดงในสไลด สามารถด งไฟล ว ด โอจาก YouTube มาใส และเป ดชมใน PowerPoint ได เพ ยงนาโค ด Embed จาก YouTube แล วคล ก Play ชมว ด โอ ผ านหน าสไลด ได โดยตรง 14. ม เมน File ม มมอง Microsoft Office Backstage เข ามาแทนท เมน แฟ มแบบเด ม เพ อให ม พ นท ส วนกลางสาหร บงานการจ ดการแฟ มท งหมด ซ งได แก บ นท ก ใช ร วมก น พ มพ และ ประกาศ Ribbon ท ปร บปร งข น ซ งม ในโปรแกรมประย กต Office 2010 ท งหมด ช วยให เข าถ งคาส ง ต างๆ ได อย างรวดเร ว และสร างหร อกาหนดแท บเอง เพ อให เหมาะก บล กษณะการทางานได 35 2.2 การเป ดใช งาน PowerPoint 2010 การเร ยกใช งาน PowerPoint 2010 ม ข นตอนด งน ภาพท 2.1 การเร ยกใช งาน PowerPoint คล กป ม Start All Programs Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 จะแสดงหน าต างหล กของโปรแกรม ภาพท 2.2 หน าต างหล กของ PowerPoint แถบ Quick Access Toolbar แท บสล บ ม มมอง สไลด แบบย อ สไลด ป จจ บ น/จานวน สไลด ท งหมด 2.3 ส วนประกอบของ PowerPoint 2010 แถบ Title bar ภาษาของแป นพ มพ แถบ Ribbon ภาพท 2.3 ส วนประกอบหล กหน าจอ PowerPoint 2010 แท บ Contextual tabs Presentations view เปล ยนม มมองสไลด รายละเอ ยดส วนประกอบหล กหน าจอ PowerPoint 2010 ม ด งน 1. แถบ Quick Access Toolbar แถบคาส งด วน เก บป มคาส งท ใช งานบ อยๆ เอาไว 2. แถบ Title bar แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล งานนาเสนอท ทางานอย 3. แท บ Contextual tabs แท บคาส งพ เศษท จะแสดงเม อม การใช คาส งบางอย างเช น แทรกภาพ แทรกตาราง สร างกราฟ หร อใส SmartArt เป นต น 4. แถบ Ribbon กล มแท บคาส งท แบ งเป นกล มๆ เช น หน าแรก แทรก ออกแบบ การเปล ยน ภาพเคล อนไหว ฯลฯ 5. แถบ Status bar แถบแสดงสถานการณ ทางานต างๆ เช นจานวนสไลด ภาษาของ แป นพ มพ ป มเปล ยนม มมองสไลด และเปอร เซ นต การปร บย อ-ขยายม มมอง เป นต น 6. พ นท ว างท อย รอบๆ สไลด สามารถใช เป นท พ กวางข อความ หร อออบเจ คท ย งไม ใช ใน สไลด ได ซ งจะไม ปรากฏเม อสไลด โชว หร อส งพ มพ 7. แท บสล บม มมอง ใช สล บการแสดงต วอย างสไลด แบบย อ และแสดง ข อความเค าร างในสไลด แต ละแผ น กล มคาส งย อย ในแถบ Ribbon พ นท สไลด Text Placeholder กรอบใส ข อความ พ นท ว าง รอบๆ สไลด พ นท ใส โน ตย อ แถบ Status bar Zoom view ซ มย อ-ขยายเอกสาร 37 2.4 การใช งาน Ribbon Ribbon เป นร ปแบบของการรวบรวมป มคาส งเพ อให ง ายต อการใช งาน ภายใน Ribbon จะแบ งออกเป นกล มใหญ โดยใช แท บ (Tab) เช น แท บ หน าแรก แทรก ออกแบบ การเปล ยน ภาพเคล อนไหว และอ นๆ ในแต ละแท บจะเก บคาส งท ใช งานในล กษณะเด ยวก น หร อใกล เค ยงก น ส วนประกอบใน Ribbon แท บ แถบ Ribbon กล มคาส งย อย ภาพท 2.4 ส วนประกอบของ Ribbon ซ อน/แสดงแถบ Ribbon หากไม ต องการแสดงแถบ Ribbon ขณะทางานและต องการใช พ นท ในการทางานมากข น สามารถซ อน Ribbon ลงไปก อน ได ด งน ภาพท 2.5 การซ อนแถบ Ribbon ป มคาส ง ม ไดอะล อกบ อกซ ม คาส งย อย คล กขวาบนช อแท บ แล วคล ก ย อ Ribbon ให เล กส ด เพ อซ อน 38 และเม อต องการใช งาน ค อยเป ดข นมาภายหล งได ด งน ภาพท 2.6 การแสดงแถบ Ribbon เป ดไดอะล อกบ อกซ การทางานบางอย างอาจม ความซ บซ อน และม คาส งท เก ยวข องอย จานวนมาก ซ งโปรแกรมก ไม สามารถนามาแสดงในกล มคาส ง Ribbon ได ท งหมด จ งเก บคาส งเหล าน นอย ในร ปแบบ ไดอะล อกบ อกซ (dialog box) และสามารถเป ดข นมาใช งานได โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ม มของ กล มคาส งด งน คล กเป ดไดอะล อกบ อกซ ไดอะล อกบ อกซ ของกล มคาส งท เล อก กล มแบบอ กษร คล กขวาบนช อแท บ แล วคล ก ย อ Ribbon ให เล กส ด ซ าเพ อแสดง ภาพท 2.7 การเป ดไดอะล อกบ อกซ แกลลอร แกลลอร (gallery) เป นการรวบรวมเอาการทางานท ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks