โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย ได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว กอปรก บการด าเน นก จการท งทางด านการศ กษาและ ทางด านพาณ ชย ม ความต องการทร พยากรบ คคลท ม ความสามารถและศ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 17 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย ได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว กอปรก บการด าเน นก จการท งทางด านการศ กษาและ ทางด านพาณ ชย ม ความต องการทร พยากรบ คคลท ม ความสามารถและศ กยภาพส งในการผล ตในขณะท ค าแรง ท ปร บส งข นท าให ธ รก จด านต างๆ ม ต นท นการผล ตท ส งข นในขณะท ทร พยากรบ คคลม จ าก ดด งน นเพ อเป นการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ศ กยภาพเพ มข น ด งน นศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร จ งได จ ดท าโครงการน ข นมา 2.ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให ความร เผยแพร ความร การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ให ก บผ เข าร วมอบรม 2. พ ฒนาท กษะในการใช โปรแกรม Microsoft Office ให ก บช มชนอย างกว างขวาง 3. เป าหมาย : พน กงาน ข าราชการ น กศ กษา และประชาชนท วไป จ านวน 230 คน ด งน นครปฐม 100 คน ท าพระและตล งช น 50 คน เพชรบ ร 80 คน 4. ระยะเวลา: ประมาณเด อนพฤษภาคม 2556, 8 ม นาคม 2556 และ 20 ม นาคม สถานท : ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร (ประมาณเด อนพฤษภาคม 2556) ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว งท าพระ (8 ม นาคม 2556) ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร (20 ม นาคม 2556) 6. ว ทยากร : ว ทยากรจาก Microsoft Thailand /7. ต วช ว ด ๒ 7. ต วช ว ดผลส าเร จจากการด าเน นงาน : ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลผล ต ต วช ว ดเช งปร มาณ - จ านวนผ เข าร บบร การ คน 200 ต วช ว ดเช งค ณภาพ - ความพ งพอใจของผ ร บบร การในการเข าร วมก จกรรม ร อยละ ผ ร บผ ดชอบโครงการ : ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร 9. ผลท คาดว าจะได ร บ : ผ เข าร วมอบรมม ความร เก ยวก บการ Microsoft Office เพ มมากข นและสามารถน าไปประย กต ใช ก บงานใน หน าท และช ว ตประจ าว น 10. สถานท ต ดต อ นางสาวธว ลร ตน บ ณยเลขา ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม โทรศ พท ต อ 644 โทรสาร ท ศธ / ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร อ าเภอเม อง จ งหว ดนครปฐม มกราคม 2556 เร อง ขอเช ญเข าร วมโครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 เร ยน ส งท ส งมาด วย 1. โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศฯ 2. ก าหนดการ และแบบตอบร บ ด วยศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ได ร บอน ม ต ให จ ดโครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 เพ อเผยแพร ความร และพ ฒนาท กษะในการใช โปรแกรม Microsoft Office และเป นการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ศ กยภาพเพ มข น ในการน ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอเร ยนเช ญท านและบ คลากรในหน วยงานของท าน เข าร วม โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ในศ กร ท 8 ม นาคม 2556 ต งแต เวลา น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขต ว งท าพระ กร งเทพมหานคร โดยไม เส ยค าใช จ ายและไม ถ อเป นว นลา ท งน กร ณาแจ งย นย นการเข าร วมโครงการด งกล าว ภายในว นศ กร ท 1 ม นาคม 2556 ได ท ค ณธว ลร ตน บ ณยเลขา โทรศ พท ต อ 644 โทรสาร หร อ ส งแบบตอบร บกล บมาท จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาด าเน นการต อไป จ กขอบค ณย ง ขอแสดงความน บถ อ ส าน กงานเลขาน การ โทรศ พท ต อ 644 โทรสาร (ผ ช วยศาสตราจารย ฉ ตรช ย เผ าทองจ น) ผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร Great Moment at Work with Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2013 ร ปแบบการอบรม เป นการส มมนาในล กษณะการจ าลอง สถานการณ การท างานจร ง และแสดงถ งว ธ แก ไขป ญหาท เก ดข นก บงานป จจ บ น ซ งเน อหาจะครอบคล มการใช งานโปรแกรมในช ด Microsoft Office 2013 กล มเป าหมาย กล มผ ใช งานในแต ละแผนก หร อผ ใช งานช ดโปรแกรม Microsoft Office เวอร ช นก อนหน า (เช น Office97/2000/XP/2003/2007/2010) ท ต องการเร ยนร และสนใจถ งการใช งานความสามารถ ใหม ๆ ท ม อย ใน Microsoft Office 2013 ความร พ นฐานก อนการส มมนา ควรม ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร บนระบบปฏ บ ต การ Windows เคยใช งานช ดโปรแกรม Microsoft Office เวอร ช นก อน ควรทราบถ งล กษณะงาน และห วข อในแต ละกล ม ผลท คาดว าจะได ร บ สร างงานเอกสารและงานน าเสนออย างม ออาช พ พร อมสร ป และป องก นข อม ลท ส าค ญ ประมวลผลข อม ลและสร างงานน าเสนออย างชาญฉลาด ประมวลผล และออกแบบฟอร มข อม ลอย างถ กต องแม นย า Content Microsoft Word 2013 ห วข อการส มมนา ห วข อการส มมนา 1. การจ ดท าค ม อ/รายงานอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word ค ณสามารถ จ ดท าเอกสารหร อค ม อท สวยงามเหม อนม ออาช พได อย างม ประส ทธ ภาพและรวดเร ว การใช งาน Back State การสร างและการประย กต ใช งานเมล เม ด (Mail Merge) เพ มความโดดเด นให ก บข อความภายในเอกสารด วยการแบ ง ข อความออกเป นคอล มน แทรกลายน าแบบข อความ และร ปภาพเป นพ นหล งภายใน เอกสารด วย Watermark ส าเร จร ป การแทรกห ว/ท ายเร องให ก บเอกสาร เพ อความสวยงามและ รวดเร ว (Header/Footer) สร างช ดข อความอ ตโนม ต เพ อเร ยกใช งานในภายหล งได สะดวกมากย งข น การสร างสรรค งานผ าน Template ผ าน MS Office Online การจ ดร ปแบบของข อความภายในเอกสารด วย Styles หลากหลายร ปแบบ เพ อให การจ ดร ปแบบเอกสารสะดวก และ รวดเร ว สร างปกเอกสารด วยร ปแบบอ ตโนม ต (Cover Page) การแทรกส ตรสมการคณ ตศาสตร ลงในเอกสาร น าข อความท จ ดร ปแบบแล วมาสร างเป นสารบ ญ (Table of Contents) ระบ การส นส ดการแก ไขเอกสารด วย Mark As Final การเปร ยบเท ยบเอกสารด วยฟ งก ช น Compare การเพ ม Comments การแทรกลายเซ น Digital Signature การเพ ม research Pane การแทรกว ด โอ On Line ห วข อการส มมนา 2. จ ดท าจดหมายส งตามรายช อท ม อย ไม ต องว นวายก บงานเอกสารท จ าเจ เพราะ Microsoft Word 2013 สามารถน าข อม ลจาก Excel เช น ฐานข อม ลล กค ามาท าจดหมายเว ยน หร อจ าหน าซองจดหมายได อย างง ายดาย น าข อม ลรายช อบ คคลจาก MS-Word และ MS-Excel มา ท างานร วมก บเอกสารร ปแบบจดหมาย เพ อจ ดส งเป นล กษณะ จดหมายเว ยน Microsoft Excel 2013 ห วข อการส มมนา 1. การหาผลสร ปจากฟ งก ช น,การ ออกรายงานประจ าเด อน และการจ ดการฐานข อม ลล กค า ร จ กน าฟ งก ช นใน Microsoft Excel 2013 มาช วยในการจ ดการ ฐานข อม ลของพน กงานหร อจ านวนมากล กค าท ม จ านวนมาก เพ อการ เล อกด หร อจ ดกล มข อม ลได ตามท ต องการ การใช งาน Sparkline and Slicer การใช งาน Flash Fill การก าหนด ใช Function พ เศษ Quick Analysis หาผลรวมของข อม ลฟ งก ช น SUMIF หาจ านวนของข อม ลฟ งก ช น COUNTIF การใช งานฟ งก ช น VLOOKUP ระหว างเว ร กช ต การด งข อม ลจากแหล งข อม ล ด วยฟ งก ช น HLOOKUP, VLOOKUP เพ อออกใบสร ปรายได ประจ าเด อน ท างานเก ยวก บว น-เวลาด วยฟ งก ช น NOW, DAY, MONTH, YEAR, DATEDIF การใช งานฟ งก ช นเก ยวก บว น-เวลา จ ดร ปแบบต วเลขเป นแบบ ข อความสร ปยอดรวมด วยฟ งก ช น BAHTTEXT เร ยกใช งานตารางส าเร จร ป กล นกรองข อม ลท ซ บซ อนตามต องการด วย AutoFilter ขจ ดข อม ลท ซ าซ อนด วย Remove Duplication การจ ดเร ยงข อม ลตามเง อนไขท ก าหนดด วย Conditional Formatting เพ อให สามารถค นหา และแยกกล มข อม ลให สะดวกมากย งข น จ ดกล มข อม ล และสร ปผลล พธ ด วยค าส ง Subtotals 2. ท างานก บกราฟ สามารถน าข อม ลจากฐานข อม ล สร ปออกเป นร ปแบบของกราฟได อย าง เหมาะสม และม ประส ทธ ภาพมากย งข น สร างกราฟ และปร บแต งอย างรวดเร วด วยร ปแบบกราฟ หลากหลายร ปแบบ การสร างกราฟด วยร ปภาพต างๆ ห วข อการส มมนา 3. การป องก นข อม ลและโครงสร าง ไฟล ภายในโปรแกรม MS-Excel ปกป องข อม ลท ส าค ญของค ณให ปลอดภ ย ด วยการต งรห สก อนท จะเข า ใช งาน Microsoft Excel 2013 เร ยนร ว ธ การป องก นข อม ลภายในเซลล ด วยค าส ง Protect Sheet และป องก นโครงสร างไฟล ด วยค าส ง Protect Workbook 4. จ ดกล ม และสร ปข อม ล ค ณสามารถท าการจ ดกล มและสร ปข อม ลจากข อม ลด บท ซ บซ อนได ง าย ในพร บตาด วย Pivot Table และฟ งก ช นต างๆ สร ปข อม ลอย างหย ดหย นด วย PivotTable พร อมสร างกราฟ ด วย PivotChart เพ อให การสร ปเป นไปอย างเหมาะสม การใช ค าส ง Power View 6. สร ปยอดรวมของข อม ลจากต างช ท ด วยความสามารถของ Microsoft Excel 2013 ช วยให ค ณท าการสร ป ข อม ลด วยการเร ยกข อม ลจากต างช ทหร อจากต างไฟล ได อย างง ายดาย หล กเล ยงการหาผลรวมแบบปกต ด วยการใช งาน Consolidate เพ อให การหาผลรวมสะดวกและรวดเร วมากย งข น Microsoft PowerPoint 2013 ห วข อการส มมนา 1. การจ ดร ปแบบ และล กเล นงาน น าเสนอ พบก บค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft PowerPoint 2013 ท จะช วย สร างสรรค งานน าเสนอให ม ความน าต นตาต นใจย งข น พร อมท งการ สร างภาพกราฟฟ กน าเสนอแบบใหม ท สวยงามด วย Smart Art และ กราฟจากโปรแกรม MS-Excel ปร บแต งข อความด วยช ดร ปแบบต วอ กษรแบบใหม เพ อให การ สร างงานน าเสนอโดดเด นมากย งข น การท างานร วมก นระหว างข อความก บกราฟฟ ก โดยการแปลง ข อความไปเป น SmartArt Graphics แทรก และปร บแต งร ปภาพ แทรก และปร บแต งกราฟ เร ยกใช งานร ปแบบพ นหล งสไลด ส าเร จร ป (Theme) ตาม ความเหมาะสม ก าหนดล กเล นให ก บแผ นสไลด และว ตถ ด วย Slide Transition และ Custom Animation ก าหนดค าให ก บงานน าเสนอด วยค าส ง Setup Show การท า Package ส าหร บ CD การบ นท กในร แปบบ XPS และ PDF การแชร Public Slide ใน SharePoint Slide Library การใช งาน Multimedia การก าหนดม มมองแบบใหม ใน PowerPoint 2. การน าเข าข อม ล และกราฟส แผ น สไลด ค ณสามารถน าข อม ลจาก Microsoft Excel 2013 ท งท อย ในร ปแบบ ตารางหร อกราฟ ไปใช ในงานน าเสนอบนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได อย างรวดเร ว พร อมท งความสามารถในการ Update ข อม ลได อย าง Real Time แทรกข อม ล และกราฟจากโปรแกรม MS-Excel น าเสนอผ าน แผ นสไลด ในโปรแกรม MS-PowerPoint แบบตอบร บโครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ว นศ กร ท 8 ม นาคม 2556 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตว งท าพระ กร งเทพมหานคร ช อหน วยงาน เลขท. หม ท ต าบล อ าเภอ จ งหว ด รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร 1.ช อ (นาย/นาง/นางสาว) นามสก ล ต าแหน ง หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ อ เมล 2.ช อ (นาย/นาง/นางสาว) นามสก ล ต าแหน ง หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ อ เมล กร ณากรอกรายละเอ ยดของผ เข าร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks