Εισαγωγή στην Ψυχολογία.pdf

Description
Εισαγωγή στην Ψυχολογία ...σαν ορισµός   Ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και τη νόηση κυρίως των ανθρώπων αλλά και των άλλων έµβιων όντων   Συµπεριφορά: η δραστηριότητα ενός οργανισµού που µπορεί να παρατηρηθεί από κάποιον άλλο οργανισµό ή από µηχανήµατα έρευνας.   Νόηση-νοητικά φαινόµενα:   Σκέψη, µνήµη, συναισθήµατα, συνείδη

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 15 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ! #$%&%'   #()*   +,-./.%0$    ... #$*   .1 # µ 23   !   ! #$%$&'(   40*$   )   45 #(' µ )   5.,   #6.52   7-4   *$   541 %1894   6$   *$   4:)%'#4   ()*   ) µ *+,-.$,/   6$   ()   012)2   6,10&3   (&*   $*;1<5&*   $//8   6$   (&*   8//&*   7 µ = &*   2*(&*     >, µ 541 ?.18 : )   @1$#()1 2()($   4*23   .1%$* # µ .A   5.,  µ 5.140    *$   5$1$()1);40    $52   685. .*   8//.   .1%$* # µ 2   '   $52  µ )-$*' µ $($   714,*$3 .   B2)#) - *.)( 68   ?$ *2 µ 4*$ : !   >679) , µ *' µ ) , #,*$ #;' µ $($ , #,*40@)#) , 2*4 1$    *2)#)   6$   9,-./.%0$   !   >, µ 541 ?.1 # µ 23  (behaviorism)   µ 4/7()   ()3   5$1$()1'# µ )3   #, µ 541 ?.183     *.A3  = black box !   C*&#( 6'   +,-./.%0$  (cognitive psychology)   61 ( 6'   #(.   #, µ 541 ?.1 # µ 2 : inside the black box   ,5.;7#4 3 , 54 18 µ $($ , 5$1$()1'#4 3 , ;4&1043    (.   512=/) µ $   µ 4   ($   *.)( 68   ?$ *2 µ 4*$   !    D $?.173   $52   ($   ?,# 68   ?$ *2 µ 4*$   5.,   6$; #(.A*   51.=/) µ $( 6'   ()  µ 4/7()   (.,3     4#&(41 6'   450%*&#)   (&*   *.)( 6<*   6$($#(8#4&*   5.,   .*. µ 8E., µ 4   ! #$%&'!'   (  (  .  )  ., *!+,-$.  )   /(+01$(*.23*'*/    *4#    #+'*.25#    2/*/!*6!$4#    (  (  .  )  ., /7/(5   26(+.+#  , (.!*$,4   !$    26*.  )   (+2$.  µ  $#.23*'*/    (  (  .  )  ., '   7$,!'   *'8    *'7/#'*98    (/*6*/8   )   #+'*.29   /.*.3*'*/    (  (  .  )  ., :!(/!/    &.3*.   ;,   µ  4!/   ) #    01 . Searle, J. “Minds, Brain and Science” !   F//$   51.=/' µ $($ :    µ  (+<$%    #/    $%#/.   /!,#$.&/   
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks