ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม - PDF

Description
ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป 2551 (ต ลาคม ก นยายน 2551) ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 15 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป 2551 (ต ลาคม ก นยายน 2551) ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โ ครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน าป 2551 ท ปร กษา อธ บด กรมอนาม ย (นายแพทย ณรงค ศ กด อ งคะส วพลา) รองอธ บด กรมอนาม ย (นายแพทย โสภณ เมฆธน) รองอธ บด กรมอนาม ย (นายแพทย ประด ษฐ ว น จจะก ล) รองอธ บด กรมอนาม ย (นายแพทย ประเสร ฐ หล ยเจร ญ) ผ อำนวยการกองท นตสาธารณส ข (ท นตแพทย ส ธา เจ ยรมณ โชต ช ย) กองบรรณาธ การ ท นตแพทย หญ งส ปราณ ดาโลดม ท นตแพทย หญ งวรางคนา เวชว ธ ท นตแพทย หญ งนนทล ว รช ย นางสาวพวงทอง ผ กฤตยาคาม ท นตแพทย หญ งส ร ตน มงคลช ยอร ญญา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข พ มพ คร งท 1 ม นาคม 2551 จำนวน 2,500 เล ม พ มพ ท สำน กงานก จการโรงพ มพ องค การสงเคราะห ทหารผ านศ ก ISBN คำนำ สภาวะในช องปากของกล มผ ส งอาย รวมท งโรคในช องปากท งฟ นผ สภาวะปร ท นต และการส ญเส ยฟ น ท ปรากฏให เห นในป จจ บ น เป นผลมาจากพฤต กรรมการด แลส ขภาพช องปาก และพฤต กรรมการร บบร การเพ อท นต ส ขภาพ ต งแต ว ยเด กจนถ งก อนเข าส ว ยส งอาย ด งน น การส งเสร มส ขภาพช องปาก และการป องก นโรคในช องปาก กล มผ ส งอาย จ งให ความสำค ญก บการลดการส ญเส ยฟ น เพ อให ผ ส งอาย สามารถคงสภาพการม ฟ นไว เค ยวอาหารให นานท ส ด โดยการสน บสน น ส งเสร มการด แลส ขภาพช องปากด วยตนเองอย างเหมาะสม และลดความเส ยงต อการ เก ดรากฟ นผ รวมท งลดความเส ยงต อการเก ดปร ท นต อ กเสบชน ดเฉ ยบพล น Acute periodontitis ในวาระมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 ของพระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว นอกเหน อจากการรวมพล งว ชาช พท นตกรรมและท กภาคส วนท เก ยวข อง ในการใส ฟ นเท ยมตาม โครงการฟ นเท ยมพระราชทานแล ว คณะกรรมการพ ฒนาว ชาการโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน ย งได ทบทวน วรรณกรรมและร างแนวทางการส งเสร มป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย เพ อลดการส ญเส ยฟ น และกรมอนาม ย ได จ ดการประช มผ แทนของหน วยงานต าง ๆ เพ อพ จารณาแนวทางด งกล าว ซ งนำมาส ค ม อการดำเน นงานโครงการ ส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรมฉบ บน กรมอนาม ย ขอขอบค ณคณะกรรมการพ ฒนาว ชาการโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน ผ แทนของ หน วยงานต าง ๆ ท ม ส วนร วมในการจ ดทำแนวทางการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย และสำน กงาน หล กประก นส ขภาพแห งชาต ท ได ให การสน บสน นงบประมาณสำหร บการดำเน นงานในโครงการ หว งเป นอย างย งว า ค ม อการดำเน นงานโครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรมฉบ บน จะเป นประโยชน ต อการจ ดบร การท นตส ขภาพเพ อผ ส งว ยต อไป (นายแพทย ณรงค ศ กด อ งคะส วพลา) อธ บด กรมอนาม ย สารบ ญ หน า คำนำ ส วนท 1 การดำเน นงาน และการบร หารจ ดการ 1 โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน าป แผนการดำเน นงานโครงการ และผ ประสานงาน 7 ผ งแนวทางการดำเน นงาน (Flow chart) 9 การจ ดบร การส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย 13 ตามช ดส ทธ ประโยชน ส วนท 2 สาระน าร ทางว ชาการ 17 การควบค ม ป องก นรากฟ นผ และการด แลโรคปร ท นต ในผ ส งอาย 19 การร กษาเพ อการควบค มโรคฟ นผ 29 โรคทางระบบสำค ญท เก ยวข องก บส ขภาพช องปากผ ส งอาย 31 ส วนท 3 ภาคผนวก 41 แบบตรวจส ขภาพผ ส งอาย (F1) 43 แบบบ นท กการตรวจส ขภาพช องปากและการให บร การแก ผ ส งอาย (F2) 48 คำถาม คำตอบ โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากกล มผ ส งอาย 55 ผ เข าร วมประช มพ จารณาแนวทางการจ ดการบร การส งเสร มส ขภาพ และป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย 57 ส วนท 1 การดำเน นงาน และการบร หารจ ดการ โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป 2551 แผนการดำเน นงานโครงการและผ ประสานงาน ผ งแนวทางการดำเน นงาน (Flow chart) การจ ดบร การส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากกล มผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน าป 2551 หล กการและเหต ผล ส ขภาพช องปากส งผลกระทบต อส ขภาพและค ณภาพช ว ตของผ ส งอาย ท งด านส ขภาพ อารมณ และส งคม โดยเฉพาะความร ส กเจ บปวด (1) กรมอนาม ย โดยกองท นตสาธารณส ข ได ทำการสำรวจสภาวะ ท นตส ขภาพแห งชาต คร งท 5 พ.ศ (2) พบว า ป ญหาส ขภาพช องปากท เป นป ญหาหล กในกล มผ ส งอาย ได แก 1. การส ญเส ยฟ น ผ ส งอาย ม การส ญเส ยฟ นร อยละ 92 หร อประมาณ 4 ล านคน นำไปส ความ จำเป นในการใส ฟ นเท ยมซ งเป นเทคโนโลย เฉพาะ ม ค าใช จ ายส ง ซ งป ญหาด งกล าว สำน กงานหล กประก นส ขภาพ แห งชาต ได สน บสน นงบประมาณภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ทำให ความต องการบร การด งกล าว ลดลงและเข าส ระบบการจ ดบร การปกต 2. ผ ท ม ฟ นในช องปาก เป นโรคฟ นผ ร อยละ 96 เป นโรคปร ท นต ร อยละ 62 ม ฟ นผ ท รากฟ น ร อยละ 20 ในส วนของการด แลส ขภาพช องปากตนเอง พบว า ม การแปรงฟ นร อยละ 85 แต แปรงฟ นถ กเวลาค อ หล งต นนอนตอนเช าและก อนนอนเพ ยงร อยละ 31 ว ธ แปรงส วนใหญ เป นแบบถ ไปถ มา ม การใช ยาส ฟ นผสม ฟล ออไรด ร อยละ 23 ผ ส งอาย จ งม โอกาสส ญเส ยฟ นเพ มข นตลอดเวลา กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข เห นความสำค ญของป ญหาส ขภาพช องปากผ ส งอาย และความ จำเป นท ผ ส งอาย ควรได ร บการด แลด านการส งเสร มป องก นโรคในช องปากท เหมาะสมและม ประส ทธ ผล เพ อลด การส ญเส ยฟ นอย างเป นระบบ ท งการด แลส ขภาพช องปากด วยตนเอง การร บบร การส งเสร มป องก นตามช ดส ทธ ประโยชน ร วมไปก บการร กษาและการใส ฟ นเท ยมในระบบบร การปกต ซ งจะส งเสร มให ผ ส งว ยม ส ขภาพช องปากด สามารถดำรงตนอย างม ค ณภาพช ว ตจนตลอดอาย ข ย แม ว าจะม การกำหนดก จกรรมการส งเสร มป องก นโรคในช องปากแก ผ ส งอาย ในช ดส ทธ ประโยชน ได แก การตรวจส ขภาพช องปาก การให คำแนะนำและฝ กท กษะในการด แลส ขภาพช องปาก การใช ฟล ออไรด เพ อ ป องก นฟ นผ การข ดห นน ำลายและข ดฟ นเพ อป องก นโรคปร ท นต (3) แต สำหร บหน วยบร การย งไม ม การจ ดบร การ ด งกล าวแก ประชาชนส งอาย อย างเป นระบบ และเช อมโยงก บบร การร กษาและใส ฟ นเท ยมในผ ท ส ญเส ยฟ น ขณะ เด ยวก น ในช วง 3 ป ท ผ านมา ได ม การเช อมต อเคร อข าย/ระบบบร การ และการสน บสน นการจ ดบร การใส ฟ นเท ยม แก ผ ส งอาย ท วประเทศ จำนวน 80,000 ราย ในโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน โดยได ร บการสน บสน นงบประมาณ Aubrey Sheiham. Oral Health, general health and quality of life. Bulletin of the World Health Organization : September 2005, 83(9) 2. กองท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข. รายงานผลการสำรวจสภาวะท นตส ขภาพแห งชาต คร งท 5 พ.ศ บร ษ ทสามเจร ญพาณ ชย (กร งเทพฯ) 3. สำน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต. ค ม อหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2549 จากสำน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน าป 2548,2549และ 2550 ประมาณ ล านบาท ซ งตอบสนองความต องการเร งด วนของผ ส งอาย และนโยบายร ฐบาลในการร วม เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 นอกจากน กรมอนาม ยย งได พ ฒนาแนวทางการส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย (HPG) ตามช ดส ทธ ประโยชน เพ อให บ คลากรสาธารณส ขสามารถจ ดบร การได จร ง ตลอดจนค นหาร ปแบบการสร างความเข ม แข งให ก บชมรมผ ส งอาย เพ อเป นแกนนำในการจ ดก จกรรมด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย ด วยก น กรมอนาม ยเห นว าม ความเป นไปได ในการเช อมโยงภารก จต างๆ อย างเป นระบบ จ งได จ ดทำโครงการส งเสร มส ขภาพช องปากกล ม ผ ส งอาย ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน าป 2551 โดยม แนวค ดในการจ ดก จกรรม ด งน 1. สร างระบบการจ ดบร การส งเสร มส ขภาพช องปาก ป องก นโรคในช องปากกล มผ ส งอาย ในหน วย บร การตามช ดส ทธ ประโยชน โดยบ คลากรสาธารณส ข และเช อมต อก บระบบบร การร กษาทางท นตกรรม 2. สร างความเข มแข งให ก บชมรมผ ส งอาย เพ อเป นแกนนำในการจ ดก จกรรมด แลส ขภาพช องปาก ด วยตนเองของผ ส งอาย หร อผ ด แล รวมท งเช อมต อก บระบบบร การส งเสร มป องก นโรคในช องปาก ว ตถ ประสงค 1. เพ อแก ป ญหาส ขภาพช องปากของผ ส งอาย โดย - สร างส ขน ส ยในการด แลความสะอาดช องปากแก ผ ส งอาย - จ ดระบบบร การส งเสร มป องก นโรคในช องปากตามความจำเป น 2. สร างความม ส วนร วมของท กฝ ายท เก ยวข องในการแก ป ญหาส ขภาพช องปากผ ส งอาย กรอบแนวค ดการจ ดก จกรรม การด แลส ขภาพช องปากตนเอง โดยชมรมผ ส งอาย - สร างความเข มแข งให ชมรม จ ดก จกรรมด แลส ขภาพ ช องปากตนเองแก สมาช กชมรม - สร างระบบเช อมโยงระหว าง ชมรมก บหน วยบร การ 1. การจ ดบร การตามช ดส ทธ ประโยชน ด านการส งเสร มป องก น 1.1 การตรวจส ขภาพช องปากและให คำแนะนำ/ ฝ กท กษะการด แลอนาม ยช องปาก โดย บ คลากรสาธารณส ขหร อ ท นตบ คลากร 1.2 การจ ดบร การด านท นตกรรมป องก น - การใช ฟล ออไรด ป องก นรากฟ นผ - การข ดห นน ำลายและข ดฟ นป องก น โรคปร ท นต (Acute Periodontitis) โดยท นตบ คลากร การจ ดบร การโดยหน วยบร การ 2. การจ ดบร การร กษาและฟ นฟ สภาพช องปาก - การร กษาโรคในช องปาก - การจ ดบร การใส ฟ นเท ยม โดยท นตบ คลากร เป าหมายการจ ดบร การในป 2551 จ งหว ด/ หน วยบร การท ร วมโครงการม การจ ดบร การตามช ดส ทธ ประโยชน แก ผ ส งอาย ด งน - การตรวจสภาวะช องปากตามเป าหมาย - การให คำแนะนำ / ฝ กท กษะในการด แลส ขภาพช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks