ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป - PDF

Description
ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing and Software) ๒. จ านวนหน วยก ต หน วยก ต ๓(๑ ๔ ๔) ๓. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๔. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน อาจารย ณ ฐ ดา ๕. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคเร ยนท ๒/๒๕๕๗ ช นป ท ๑ ๖. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน ไม ม รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น ๗. สถานท เร ยน ห อง ๔๒๓๓ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ๘. ว นท จ ดท าหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ หน า ๑ หมวดท ๒ จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค ๑. จ ดม งหมายของรายว ชา เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจในโปรแกรมพ นฐาน และหล กการเข ยนแบบทางไฟฟ า ตลอดจน สามารถน าความร ท ได ร บไปใช ให เก ดประโยชน ได โดยแยกเป นประเด นได ด งน ๑.๑ เพ อให น กศ กษาม ค ณธรรม จร ยธรรมในตนเอง ม ว น ย ตรงต อเวลา เคารพกฎระเบ ยบและ ข อบ งค บต างๆ ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ ๑.๒ เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจในเร องของโปรแกรมพ นฐานและหล กการเข ยนแบบทาง ไฟฟ า สามารถน าไปประย กต ใช การปฏ บ ต งานจร งได อย างเหมาะสม ๑.๓ เพ อให น กศ กษาม ความสามารถในโปรแกรมพ นฐานและหล กการเข ยนแบบทางไฟฟ า โดยการ อ างอ งหล กการและทฤษฎ ได อย างถ กต อง มอบหมาย ๑.๔ เพ อให น กศ กษาฝ กท กษะการท างานเป นกล มและการเป นผ น ากล มท ด ในการท างานท ได ร บ ๑.๕ เพ อให น กศ กษาฝ กใช ท กษะในการว เคราะห เช งปร มาณ เช น โปรแกรมพ นฐาน และหล กการ เข ยนแบบทางไฟฟ า ๒. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ ในเร องการจ ดการพล งงานไฟฟ า ตลอดจนสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ให เก ดประโยชน ได โดยแยกเป นประเด นได ด งน ๒.๑ เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจในเร องของโปรแกรมและหล กการเข ยนแบบทางไฟฟ า ๒.๒ เพ อให น กศ กษาสามารถน าความร ทางด านโปรแกรมและการเข ยนแบบทางด านไฟฟ า และ สามารถสร างนว ตกรรมเทคโนโลย ไฟฟ าได หน า ๒ ๑. ค าอธ บายรายว ชา หมวดท ๓ ล กษณะและการด าเน นการ การต ดต งโปรแกรมคอมพ วเตอร การสร างเท มเพลต การก าหนดมาตราส วน การเข ยนภาพฉาย การก าหนดขนาด การเข ยนภาพสองม ต และสามม ต การสร างบล อกส ญล กษณ การพ มพ แบบ ๒. จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต / งานภาคสนาม / การฝ กงาน การศ กษาด วยตนเอง ๕ ช วโมงต อส ปดาห ไม ม ไม ม ๖ ช วโมงต อส ปดาห ๓. จ านวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให ค าปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล จ ดให น กศ กษาพบอาจารย เพ อขอค าปร กษาและแนะน าส ปดาห ละ ๖ ช วโมง โดยอาจารย จะแจ งว น เวลาให น กศ กษาทราบ และสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในการให ค าปร กษาได เช น โทรศ พท Facebook Line เป นต น หมวดท ๔ การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา ๑. ค ณธรรม จร ยธรรม ๑.๑ ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา ๑.๑.๑ ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต ๑.๑.๒ ม ว น ย ตรงต อเวลา และความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม ๑.๑.๓ เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บต าง ๆ ขององค กรและส งคม ๑.๒ ว ธ การสอน ๑.๒.๑ ใช ว ธ การบรรยาย พร อมก บสอดแทรกเร องค ณธรรม จร ยธรรม กระต นและส งเสร มให น กศ กษาพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมในตนเอง หน า ๓ ๑.๒.๒ ก าหนดให น กศ กษาค นคว าเพ มเต มจากจากแหล งค นคว าในเร องท เก ยวข อง และอภ ปราย ร วมก นในช นเร ยน พร อมยกต วอย างกรณ ศ กษาเก ยวก บ โปรแกรมและการเข ยนแบบด านไฟฟ า เพ อ การ น าไปใช ประโยชน ๑.๓ ว ธ การประเม นผล ๑.๓.๑ ร อยละ ๙๐ ของน กศ กษา เข าเร ยนตรงเวลา ๑.๓.๒ ร อยละ ๙๕ ของน กศ กษา ปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ท อาจารย ผ สอนก าหนด ๑.๓.๓ ไม ม การท จร ตในการสอบ ๒. ความร ๒.๑ ความร ท ต องได ร บ ๒.๑.๑ ม ความร และความเข าใจเก ยวก บหล กการและทฤษฎ ท ส าค ญในเน อหาท ศ กษา ๒.๑.๒ สามารถว เคราะห ป ญหา เข าใจและอธ บายป ญหา รวมท งประย กต ความร ท กษะ และการใช เคร องม อท เหมาะสมในการแก ไขป ญหา ๒.๑.๓ สามารถว เคราะห ออกแบบ ต ดต ง ปร บปร งองค ประกอบต าง ๆ ของระบบงานท เก ยวข อง ก บงานในสาขาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรมได ตรงตามข อก าหนด ๒.๑.๔ ม ประสบการณ ในการพ ฒนาและ/หร อการประย กต ความร ในสาขาเทคโนโลย ไฟฟ า อ ตสาหกรรมก บงานจร งได ๒.๑.๕ สามารถบ รณาการความร สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรมในรายว ชาท ศ กษา ก บ ความร ในศาสตร อ น ๆ ท เก ยวข อง ๒.๒ ว ธ การสอน ๒.๒.๑ การบรรยาย ยกต วอย างกรณ ศ กษา หล กการว เคราะห ถาม ตอบในช นเร ยน ๒.๒.๒ การใช คอมพ วเตอร และภาพฉายต วอย าง และช นส วนหร ออ ปกรณ ต วอย างในการมองภาพ 2 และ 3 ม ต ๒.๒.๓ น กศ กษาไปค นคว าเพ มเต ม และจ ดท าเป นรายงานตลอดจนน าเสนอรายงานในช นเร ยน หน า ๔ ๒.๓ ว ธ การประเม นผล ๒.๓.๑ ทดสอบโดยข อเข ยน และการประเม นผลจากรายงานท ได ร บมอบหมาย ๒.๓.๒ ประเม นจากการม ส วนร วมในช นเร ยน ๓. ท กษะทางป ญญา ๓.๑ ผลการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา ๓.๑.๑ สามารถส บค น ต ความ และประเม นสารสนเทศ เพ อใช ในการแก ไขป ญหาโปรแกรมพ นฐาน และหล กการเข ยนแบบทางไฟฟ า โดยการอ างอ งหล กการและทฤษฎ ได อย างถ กต อง ๓.๑๒ สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาและความต องการได ๓.๑.๓ สามารถประย กต ความร และท กษะก บการแก ไขป ญหาได อย างเหมาะสม ๓.๒ ว ธ การสอน ๓.๒.๑ สอนและฝ กให ใช โปรแกรมพ นฐาน และท กษะการเข ยนแบบทางไฟฟ า จากกรณ ศ กษาไว แล วโดยให ไปค นคว าจากเอกสารต างๆ รวมการค นคว าฐานข อม ล ๓.๒.๒ การน าเสนอผลงานและการอภ ปรายกล ม ๓.๓ ว ธ การประเม นผล ๓.๓.๑ ทดสอบโดยข อเข ยน และส งเกตพฤต กรรมการม ส วนร วมในการอภ ปรายป ญหาในช นเร ยน ๓.๓.๒ ด จากรายงาน การน าเสนอรายงานและการม ส วนร วมในการเสนอข อค ดเห นในช นเร ยน ๔. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ๔.๑ ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา ๔.๑.๑ มอบหมายงานเป นกล มฝ กท กษะการเป นผ น ากล ม และสมาช กท ด โดยม การสล บก นเป น ห วหน ากล มในการท างานท ได ร บมอบหมาย ๔.๑.๒ ม ความร บผ ดชอบในการกระท าของตนเองและร บผ ดชอบงานในกล ม ๔.๒ ว ธ การสอน ๔.๒.๑ ใช การสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญเป นเคร องม อ โดยก าหนดให น กศ กษาท างานกล มหร อ โครงงานในล กษณะของการท างานเป นท ม หน า ๕ ๔.๒.๒ โดยก าหนดก จกรรมให ม การท างานเป นกล ม การท างานท ต องประสานงานก บเพ อนในช น เร ยน ๔.๒.๓ เร ยนร จากกรณ ศ กษา เร องป ญหาความส มพ นธ ระหว างบ คคลในการปฏ บ ต งาน ๔.๓ ว ธ การประเม นผล ๔.๓.๑ ม ความใฝ เร ยนร และส งงานตรงเวลาท ก าหนด ๔.๓๒ กระบวนการท างาน ผลงานท ท าเป นกล มหร อโครงงาน และความครบถ วนช ดเจนตรง ประเด นของข อม ล ๕. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ๕.๑ ท กษะการว เคราะห เช งต งเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา โครงงานท มอบหมายจะม ส วนท ต องใช ท กษะในการว เคราะห เช งปร มาณ เช น โปรแกรมพ นฐาน และหล กการเข ยนแบบทางไฟฟ า ๕.๒ ว ธ การสอน ๕.๒.๑ ม การเสนองานกล มหร อโครงงานต อช นเร ยน พร อมข อเสนอแนะเพ อเน นให น กศ กษาใช ภาษาท ถ กต อง ช ดเจนและกระช บ ๕.๒.๒ ในการค นคว าน นส วนหน งน กศ กษาจะต องค นคว าจากวารสารหร อฐานข อม ลท เป น ภาษาอ งกฤษ ๕.๒.๓ ในการน าเสนอน นจะต องใช ๕.๓ ว ธ การประเม นผล Power point น าเสนอ ๕.๓.๑ ประเม นจากผลงานท ต องว เคราะห โดยใช ทฤษฎ ๕.๓.๒ ประเม นจากภาษาท ใช ในการเข ยนรายงานและการน าเสนอในช นเร ยน ๕.๓.๓ ประเม นจากการน าเสนอข อม ลอย างเป นระบบ โดยอาจน าเสนอในร ปของต วเลข กราฟ หร อตาราง หน า ๖ หมวดท ๕ แผนการสอนและการประเม นผล ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จ านวน ช วโมง ก จกรรมการเร ยนร การสอน และส อท ใช ผ สอน ๑ บทท ๑ ความร เบ องต น การต ดต ง โปรแกรมการเข ยนแบบ ๒-๓ บทท ๒ ทฤษฎ หล กการพ นฐานและ เคร องม อในโปรแกรม ๔ บทท ๓ การสร างเทมเพลสและก าหนด มาตราส วน ๕-๖ บทท ๔ ร ปแบบเลขาคณ ตพ นฐานและ การประย กต ๕ ๑. ผ สอนแจ งรายละเอ ยด ของรายว ชา แบ งกล ม รายงาน, บรรยาย, ยกต วอย าง ๒. การบรรยาย / ถาม-ตอบ ๑o บรรยาย, ยกต วอย าง ๕ บรรยาย, ยกต วอย าง ๑o บรรยาย, ยกต วอย าง ๗ บทท ๕ การเข ยนภาพวาดบนระนาบ ๕ บรรยาย, ยกต วอย าง แบบฝ กห ดท ายบทเร ยน ๘ บทท ๖ การเข ยนภาพ Isometric 2 ม ต และ 3 ม ต ๕ บรรยาย, ยกต วอย าง ๙ สอบกลางภาค ๕ สอบข อเข ยน หน า ๗ ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จ านวน ช วโมง ก จกรรมการเร ยนร การสอน และส อท ใช ผ สอน ๑๐ บทท ๗ การเข ยนภาพฉาย 2 ม ต ๕ บรรยาย, ยกต วอย าง -ปฏ บ ต การเข ยนภาพ 2 ม ต แบบ Isometric ๑๑ บทท ๘ การเข ยนภาพฉาย 3 ม ต ๕ บรรยาย, ยกต วอย าง -ปฏ บ ต การเข ยนภาพ 3 ม ต แบบ Isometric ๑๒-๑๓ - ฝ กท กษะการเข ยนแบบทางไฟฟ า ๑o บรรยาย, ยกต วอย าง -ปฏ บ ต การเข ยนแบบทาง ไฟฟ า ๑๔-๑๕ - ฝ กท กษะการเข ยนแบบทางไฟฟ า (ต อ) ๑o บรรยาย, ยกต วอย าง -ปฏ บ ต การเข ยนแบบทาง ไฟฟ า ๑๖ ทบทวนพ นฐานการใช คอมพ วเตอร ในการ เข ยนแบบ การพ มพ แบบและอ น ๆ ๕ บรรยาย, ยกต วอย าง ๑๗ สอบปลายภาค ๓ สอบข อเข ยน หน า ๘ ๒. แผนการประเม นผลการเร ยนร รวม ๘๑ ก จกรรมท ผลการเร ยนร ก จกรรมท ประเม น ส ปดาห ท ประเม น ส ดส วนของ การประเม นผล ๑ ๑.๓.๑, ๑.๓.๒, ๒.๓.๒, ๓.๒.๒, ๓.๓.๑, ๔.๓.๑, ๔.๓.๒, ๕.๓.๒, ๕.๓.๓ ๒ ๑.๓.๒, ๒.๓.๒, ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๒.๒, ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๒.๑, ๔.๒.๒, ๔.๒.๓, ๕.๒.๑, ๕.๒.๒, ๕.๒.๓ ๓ ๑.๓.๒, ๑.๓.๓, ๒.๓.๑, ๓.๓.๑ การเข าช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks