ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ - PDF

Description
ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. การจ ดงานโครงการประเพณ ว นหอมแดง แข งเร อยาว ม การร บสม ครส งเร อกระสวย 8 ฝ พาย (ภายใน-นอก) เร อยาว 40 ฝ พาย และการ ประกวดกองเช ยร เร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 26 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. การจ ดงานโครงการประเพณ ว นหอมแดง แข งเร อยาว ม การร บสม ครส งเร อกระสวย 8 ฝ พาย (ภายใน-นอก) เร อยาว 40 ฝ พาย และการ ประกวดกองเช ยร เร อ โดยให ลงทะเบ ยน (รายงานต ว) ส ง รายช อพร อมร ปถ ายเน องจากห ามส บเปล ยน ฝ พาย แต เทศบาลไม ได ด าเน นการตามประกาศ ระเบ ยบกต กาการแข งข นแต อย างใด รวมท งไม ม การร บสม ครลงทะเบ ยน (รายงานต ว) ท าให ไม สามารถตรวจสอบได ว าเบ กค าใช จ ายแต ละ รายการไปถ กต องหร อไม การเบ กจ ายค าใช จ ายไม ถ กต อง ด งน (1) เบ กจ ายเป นค าจ างเหมาลากจ งเร อหร อ ค าเท ยบเร อให ก บเจ าของเร อซ งเป นเร อล า เด ยวก น 2 คร ง จ านวน 4 ราย และเร อกระสวย 8 ฝ พาย (ภายใน) โดยเบ กจ ายค าเท ยบเร อ ภายนอกด วย (2) เบ กจ ายเป นค าประกวดกองเช ยร เร อ โดยไม ม หล กฐานการสม คร ให แต งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร ง กรณ ไม ม การด าเน นการตามประกาศและตาม ระเบ ยบกต กาด งกล าว ว าเก ดจากสาเหต ใด เก ด ความเส ยหายต อการเง นของทางราชการหร อไม อย างไร หากเก ดความเส ยหายให หาผ ร บผ ดชอบ ชดใช และพ จารณาดาเน นตามควรแก กรณ ก บผ ท เก ยวข อง พร อมเร ยกเง นท เบ กจ ายไม ถ กต อง ส งค นคล งเทศบาลโดยเร ว และในโอกาสต อไป การกาหนดก จกรรมในการจ ดงานต างๆ ผ บร หาร ควรพ จารณาเฉพาะก จกรรมท จ าเป นและม ความส าค ญต อโครงการเท าน น โดยถ อปฏ บ ต ตามแนวทางหน งส อกระทรวงมหาดไทยด งกล าว และหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อม ความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และท มท /ว 1961 ลงว นท 8 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอให ก าหนดมาตรการเพ อใช เป นแนวทาง กรณ การเบ กค าใช จ ายในการฝ กอบรมและการ เบ กค าใช จ ายในการจ ดงาน เม อม การจ ายค าเท ยบเร อ (ภายใน) แล วจ งไม สามารถเบ กจ ายเป นค าเท ยบเร อ (ภายนอก) ให ก บเร อท ง 4 ล าได อ ก ถ อเป นการเบ กจ าย ซ าซ อน การประกวดกองเช ยร เร อ ถ อเป นก จกรรมท ไม เหมาะสม ไม จ าเป น ไม สอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน หากไม ด าเน นการ จ ดก จกรรมประกวดกองเช ยร เร อ โครงการก สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ได เป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ขององค กรปกครอง ส วนท องถ น 2. โครงการสานฝ นสานส มพ นธ สตร การเบ กจ ายเป นค าจ ดซ อผ าคล มผม ให แก สตร ผ เข าร วมก จกรรมเน องในว นสตร สากล ของท กป การเบ กจ ายเง นด งกล าวเป นการไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบ หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทย และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ ด งน (1) ว ตถ ประสงค ของว นสตร สากล ของ คณะกรรมการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต (กสส.) เน นให ม การจ ดก จกรรมระล ก ถ งความเป นมาแห งการต อส เพ อให ได ซ งความ เสมอภาค ย ต ธรรม ส นต ภาพ และการพ ฒนาของ สตร ซ งการจ ดซ อผ าคล มผมด งกล าวให แก สตร ผ เข าร ว มโครงการม ใช ส ว นท จ าเป นเพ อ ว ตถ ประสงค ของโครงการ (2) การจ ดซ อผ าคล มผมในล กษณะด งกล าว เข าข ายล กษณะว สด เคร องแต งกาย เป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงว นท 16 ก มภาพ นธ 2536 เร อง การเบ กจ ายค าว สด เคร องแต งกาย (3) หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กร ปกครองส วนท องถ น ท ก าหนดให เบ กจ าย ค าใช จ ายเท าท จ าเป นและประหย ด ซ งการจ ดซ อ ผ าคล มผมด งกล าวเป นค าใช จ ายฟ มเฟ อย ไม จ าเป นและไม ประหย ด หากไม ม การจ ดซ อ รายการด งกล าวม ได ก อให เก ดความเส ยหายแก ราชการหร อการจ ดงานด งกล าวต องย ต หร อ ยกเล กแต อย างใด ให เร ยกเง นจากผ ร บผ ดชอบน าส งค นคล ง และส าเนาหล กฐานการร บเง นให ส าน กตรวจเง น แผ นด นตรวจสอบด วย ก อนด าเน นการอน ม ต โครงการต างๆ ผ อน ม ต และผ เสนอโครงการต องศ กษา ท าความ เข าใจ กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และหน งส อส งการ ท เก ยวข องก บโครงการน นๆ โดยแต ละโครงการ ต องระบ ว ตถ ประสงค ท ช ดเจนเพ อก าหนด ก จกรรมและงบประมาณให สอดคล องต อการ บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ 3. โครงการจ ดงานสรงน าพระธาต เบ กจ าย ค าจ างเหมาประกอบอาหารพร อมเคร องด ม ม ว ตถ ประสงค โดยแท จร งของการจ ดงานก เพ ออน ร กษ ส บสานขนมธรรมเน ยมประเพณ ภ ม ป ญญาอ นด งามของท องถ นท ย ดถ อก นมาแต ช านาน และเพ อส งเสร มให เด ก เยาวชน และ ประชาชนท วไป ได ตระหน กถ งค ณค าและ ความส าค ญของประเพณ ท องถ นและภ ม ป ญญา ท องถ นซ งแสดงให เห นถ งความสาม คค ของ ประชาชนในตาบล 4. โครงการเข าส น ตหม เบ กจ ายเป น ค าอาหารพร อมเคร องด มค าจ ดซ อผ าขาวม า ค าจ างเหมาบร การทางการแพทย เข าส น ต ค าป ายไวน ล ค าว ทยากรบรรยายให ความร การจ ดเล ยงอาหารและเคร องด มส าหร บผ มา ร วมงานน น เป นการไม ประหย ดงบประมาณและ ฟ มเฟ อยเก นความจ าเป น ซ งไม ใช ส งท เป น สาระสาค ญของการจ ดงาน จ งเป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงาน ต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ก าหนด โดยสร ปว า ให เบ กค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ได เท าท จ าเป นและประหย ด โดยค าน งถ งฐานะ การคล งขององค กรปกครองส วนท องถ นเป น สาค ญ ขอให กาช บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบปฏ บ ต ตาม หน งส อส งการด งกล าวโดยเคร งคร ดในโอกาส ต อไป และเร ยกชดใช เง นจากผ ร บผ ดชอบ ส งค น คล งเทศบาลโดยเร ว โครงการด งกล าวเป นก จกรรมตาม บทบ ญญ ต ของศาสนาอ สลามซ งก าหนดให ย วชน ม สล มชายท กคน เม อถ งว ยอ นควร อาย 8-12 ป ผ เป นบ ดามารดาหร อผ ปกครองจ าเป นจะต องม พ ธ เข าส น ตให ก บย วชนม สล มชายตามบทบ ญญ ต ของศาสนาอ สลามท กครอบคร วอย แล วโดยจะ กระท าท ใดก ได ด งน น การเบ กจ ายเง นโครงการ จ ดงานพ ธ เข าส น ตย วชน เป นการเบ กจ ายเง นให เฉพาะบ คคลใดบ คคลหน งเก นความจาเป นและไม ประหย ดและส นเปล องงบประมาณของทาง ราชการ อ กท งไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงาน ต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และ หน งส อ ท มท /ว 1639 ลงว นท 17 เมษายน 2556 เร อง หล กเกณฑ เก ยวก บการเบ ก ค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ เก ยวก บการด แล ส งเสร มและบ าร งร กษาจาร ตประเพณ และ ว ฒนธรรมอ นด งามขององค กรปกครองส วน ท องถ น ให ทบทวนผลการด าเน นการ หากเป นการ ปฏ บ ต ไม ถ กต องตามหน งส อส งการของ กระทรวงมหาดไทยด งกล าวข างต น ให หา ผ ร บผ ดชอบทางละเม ดและด าเน นการทางว น ย ก บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ตามควรแก กรณ 5. ค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ได แก 1) โครงการจ ดงานประเพณ ตร ษจ น เบ กค าจ างเหมาอาหารและเคร องด ม ค าว สด อ ปกรณ เพ อใช ในพ ธ ทางศาสนาแบบจ น ค าตอบแทนผ เข าประกวดหน น อยอ งเปา ชาย หญ ง 2) โครงการจ ดงานว นคร เบ กค าจ างเหมา อาหารและเคร องด ม สาหร บเล ยงผ มาร วมงาน 3) โครงการจ ดงานว นเทศบาล เบ กค าจ าง เหมาอาหารและเคร องด มส าหร บเล ยงผ มา ร วมงาน 6. จ ดงานกาชาดประจ าป เบ กจ ายค า แต งหน า แต งต วธ ดากาชาด ค าเช าเคร องแต ง กายน กร อง ค าเช าเคร องแต งกายและแต งหน า แม บ าน ค าของขว ญและช อดอกไม ธ ดากาชาด ค าของขว ญและช อดอกไม ส าหร บน กร องและ แม บ าน เพ อเข าร วมก จกรรมในงานฤด หนาวและ งานกาชาด เบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆเป น จ านวนเง นท ส งเก นความจ าเป นและไม ประหย ด รายจ ายบางรายการไม ใช เป นก จกรรมหล กในการ จ ดงานโดยตรง เช น เบ กค าอาหารและเคร องด ม ส าหร บเล ยงผ มาร วมงาน เบ กจ ายค าจ างท าของ ท ระล กเป นต น เป นการต งงบประมาณในล กษณะ ฟ มเฟ อยเก นความจ าเป น ไม เป นตามหน งส อ กระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายใน การจ ดงานต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ขอให ก าช บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบจ ดท า งบประมาณรายจ าย โดยถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทย ว าด วยว ธ งบประมาณของ องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ และ แก ไขเพ มเต ม โดยเบ กตามงบประมาณท ต งไว และเบ กจ ายได เท าท จ าเป นและประหย ด ตามหน งส อกระทรวงหมาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 ให เร ยกเง นจากผ ร บผ ดชอบน าส งค นคล ง เทศบาลให เสร จส นโดยเร วอย าให เก ดกรณ น อ ก เน องจากค าใช จ ายด งกล าวไม ม ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได ตาม ภารก จหน าท ขององค การบร หารส วนต าบลจ งไม สามารถเบ กจ ายจากเง นงบประมาณขององค การ บร หารส วนตาบลได การเบ กจ ายไม ใช ค าใช จ ายอ นท จ าเป น ส าหร บการจ ดงาน ซ งหากไม ม ค าใช จ ายด งกล าว โครงการก สามารถด าเน นการบรรล ว ตถ ประสงค ได ด งน นค าใช จ ายด งกล าวข างต น ไม สามารถ เบ กจ ายจากเง นงบประมาณได เป นการไม ถ อปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงาน ต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ งให เบ ก ได เท าท จ าเป นและประหย ดโดยค าน งถ งฐานะ การคล งขององค การบร หารส วนตาบลเป นสาค ญ ให หาผ ร บผ ดชอบชดใช เง นด งกล าวส งค น คล งโดยเร ว 7. โครงการส งเสร มอาช พแก ประชาชน เบ กจ ายค าจ างเหมาประกอบอาหารส าหร บผ มา ร วมงานค าจ างไถนา ค าตกแต งสถานท ค าว สด อ ปกรณ และค าป ยช วภาพอ ดเม ด 8. โครงการประกวดช มชนน าอย และ ครอบคร วต นแบบเบ กจ ายเง นค าจ ดซ อของท ระล กให ก บช มชนและบ านท เข าร วมโครงการ และเง นรางว ลสาหร บการประกวด การเบ กจ ายกรณ ด งกล าวไม ใช การส งเสร ม อาช พประชาชนอย างย งย น ซ งเป นโครงการท จ ดท าข นมาโดยไม ม การจ ดฝ กอบรมเป นการท า ก จกรรมร วมก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks