โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น - PDF

Description
โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล กระทรวงมหาดไทย ได ม ประกาศให องค กรปกครองส วนท องถ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 33 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล กระทรวงมหาดไทย ได ม ประกาศให องค กรปกครองส วนท องถ นจ ดท าแผนท ภาษ และ ทะเบ ยนทร พย ส น เพ อไว ใช ในการเพ มประส ทธ ภาพในการจ ดเก บรายได ของ ซ ง องค กรปกครองส วน ท องถ นหลายแห งได ด าเน นการว าจ างและจ ดท าแผนท ภาษ เร ยบร อยแล ว แต ย งไม สามารถน ามาใช งาน ได อย างเต มประส ทธ ภาพและไม สามารถน ามาบร หารจ ดการร วมก บระบบงานด านอ น ๆของ องค กร ปกครองส วนท องถ นได เช น การจ ดเก บค าน าประปา การประเม นและการจ ดเก บค าธรรมเน ยมน าเส ย และการประเม นและการจ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะ เป นต น สมาคมส นน บาตเทศบาลแห งประเทศไทยได เล งเห นความส าค ญด งกล าว จ งได ร วมม อก บ น กว จ ยมหาว ทยาล ยศ ลปากรและส าน กว จ ยมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ตเพ อพ ฒนาโปรแกรมระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บงานแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นข นต งแต ป พ.ศ.2550 บ ดน โปรแกรม ด งกล าวสามารถน ามาใช ปฏ บ ต งานได แล วและพร อมท จะส งมอบให ก บสมาคมส นน บาตเทศบาลแห ง ประเทศไทยส าหร บน าไปแจกจ ายให ก บเทศบาลสมาช กได ใช งาน ด งน น เพ อให ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ นเป นระบบท ม มาตรฐานเด ยวก นและให สามารถใช งานได หลากหลายและใช ร วมก นได หลายฝ ายในองค กรปกครองส วน ท องถ น น ส ตระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาส งแวดล อมศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ งได พ ฒนา โปรแกรมประย กต ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บการบร หารจ ดการขยะข น ให สามารถท างานร วมก บ โปรแกรมระบบงานแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น(NMTTaxmap) ของสมาคมส นน บาตเทศบาลแห ง ประเทศไทย ท มน กว จ ยและพ ฒนาโปรแกรมฯ จ งได ร วมม อก บ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ได จ ดการอบรม และถ ายทอดเทคโนโลย ให ก บบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ นเพ อพ ฒนาบ คลากรให สามารถใช งานโปรแกรมด งกล าวได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อฝ กอบรมบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถจ ดท าระบบสารสนเทศ ภ ม ศาสตร (GIS) ส าหร บการประเม นและเก บค าธรรมเน ยมขยะร วมก บงานแผนท ภาษ และทะเบ ยน ทร พย ส นได 2 2.2 เพ อฝ กอบรมบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถใช งานโปรแกรมบร หาร จ ดการขยะ ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2.3 เพ อฝ กอบรมบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถจ ดท าและน าเข า ฐานข อม ลการประเม นและการเก บค าธรรมเน ยมขยะส โปรแกรมบร หารจ ดการขยะได 2.4 เพ อถ ายทอดเทคโนโลย ระบบงานบร หารจ ดการขยะบนเคร อข ายอ นเตอร เน ต ให ก บ บ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น 3. ระยะเวลาการฝ กอบรม ระยะเวลาในการฝ กอบรมร นละ 3 ว น ต งแต ว นท 3-5 พฤศจ กายน สถานท ฝ กอบรม ณ ห องปฏ บ ต การภ ม สารสนเทศศาสตร (3506) ช น 5 อาคารส ราษฎร ธาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยหาดใหญ 5. ค าลงทะเบ ยนการฝ กอบรม ผ เข าฝ กอบรมต องช าระค าลงทะเบ ยน ท านละ 3,000 บาท สามารถเบ กค าใช จ ายตาม ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย (รวมค าเอกสารและค ม อประกอบการฝ กอบรม ว สด อ ปกรณ ท ใช ในการฝ กอบรม ค าอาหาร กลางว นและอาหารว าง 2 ม อ พร อมท งกระเป าเอกสาร) โดยห กงบประมาณบ าร งมหาว ทยาล ยของยอดงบประมาณค าลงทะเบ ยนในแต ละร น ร อย ละ 10 ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย โดยม รายละเอ ยดการประมาณการงบประมาณ ด งน หมวดค าตอบแทน - ค าว ทยากร - ค าบ าร งมหาว ทยาล ย หมวดค าใช สอยว สด - ค าอาหาร - ค าอาหารว าง - ค ากระเป าเอกสาร - ค าว สด และเอกสารฝ กอบรม 3 6. ว ธ การสม ครอบรมส มมนา 6.1 ช าระค าลงทะเบ ยนสามารถโอนเง นค าลงทะเบ ยนผ านบ ญช ออมทร พย ธนาคาร กร งไทย สาขา มหาว ทยาล ยหาดใหญ ช อบ ญช คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยหาดใหญ เลขท บ ญช แจ งความประสงค สม คร โดยส งใบตอบร บการฝ กอบรมส มมนาได ท - ส งโทรสารใบตอบร บมาท เบอร ส งไปรษณ ย หร อด วยตนเอง ท 125/502 สาขาว ชาภ ม สารสนเทศศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ถ.พลพ ช ย อ.หาดใหญ จ.สงขลา สม ครได ทางเว บไซต - สม ครทาง โดยส งข อม ลการสม ครมาท 6.3 ตรวจสอบรายช อผ เข าสม คร หร อสอบถามรายละเอ ยดได 2 ว ธ ค อ - ทางเว บไซต - ทางโทรศ พท โทร ผ ร บการอบรมจะได ร บจากการฝ กอบรม 7.1 โปรแกรมระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร พร อมค ม อการใช งาน 7.2 โปรแกรมประย กต ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บบร หารจ ดการขยะ 7.3 กระเป าเอกสาร 7.4 โปรแกรมอ นๆ ท จ าเป นต องานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ของ องค กรปกครองส วน ท องถ น 7.5 ประกาศน ยบ ตร ส าหร บผ ส าเร จหล กส ตรการฝ กอบรม 8. เน อหาการฝ กอบรม 8.1 ระเบ ยบและกฎหมายเก ยวก บส งแวดล อมและการจ ดเก บค าธรรมเน ยม 8.2 ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บงานบร หารจ ดการขยะ 8.3 ระบบฐานข อม ลงานบร หารจ ดการขยะ 8.4 การฝ กปฏ บ ต การประเม นและการจ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะบนเคร อข ายอ นเตอร เน ต 4 9. ว ทยากร 9.1 ดร.สมค ด ภ ม โคกร กษ ภาคว ชาภ ม ศาสตร คณะอ กษรศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร 9.2 ดร.อรสา ร ตนส นช ยบ ญ สาขาว ชาภ ม สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 9.3 อาจารย ส ว ทย วงศ ค มส น สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 9.4 อาจารย อาร ร ตน ร กษาศ ลป คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 9.5 ดร.ฤทธ รงค จ งโกฏ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 9.6 คณาจารย และน กศ กษาสาขาว ชาภ ม สารสนเทศ มหาว ทยาล ยหาดใหญ 10. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 10.1 ผ เข าอบรมสามารถจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บการบร หารจ ดการขยะได 10.2 ผ เข าร บการอบรมได ร บความร ความเข าใจเก ยวก บระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และ เทคโนโลย การประเม นและการจ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต 10.3 ผ เข าร วมอบรมสามารถจ ดท าฐานข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บบร หารจ ดการ ขยะ ได 5 ตารางการฝ กอบรม ว นท 1 ระเบ ยบและกฎหมายเก ยวก บการประเม นและการจ ดเก บค าธรรมเน ยมส งแวดล อม ของ องค กรปกครองส วนท องถ น โดย อาจารย ดร.ฤทธ รงค จ งโกฏ อาจารย อาร ร ตน ร กษาศ ลป คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บการบร หารจ ดการองค กรปกครองส วนท องถ น เทคโนโลย ระบบงานบร หารจ ดการขยะบนเคร อข ายอ นเตอร เน ต โดย อาจารย ดร.สมค ด ภ ม โคกร กษ ภาคว ชาภ ม ศาสตร คณะอ กษรศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว นท 2 การฝ กปฏ บ ต การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บงานบร หารจ ดการขยะ - โครงสร างข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ของโปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - โครงสร างฐานข อม ลของโปรแกรมระบบงานบร หารจ ดการขยะ - การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บโปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - การน าเข าข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส โปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - การปร บแก แผนท ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ในโปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - การต งค าการท างานในการจ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะของ องค กรปกครองส วนท องถ นใน โปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - การบ นท กและการส บค นข อม ลเจ าของทร พย ส นในโปรแกรมบร หารจ ดการขยะ ว นท 3 การฝ กปฏ บ ต การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บงานบร หารจ ดการขยะ - การบ นท กข อม ลเพ อการบร หารจ ดการพน กงานและอ ปกรณ เก บขนขยะ - การบ นท กข อม ลเพ อการบร หารจ ดการถ งขยะ - การบ นท กข อม ลเพ อการบร หารจ ดการรถเก บขนขยะ - การบ นท กข อม ลเพ อการประเม นและการจ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะ - การจ ดท าฐานข อม ลการบร หารจ ดการขยะด วยโปรแกรม Excel - การถอดรห สบ คคลท จะต องช าระค าธรรมเน ยมขยะ (รห ส ผท.4) ด วยโปรแกรม Excel - การน าเข าฐานข อม ลบร หารจ ดการขยะจากโปรแกรม Excel 6 - การส บค นข อม ลในโปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - การประเม นค าธรรมเน ยมขยะตามเทศบ ญญ ต /ข อบ ญญ ต - การประเม นค าธรรมเน ยมขยะจากฐานข อม ลแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น - การออกใบเต อนค าธรรมเน ยมขยะ - การร บช าระค าธรรมเน ยมขยะ - การจ ดท ารายงานต าง ๆด วยโปรแกรมบร หารจ ดการขยะ - การส ารองข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ส าหร บบร หารจ ดการขยะ - การแลกเปล ยนความค ดเห นและข อเสนอแนะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks