เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย - PDF

Description
เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

Please download to get full document.

View again

of 120
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 12 | Pages: 120

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน นการมาครบอ กรอบ หน งท จาเป นต องม การปร บปร งท ง (1) แบบสอบถามสาหร บใช ถามคร วเร อนท วประเทศ และ (2) โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช สาหร บการบ นท กคาตอบท ได ร บมาในแบบสอบถาม ซ งเป นก จกรรมท ดาเน นการค ขนานก บการปร บเปล ยนแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ระหว าง พ.ศ น นค อ ข อม ล จปฐ. ม การปร บเปล ยนตามการเปล ยนวาระของแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต มหาว ทยาล ยขอนแก น ได ร บภาระในการพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช สาหร บ การบ นท กคาตอบท ได ร บมาในแบบสอบถาม หร อ โปรแกรมบ นท กและประมวลข อม ลความจาเป น พ นฐาน (จปฐ.) ป โดยได ร บความร วมม อจากจากน กว ชาการ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร และมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร สาหร บค ม อการใช โปรแกรมฯ ฉบ บน จ ดทาในล กษณะเป นร ปเล มเอกสาร เป นแฟ ม คอมพ วเตอร แบบ PDF และจะดาเน นการเป น e-book และจ ดวางอย ไว บนเว บไซท เพ อความสะดวก ของผ ใช งานต อไป มหาว ทยาล ยขอนแก น ก มภาพ นธ 2555 สารบ ญ บทท 1 แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาโปรแกรม ความเป นมา การดาเน นงานศ กษา ว เคราะห ป ญหา และความต องการเก ยวก บข อม ล ต วช ว ด เกณฑ ช ว ด เป าหมาย เกณฑ การจ ดระด บการพ ฒนา แนวค ดในการจ ดทาข อกาหนดของระบบ... 4 บทท 2 การต ดต งโปรแกรม ช ดต ดต งและว นโดว ช ดต ดต ง ว นโดว (Windows) ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office ) ข นตอนการต ดต งโปรแกรม การนาเข าแฟ มรายช อทาเน ยบพ นท บทท 3 เมน หล กจากโปรแกรมหน าแรก การเข าใช งานโปรแกรม เมน หล ก ) หน าแรก ) บ นท ก/แก ไข ) ตรวจสอบ ) ประมวลผล ) รายงาน ) นาเข า/ส งออก ) เก ยวก บโปรแกรม ) ออกจากโปรแกรม บทท 4 บ นท กและแก ไข ว ธ การบ นท ก/แก ไข... 33 การบ นท กข อม ล บ นท กข อม ลสมาช กคร วเร อน บ นท กคาตอบข อ การแก ไขข อม ล สร ป 81 บทท 5 ตรวจสอบ การตรวจสอบ บทท 6 ประมวลผล การประมวลผลข อม ล ว ธ การ บทท 7 รายงาน การออกรายงาน ว ธ การออกรายงาน ระด บคร วเร อน ระด บหม บ าน ระด บตาบล ระด บอาเภอ ระด บจ งหว ด ระด บภาค ระด บประเทศ บทท 8 นาเข า/ส งออก เมน การนาเข า/ส งออก การนาเข า การส งออก การสารองข อม ล บทท 9 การถอดถอนโปรแกรม การถอดถอนโปรแกรม 3 9.2 ว ธ การ บทท 10 การต ดต อขอร บความช วยเหล อ ความช วยเหล อ การแจ งขอความช วยเหล อ บทท 1 แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาโปรแกรม 1.1 ความเป นมา คณะกรรมการพ ฒนาชนบทแห งชาต (กชช. หร อ กนภ. ในป จจ บ น) 1 ได กาหนดให ข อม ล ความจาเป นพ นฐาน (จปฐ.) เป นกลไกหน งในการรณรงค ค ณภาพช ว ตของประชาชนในชาต ระหว าง ป เน นการจ ดเก บข อม ลในระด บคร วเร อน เพ อใช แสดงถ งสภาพความเป นอย ของคนใน คร วเร อนในด านต างๆ เก ยวก บค ณภาพช ว ตท ได กาหนดมาตรฐานข นต า โดยท คนควรจะม ค ณภาพ ช ว ตในแต ละเร องอย างไรในช วงระยะเวลาหน งๆ ดาเน นการภายใต คณะกรรมการอ านวยการงาน พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน (พชช.) และได ม มต เม อว นท 15 ก นยายน 2532 ให กรมการพ ฒนา ช มชน กระทรวงมหาดไทย ด าเน นการจ ดเก บข อม ล จปฐ. ในเขตชนบท (พ นท นอกเขตส ขาภ บาล และต อมาเป นพ นท ท อย ในความร บผ ดชอบขององค การบร หารส วนตาบล หร อ อบต. และท อย ใน ความร บผ ดชอบของเทศบาลตาบลท ยกฐานะมาจาก อบต.) เป นประจาท กป ต งแต พ.ศ เป น ต นมา ข อม ลความความจาเป นพ นฐาน ดาเน นการตามห วงเวลาของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ป จจ บ นกาล งเข าส ป แรกของแผนฉบ บท 11 (พ.ศ ) กรมการพ ฒนาช มชน จ ง ได ใช เวลาระหว างป เร มวางแผนให ม การปร บปร งเคร องม อ (แบบสอบถาม และ โปรแกรมคอมพ วเตอร สาหร บการบ นท กและประมวลผลข อม ล) ให พร อมสาหร บการดาเน นการตลอด ท กป ในระยะเวลา 5 ป ของแผนฉบ บท 11 และได มอบหมายให มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นท ปร กษาให ศ กษา ว เคราะห และพ ฒนาโปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ล จปฐ. เพ อใช บ นท กและ ประมวลผลข อม ลฯ ของท กคร วเร อน และหม บ าน แล วประมวลผลเป นภาพรวมของหม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด และภาพรวมท งประเทศ 1 กชช. ต งข นใน พ.ศ ต อมาเปล ยนช อเป น คณะกรรมการกระจายความเจร ญไปส ภ ม ภาค หร อ กชช.ภ ใน พ.ศ และเป น คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจร ญไปส ภ ม ภาคและท องถ น หร อ กนภ. ต งแต พ.ศ เป นต นมา ขอบเขตการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยขอนแก น ประกอบด วย (1) ขอความร วมม อจากมหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร และ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เป นคณะทางานร วม (2) ศ กษา ว เคราะห ป ญหา และความต องการเก ยวก บข อม ล ต วช ว ด เกณฑ ช ว ด เป าหมาย เกณฑ การจ ดระด บการพ ฒนา แบบสารวจข อม ล จปฐ. ท เป นผลจากการศ กษาของโครงการปร บปร ง เคร องช ว ดและแบบสารวจข อม ล จปฐ. สาหร บใช ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บ ท 11 (พ.ศ ) (3) ศ กษา ว เคราะห ป ญหา และอ ปสรรคในการใช งานโปรแกรมบ นท กและประมวลผล ข อม ล จปฐ. ในช วงท ผ านมาของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (4) พ ฒนาโปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ล จปฐ. ให สอดคล องก บเคร องช ว ดและ แบบสอบถามข อม ล จปฐ. ท จะใช ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) (5) ต ดต งโปรแกรมฯ จปฐ. ท ได พ ฒนาข นใหม และทดสอบการบ นท กและประมวลผล ข อม ล จปฐ. ในระด บคร วเร อน (6) ฝ กอบรมการใช โปรแกรมฯ 1.2 การดาเน นงานศ กษา ว เคราะห ป ญหา และความต องการเก ยวก บ ข อม ล ต วช ว ด เกณฑ ช ว ด เป าหมาย เกณฑ การจ ดระด บการพ ฒนา 1) ร บฟ งความค ดเห นจาก กล มงานสารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชน สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดเพชรบ ร เม อว นท 23 ม ถ นายน 2) ร บฟ งความค ดเห นจาก อบต. นาพ นสาม อ. เม องเพชรบ ร จ. เพชรบ ร และ อบต. แหลม ผ กเบ ย อ. บ านแหลม จ. เพชรบ ร ว นท 24 ม ถ นายน 3) ร บฟ งความค ดเห นจาก ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ว นท 8 กรกฎาคม ) ทดสอบโปรแกรมการบ นท กและประมวลผลข อม ล จปฐ. ป ท เทศบาลต าบล ร มเหน อ อาเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม ว นท 14 ธ นวาคม แนวค ดในการจ ดทาข อกาหนดของระบบ (1) ภาพรวมของระบบ (System Overview) โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ล จปฐ. เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นเพ อใช บ นท กข อม ลท ได จากการสารวจด วยแบบสอบถามในระด บคร วเร อน (จปฐ.) และทาการประมวลผลและออกรายงาน ต างๆ สาหร บใช ในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) (2) ผ ใช งานและผ ม ส วนได ส วนเส ย สาหร บโปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ล จปฐ. ม ผ ท เก ยวข องก บระบบด งน ค อ ก. เจ าหน าท บ นท กข อม ล อปท. ทาหน าท ป อนข อม ลระด บคร วเร อน ประมวลผล ทา รายงานระด บคร วเร อน และส งออกข อม ลไปย งพ ฒนาช มชนอาเภอ 5 ข. พ ฒนาช มชนอาเภอ ทาหน าท รวบรวมและทวนสอบข อม ล จาก อปท.ในพ นท ท ร บผ ดชอบ และประมวลผล ทารายงานระด บตาบลและอาเภอ และส งออกข อม ลไปย ง พ ฒนากรจ งหว ด ค. พ ฒนากรจ งหว ด ทาหน าท รวบรวมและทวนสอบข อม ลจากพ ฒนาช มชนอาเภอ และ ประมวลผล ทารายงานระด งจ งหว ด และส งออกข อม ลไปย งศ นย สารสนเทศ กรมการ พ ฒนาช มชน ง. ศ นย สารสนเทศ กรมการพ ฒนาช มชน ทาหน าท รวบรวมและทวนสอบข อม ลท ส งมา จากพ ฒนากรจ งหว ดท งประเทศ ประมวลผล และท ารายงานระด บภาคและประเทศ จ. ผ พ ฒนา หร อผ ด แลระบบ ม หน าท พ ฒนาโปรแกรม รวมไปถ งการปร บปร ง พ ฒนาและ แก ไขข อผ ดพลาดของระบบ (3) ข อม ลจาเพาะของระบบ ก. ฐานข อม ลและการส งทางานจะใช โปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ล ACCESS 2010 ซ ง สามารถใช ได ก บ windows XP SP3 ข นไป โดยทางานร วมก นก บ Access Runtime ทาให ผ ใช ไม จาเป นต องต ดต งโปรแกรม ACCESS 2010 ข. ฐานข อม ลน สามารถรองร บข อม ลได ถ ง 2GB และย งสามารถขยายได อ กด วยว ธ split database โดยท แฟ มฐานข อม ล front-end สามารถช ต อไปย งแฟ มฐานข อม ล backend ได อ กน บพ นแฟ มและแต ละแฟ มน นสามารถรองร บข อม ลได อ กแฟ มละ 2GB ค. การใช ฐานข อม ล ACCESS 2010 ไม ต องผ กต ดก บล ขส ทธ สถาป ตยกรรมของโปรแกรม แบบแยกฐานข อม ล (Split Database) ง. โปรแกรมท พ ฒนาข นจะถ กคอมไพล เป นชน ด ACCDE ซ งจะใช ทางาน เท าน น (executable only) ไม สามารถปร บแต งโดยผ ใช ได 6 บทท 2 การต ดต งโปรแกรม 2.1 ช ดต ดต งและว นโดว ช ดต ดต ง การต ดต งโปรแกรม เป นกระบวนการจ ดนาเอาช ดต ดต ง (setup) ของโปรแกรมบ นท กและ ประมวลข อม ลความจาเป นพ นฐาน จปฐ. ป เข าไว ในคอมพ วเตอร ท ผ ใช งานต องการ ทางานด วย ช ดต ดต งน ออกแบบมาเพ อให สามารถนาเอาโปรแกรมไปใส ไว ในเคร องคอมพ วเตอร ส วน ใหญ และท างานได เป นปกต อย างไรก ตามเคร องคอมพ วเตอร บางเคร องอาจไม รองร บการทาการ โปรแกรมน ได ว นโดว (Windows) เคร องคอมพ วเตอร ท สามารถรองร บการทางานโปรแกรมบ นท กและประมวลข อม ลความ จาเป นพ นฐาน จปฐ. ป ได ได แก เคร องท ใช ระบบปฏ บ ต การต างๆ ด งน 1) Windows XP 32 บ ต ท ปร บปร งด วยช ด Service Pack 3 2 หร อ XP 64 บ ตท ปร บปร งด วย ช ด Service Pack 2 แล ว ตามปกต แล วระบบปฏ บ ต การว นโดว XP ท เป นของแท จะได ร บการปร บปร งด วย Service Pack ร นล าส ดโดย อ ตโนม ต เสมอ (ว นโดว XP ท ไม ใช ของแท บางเคร องสามารถต ดต ง SP3 ได ) 2) Windows Vista ปร บปร งด วยช ด Service Pack 1 3) Windows 7 ท ง 32 บ ตหร อ 64 บ ต ปร บปร งด วยช ด Service Pack 1 4) ว นโดว ท ย งไม ได ทดสอบ ได แก ก. Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME 2 ป จจ บ น Microsoft ไม ค อยเข มงวดก บการต ดต ง Service Pack 3 ว าจะต องเป นว นโดว แท หร อเท ยม โดยสามารถ ดาวน โหลดเพ อนามาต ดต งได ท 8 ข. Windows 8 เน องจากร นท ใช ทางานจร งย งไม เผยแพร ในขณะท กาล งพ ฒนา โปรแกรมบ นท กและประมวลข อม ลความจาเป นพ นฐาน จปฐ. ป ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office ) โดยท วไปแล ว เคร องคอมพ วเตอร ส วนใหญ ม กต ดต งโปรแกรมสาน กงานของไมโครซอรฟท ออฟฟ ศ ท น ยมก นมากได แก เว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks