การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น บทค ดย อ - PDF

Description
การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DIVISION IN THE KHON KAEN MUNICIPAL AREA

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 25 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DIVISION IN THE KHON KAEN MUNICIPAL AREA อ ศร ยา พย คฆวรรณ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค ด งน ๑) เพ อศ กษาการบร หารงานว ชาการของผ บร หารและคร โรงเร ยนพระ ปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น ๒) เพ อศ กษาแนวทางและข อเสนอแนะการบร หารงาน ว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร คร ประจาและคร พ เศษ โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม จานวนท งหมด ๕ โรงเร ยน ประชากรท งหมด ๑๐๙ ร ป/คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย เป นแบบสอบถาม ประมาณค า ๕ ระด บ สถ ต ท ใช ว เคราะห ข อม ลได แก ค าเฉล ย ร อยละและค าเบ ยงเบนมาตรฐาน แนวทางและข อเสนอแนะ ว เคราะห ด วยค าความถ (f) และใช ว ธ การเช งพรรณนาว เคราะห เน อหา ผลการว จ ยพบว า ๑. การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น โดยภาพรวมม ความเห นในระด บปานกลาง เม อพ จารณารายด านพบว า ส วนมากม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ซ ง ได แก ด านการพ ฒนาหล กส ตร ด านการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ด านการว ดผลประเม นผลและเท ยบโอนผลการ เร ยน ด านการว จ ยและพ ฒนาการเร ยนร ด านการพ ฒนาส อ นว ตกรรม และเทคโนโลย ด านการพ ฒนาแหล งการเร ยนร ด านการน เทศการศ กษา ด านการแนะแนวการศ กษา ด านการประก นค ณภาพภายใน ด านการประสานงานการ พ ฒนาด านว ชาการ ๒. แนวทางและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการ ของผ บร หารและคร โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น ควรม การจ ดอบรมให ความร แก คร ผ สอนเก ยวก บหล กส ตรสถานศ กษา ม การส งเสร มให คร จ ดทาแผนการเร ยนร ตามกล มสาระและหน วยการเร ยนร กาหนดระเบ ยบแนวปฏ บ ต เก ยวก บการ ว ดผลและการประเม นผลให ม ความช ดเจน ส งเสร มให คร ทาว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ในแต ละกล มสาระการ เร ยนร จ ดหาส อเทคโนโลย เพ อใช ในการเร ยนการสอน ให การส งเสร มสน บสน นให คร ใช แหล งการเร ยนร ท งในและนอก โรงเร ยนในการจ ดกระบวนการเร ยนร ม การจ ดระบบการน เทศงานว ชาการและการเร ยนการสอนภายในสถานศ กษา จ ดการแนะแนวทางว ชาการและว ชาช พภายในสถานศ กษาอย างเป นระบบ กาหนดเป าหมายของสถานศ กษาตาม น ส ตหล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต (สาขาว ชาการบร หารการศ กษา) มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา และควรเป ดโอกาสให น กเร ยนได ร บการอบรมทางว ชาการอย างต อเน อง อ น จะก อให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ให ได มาตรฐานและประส ทธ ภาพมาก ย งข น ABSTRACT The objectives of this thesis were 1) to study academic administration of the administrators and teachers of Phrapariyattidhamma Schools, general education division in khon kaen municipal area, 2) to study the method and further suggestions to the academic administration of the administrators and teachers of Phrapariyattidhamma Schools, general education division in the Khon kaen municipal area. The population in this study was totally 109 persons i.e. administrators, assistant administrators, permanent teachers, and visiting teachers in 5 schools. The research instruments applied in this study were questionnaire in 5 scales. The statistics applied in this was Frequency, Means, and Standard Deviation (S.D.). The method and suggestions were analyzed with Frequency and the content analyzed method. The result of the study found that : 1) The academic administration of the administrators and teachers at Phrapariyattidhamma Schools, general education division in the Khon Kaen municipal area, generally resulted in the middle level ; while examining in each aspect mostly resulted in middle level namely, the development of the curriculum, learning activities, educational assessment and grade transfer, research and learning development, teaching material, technology, educational counseling, internal quality assurance system, and co-operative management in academic development ; 2) The method and further suggestions about the academic administration made by the administrators and teachers at the Phrapariyattidhamma Schools, general education division in the Khon Kaen municipal area, showed the detail that there should organize the training regarding curriculum development, teaching plans, effective principles and rules in educational assessment, supporting the teachers to do research, the formed target of the educational institution according to the proper standard and quality assurance system, The given opportunities for all students to be trained continuously in the academic aspects which caused great benefits of developing the Phrapariyattidhamma Schools, general education division and making this ecclesiastical institution more educational standard and efficiency. บทนา การศ กษาเป นเคร องม อในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป นพ นฐานสาค ญของการพ ฒนาค ณภาพช ว ตให สามารถดาเน นช ว ตในส งคมได อย างม ความส ข และการศ กษาสามารถเก อหน นการพ ฒนาประเทศได อย างเหมาะสม และสอดคล องก บการเปล ยนแปลงท กด านของประเทศ โดยม สถานศ กษาเป นหน วยงานท ม หน าท ในการจ ดการศ กษา เห นได จากการท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาเถรสมาคม ว าด วยโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให สถานศ กษาสามารถจ ดการศ กษาได ถ ง ๓ ร ปแบบ ซ งได แก ๑. การศ กษาในระบบโรงเร ยน ๒. การศ กษานอกระบบ โรงเร ยน ๓. การศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยการม งเน นภารก จหล กในการปฏ ร ปการเร ยนร เพ อให ผ เร ยนท กคนเป นมน ษย ท สมบ รณ ม ความร ค ค ณธรรม และอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ด วยเหต น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจ งเป น เร องจาเป นเพ อให สถานศ กษาสามารถจ ดการศ กษาสอดคล องก บภารก จหล กตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ด วย การพ ฒนาท งระบบ ได แก การพ ฒนาค ณภาพของป จจ ยการผล ต การพ ฒนาค ณภาพของกระบวนการบร หารจ ดการ และการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน นอกจากน ย งกาหนดให สถานศ กษาท กแห งต องม การประก นค ณภาพภายในอย ใน กระบวนการบร หารจ ดการเร ยนการสอนตามปกต ของสถานศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย ตลอดเวลา การจ ดการศ กษาให คนในชาต จ งเป นส งท สาค ญท ร ฐต องส งเสร มเพ อเพ มศ กยภาพทางการศ กษาของคนไทย และให คนไทยม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ภายใต สภาพส งคมท ด งาม ม ว ถ ช ว ตท สามารถพ งพาตนเองได ต องจ ดการศ กษาให ท วถ งครอบคล มได ท กหม เหล ารวมท งพระภ กษ สามเณรด วย ซ งการจ ดการศ กษาในป จจ บ นท งทางโลกและทางธรรม ได ม ความพยายามท จะจ ดการศ กษาให เหมาะสมก บพระภ กษ สามเณรด วย การบร หารงานการศ กษาในโรงเร ยนพระ ปร ย ต ธรรมน นก ต องย ดหล กโครงสร างทางว ชาการของกระทรวงศ กษาธ การด วย โดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได ม การเปล ยนแปลงโครงสร างเก ยวก บองค กรทางการศ กษา อย มากเช นด านการบร หารจ ดการด านหล กส ตรการสอน แต ส งท สถานศ กษาท งหลายต องร บพ ฒนาให สอดร บก บการ ปฏ ร ปการศ กษา ค อ งานด านว ชาการของโรงเร ยนเพราะงานว ชาการเป นงานท ทาให โรงเร ยนสามารถพ ฒนา สถานศ กษาให ม ค ณภาพได เม อเป นเช นน ทางโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญศ กษาจ งสมควรท จะร บเร งพ ฒนางาน ด านว ชาการ เพ อให ม ค ณภาพตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ได กาหนดไว ด วยเพราะส งคมโลกป จจ บ นม การ เปล ยนแปลงตลอดเวลา ความเปล ยนแปลงของประเทศและพระราโชบายในสม ยของพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล า เจ าอย ห วและพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ในการจะปฏ ร ปการศ กษาของประเทศ ให ท นสม ยท ดเท ยมก บ ชาต ตะว นตก ม ผลกระทบต อการจ ดการศ กษาของสงฆ ม การแยกการศ กษาของพระภ กษ สามเณรและน กเร ยนแยกออก จากก น การศ กษาเร มม ระบบระเบ ยบแบบแผน ม การจ ดต งโรงเร ยนฝ กห ดคร เพ อ ผล ตคร ทาหน าท สอนหน งส อ โดยเฉพาะ บทบาทของคณะสงฆ ในฐานะเป นคร จ งลดลง ต อมาคณะสงฆ ร วมก บกระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศให จ ดต งโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ซ งการศ กษาพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญศ กษาน น เป นการศ กษา ร ปแบบหน งของการศ กษาคณะสงฆ เป นการศ กษาท ร ฐกาหนดข นตามความประสงค ของคณะสงฆ โดยให เร ยนท งว ชา กล มโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา กล มท ๑๐, ค ม อการบร หารสถานศ กษา กล มโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา กล มท ๑๐, (๒๕๕๔), บทนา. (เอกสารอ ดสาเนา) ธรรมและว ชาสาม ญศ กษาควบค ก นไป จ ดต งข นเม อว นท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยม ว ตถ ประสงค ท จะให การศ กษาแก ภ กษ สามเณรโรงเร ยนด งกล าว อ นเป นประโยชน ต อฝ ายศาสนจ กรและฝ ายบ านเม องกล าวค อทางฝ ายศาสน จ กรก จะได ศาสนทายาทท ด ม ความร ความเข าใจในหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาอย างแท จร ง เป นผ ประพฤต ด ปฏ บ ต ชอบ ดารงอย ในสมณธรรมสมควรแก ภาวะ สามารถดารงส บต อพระพ ทธศาสนาให เจร ญสถาพรต อไป และถ าหาก พระภ กษ สามเณรเหล าน ลาส กขาบทไปแล วก สามารถเข าศ กษาต อในสถาบ นศ กษาของร ฐได หร อเข าร บราชการสร าง ประโยชน ให ก าวหน าแก ตนเองและบ านเม องส บต อไปด วยเช นก น การศ กษาพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาน นเป นการศ กษาร ปแบบหน งของการศ กษาคณะสงฆ เป น การศ กษาท ร ฐกาหนดให ม ข นตามความประสงค ของคณะสงฆ ซ งได ม ผ แทนราษฎรย นเร องราวขอให กระทรวงศ กษาธ การเป ดการสอบสมทบในช นต วประโยคให แก พระภ กษ สามเณร กรมการศาสนารวมก บกรมต างๆ ท เก ยวข องได พ จารณาลงความเห นรวมก นว าควรจะต งโรงเร ยนข นประเภทหน ง เพ อศ กษาควบค ก นไป โดยไม ม การสอบ สมทบ แต ให กระทรวงศ กษาธ การดาเน นการสอบเองและโดยพระปรารภของสมเด จพระอร ยวงศาคตญาณ สมเด จ พระส งฆราชสกลมหาส งฆปร ณายก (จวน อ ฏฐาย มหาเถระ) ว า การศ กษาทางโลกเจร ญก าวหน ามากข นตามความ เปล ยนแปลงของโลก การศ กษาพระปร ย ต ธรรม ก จาเป นต องอน ว ตไปตามความเปล ยนแปลงของโลกบ าง จ งเห นสมควร ท จะม หล กส ตรในการเร ยนพระปร ย ต ธรรมเพ มข นอ กแผนกหน ง ค อ หล กส ตรพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ท งน เพ อให ผ ศ กษาได ม โอกาสบาเพ ญตนให เป นประโยชน ได ท งทางโลกและทางธรรมควบค ก นไป ในท ส ด กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศใช ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาข น เม อว นท ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๑๔ และระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ศ กษา พ.ศ.๒๕๓๕ (ท ใช ในป จจ บ น) โดยม ว ตถ ประสงค ท ให ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks