โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา - PDF

Description
วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 15 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel ของน กเร ยน ประถมศ กษาป ท 6/9 ช อค ณคร ม สวาร ณ ด ารงค ช ยธนา กล มสาระฯ/งาน งานสอนคอมพ วเตอร ช น ป หล กการและเหต ผล ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ผ านมา พบว าน กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนท แตกต าง ก นมาก ค อ เด กเก งได คะแนนส งมาก ส วนเด กอ อนได คะแนนต ามาก เพราะขาดความเข าใจในเร องและ ความสามารถในการใช ค าส งการค านวณพ นฐาน และฟ งช นการค านวณอย างง ายได อ กท งเม อเด กเก งท างาน เสร จเร ว และใช เวลาท เหล อก บการเล นอ นเตอร เน ตหร ท าก จกรรมอ น ๆ ซ งเป นสาเหต ส วนหน งท ท าให น กเร ยน อ อนไม สนใจและไม ต งใจท างานให เสร จตามไปด วย จากป ญหาด งกล าว ผ ว จ ย จ งต องการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ ซ งเป นกระบวนการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนท ท าให น กเร ยนได ร วมม อช วยเหล อซ งก นและก น และม การร วมม อก น เพ อม งส เป าหมายท ต งไว ผ ว จ ยจ งจะใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ ในการจ ดการเร ยนการสอนว ชา คอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel เพ อปร บปร ง ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/9 ให เพ มข น 2. ว ตถ ประสงค การว จ ย 2.1. พ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อในว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช น อย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 6/9 2.2 เพ อศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนในว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช น อย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel ของน กเร ยน ประถมศ กษาป ท 6/9 จากการใช การจ ดการ เร ยนร แบบร วมม อ 3. น ยามศ พท 3.1 แผนการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ เป นการจ ดการเร ยนการสอนท แบ งผ เร ยนออกเป นกล มเล กๆ สมาช กในกล มม ความสามารถแตกต าง ก น ม การแลกเปล ยนความค ดเห น ม การช วยเหล อสน บสน นซ งก นและก นและม ความร บผ ดชอบ ร วมก น เพ อให กล มได ร บความส าเร จตามเป าหมายท ก าหนด 4. ความร /ทฤษฎ ท เก ยวข องก อนท าการว จ ย 4.1 การจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ 4.2 การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel 5. กรอบแนวค ดของการว จ ย ต วแปรต น แผนการจ ดการเร ยนร แบบร วม ต วแปรตาม ท กษะการการค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช น อย างง ายด วย โปรแกรม MS Excel 6. สมมต ฐานการว จ ย 6.1 น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6/9 จ านวน 5 คน หล งจากเร ยนด วยว ธ การเร ยนร แบบร วมม อ ในว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel 6.2 น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6/9 จ านวน 5 คน หล งจากเร ยนด วยว ธ การเร ยนร แบบร วมม อ ในว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel หล งสอนส งกว าก อนสอน 7. ต วแปรอ สระ แบบฝ กการค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ 8. ต วแปรตาม ท กษะการค านวณและการใช ส ตรฟ งก ช นอย างง ายด วยโปรแกรม MS Excel โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ 9. ประชากร และกล มต วอย าง และว ธ การส มกล มต วอย าง ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยในคร งน เป นน กเร ยนประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 จ านวน 5 ห องเร ยน รวมท งส น 450 คน จ ดห องเร ยนแบบ ค ดความสามารถ กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนประถมศ กษาป ท 6/9 โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 จ านวน 5 คน ได มาจากการส มต วอย างง ายและม ห องเร ยนเป น หน วยของการส ม 10. เคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล 1. แบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน 2. แบบส งเกตพฤต กรรม (ความร วมม อ, ความสนใจ, การช วยเหล อ, ผลงาน) 3. แบบประเม นผลงาน 11. การตรวจสอบค ณภาพเคร องม อ ผ เช ยวชาญ จ านวน 3 ท าน ตรวจสอบความถ กต องเหมาะสมของเน อหา ข อค าถามครอบคล ม ครบถ วนตามทฤษฎ หร อแนวค ดและครบถ วนตามว ตถ ประสงค หร อป ญหาของการว จ ย 12. การเก บรวบรวมข อม ล และระยะเวลาการเก บข อม ล การว จ ยในคร งน ด าเน นการในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 เป นเวลา 4 คาบ ว นละ 2 คาบละ 50 นาท โดยท าการทดลองด งน 1. ทดสอบก อนเร ยน หาผลส มฤทธ ก อนเร ยน 2. ด าเน นการสอนโดยใช แผนการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ 3. ส งเกตพฤต กรรมผ เร ยนในระหว างลงม อปฏ บ ต งาน 4. ตรวจผลงานโดยใช แบบประเม นผลงาน 5. ทดสอบหล งเร ยน หาผลส มฤทธ หล งเร ยน เพ อเปร ยบเท ยบก บผลส มฤทธ ก อนเร ยน 13. การว เคราะห ข อม ล 1. เปร ยบเท ยบความแตกต างของคะแนนก อนเร ยน และหล งเร ยน โดยใช ค าเฉล ย ( X ) 2. ว เคราะห คะแนนจากแบบส งเกตพฤต กรรม 3. ว เคราะห คะแนนจากแบบประเม นผลงาน 14. ผลการว เคราะห ข อม ล 15. สร ปผลการว จ ย 16. ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก หมายเหต - แบบฟอร มน ส าหร บงานว จ ยแบบไม เต มร ปแบบ - ให คร จ ดท าตามห วข อ 1 13 ตามก าหนดการส งแผนงานว จ ย - Save ข อม ลเป น File PDF น าข น SWIS ลงในช องส งเค าโครงงานว จ ย ด วยตนเอง - หล งจากท าว จ ยเร ยบร อย ให กรอกข อม ลห วข อ 14 ภาคผนวก ตามก าหนดการส งรายงานการว จ ย - Save ข อม ลเป น File PDF น าข น SWIS ลงในช องส งรายงานว จ ย ด วยตนเอง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks