แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 11 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะท ต องการ ด วยเหต น สาน กงาน ก.พ. จ งได จ ดให ม ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการพลเร อน พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ข น โดยม หล กการเพ อเสร มสร างให ข าราชการพลเร อน ม ค ณภาพ ม ค ณธรรมจร ยธรรม ค ณภาพช ว ต ม ขว ญกาล งใจในการปฏ บ ต ราชการ เพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐและประโยชน ส ขประชาชน และม เป าหมายหล ก ๓ ประการ ประการแรกเพ อให ข าราชการ ม สมรรถนะและความม งม นในการปฏ บ ต ราชการโดยย ดหล กการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม และการบร หารจ ดการบ านเม อท ด ประการท สองเพ อให น กบร หารท กระด บม ศ กยภาพในการเป นผ นา การบร หารราชการย คใหม และประการส ดท ายเพ อให ภาคราชการม ข ดความสามารถ มาตรฐานการปฏ บ ต งานในระด บส ง สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเห นความสาค ญด งกล าว จ งจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จ การเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ ข น เพ อให การพ ฒนาบ คลากรของสาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเป นไปในท ศทาง เด ยวก นและตอบสนองต อป ญหาท เก ดข นจร ง ๒ ส วนท ๑ ข อม ลองค กร ๑.๑ ว ส ยท ศน องค กรช นาการพ ฒนาการเกษตรของประเทศ ๑.๒ พ นธก จ จะเป นองค กรช นาการพ ฒนาการเกษตรท เป นท ยอมร บในระด บแนวหน าของประเทศ ภายในป ๒๕๕๕ - เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพ ฒนาการเกษตร - จ ดทา และเผยแพร ข อม ลสารสนเทศการเกษตร - ศ กษา ว เคราะห ว จ ยด านเศรษฐก จการเกษตร - ต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑.๓ ค าน ยมร วม (Shared Value) PROUD to be OAE ความภาคภ ม ใจท เป น สศก. OAE O = Openness : การเป ดกว างทางความค ด A = Awakening : การต นต ว ต นร E = Effectiveness : การทางานท ม ประส ทธ ผล ๑.๔ เป าประสงค (Goals) จะเป นองค กรช นาการพ ฒนาการเกษตรท เป นท ยอมร บในระด บแนวหน าของประเทศ ภายในป ๒๕๕๕ - เพ อนานโยบาย มาตรการและแผนพ ฒนาการเกษตรไปส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ผล - เพ อเป นศ นย กลางสารสนเทศการเกษตรของประเทศ และภ ม ภาคอาเซ ยน - เพ อเป นองค กรแห งการเร ยนร ท เป นเล ศด านเศรษฐก จการเกษตร โดยม งเน นสน บสน นให เก ดการเจร ญเต บโตของภาคเกษตรท ต อเน องและย งย น ท ส งผลต อความ ม นคงด านอาหาร และค ณภาพช ว ตท ด ข นของเกษตรกร โดยม ต วช ว ดท ใช ในการกาหนดย ทธศาสตร ด งน - ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมภาคการเกษตรเพ มข น - เกษตรกรม ค ณภาพช ว ตท ด ข น - ความม นคงและปลอดภ ยด านอาหาร ๓ ๑.๕ ข อม ลพ นฐานขององค การ โครงสร างองค กร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กล มตรวจสอบภายใน กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กนโยบายและ แผนพ ฒนาการเกษตร สาน กว จ ยเศรษฐก จ การเกษตร ศ นย สารสนเทศ การเกษตร ศ นย ประเม นผล สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรเขต ๑-๙ ศ นย ปฏ บ ต การ เศรษฐก จการเกษตร สาน กเศรษฐก จ การเกษตรระหว างประเทศ สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรเขต ๑๐ หมายเหต * ศ นย ปฏ บ ต การเศรษฐก จการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ และ สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๑๐ เป นหน วยงานจ ดต งภายใน ๔ ๑) หน าท ความร บผ ดชอบ พระราชบ ญญ ต เศรษฐก จการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนดให สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งน ๑. ว เคราะห นโยบายการเกษตรและ แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ เพ อเสนอคณะกรรมการ ๒. ศ กษาและว เคราะห การวางแผนการผล ตทางการเกษตร แหล งการเพาะปล ก และการเล ยงส ตว ให สอดคล องก บสภาพด นฟ าอากาศ แหล งน า ประเภทของเกษตรกรรม รายได หล กของเกษตรกรและความต องการ ของตลาดในประเทศและต างประเทศ เสนอต อคณะกรรมการเพ อประกอบการพ จารณากาหนดเขตเกษตร เศรษฐก จ ๓. ศ กษาว เคราะห การจ ดระบบการตลาด การขนส ง และการพ ฒนาการตลาดส นค า เกษตรกรรม ให ม ประส ทธ ภาพ รวมท งว เคราะห ราคาและความต องการส นค าเกษตรกรรม ๔. ศ กษาและว เคราะห แหล งทร พยากรทางเกษตร ว เคราะห การใช ทร พยากร รวมท ง ศ กษาว เคราะห เศรษฐก จการผล ต การจ ดระบบปล กพ ชและเล ยงส ตว ให ม ประส ทธ ภาพ ๕. เก บรวบรวมข อม ลสถ ต การเกษตรท กชน ด ท งในด านผลผล ตของพ ชและส ตว ภาวะ เศรษฐก จทางการเกษตร รายได รายจ ายของเกษตรกร ภาวะหน ส นของเกษตรกร ภาวะตลาดของผล ตผลทาง การเกษตร และข อม ลอ นๆ ทางเศรษฐก จการเกษตรท จาเป น เพ อใช ในการว เคราะห นโยบายการเกษตรและ แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ และจ ดทาเอกสารสถ ต ท เก ยวก บเศรษฐก จการเกษตร เผยแพร และ โฆษณาข อม ลสถ ต การเกษตร ๖. ว เคราะห และประเม นผลการลงท นในโครงการเกษตร ตลอดจนต ดตามและ ประเม นผลความสาเร จและความก าวหน าของโครงการและแผนปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดกระทรวง เกษตรและสหกรณ รวมท งเสนอแนะแนวทางในการแก ไขป ญหาหร ออ ปสรรคท ต องกระทาเป นการเร งด วน ต อคณะกรรมการ ๗. ว เคราะห การพ ฒนาเศรษฐก จในสาขาอ นๆ รวมท งภาวะเศรษฐก จการเกษตรระหว าง ประเทศท จาเป นในการวางแผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ๘. จ ดทาทะเบ ยนเก ยวก บการประกอบก จการในด านการเกษตร โดยจ ดประเภท ชน ด หร อกล มของแต ละสาขา ๙. ประสานงานในการกาหนดนโยบายการเกษตรและแผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ก บหน วย ราชการต างๆ และร ฐว สาหก จท เก ยวข อง รวมท งประสานงานก บสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ๑๐. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกาหนดให เป นหน าท ของคณะกรรมการ หร อ สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กฎกระทรวงการแบ งส วนราชการสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๕ กาหนดให สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม ภารก จเก ยวก บการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และ วางแผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ รวมท งจ ดทาและให บร การข อม ลข าวสารการเกษตรอย างถ กต อง เพ อให การเกษตรของประเทศม ความพร อมสาหร บการแข งข นในตลาดโลกและเกษตรกรม ค ณภาพช ว ตท ด โดยให ม อานาจหน าท ด งต อไปน ๕ ๑. ดาเน นการตามกฎหมายว าด วยเศรษฐก จการเกษตร และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ๒. ศ กษา ว เคราะห ภาวะเศรษฐก จการเกษตร และเสนอแนะนโยบาย มาตรการและจ ดทาแผนพ ฒนา การเกษตรและสหกรณ รวมท งว เคราะห แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓. ศ กษา ว จ ยระบบเศรษฐก จการผล ต การตลาด ระบบการจ ดฟาร ม การทาธ รก จเกษตร และภาวะเศรษฐก จส งคมคร วเร อนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร ๔. ศ กษา ว เคราะห จ ดทาและเผยแพร ข อม ลสารสนเทศการเกษตร ข อม ลการเต อนภ ยเศรษฐก จ การเกษตรวมท งเป นศ นย กลางระบบเคร อข าย และระบบการเ ช อมโยงสารสนเทศการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ ๕. ศ กษา ว เคราะห ต ดตามและประเม นผลความก าวหน า ความสาเร จ ตลอดจน ผลกระทบของการดาเน นงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ๖. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกาหนด ให เป นอานาจหน าท ของสาน กงานเศรษฐก จ การเกษตร หร อตามท กระทรวงหร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ๒) สาน กงานเลขาน การกรม ๑. ปฏ บ ต งานสารบรรณและงานธ รการของสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ๒. ดาเน นงานเก ยวก บงานช วยอานวยการและประสานราชการในสาน กงานเศรษฐก จ การเกษตร ๓. ศ กษา ว เคราะห และประสานการจ ดทาแผนงาน โครงการ แผนปฏ บ ต งานและ งบประมาณ รวมท งต ดตามและรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานภายในสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ๔. ดาเน นงานเก ยวก บบร หารงานการเง น การบ ญช การบร หาร งบประมาณ การพ สด อาคารสถานท และยานพาหนะของสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ๕. ดาเน นงานเก ยวก บจ ดระบบงานและบร หารงานบ คคล รวมท งการฝ กอบรมและพ ฒนา ข าราชการและล กจ างของสาน กเศรษฐก จการเกษตร ๖. ดาเน นงานเก ยวก บการประชาส มพ นธ และเผยแพร ผลงานของสาน กงานเศรษฐก จ การเกษตร ๗. ดาเน นการอ นใดท ม ได กาหนดให เป นอานาจหน าท ของส วนราชการใดของสาน กงานเศรษฐก จ การเกษตร ๘. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ น ท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย การปฏ บ ต งานของสาน กงานเลขาน การกรมประกอบด วยกล ม/ฝ าย จานวนท งส น ๘ กล ม/ฝ าย ด งน ฝ ายสารบรรณ ฝ ายการเจ าหน าท ฝ ายการเง นและบ ญช ฝ ายพ สด ฝ ายประชาส มพ นธ ฝ ายแผนงาน กล มพ ฒนาบ คคล กล มช วยอานวยการ ๓) ศ นย ประเม นผล ๑. ศ กษา พ ฒนาเทคน ค และระบบการต ดตามประเม นผล รวมท งให คาปร กษาด านการ ต ดตามและประเม นผลแก หน วยงานอ นในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒. ศ กษา ว เคราะห และดาเน นการต ดตามความก าวหน าของการปฏ บ ต งาน และประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการใช จ ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต างๆ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท งโครงการเง นก และเง นช วยเหล อจากต างประเทศ ๖ ๓. ศ กษา ว เคราะห และดาเน นการ การประเม นผลความสาเร จ และผลกระทบของการ ดาเน นงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท งโครงการเง นก และเง นช วยเหล อจากต างประเทศ ๔. เสนอผลการต ดตาม ผลการประเม น และข อเสนอแนะต อฝ ายบร หารคณะกรรมการ นโยบายและแผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการอ นๆ และหน วยงานอ นท เก ยวข อง ๕. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย การปฏ บ ต งานของศ นย ประเม นผล ประกอบด วยส วน/ฝ าย ท งส นจานวน ๗ ส วน/ฝ ายด งน ฝ ายบร หารท วไป ส วนประเม นผลแผนพ ฒนาการเกษตร ส วนประเม นผลพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks