แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - PDF

Description
แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 20 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน า หน า บทท 1 ข อม ลท วไปและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข อม ลหน วยงาน การจ ดการองค ความร ท ผ านมาของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. 6 บทท 2 แนวทางการจ ดการความร ภายในองค กร การจ ดการความร แนวทางการจ ดการความร ในองค กร 9 บทท 3 การประเม นตนเองด านการจ ดการความร 17 บทท 4 แผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการความร แผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร 40 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ค าส งแต งต งคณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. ภาคผนวก ข ห วข อความร ท ได จากการส ารวจจากบ คลากร ภาคผนวก ค ท าเน ยบผ เช ยวชาญ แผนการจ ดการองค ความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. ค าน า เพ อสนองนโยบายของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และตระหน กถ งความส าค ญของการจ ดการ ความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) จ งได แต งต งคณะท างานการจ ดท า แผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. ตามค าส ง สวพ.มก. ท 40/2553 ลงว นท 23 ส งหาคม 2553 โดยให ม หน าท ด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของสถาบ นฯ ให เก ดข นเป นร ปธรรม เอกสารฉบ บน จ งเป นการรายงานผลการด าเน นงานของคณะท างาน ซ งประกอบด วยเน อหา ท งหมด 3 บท ได แก บทท 1 การจ ดการองค ความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ซ งเป นการทบทวนสถานภาพและ โครงสร างขององค กร ตลอดจนการด าเน นงานด านการจ ดการองค ความร ของสถาบ นฯ ท ผ านมา บทท 2 แนวทางการจ ดการองค ความร ในองค กร ซ งเป นการทบทวนทฤษฏ และแนวทางการปฏ บ ต ด านการจ ดการความร ขององค กรต าง ๆ บทท 3 แผนการจ ดการความร ประจ าป ซ งเป นผลการด าเน นงานของคณะท างานท มา จากแต ละหน วยงานภายในสถาบ นฯ ได ประช มหาร อ ระดมสมอง จ ดท าขอบเขตองค ความร และองค ความร ท ส าค ญ ท ควรจะด าเน นการในช วงป งบประมาณ เพ อใช เป นกรอบในการจ ดท าแผนการจ ดการ องค ความร ในระด บหน วยงานภายในต อไป บทท 4 แผนการจ ดการความร ของ สวพ.มก. ซ งประกอบด วย ข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการ ความร แผนการจ ดการความร ของ สวพ.มก. และข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รายงานฉบ บน จะได น าเสนอคณะกรรมการพ ฒนางานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา (คพง.) เพ อให ความ เห นชอบ เพ อการด าเน นงานอย างเป นร ปธรรมต อไป มณฑล จ าเร ญพฤกษ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.มณฑล จ าเร ญพฤกษ ) ประธานคณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. บทท 1 ข อม ลท วไปและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เป นส วนราชการระด บคณะ ได ร บการจ ดต งข นตามประกาศ ส าน กนายกร ฐมนตร เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ฉบ บท 5) พ.ศ ต งแต ว นท 2 ต ลาคม 2521 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 10 ต ลาคม 2521 น บเป นส วนราชการ ระด บคณะท ได จ ดต งข นเป นล าด บท ส บห าของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โดยท าหน าท เป นศ นย กลางการ ประสานและบร หารงานด านว จ ย ท งท นอ ดหน นว จ ยจากเง นงบประมาณแผ นด น (ท นอ ดหน นว จ ย มก.) และ แหล งท นต างๆ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ เป นหล ก 1.1 ข อม ลหน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ งก อต งมาเป นเวลานานกว า 30 ป ม การเปล ยนแปลง หน วยงานภายในหลายคร ง เพ อให การบร หารจ ดการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยล าส ดได ร บอน ม ต จาก สภามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ให ปร บโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. (ด งภาพท 1) ตามประกาศ ณ ว นท 29 ม นาคม 2553 และตามประกาศ ณ ว นท 30 ธ นวาคม 2553 ประกอบด วย 1 ส าน กงาน 4 ฝ าย 2 สถาน ว จ ย และ 2 ศ นย ว จ ย ซ งแต ละหน วยงานม บทบาทหน าท ด งน 1) ส าน กงานเลขาน การ ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารงานส วนกลาง รวมถ งการอ านวยความ สะดวกให แก หน วยงานในส งก ดสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในด านงานบร หารและธ รการ งานพ สด งานคล ง งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา และงานนโยบายและแผน รวมท งการประสานงานก บหน วยงาน ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยฯ 2) ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารงานว จ ยของมหาว ทยาล ยฯ ท งท นอ ดหน นว จ ย จากงบประมาณแผ นด น และท นอ ดหน นว จ ยจากแหล งท นต างๆ ภายในและต างประเทศ การพ ฒนางานว จ ย และสร างเคร อข ายความร วมม อทางการว จ ย การต ดตามและประเม นผลโครงการว จ ย ตลอดจนการ ให บร การปร กษาว จ ย การเสร มสร างงานว จ ย และพ ฒนาบ คลากรว จ ย 3) ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ท าหน าท หล กในการน าผลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ออกเผยแพร และ ถ ายทอดเทคโนโลย ส ส งคม และกล มเป าหมายต างๆ เพ อน าไปใช ประโยชน โดยการผล ตส อในร ปแบบต างๆ อาท ส อส งพ มพ ได แก วารสารข าว สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. วารสารว ทยาสารเกษตรศาสตร - 1 - ส อโสตท ศน เพ อเผยแพร ถ ายทอดผลงานว จ ยโดย ส อโทรท ศน และว ทย การจ ดน ทรรศการโดยม การ ประสานงานก บหน วยงานต างๆ ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยฯ 4) ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารจ ดการข อม ลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยฯ เพ อให บร การ/เช อมโยง/แลกเปล ยนข อม ลงานว จ ย ก บแหล งข อม ลอ นๆ ท งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน พ ฒนา/ปร บปร งระบบสารสนเทศการบร หารภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพย งข น 5) ฝ ายเคร องม อและว จ ยทางว ทยาศาสตร ท าหน าท หล กในการให บร การงานว จ ยและบร การว ชาการแก บ คลากรในมหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร บ คคลท วไป และหน วยงานภายนอก ท งภาคร ฐและเอกชน โดยท าหน าท ให บร การว เคราะห ทางเคม ช วเคม การเตร ยมต วอย างและตรวจสอบด วยกล องจ ลทรรศน อ เล กตรอน การผล ตต นพ ชด วย ว ธ การเพาะเล ยงเน อเย อ การบร การเคร องม อ อ ปกรณ สถานท ห องประช ม และโรงเร อนเพาะช า ระบบการ ระเหย การฝ กอบรม และฝ กงานในสาขาเฉพาะด าน สน บสน นงานเร ยนงานสอน ท งด านว ทยากร และ เคร องม ออ ปกรณ ว ทยาศาสตร ปฏ บ ต งานว จ ยเฉพาะทาง หร องานว จ ยเพ อเสร มสร างศ กยภาพในการ ให บร การงานว จ ย และบร การว ชาการ 6) สถาน ว จ ยเพ อการพ ฒนาชายฝ งอ นดาม น ท าหน าท หล กให การสน บสน นการศ กษาว จ ย และให บร การว ชาการด านการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมชายฝ งทะเล โดยด าเน นการสน บสน นการเร ยน การสอน การฝ กงาน การท าป ญหาพ เศษ ว ทยาน พนธ ของน ส ต/น กศ กษา ท งระด บปร ญญาตร /โท และเอก รวมถ งการเผยแพร ว ทยาการความร ทางด านความหลากหลายทางช วภาพ การใช ประโยชน การฟ นฟ ด แล ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น แก เยาวชนและประชาชนท สนใจโดยท วไป 7) สถาน ว จ ยและฝ กอบรมวนเกษตรตราด ท าหน าท หล กในการสน บสน นการศ กษาว จ ย และให บร การว ชาการด านวนเกษตร การป าไม การเกษตร และส งแวดล อม โดยประสานความร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ด าเน นการสาธ ต ฝ กอบรม เผยแพร ความร ด านวนเกษตร การฝ กงาน การท า ป ญหาพ เศษ ว ทยาน พนธ ท งระด บปร ญญาตร /โท และเอก ให แก น ส ต/น กศ กษามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และสถาบ นการศ กษาอ น 8) ศ นย นาโนเทคโนโลย มก. ท าหน าท ในการประสานงานความร วมม อก บหน วยงาน/คณะต างๆ ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ ท เก ยวข อง รวมท งสร างน กว จ ย และกล มว จ ยท ม ความเช ยวชาญทางด านนาโน เทคโนโลย เพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในสาขาน ให ก าวหน าย งข น - 2 - 9) ศ นย ความหลากหลายทางช วภาพ ท าหน าท เป นศ นย กลางในการประสาน และการพ ฒนาความร วมม อ และสร างเคร อข าย การว จ ย ส งเสร มการด าเน นงานด านความหลากหลายทางช วภาพในสาขาต างๆ 6 สาขา ได แก สาขาพ ช สาขาส ตว สาขาจ ล นทร ย สาขาแมลง สาขาส งม ช ว ตในน า และสาขาป าไม และส ตว ป า - 3 - โครงสร างการแบ งส วนราชการของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ภาพท 1 โครงสร างการแบ งส วนราชการของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - 4 - ปร ชญา ปณ ธาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม งม นบร หารงานว จ ย ด วยหล กธรรมาภ บาลและปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ในการสร างความเป นเล ศด านภ ม ป ญญา เพ อให เก ดว ฒนธรรมการว จ ยท เหมาะสม ได ร บ การยอมร บในระด บส งจากการช ว ดท กร ปแบบ ตลอดจนน าความร ส การพ ฒนาประเทศ งานว จ ย ว ส ยท ศน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. เป นเล ศในระด บสถาบ นอ ดมศ กษาของประเทศด านการบร หารงานว จ ยและสารสนเทศ ภารก จสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. 1) ด านการประสานและบร หารงานว จ ย 2) ด านการบร การงานว จ ย บร การว ชาการ 3) ด านการประชาส มพ นธ เผยแพร และถ ายทอดผลงานว จ ย 4) ด านการพ ฒนาระบบและบร หารจ ดการสารสนเทศเพ องานว จ ย 5) ด านการว จ ยเฉพาะทาง และว จ ยเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการให บร การ 6) ด านการบร หารจ ดการองค กร ประเด นย ทธศาสตร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ย ทธศาสตร ท 1 สน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร และผลงานว จ ยท ม ค ณภาพส การ เผยแพร และใช ประโยชน ย ทธศาสตร ท 2 การให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาข ดความสามารถของผ ร บบร การโดยใช องค ความร ท ม อย เป นฐาน ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยอาศ ยหล กธรรมาภ บาล เพ อให งานบร หาร ท วไปบรรล เป าหมาย ย ทธศาสตร ท 4 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย - 5 - 1.2 การจ ดการองค ความร ท ผ านมาของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงระยะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks