ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร - PDF

Description
ภาคผนวก จ โครงสรางรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร 116 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1รห สว ชา ง เวลา 40 ช วโมง / ป กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ***********************

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 21 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาคผนวก จ โครงสรางรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร 116 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1รห สว ชา ง เวลา 40 ช วโมง / ป กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย *********************** ศ กษาและบอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง การแต งกาย การเก บของใช การหย บจ บและใชของใชส วนต ว การจ ดโต ะ ต ช น ใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย การทาความค นเคยการใชเคร องม อ การรดน าตนไม การ ถอนและเก บว ชพ ช การพ บกระดาษเป นของเล น บอกขอม ลของส งท สนใจอาจเป นขอม ล เก ยวก บ บ คคล ส ตว ส งของ เร องราว และเหต การณ ต าง ๆ แหล งขอม ลท อย ใกลต ว เช น บาน หองสม ด ผ ปกครอง คร หน งส อพ มพ รายการโทรท ศน อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร ว ทย โทรท ศน กลองด จ ท ล โทรศ พท ม อถ อ ประโยชน ของ อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น การใชโปรแกรมคอมพ วเตอร ในการวาดภาพ โดยอธ บายว ธ การทางาน ร จ กเล อกใชว สด ในการทางานไดอย างปลอดภ ย ทางานช วยเหล อตนเอง เพ อใหเก ดท กษะกระบวนการทางาน ม ความม งม นในการทดงาน ดวยความ กระต อร อรน พรอมใฝ เร ยนร และตระหน กถ งความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ 117 โครงสรางรายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 40 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระส าค ญ 1 หน ทาได ง 1.1 ป.1/1 ป.1/3 1. การแต งกายใหเหมาะสม 2.การด แลร กษาเส อผาและเคร อง แต งกาย 3.การจ ดเส อผาและเคร องแต ง กาย 4. การฝ กอาบน าและแต งกายดวย ตนเอง 2 เก บไดใชคล อง ง 1.1 ป.1/1 1. การจ ดช นวางของ ป.1/3 2. การจ ดเก บโต ะและอ ปกรณ การเร ยน 3.การจ ดเก บท นอน 3 ภาชนะควรร ง 1.1 ป.1/1 1. ภาชนะใส อาหารและอ ปกรณ ป.1/3 ท ใชในการประกอบอาหาร 2. การจ ดเตร ยมอาหาร 4 งานบาน ง 1.1 ป.1/2 1. เคร องม อทาความสะอาดบาน 2. การกวาดบาน 3. การถ บาน 5 งานเกษตร ง 1.1 ป.1/2 1. ความหมายและความสาค ญ ของงานเกษตร 2. การทางานเกษตร 3. เคร องม อเก ยวก บการปล กพ ช 4. การรดน าตนไม 5. การถอนและเก บว ชพ ช เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน 118 ลาด บ ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระส าค ญ 6 งานประด ษฐ ง 1.1 ป.1/2 1. ความหมายและความสาค ญ ของงานประด ษฐ 2. ว สด และเศษว สด ท ใชในการ ประด ษฐ 3. อ ปกรณ ท ใชในงานประด ษฐ 4. การประด ษฐ ของเล น 7 ขอม ลน าร ง 3.1 ป.1/1 1. ขอม ล 2. แหล งขอม ล 8 เทคโนโลย และ คอมพ วเตอร ง 3.1 ป.1/2 เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ 2. อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 3. ประโยชน เทคดนโลย สารสนเทศ รวมท งส นตลอดท งป 119 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ทาไมตองเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาใหผ เร ยน ม ความร ความเขาใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการดารงช ว ต และร เท าท นการเปล ยนแปลง สามารถนาความร เก ยวก บการดารงช ว ต การอาช พ และเทคโนโลย มาใชประโยชน ในการทางาน อย างม ความค ดสรางสรรค และแข งข นในส งคมไทยและสากล เห นแนวทางในการประกอบอาช พ ร กการทางาน และม เจตคต ท ด ต อการทางาน สามารถดารงช ว ตอย ในส งคมไดอย างพอเพ ยง และม ความส ข เร ยนร อะไรในการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ม งพ ฒนาผ เร ยนแบบองค รวม เพ อใหม ความร ความสามารถ ม ท กษะในการทางาน เห นแนวทางในการประกอบอาช พและการศ กษาต อ ไดอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม สาระสาค ญ ด งน การด ารงช ว ตและครอบคร ว เป นสาระเก ยวก บการทางานในช ว ตประจาว น ช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส งคมไดในสภาพเศรษฐก จท พอเพ ยง ไม ทาลายส งแวดลอม เนน การปฏ บ ต จร งจนเก ดความม นใจและภ ม ใจในผลส าเร จของงาน เพ อใหคนพบความสามารถ ความ ถน ด และความสนใจของตนเอง การออกแบบและเทคโนโลย เป นสาระการเร ยนร ท เก ยวก บการพ ฒนาความสามารถ ของมน ษย อย างสรางสรรค โดยน าความร มาใชก บกระบวนการเทคโนโลย สรางส งของ เคร องใช ว ธ การ หร อเพ มประส ทธ ภาพในการดารงช ว ต เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป นสาระเก ยวก บกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ การต ดต อส อสาร การคนหาขอม ล การใชขอม ลและสารสนเทศ การแกป ญหาหร อ การสรางงาน ค ณค าและผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การอาช พ เป นสาระท เก ยวของก บท กษะท จาเป นต ออาช พ เห นความส าค ญของ ค ณธรรม จร ยธรรม และเจตคต ท ด ต ออาช พ ใชเทคโนโลย ไดเหมาะสม เห นค ณค าของอาช พ ส จร ต และเห นแนวทางในการประกอบอาช พ 120 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง๑.๑ เขาใจการทางาน ม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตส าน ก ในการใชพล งงาน ทร พยากร และส งแวดลอมเพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสรางส งของ เคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสรางสรรค เล อกใชเทคโนโลย ในทางสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดลอม และม ส วน ร วม ในการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห นค ณค า และใชกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บคน ขอม ล การเร ยนร การส อสาร การแกป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม สาระท ๔ การอาช พ มาตรฐาน ง ๔.๑ เขาใจ ม ท กษะท จ าเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ค ณภาพผ เร ยน จบช นประถมศ กษาป ท ๓ เขาใจว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส วนรวม ใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อถ กตองตรงก บล กษณะงาน ม ท กษะกระบวนการทางาน ม ล กษณะน ส ยการทางาน ท กระต อร อรน ตรงเวลา ประหย ด ปลอดภ ย สะอาด รอบคอบ และม จ ตส าน กในการอน ร กษ ส งแวดลอม เขาใจประโยชน ของส งของเคร องใชในช ว ตประจาว น ม ความค ดในการแกป ญหาหร อ สนองความตองการอย างม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะในการสรางของเล น ของใชอย างง าย โดย ใชกระบวนการเทคโนโลย ไดแก กาหนดป ญหาหร อความตองการ รวบรวมขอม ล ออกแบบโดย ถ ายทอดความค ดเป นภาพร าง ๒ ม ต ลงม อสราง และประเม นผล เล อกใชว สด อ ปกรณ อย างถ กว ธ เล อกใชส งของเคร องใชในช ว ตประจาว นอย างสรางสรรค และม การจ ดการส งของเคร องใชดวยการนา กล บมาใชซ า เขาใจและม ท กษะการคนหาขอม ลอย างม ข นตอน การนาเสนอขอม ลในล กษณะต าง ๆ และว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ จบช นประถมศ กษาป ท ๖ เขาใจการทางานและปร บปร งการทางานแต ละข นตอน ม ท กษะการจ ดการ ท กษะ การทางานร วมก น ทางานอย างเป นระบบและม ความค ดสรางสรรค ม ล กษณะน ส ยการทางานท ขย น อดทน ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ม มารยาท และม จ ตสาน กในการใชน า ไฟฟ าอย างประหย ดและค มค า เขาใจความหมาย ว ว ฒนาการของเทคโนโลย และส วนประกอบของระบบเทคโนโลย ม ความค ดในการแกป ญหาหร อสนองความตองการอย างหลากหลาย นาความร และท กษะการสราง ช นงานไปประย กต ในการสรางส งของเคร องใชตามความสนใจอย างปลอดภ ย โดยใชกระบวนการ เทคโนโลย ไดแก กาหนดป ญหาหร อความตองการ รวบรวมขอม ล ออกแบบโดยถ ายทอดความค ด เป นภาพร าง ๓ ม ต หร อแผนท ความค ด ลงม อสราง และประเม นผล เล อกใชเทคโนโลย ใน ช ว ตประจาว นอย างสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม และม การจ ดการเทคโนโลย ดวยการแปรร ปแลวนา กล บมาใชใหม เขาใจหล กการแกป ญหาเบ องตน ม ท กษะการใชคอมพ วเตอร ในการคนหาขอม ล เก บ ร กษา ขอม ล สรางภาพกราฟ ก สรางงานเอกสาร นาเสนอขอม ล และสรางช นงานอย างม จ ตส าน ก และร บผ ดชอบ ร และเขาใจเก ยวก บอาช พ รวมท งม ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บ อาช พ 121 122 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทางาน ม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตสาน ก ในการใชพล งงาน ทร พยากร และส งแวดลอม เพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ ๑. บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง เช น ตนเอง ๒. ใชว สด อ ปกรณ และ - การแต งกาย เคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย าง - การเก บของใช ปลอดภ ย ๓. ทางาน - การหย บจ บและใชของใชส วนต ว เพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อรน และตรงเวลา - การจ ดโต ะ ต ช น การใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย เช น - การทาความค นเคยการใชเคร องม อ - การรดน าตนไม - การถอนและเก บว ชพ ช - การพ บกระดาษเป นของเล น สาาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสรางส งของ เคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสรางสรรค เล อกใชเทคโนโลย ในทางสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดลอม และม ส วนร วม ในการจ ด การเทคโนโลย ท ย งย น ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ - - สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓. ๑ เขาใจ เห นค ณค า และใชกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บคนขอม ล การเร ยนร การส อสาร การแกป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ม ค ณธรรม ช น ต วช ว ด สาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks