ค ม อปฏ บ ต งาน และการให บร การน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา - PDF

Description
ค ม อปฏ บ ต งาน และการให บร การ กองพ ฒนา ข อม ลเบ องต นของหน วยงานกองพ ฒนา ท ต ง กองพ ฒนา ต งอย ท อาคารกองพ ฒนาเป นอาคารเอกเทศช นเด ยว พ นท ประมาณ 420 ตารางเมตร ประว ต ความเป นมา กองพ ฒนา ได พ ฒนามาจากฝ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 20 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อปฏ บ ต งาน และการให บร การ กองพ ฒนา ข อม ลเบ องต นของหน วยงานกองพ ฒนา ท ต ง กองพ ฒนา ต งอย ท อาคารกองพ ฒนาเป นอาคารเอกเทศช นเด ยว พ นท ประมาณ 420 ตารางเมตร ประว ต ความเป นมา กองพ ฒนา ได พ ฒนามาจากฝ ายก จกรรมซ งก อต งข นในป พ.ศ ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ.ศ ต อมาได ม การปร บปร งพ ฒนาร ปแบบโครงสร าง และขอบเขตของงานก จการ โดยแก ไขตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ ม ผลให ฝ ายก จกรรมปร บเปล ยนสถานภาพเป นส าน กก จการ โดยม ห วหน าส าน กก จการเป นผ ร บผ ดชอบ ต อมาได ม การประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร องการ แบ งส วนราชการของว ทยาล ยคร ลงว นท 12 ม นาคม พ.ศ ก าหนดให ส าน ก ก จการแบ งการบร หารงานออกเป น 3 ฝ าย ค อ ฝ ายเลขาน การ ฝ ายแนะแนวสนเทศ และบร การอาช พ ฝ ายพ ฒนาบ คล กภาพและก จกรรม ต อมาได ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ เป นการเปล ยนสถานภาพจากว ทยาล ยคร มาเป น สถาบ นราชภ ฏซ งม ผลท าให โครงสร างการบร หารงานของส าน กก จการเปล ยนไป โดยม ผ อ านวยการส าน กก จการเป นผ ร บผ ดชอบ สถาบ นราชภ ฏก าแพงเพชรได แบ งการ บร หารงานภายในส าน กก จการออกเป น 7 ฝ าย และในป พ.ศ ได ม การ ปร บเปล ยนเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ และท าให ส าน กก จการเปล ยนเป น กองพ ฒนา แบ งออกเป น 7 งาน ข นก บส าน กงาน อธ การบด ม รองอธ การบด ฝ ายก จการ เป นผ ด แล ปร ชญา ม งบร การ พ ฒนางานให ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ส าน กงานอธ การบด ม งเน น การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ด านงานบร การท ม ค ณภาพ โดยการบร หารจ ดการท ด ใช เทคโนโลย ท ท นสม ย สน บสน นพ นธก จของมหาว ทยาล ย พ นธก จ กองพ ฒนา เป นหน วยงานส าค ญของมหาว ทยาล ย ม หน าท ประสานงาน ก บคณะและหน วยงานท เก ยวข อง ในการจ ดกระบวนการเพ อพ ฒนาและจ ดก จกรรม เพ อพ ฒนาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ตลอดจนการจ ดสว สด การและ บร การให สามารถศ กษาเล าเร ยนอย างม ความส ขและเป นบ ณฑ ตท สมบ รณ ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพเพ อท าหน าท ประสานงาน สน บสน นบทบาท และ ภารก จของมหาว ทยาล ยให บรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ม งพ ฒนาระบบการวางแผนและกระบวนการในการให บร การส ปฏ บ ต เพ อ ความเป นเล ศ 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม มาตรฐานโดยน าเทคโนโลย มาช วยในการ ปฏ บ ต งาน 4. ประสานงานและด าเน นงานพ ฒนา อย างม ระบบกลไกและ ม ประส ทธ ภาพ 5. ม งส งเสร มให ม ก จกรรมพ ฒนาในร ปแบบท หลากหลายและต อเน อง 6. จ ดสว สด การและบร การให แก อย างท วถ งและเพ ยงพอ นโยบายค ณภาพท เก ยวก บผลผล ต 1. ส งเสร มให กองพ ฒนาและคณะต าง ๆ ปร บปร งระบบและกลไก สาระและร ปแบบ ของการจ ดก จกรรม เพ อให ได บ ณฑ ตท ม โลกท ศน กว างไกล เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. ส งเสร มให ออกก าล งกาย เล นก ฬา เพ อส ขภาพและน นทนาการ 3. ส งเสร มให จ ดและเข าร วมก จกรรมทางว ชาการ และก จกรรมพ ฒนา บ คล กภาพเพ อเสร มสร างค ณล กษณะท เหมาะสม 4. ส งเสร มการจ ดสว สด การและบร การในด านการเร ยนและการจ ดก จกรรมต าง ๆ ของ 5. ส งเสร มให ศ ษย เก าเก ดความร ก ความผ กพ นต อสถาบ น แผนภ ม การแบ งส วนราชการ กองพ ฒนา (ORGANIZATION CHART) มหาว ทยาล ย ส าน กงานอธ การบด กองพ ฒนา งานก จการระด บคณะ งานธ รการ งาน ก จกรรม งานสว สด การและ บร การ งานส งเสร มและ บร การส ขภาพ งานส งเสร มและ พ ฒนาก ฬา งานว น ยและพ ฒนา งานเวชศ กษา ป องก น - จ ดท าแผน - งานการเง นและพ สด - งานประชาส มพ นธ - ประสานงาน - ออกหน งส อร บรอง - งานพระราชทาน ปร ญญาบ ตร -พ ฒนาค ณล กษณะ - พ ฒนาส งเสร ม ก จกรรมของ - ควบค มด แลองค การ บร หาร สภา สโมสร ชมรม -หอพ ก -กองท นเพ อสว สด - ภาพ -ว ชาทหาร - แนะแนวการศ กษา และอาช พ - การจ ดหางาน -การให ค าปร กษาและ บร การว ชาการ -ท นการศ กษา - ควบค มด แล และศ นย ส งเสร ม และ บร การ ส ขภาพ - บร การห อง พยาบาล - ส งเสร มการก ฬา น นทนาการ ส ขภาพ และอนาม ย - จ ดท าแผนพ ฒนา การก ฬา -ระเบ ยบ ข อบ งค บ ส าหร บ - จ ดก จกรรมเพ อ ส งเสร มด าน ค ณธรรม การ ร กษาระเบ ยบว น ย - ท กษะช ว ต - ยาเสพต ด - โรคเอดส - อบรมความส น องใหม แผนภ ม การบร หาร (ADMINISTRATION CHART) อธ การบด รองอธ การบด ฝ ายก จการ ผ ช วยอธ การบด ฝ ายก จการ ผ อ านวยการกองพ ฒนา คณะกรรมการบร หารการพ ฒนา ห วหน างาน ธ รการ ห วหน างาน ก จกรรม ห วหน างาน สว สด การและบร การ ห วหน างานส งเสร ม และพ ฒนาก ฬา ห วหน างานว น ยและ พ ฒนา ห วหน างานส งเสร ม และบร การส ขภาพ ห วหน างาน เวชศ กษาป องก น คณะกรรมการบร หารกองพ ฒนา 1. นางเพ ญนภา ศร ท บท ม ร กษาการผ อ านวยการกองพ ฒนา 2. ผศ.พธ ร าไพ ประภ สสร ห วหน างานธ รการ 3. ผศ.ดร. บ ณฑ ต ฉ ตรว โรจน ห วหน างานก จกรรม 4. ผศ.ก อเก ยรต ว ทยร ตน ห วหน างานส งเสร มและพ ฒนาก ฬา 5. ผศ.ม ณฑนา จร ยร ตนไพศาล ห วหน าเวชศ กษาป องก น 6. ผศ.อ มาพร ฉ ตรว โรจน ห วหน างานส งเสร มและบร การส ขภาพ 7. อาจารย วช ระ พ มพ ทอง ห วหน างานสว สด การและบร การ อาคารสถานท กองพ ฒนาม อาคารปฏ บ ต งาน ด งน อาคารหอพ ก 7 หล ง อาคารองค การภาคปกต 1 หล ง อาคารองค การ ภาคพ เศษ 1 หล ง อาคารศ นย ส งเสร มและบร การส ขภาพ 1 หล ง อาคารฝ กก ฬาในร ม 2 หล ง สนามก ฬากลางแจ ง 8 สนาม บ คลากร บ คลากรท ปฏ บ ต งานในป การศ กษา 2553 ประเภทบ คลากร รวม 1. ข าราชการพลเร อน 1 2. พน กงานราชการ 1 3. ล กจ างประจ า 1 4. ล กจ างช วคราว 16 5 รวม 19 ********************************** หน าท และการบร การท เก ยวก บ งานธ รการ ม หน าท ในการให บร การ ด งน 1. ร บ ส งหน งส อราชการ 2. จ ดท าเอกสารเบ ก จ าย และย มว สด อ ปกรณ ของกองพ ฒนา 3. ด าเน นการขอผ อนผ นและถอนการขอยกเว นการเกณฑ ทหารแก ว ชาทหาร 4. ด าเน นงานจ ดท าบ ตรประจ าต ว ภาคปกต ภาคกศ.บป ก าแพง แม สอด พ จ ตร 5. ด แลภาคใต ในการช วยงานแต ละเด อน 6. การเบ กเง นประก นอ บ ต เหต ข นตอนในการปฏ บ ต งาน การขอผ อนผ นทหาร ต ดประกาศแจ งให ทราบเร องเก ยวก บการผ อนผ น ขอร บค าร อง ท กองพ ฒนา เข ยนค าร อง ย นค าร องพร อมหล กฐาน หล กฐานท ใช อย างละ 2 ฉบ บ 1. ส าเนา สด.9 2. ส าเนาหมายเร ยก 3. ส าเนาทะเบ ยนบ าน 4. ส าเนาบ ตรประชาชน จ ดท าบ ญช ผ อนผ น (แยกเป นจ งหว ด) จ ดท าหน งส อน าส ง ข นตอนในการปฏ บ ต งาน การจ ดท าบ ตรประจ าต ว ต ดต อขอร บค าแบบฟอร ม ท าบ ตรประจ า เข ยนค าร อง ย นแบบฟอร มพร อมหล กฐาน หล กฐานท ใช อย างละ 1 ช ด 1. ส าเนาทะเบ ยนบ าน 2. ส าเนาบ ตรประชาชน 3. ร ปถ าย 1 น ว 1 ใบ ค ย ข อม ล พร อมส งให ก บธนาคาร รอร บ บ ตรประจ าต ว ข นตอนในการปฏ บ ต งาน การเบ กเง นประก นอ บ ต เหต ต ดต อร บแบบฟอร มเบ ก ประก นอ บ ต กรอกแบบฟอร ม และ อาจารย ท ปร กษา ลงนามให ความเห น เสนอ ผ อ านวยการกองพ ฒนา และ รองอธ การบด ฝ ายก จการ ลงนามให ความเห น หล กฐานท ใช 1.ส าเนาบ ตรประจ าต ว 2. ใบร บรองแพทย (ต วจร ง) 3. ใบเสร จร บเง น (ต วจร ง) ท าการเบ กเง น ตรวจหล กฐานเอกสาร ท แนบ ร บเง น งานสว สด การและบร การ ม หน าท ให บร การ ด งน 1. ร บเข าหอพ ก จ ดระบบการด แลหอพ กรวมถ งการพ ฒนาหอพ ก 2. ร บสม คร ส มภาษณ และค ดเล อกเข าร บท นการศ กษาประจ าป ท นร ฐบาล และท นเอกชน 3. การปฐมน เทศ ภาคปกต ภาค กศ.บป 4. การป จฉ มน เทศ 5. ให ค าปร กษาก บในเร องการเร ยนและเร องอ น ๆ 6. จ ดหางานระหว างเร ยนและป ดเร ยน 7. ด าเน นการเง นก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) ข นตอนในการปฏ บ ต งาน การเข าหอพ ก กองพ ฒนา แจ งความประสงค การเข าพ ก ตรวจสอบห องพ กท ว าง ฝ ายการเง น ช าระเง นค าหอพ ก และร บใบเสร จร บเง น อาจารย ผ ด แล หอพ ก แสดงใบเสร จร บเง นเพ อเข าพ ก ข นตอนในการปฏ บ ต งาน การบร การท นการศ กษา ต ดประกาศท น ประกาศร บสม ครท น ต ดต อร บแบบฟอร มขอท น ต งคณะกรรมการส มภาษณ ประกาศรายช อผ ท ได ท น ข นตอนในการปฏ บ ต งาน การบร การให ค าปร กษา แนะน าต วเอง บอกเร องท ขอร บค าปร กษา น ดอาจารย สร ปการให ค าปร กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา งานกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา ม หน าท ในการให บร การ ด งน 1. ร บ - ส งหน งส อราชการ 2.ด าเน นการให ก ย มแก ท งผ ก ย มรายเก า รายใหม 3.ตรวจสอบรายช อได ร บโอนเง นค าเทอมท เข าบ ญช สถานศ กษา 4.ต ดตาม นศ.มาแก ไขเอกสารและส ญญา(หากม ข อผ ดพลาด) 5.ตรวจสอบ-ค นเง นค าเล าเร ยนส วนเก น 6.ตอบข อซ กถามเก ยวก บป ญหาการก ย มของ ข นตอนการก ย มกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา ภาคเร ยนท 1 ลงทะเบ ยนเพ อขอรห สผ านย นก ในเว บไซต -ส าหร บผ ก รายใหม เท าน น -ผ ก รายต อเน องม รห สผ านแล วข ามข นตอนน ไปส ข นตอนท 2) (1) ย นแบบค าขอก ย ม (ต วอย างอย ในwww.kpru.ac.th) (ในเว บไซต และย นแบบค าขอก ย มท เป นหล กฐาน ท กองพ ฒนาเพ อให ผ เก ยวข องพ จารณาค ณสมบ ต ) (2 ) ต ดต อขอร บการส มภาษณ -ผ ก ย มรายเก าต ดต อส มภาษณ ท คณะ -ผ ก ย มรายใหม ต ดต อส มภาษณ ท คณะ ผ ก ย มรายใหม (รายเก าท อย ต างจ งหว ด)ท ได ร บอน ม ต ให ก ย ม ต ดต อเป ดสม ดบ ญช ธนาคารกร งไทย ( 3 ) ท าส ญญาเง นก (ต วอย างอย ในwww.kpru.ac.th) เอกสารประกอบการท าส ญญา -ผ ก ย มฯ = บ ตรประชาชน+ทะเบ ยนบ านด านหน า+ด านช อผ ก +สม ดบ ญช ธ.กร งไทย(รวม 1 แผ น) ส งส ญญาพร อมเอกสารประกอบท กองพ ฒนา เสร จสมบ รณ (รอร บค าครองช พ (หล งจากส งส ญญา 3 ว นเข าบ ญช ธนาคารกร งไทย) ( 5 ) ภาคเร ยนท 2 ผ ก ย มท กคน กรอกข อม ลแบบค าขอก ย มในข น 2 (ต วอย างอย ในwww.kpru.ac.th) รอเจ าหน าท ต ดต อ ลงนามในแบบย นย นค าเล าเร ยนภาคเร ยนท 2 ( 6 ) เจ าหน าท ตรวจสอบแบบค าขอก ย ม ผ านเว บไซต (1) เจ าหน าประกาศรายช อผ ม ส ทธ ก ย มฯ ผ านเว บไซต (2) เจ าหน าตรวจสอบเอกสารส ญญาและ เอกสารประกอบส ญญา ผ านเว บไซต (3) เจ าหน าตรวจสอบแบบย นย นค าเล าเร ยน ผ านเว บไซต (4) เจ าหน าจ ดท าทะเบ ยนการส งเอกสารก บ ธนาคารกร งไทย(ส าน กงานใหญ ) ภาคเร ยนท 2 (5) เจ าหน าด า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks