แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 29 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หาร จ ดการย คใหม ผ น าหร อผ บร หารองค กรต าง ๆ ต องม ความต นต วและเก ดความพยายามปร บต วในร ปแบบต าง ๆ โดยเฉพาะการเร งร ดพ ฒนาทร พยากรมน ษย และองค การ การปร บเปล ยนว ธ ค ด ว ธ การท างาน เพ อแสวงหา ร ปแบบใหม ๆ และน าระบบมาตรฐานในระด บต าง ๆ มาพ ฒนาองค การ ซ งน าไปส แนวค ดการพ ฒนาระบบ บร หารความร ภายในองค การ เพ อให องค การสามารถใช และพ ฒนาความร ท ม อย ภายในองค การได อย างม ประส ทธ ภาพ และปร บเปล ยนว ทยาการความร ใหม มาใช ก บองค การได อย างเหมาะสม 1.2 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ระบ ด งน ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการ เร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและ พ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล อง ก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ในการบร หารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพ ฒนาความร ความเช ยวชาญให เพ ยงพอ แก การปฏ บ ต งาน ให สอดคล องก บสภาพส งคมท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วและสถานการณ ของต างประเทศ ท ม ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซ งในการบร การราชการตามพระราชกฤษฎ กาน จะต องเปล ยนแปลง ท ศนคต เด มเส ยใหม จากการท ย ดแนวความค ดว าต องปฏ บ ต งานตามระเบ ยบแบบแผนท วางไว ต งแต อด ตจน ต อเน องถ งป จจ บ น เน นการสร างความค ดใหม ๆ ตามว ชาการสม ยใหม และน ามาปร บใช ก บการปฏ บ ต ราชการ ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎ กาฉบ บน จ งก าหนดเป นหล กการว า ส วนราชการต องม การพ ฒนาความร เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยม แนวทางปฏ บ ต ด งน 1. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสารได อย างกว างขวาง 2. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการ เพ อให ข าราชการท กคนเป นผ ม ความร ความสามารถในว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลา ม ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดและม ค ณธรรม 4. ต องม การสร างความม ส วนร วมในหม ข าราชการให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก นและก น เพ อการน ามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ 1.3 ประกาศ ก.อบต.จ งหว ดอ ตรด ตถ ตามประกาศ ก.อบต. จ งหว ดอ ตรด ตถ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขการบร หารงานบ คคลของ องค การบร หารส วนต าบล ในส วนท 3 การพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ได ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบล ม การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลก อนมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาต องพ ฒนา 5 ด าน ด งน 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน 2. ด านความร และท กษะของงานแต ละต าแหน ง 3. ด านการบร หาร 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม เพ อให เป นตามประกาศ ก.อบต.จ งหว ดอ ตรด ตถ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขการบร หารงาน บ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ข อ 269 จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาข น โดยจ ดท าให สอดคล องก บแผน อ ตราก าล ง 3 ป ขององค การบร หารส วนต าบลแสนตอ และจ ดท าให คลอบคล มถ งบ คลากรจากฝ ายการเม อง และพน กงานจ าง - 3 - ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2.1 ว ตถ ประสงค การพ ฒนา 1. เพ อน าความร ท ม อย ภายนอกองค กรมาปร บใช ก บองค การบร หารส วนต าบลแสนตอ 2. เพ อให ม การปร บเปล ยนแนวค ดในการท างาน เน นสร างกระบวนการค ด และการพ ฒนาตนเอง ให เก ดข นก บบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลแสนตอ 3. เพ อให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลมากท ส ด 4. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรท องถ นให ม ท กษะและความร ในการปฏ บ ต งานด งน 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน 2. ด านความร และท กษะของงานแต ละต าแหน ง 3. ด านการบร หาร 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม 2.2 เป าหมายของการพ ฒนา 1. การพ ฒนาบ คลากรท องถ น คณะผ บร หาร 2. การพ ฒนาสมาช กท องถ น สภาองค การบร หารส วนต าบล 3. การพ ฒนาบ คลากรท องถ น พน กงานส วนต าบล 4. การพ ฒนาบ คลากรท องถ น ในการส งเสร มให ได ร บการศ กษาต อในระด บท ส งข น - 4 - ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนา 3.1 หล กส ตรในการพ ฒนา (พ.ศ ) 1. หล กส ตรนายกองค การบร หารส วนต าบล 2. หล กส ตรรองนายกองค การบร หารส วนต าบล 3. หล กส ตรเลขาน การนายกองค การบร หารส วนต าบล 4. หล กส ตรประธานสภาองค การบร หารบร หารส วนต าบล 5. หล กส ตรรองประธานสภาองค การบร หารส วนต าบล 6. หล กส ตรเลขาน การสภาองค การบร หารส วนต าบล 7. หล กส ตรสมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบล 8. หล กส ตรน กบร หารงานท วไป 9. หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 10. หล กส ตรบ คลากร 11. หล กส ตรเจ าพน กงานธ รการ 12. หล กส ตรเจ าพน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 13. หล กส ตรเจ าหน าท บ นท กข อม ล 14. หล กส ตรน กว ชาการเง นและบ ญช 15. หล กส ตรเจ าพน กงานจ ดเก บรายได 16. หล กส ตรเจ าพน กงานพ สด 17. หล กส ตรน กบร หารงานช าง 18. หล กส ตรนายช างโยธา 19. หล กส ตรช างส ารวจ 20. หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ข 21. หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคม 22. หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษา 23. หล กส ตรน กว ชาการส งเสร มส ขภาพ 24. หล กส ตรคร ผ ด แลเด ก 25. หล กส ตรพน กงานจ างท กต าแหน ง 26. การส งเสร มการศ กษาระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท - 5 - ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการด าเน นการพ ฒนา (แผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ ) องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากรคณะผ บร หารและสมาช กสภา อบต. เป าหมายแต ละป งบประมาณ ล กษณะการฝ กอบรม ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การด าเน นการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 อบต. ด าเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น 1. หล กส ตรเก ยวก บนายก อบต. หร อ หล กส ตรอ นท เก ยวข อง 2. หล กส ตรเก ยวก บรองนายก อบต. 3. หล กส ตรเก ยวก บเลขาน การนายก อบต. บร หารงานของนายกองค การ บร หารส วนต าบลให ม ท กษะ ความร และความเข าใจในการ บร หารงานมากย งข น บร หารงานของรองนายก องค การบร หารส วนต าบลให ม ท กษะ ความร และความเข าใจ ในการบร หารงานมากย งข น บร หารงานของเลขาน การ นายกองค การบร หารส วน ต าบลให ม ท กษะ ความร และ ความเข าใจในการบร หารงาน มากย งข น นายกองค การบร หารส วน ต าบลได ร บการฝ กอบรม 1 คร ง/ป รองนายกองค การบร หาร ส วนต าบลได ร บการ ฝ กอบรม/พ ฒนาความร 1 คร ง/ป เลขาน การนายกองค การ บร หารส วนต าบลได ร บ / / - 6 - เป าหมายแต ละป งบประมาณ ล กษณะการฝ กอบรม ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การด าเน นการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 อบต. ด าเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น 4. หล กส ตรเก ยวก บประธานสภา อบต. หร อ หล กส ตรอ นท เก ยวข อง ท างาน ของประธานสภาให ม ท กษะ ความร และความเข าใจในการ ท างานมากย งข น ประธานสภาได ร บการ ฝ กอบรม 1 คร ง/ป 5. หล กส ตรเก ยวก บรองประธานสภา อบต. 6. หล กส ตรเก ยวก บสมาช กสภา อบต. 7. หล กส ตรเก ยวก บเลขาน การสภา อบต. ท างาน ของรองประธานสภาให ม ท กษะความร และความเข าใจ ในการท างานมากย งข น ท างาน ของ ส.อบต. ให ม ท กษะความร และความเข าใจในการท างาน มากย งข น ท างาน ของ เลขาน การสภา อบต. ให ม ท กษะความร และความเข าใจ ในการท างานมากย งข น รองประธานสภาได ร บ สมาช กสภา อบต. ได ร บ เลขาน การสภา อบต. ได ร บการฝ กอบรม 1 คร ง/ ป / / -7- ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการด าเน นการพ ฒนา (แผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ ) องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร พน กงานส วนท องถ น พน กงานจ าง เป าหมายแต ละป งบประมาณ ล กษณะการฝ กอบรม ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การด าเน นการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 อบต. ด าเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น 1. หล กส ตรเก ยวก บน กบร หารงาน ท วไป / / 2. หล กส ตรเก ยวก บน กบร หารงานช าง 3. หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท ว เคราะห ฯหร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง บร หารงานของห วหน าส วนได ม ความร ท กษะความเข าใจใน การบร หารงานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากย งข น บร หารงานของห วหน าส วน งานแต ละส วน ได ม ความร ท กษะ ความเข าใจในการ บร หารงานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากย งข น เพ อพ ฒนาท กษะความร และ ความเข าใจในการปฏ บ ต งาน ของพน กงานแต ละระด บแต ละ ต าแหน งให สามารถปฏ บ ต งาน ได ด ย งข น น กบร หารงานท วไป (ห วหน าส าน กปล ด อบต.) ได ร บการฝ ก อบรม 1 คร ง/ป น กบร หารงานช าง ได ร บการฝ กอบรม 1 คร ง/ป พน กงานส วนต าบลได ร บ -8- เป าหมายแต ละป งบประมาณ ล กษณะการฝ กอบรม ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การด าเน นการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 อบต. ด าเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น 4. หล กส ตรเก ยวก บบ คลากร เพ อพ ฒนาท กษะความร และ พน กงานส วนต าบลได ร บ / / ความเข าใจในการปฏ บ ต งาน ของพน กงานแต ละระด บแต ละ ต าแหน งให
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks