การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน - PDF

Description
การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ความเส ยง หมายถ งโอกาสท จะประสบความเส ยหายหร อส งไม พ งประสงค อบ ต การณ หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค ท เก ดข นแล ว นอกเหน อจากความคาดหมายจากปกต ก อให เก ดความ ส

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 21 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ความเส ยง หมายถ งโอกาสท จะประสบความเส ยหายหร อส งไม พ งประสงค อบ ต การณ หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค ท เก ดข นแล ว นอกเหน อจากความคาดหมายจากปกต ก อให เก ดความ ส ญเส ย ประเภทความเส ยงโรงพยาบาลท าตะโก 1. ความเส ยงท วไป (ทางกายภาพ) 2. ความเส ยงทางคล น ก 3. ความคลาดเคล อนทางยา การก าหนดระด บความเส ยงในการด าเน นงาน การประเม นความเส ยง ระด บความเส ยงแบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ เล กน อย ปานกลาง มาก ซ งประเม นได จาก ระด บความร นแรง 9 ระด บ ค อต งแต A-I (ตามแบบรายงานความเส ยง) และเม อน ามาเท ยบจะได ด งน ระด บ A ระด บ B และระด บ C = ระด บน อย ระด บ D ระด บ E และ ระด บ F = ระด บปานกลาง ระด บ G ระด บ H และระด บ I = ระด บมาก หร อร นแรง เหตการณ / ความเส ยงรนแรงท ต องรายงานท นท 1. การฆ าต วตาย ( Suicide ) ของผ ป วยท ร บไว ในโรงพยาบาล 2. ส งเด กแรกเก ดผ ดมารดา หร อแจ งเพศเด กผ ด 3. การล กพาเด ก 4. การให เล อดผ ดหม ก อให เก ด Hemolytic Tran Fusion Reaction 5. การผ าต ดผ ดคนผ ดข างอว ยวะ 6. อ บ ต เหต ไฟไหม 7. การโจรกรรมทร พย ส น 8. การก อเหต ทะเลาะว วาทท ร นแรง ให ผ เก ยวข องโดยตรงก บเหต การณ หร อผ พบเหต การณ รายงานตามระบบท ก าหนด หมายเหต : เน องจากเหต การณ ร นแรง ม ผลกระทบส ง และม โอกาสถ กฟ องร อง ม ผลเส ยหายต อผ ป วย ญาต แพทย เจ าหน าท ผ เก ยวข องโดยเฉพาะแพทย และผ ประกอบว ชาช พ จ งสมควรม ผ ร ข อม ลหร อทรา บเหต การณ เฉพาะท จ าเป น เท าน น นอกจากผ เก ยวข องด งต อไปน แล ว ไม ควรให ผ อ นร บร ถ งช อ ผ เก ยวข องก บอบ ต การณ 1. ผ ประกอบว ชาช พท เก ยวข องก บอ บ ต การณ โดยตรง ได แก แพทย พยาบาลท ให การด แล ผ ป วย 2. ห วหน างาน /ห วหน าหอผ ป วย 3. ห วหน ากล ม/ฝ าย 4. คณะกรรมการบร หารความเส ยง 5. คณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล 1 การรายงานความเส ยง 1. เหตการณ รนแรงน อย (ระด บ A-C) 1.1 ห วหน าหน วยงานหร อผ พบเหต การณ ด าเน นการแก ไขพร อมร วมก นหา แนวทาง/มาตรการป องก น 1.2 เข ยนใบรายงานอ บ ต การณ ส งเลขาฯท มบร หารความเส ยง ท กว นเพ อ บ นท กข อม ลและสร ปค นหน วยงานหร อโปรแกรมความเส ยงท เก ยวข อง 1.3 ห วหน าหน วยงานด แลร บผ ดชอบ ทบทวนว ธ ปฏ บ ต งาน 1.4 จ ดท าค ม อปฏ บ ต งาน 2. เหตการณ รนแรงปานกลาง (ระด บ D-F) 2.1 ห วหน าหน วยงาน รายงานห วหน ากล มงาน หร อร วมแก ป ญหา และเข ยนใบ รายงานอ บ ต การณ ส งเลขาฯ ท มบร หารความเส ยง ภายใน 24 ช วโมง 1.2 ห วหน าหน วยงาน /กล มงาน ผ ร บผ ดชอบตามโปรแกรมความเส ยงท เก ยวข องและหน วยงานท เก ยวข องร วมก นทบทวนค ม อปฏ บ ต งานและประก นค ณภาพภายใน7 ว น 3. เหตการณ รนแรงมาก (ระด บ G-I) 3.1 ห วหน าหน วยงาน รายงานห วหน ากล มงานท นท อาจขอความช วยเหล อท มเจรจาไกล เกล ยร วม ต อรอง/แก ไขสถานการณ เบ องต น และรายงานด วยวาจาท นท ต อ เลขาฯท มบร หารความเส ยงและ ผ อ านวยการโรงพยาบาล หร อนอกเวลาราชการรายงานแพทย เวร และแพทย เวรจะรายงาน ผ อ านวยการโรงพยาบาลต อไปเพ อให ม การควบค มสถานการณ และด าเน นการแก ไขโดยเร งด วน และส งใบรายงานอ บ ต การณ ท นท 3.2 ห วหน าหน วยงาน /กล มงาน/ท มน า/ท มRM/ก าหนดแผนจ ดการโดยเร งด วนและท า RCA / ว เคราะห เช งระบบท กป ญหา ก าหนดมาตรการป องก นการเก ดซ าโดยเร ว ภายใน 7 ว นโดยม ผ บร หารระด บส งต ดตามอย างใกล ช ด ในระด บโรงพยาบาล แบ งความเส ยงเป น 2 ประเภท และแบ งโปรแกรมความเส ยง ออกเป น 5 โปรแกรม เพ อให สามารถเช อมโยงให ท มพ ฒนาค ณภาพ ท เก ยวข องมาม ส วนร วมในการจ ดการ และหามาตรการป องก นแก ไขความ เส ยงท เก ดข นต อไป ด งน 1. ความเส ยงทางด านคล น ก ม โปรแกรมท ร บผ ดชอบ ค อ 1.1 โปรแกรมความเส ยงด านคล น ก ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มน าทางคล น ก (PCT) 1.2 โปรแกรมความเส ยงด านความคลาดเคล อนทางยา ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มน าทางคล น ก (PCT) 1.3โปรแกรมความเส ยงด านการป องก นและควบคมการต ดเช อ ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มป องก นและควบค มการต ดเช อ (IC) 2 2. ความเส ยงทางด านกายภาพ ม โปรแกรมท ร บผ ดชอบ ค อ 2.1 โปรแกรมความเส ยงด านส งแวดล อมและอาช วอนาม ย ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข อง ได แก ท มบร หารส งแวดล อมและความปลอดภ ย (ENV) 1.2 โปรแกรมความเส ยงด านค าร องเร ยน ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มบร หารความเส ยง (RM) เคร องช ว ดคณภาพ 1. อ ตราการรายงานอ บ ต การณ ท ม ความเส ยงระด บปานกลาง (D-F) และระด บมาก(G-I) 100% 2. อ ตราความถ กต องของการรายงานระด บความเส ยงมากกว าร อยละ อ ตราอ บ ต การณ ความเส ยงระด บเล กน อย(A-C) ได ร บการแก ไข/ป องก นร อยละ อ ตราอ บ ต การณ ความเส ยงระด บเส ยงระด บปานกลาง (D-F) และระด บมาก(G-I) ได ร บการแก ไข/ป องก น 100% 5. อ ตราอ บ ต การณ ซ าในความเส ยงระด บปานกลาง (D-F) และระด บมาก(G-I) ม แนวทางแก ไข/ป องก นไว แล วไม เก นร อยละ 10% 3 4 ข นตอนรายงานความเส ยงโรงพยาบาลท าตะโก เจ าหน าท ท พบเหตการณ เจ าหน าท ท พบเหต การณ แก ไขเบ องต นท นท บ นท กรายงาน อ บ ต การณ รายงานห วหน าหน วย (ในเวลาราชการ) รายงานห วหน าเวร (นอกเวลาราชการ) แก ไขเหต การณ ได แก ไขเหต การณ ไม ได รวบรวมรายงานส งRMท กว น รายงานผ อ านวยการ/ร กษาการ/แพทย เวร ( เร งด วน ใช Tel หร อ วาจา ) รายงาน ส งการ ท มบร หารความเส ยง รวบรวมน าเสนอท กเด อน ผ เก ยวข องได แก หน วยงาน ท มคร อมสายงาน ท มบร หารความเส ยง ด าเน นการจ ดการความ ท มจ ดการความเส ยงรวบรวมข อม ล และหาข อม ลของเหต การณ เพ มเต ม 5 อะไรเอย?????????? 1.ความเส ยงค อ... เหต การณ ท ไม ปกต... 3 ระด บ น อย ปานกลาง มาก 2. ความเส ยงม กระด บ 3.ใครเป นผ รายงานความเส ยง... คนพบเหต การณ 4.ใบรายงานความเส ยงอย ท ไหน ถ าจะเข ยน...ม ท กหน วยงาน 5. ความเส ยงระด บไหนท ต องรายงานผ บ งค บบ ญชา ท นท ท พบ... ไฟไหม โจรกรรม ล กพาต ว มอบเด กผ ดต ว ผ ดเพศ ผ าต ดผ ดข าง ทะเลาะว วาท ฆ าต วตาย ให เล อดผ ดหม ห วหน างาน เรขาความเส ยง (งานประก น ) ส งได ท กว น 6. สงใบความเส ยงท ไหน 7. ความเส ยงอะไรบ างท ต องรายงาน ท กประเภทท เป นความเส ยง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks