รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ - PDF

Description
ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 46 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ า ต าแหน งเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต าแหน ง เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ 2. สถานประกอบก จการช อ ประเภทก จการ ต งอย เลขท โทรศ พท โทรสาร ใกล เค ยงก บ 3. ม เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างาน ระด บว ชาช พ คน 4. ขอรายงานผลการด าเน นงานตามหน าท เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ในรอบ 3 เด อน ในช วงต งแต เด อน พ.ศ. ถ งเด อน พ.ศ ด งต อไปน 4.1 การตรวจสอบและการเสนอแนะให นายจ างปฏ บ ต ตามกฎหมายความปลอดภ ยในการท างาน ( รายละเอ ยดตามเอกสารแนบท าย ) 4.2 ว เคราะห งานเพ อช บ งอ นตราย รวมท งก าหนดมาตรการป องก นหร อข นตอนการท างานอย างปลอดภ ยเสนอต อนายจ าง 4.3 ประเม นความเส ยงด านความปลอดภ ยในการท างาน 4.4 ว เคราะห แผนงานโครงการ รวมท งข อเสนอแนะของหน วยงานต างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภ ยในการท างาน ต อนายจ าง 4.5 ตรวจประเม นการปฏ บ ต งานของสถานประกอบการให เป นไปตามแผนงาน โครงการ หร อมาตรการเก ยวก บ ความปลอดภ ยในการท างาน (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบท าย) 4.6 แนะน าให ล กจ างปฏ บ ต ตามข อบ งค บและค ม อตามข อ แนะน า ฝ กสอน อบรมล กจ างเพ อให ปฏ บ ต งานปลอดจากเหต อ นจะท าให เก ดความไม ปลอดภ ยในการท างาน (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบท าย) 4.8 ตรวจว ดและประเม นสภาพแวดล อมในการท างาน หร อด าเน นการร วมก บบ คคลหร อหน วยงานท ข นทะเบ ยนก บกรม สว สด การ และค มครองแรงงาน เป นผ ร บรองหร อตรวจสอบเอกสารหล กฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล อมใน การท างานภายในสถานประกอบก จการ 4.9 เสนอแนะต อนายจ างเพ อให ม การจ ดการด านความปลอดภ ยในการท างาน ท เหมาะสมก บสถานประกอบก จการ และพ ฒนา ให ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 4.10 ตรวจสอบหาสาเหต การประสบอ นตราย การเจ บป วย หร อการเก ดเหต เด อดร อนร าคาญอ นเน องจากการท างาน และ รายงาน ผลรวมท งข อเสนอแนะเพ อการป องก น (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบท าย) 4.11 รวบรวม ว เคราะห ข อม ล สถ ต และจ ดท ารายงาน ข อเสนอแนะเก ยวก บการประสบอ นตราย การเจ บป วยหร อการเก ด เหต เด อดร อนร าคาญอ นเน องจากการท างานของล กจ าง สร ปสถ ต การประสบอ นตราย ระหว างเด อน ถ ง พ.ศ. จ านวน จ านวนล กจ างท ประสบอ นตราย (คน) เด อน ล กจ าง ท งหมด รวม ตาย ภาพ อว ยวะ เก น ไม เก น หย ดงาน (คน) บางส วน 3 ว น 3 ว น จ านวนล กจ างท ประสบอ นตราย จ าแนกตามส งท ท าให ประสบอ นตรายและความร ายแรง ระหว างเด อน ถ ง พ.ศ. ส งท ท าให ประสบอ นตราย รวม ตาย ภาพ อว ยวะ เก น ไม เก น หย ดงาน บางส วน 3 ว น 3 ว น รวม ยานพาหนะ เคร องจ กร เคร องม อ ตกจากท ส ง ของหล นท บ ล นล ม ความร อน ไฟฟ า ส งม พ ษ สารเคม ระเบ ด เศษว ตถ ถ กท าร ายร างกาย เส ยงในโรงงาน ว ตถ หร อส งของกระแทก โรคเน องจากการท างาน ยกของหน ก อ น ๆ จ านวนล กจ างท ประสบอ นตราย จ าแนกตามล กษณะการประสบอ นตรายและความร ายแรง ระหว างเด อน ถ ง พ.ศ. ล กษณะการประสบอ นตราย รวม ตาย ภาพ อว ยวะ เก น ไม เก น หย ดงาน บางส วน 3 ว น 3 ว น รวม ตกจากท ส ง หกล ม ล นล ม อาคารหร อส งก อสร างพ งท บ ว ตถ หร อส งของพ งทลาย/หล นท บ ว ตถ หร อส งของกระแทกหร อชน ว ตถ หร อส งของหน บหร อด ง ว ตถ หร อส งของต ด/บาด/ท ม/แทง ว ตถ หร อส งของกระเด นเข าตา ยกหร อเคล อนย ายของหน ก อาการเจ บป วยจากท าทางการท างาน อ บ ต เหต จากยานพาหนะ ว ตถ หร อส งของระเบ ด ไฟฟ าช อต ผลจากความร อนส งหร อส มผ สของร อน ผลจากความเย นจ ดหร อส มผ สความเย น ส มผ สส งม พ ษ สารเคม แพ จากการส มผ สส งของ (ยกเว น ส งม พ ษ สารเคม ) อ นตรายจากแสง อ นตรายจากร งส ถ กท าร ายร างกาย ถ กส ตว ท าร าย โรคเน องจากการท างาน อ น ๆ (ระบ ) จ านวนล กจ างท ประสบอ นตราย จ าแนกตามส วนของร างกายท ประสบอ นตรายและความร ายแรง ระหว างเด อน ถ ง พ.ศ. ส วนของร างกาย ท ประสบอ นตราย รวม ตาย ภาพ อว ยวะ เก น ไม เก น หย ดงาน บางส วน 3 ว น 3 ว น รวม ตา ห คอ ศ รษะ ใบหน า ม อ น วม อ แขน ล าต ว เอว หล ง ไหล เท า น วเท า ขา อว ยวะอ นๆ บาดเจ บหลายส วน 4.12 ปฏ บ ต งานด านความปลอดภ ยในการท างานอ นตามท นายจ างมอบหมาย ( รายละเอ ยดตามเอกสารแนบท าย ) ลงช อ (...) เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ 5. ข าพเจ าขอร บรองว ารายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามข อความข างต นพร อมเอกสารประกอบน นเป นจร งท กประการ ลงช อ... (...) ต าแหน ง... อย าล มประท บตราบร ษ ทฯ ถ าม ถ าไม ม ก ไม ต อง) จะสร ปได ในหน าท ของ จป.ว ชาช พท ง12 ข อตามข อก าหนด ค ดว าคงพอใช เป นแนวทางได แต หากจะท านอกเหน อกว าน ก ได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks