แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ - PDF

Description
แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ สารบ ญ บทท ๑ บทนา ๑ ๑.๑ ความเป นมา......๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑ ๑.๓ โครงสร างการจ

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 17 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ สารบ ญ บทท ๑ บทนา ๑ ๑.๑ ความเป นมา......๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑ ๑.๓ โครงสร างการจ ดหน วย. ๒ ๑.๓.๑ กองท พไทย..๒ ๑.๓.๑.๑ การจ ด.....๒ ๑.๓.๑.๒ ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมของ กองท พไทย ๒ ๑.๓.๑.๓ ค าน ยมองค การ : RTARF......๓ ๑.๓.๒ กองบ ญชาการกองท พไทย.. ๓ ๑.๓.๒.๑ การจ ด.....๓ ๑.๓.๒.๒ ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมของ กองบ ญชาการกองท พไทย.. ๔ บทท ๒ กรอบนโยบาย ย ทธศาสตร และแผน ด าน ICT......๖ ๒.๑ แผนแม บทด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประชาคมอาเซ ยน (ASEAN ICT Master Plan) ๖ ๒.๒ นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๖๓ (National ICT Policy Framework : ICT 2020)... ๗ ๒.๓ ย ทธศาสตร การบ รณาการร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e-government)...๘ ๒.๔ ร างแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑.....๙ ๒.๕ แผนปฏ บ ต การเพ อผล กด น ส งเสร ม เร งร ด และต ดตามผลการดาเน นงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘.....๑๐ ๒.๖ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (PMQA). ๑๑ ๒.๗ ระบบการประเม นผลภาคราชการแบบบ รณาการ (Government Evaluation System : GES)....๑๒ ๒.๘ แผนย ทธศาสตร กองท พไทย...๑๓ ๒.๙ พ.ร.บ. จ ดระเบ ยบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑...๑๔ บทท ๓ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑... ๑๕ ๓.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย ๑๕ ๓.๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย.๑๕ ๓.๓ การกาก บด แล ต ดตาม ประเม นผล...๑๘ บทท ๔ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑...๒๐ ๔.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองบ ญชาการกองท พไทย...๒๐ ๔.๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองบ ญชาการกองท พไทย... ๒๐ ๔.๓ การกาก บด แล ต ดตาม ประเม นผล...๒๔ บทท ๕ งาน/แผนงาน/โครงการ..๒๕ ผนวก ก ผลการว เคราะห สถานภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของ กองบ ญชาการกองท พไทย ข การว เคราะห สภาพแวดล อมของ กองท พไทย (SWOT Analysis) ค การว เคราะห สภาพแวดล อมของ กองบ ญชาการกองท พไทย (SWOT Analysis) ง ตารางประสานสอดคล องด านย ทธศาสตร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย จ บทบาท และหน าท ของ ผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส ง (Chief Information Officer) ฉ สาเนา คาส ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท ๒๔๔/๕๒ เร อง แต งต งคณะกรรมการเพ อการบร หาร จ ดการเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงกลาโหม ลง ๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑ บทท ๑ บทนา ๑.๑ ความเป นมา กองท พไทย ได ปฏ บ ต ตาม แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย ฉบ บท ๑ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบ บท ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖) โดยจ ดทา แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศ และการ ส อสารของ กองท พไทย (กองบ ญชาการทหารส งส ด) ฉบ บท ๑ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙) และ ฉบ บท ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) ข นรองร บตามลาด บ เพ อใช ในการดาเน นงานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารภายใน กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย ท งน ในป พ.ศ.๒๕๕๖ แผนแม บทฯ ของ กองท พไทย ฉบ บท ๒ จะ ส นส ดลงตามระยะเวลา กองท พไทย จ งได จ ดทาแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ ข นภายใต กรอบ นโยบาย ย ทธศาสตร แผน ด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ระด บประเทศ ด งน กรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (National ICT Policy Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐ : ICT ๒๐๒๐) แผนแม บทด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประชาคมอาเซ ยน (ASEAN ICT Master Plan) ย ทธศาสตร การบ รณาการร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e-government) แผนแม บทด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ แผนปฏ บ ต ราชการกองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การเพ อผล กด น ส งเสร ม เร งร ด และต ดตามผลการดาเน นงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (PMQA) ระบบการประเม นผลภาคราชการแบบบ รณาการ (Government Evaluation System : GES) แผนย ทธศาสตร กองท พไทย พ.ร.บ. จ ดระเบ ยบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ กาหนดให เป นแผนย ทธศาสตร ในการพ ฒนาระบบสารสนเทศและการส อสารของกองท พ ไทย ในอ ก ๕ ป ข างหน า เพ อ ๑.๒.๑ ใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ กองท พไทย ใน ส วนของ ฮาร ดแวร ซอฟท แวร ระบบเคร อข าย ฐานข อม ล และบ คลากรท เก ยวข องก บเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ๑.๒.๒ เพ อให ผ บร หารระด บส ง และผ ม ส วนเก ยวข อง ได ทราบถ งเป าหมายของโครงการ และแผนงาน สาหร บการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกองท พไทย ๑.๓ โครงสร างการจ ดหน วย ๑.๓.๑ กองท พไทย ๑.๓.๑.๑ การจ ด กองท พไทย ม ภารก จและม โครงสร างการจ ดตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๑๕ และ ๑๗ ด งน มาตรา ๑๕ บ ญญ ต ไว ว า กองท พไทยม หน าท เตร ยมก าล งกองท พไทย การป องก น ราชอาณาจ กร และการด าเน นการเก ยวก บการใช ก าล งทหาร ตามอ านาจหน าท ของกระทรวงกลาโหม ม ผ บ ญชาการทหารส งส ด เป นผ บ งค บบ ญชาร บผ ดชอบ มาตรา ๑๗ บ ญญ ต ให กองท พไทย ม โครงสร างการจ ดด งน - กองบ ญชาการกองท พไทย - กองท พบก - กองท พเร อ - กองท พอากาศ - และส วนราชการอ นตามท กาหนดโดยพระราชกฤษฎ กา ๒ แผนภาพ โครงสร างการจ ดกองท พไทย ๑.๓.๑.๒ ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมของ กองท พไทย ๑.๓.๑.๒.๑ ว ส ยท ศน ของ กองท พไทย กองท พไทย เป นกองท พช นน าในด านความม นคงของร ฐและอาเซ ยน ๑.๓.๑.๒.๒ พ นธก จของ กองท พไทย - ปกป อง เท ดท น พ ท กษ ร กษาสถาบ นพระมหากษ ตร ย และส งเสร มการ ปกครองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข - พ ฒนาศ กยภาพกองท พในการป องก นประเทศ และเป นกองท พช นนาใน อาเซ ยน - เสร มสร างความร วมม อด านความม นคงก บประเทศเพ อนบ าน กล ม ประเทศอาเซ ยน ม ตรประเทศและองค การระหว างประเทศ - ปฏ บ ต การเพ อส นต ภาพภายใต กรอบของสหประชาชาต เพ อธารงเก ยรต และศ กด ศร ของกองท พไทยในประชาคมโลก - ค มครองและพ ท กษ ร กษาผลประโยชน แห งชาต - พ ฒนาประเทศ และช วยเหล อประชาชน รวมท งสน บสน นการแก ไข ป ญหาสาค ญของชาต ๑.๓.๑.๒.๓ ค าน ยมของ กองท พไทย ทหารอาช พ ความม งม นในการทาด ท ส ดในการปฏ บ ต งานเพ อผลส มฤทธ ของงาน ซ งจะก อให เก ดความภ ม ใจในการทางาน ประกอบด วย ม ว น ย ม งผลส มฤทธ ค ดสร างนว ตกรรม ม ความ เป นผ นาซ อส ตย ตรงไปตรงมา จงร กภ กด น อมนาพระบรมราโชวาทและปฏ บ ต ตามคาส ตย ปฏ ญาณเป นท ไว วางใจในงานท ร บมอบปฏ บ ต ต อผ อ นด วยความเท าเท ยม สร างค ณค าในงาน เพ อประโยชน ส ขของประชาชน กล าหาญ ไม เกรงกล วต อภย นตรายท จะเก ด ย นหย ดในส งท ถ ก เป ดเผยใน ส งผ ด ยอมร บคาว จารณ ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามความเป นจร ง ทางานเป นท ม เคารพ ร บฟ ง และร วมแสดงความค ดเห น สน บสน นให ม การทางานร วมก นส อสารอย างเป ดเผย บ รณาการความค ดเป นหน งเด ยว ๑.๓.๑.๓ ค าน ยมองค การ : RTARF R = Respect หมายถ ง ความจงร กภ กด และการปฏ บ ต ตามคาส งอย าง เคร งคร ด T = Teamwork หมายถ ง การปฏ บ ต การร วม A = Altruism หมายถ ง การเห นแก ประโยชน ส วนรวม R = Responsibility หมายถ ง ความร บผ ดชอบต อการปฏ บ ต งานตามส งคม F = Faith หมายถ ง การสร างความเช อถ อศร ทธา ๑.๓.๒ กองบ ญชาการกองท พไทย ๑.๓.๒.๑ การจ ด กองบ ญชาการกองท พไทย ม การจ ดส วนราชการตามพระราชกฤษฎ กา แบ งส วน ราชการและก าหนดหน าท ของส วนราชการ กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให กองบ ญชาการกองท พไทย จ ดส วนราชการภายในออกเป น ๑๗ ส วนราชการ จ งได จ ดกล ม ของส วนราชการเป น ๕ ส วน ตามภารก จและความร บผ ดชอบ ค อ ส วนบ งค บบ ญชา ส วนเสนาธ การร วม ส วน ปฏ บ ต การ ส วนก จการพ เศษ และส วนการศ กษา ๓ ๔ แผนภาพ โครงสร างการจ ดกองท พไทย ๑.๓.๒.๒ ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมของ กองบ ญชาการกองท พไทย ๑.๓.๒.๒.๑ ว ส ยท ศน ของ กองบ ญชาการกองท พไทย กองบ ญชาการกองท พไทย เป นองค กรช นนาในการอานวยการการ ปฏ บ ต การร วมของกองท พไทยและม งส ความเป นเล ศในอาเซ ยน ๑.๓.๒.๒.๒ พ นธก จของ กองบ ญชาการกองท พไทย - ปกป อง เท ดท น พ ท กษ ร กษาสถาบ นพระมหากษ ตร ย และส งเสร มการ ปกครองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข - อานวยการการปฏ บ ต การร วมของท กเหล าท พ และเสร มสร างข ด ความสามารถในการป องก นประเทศ จากภ ยค กคามท กร ปแบบ - สน บสน นร ฐบาลในการแก ไขป ญหาสาค ญของชาต การพ ฒนาประเทศ และการช วยเหล อประชาชนค มครอง และพ ท กษ ร กษาผลประโยชน แห งชาต - เสร มสร างความร วมม อด านความม นคงก บประเทศเพ อนบ าน กล ม ประเทศอาเซ ยน ม ตรประเทศและองค การระหว างประเทศ - สน บสน นการร กษาความสงบเร ยบร อยภายในประเทศโดยย ดหล ก มน ษยธรรม และส นต ว ธ ปฏ บ ต การเพ อส นต ภาพภายใต กรอบของสหประชาชาต เพ อธารงเก ยรต และศ กด ศร ใน ประชาคมโลก ๕ ๑.๓.๒.๒.๓ ค าน ยมของ กองบ ญชาการกองท พไทย ทหารอาช พ ความม งม นในการทาด ท ส ดในการปฏ บ ต งานเพ อผลส มฤทธ ของงาน ซ งจะก อให เก ดความภ ม ใจในการทางาน ประกอบด วย ม ว น ย ม งผลส มฤทธ ค ดสร างนว ตกรรม ม ความ เป นผ นาซ อส ตย ตรงไปตรงมา จงร กภ กด น อมนาพระบรมราโชวาทและปฏ บ ต ตามคาส ตย ปฏ ญาณเป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks