ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว - PDF

Description
ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว ภายใต การดาเน นงาน โครงการพ ฒนาความร วมม อแก ไขป ญหาความยากจนพ ฒนาส งคมและส ขภาวะ จ งหว ดมหาสารคาม ระยะท 1 (ป 2554) ช อ นามสก ล รห สครอบคร ว. ท อย บ านเลขท หม

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 23 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว ภายใต การดาเน นงาน โครงการพ ฒนาความร วมม อแก ไขป ญหาความยากจนพ ฒนาส งคมและส ขภาวะ จ งหว ดมหาสารคาม ระยะท 1 (ป 2554) ช อ นามสก ล รห สครอบคร ว. ท อย บ านเลขท หม ท.ตาบล...อาเภอ.. จ งหว ดมหาสารคาม เสนอ ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย หน วยว จ ยและพ ฒนาความเข มแข งของช มชนและการจ ดการความร คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พฤษภาคม 2554 คาน า ค ม อแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ต เร มต นช ว ตใหม ตามแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยงน ใช เป น เคร องม อหน งในกระบวนการข บเคล อนเพ อการแก ไขป ญหาความยากจนภายใต โครงการพ ฒนาความ ร วมม อแก ไขป ญหาความยากจน พ ฒนาส งคมและส ขภาวะจ งหว ดมหาสารคาม ระยะท 1 (ป 2554) รายละเอ ยดเน อหาของค ม อน ประกอบด วยคาแนะนาสาหร บสมาช กท ร วมโครงการให สามารถจ ดระบบระเบ ยบช ว ตครอบคร วตนเอง เร มจากการทบทวนช ว ตตนเพ อให ร ว าตนเป นใคร ผ านประสบการณ อะไรมาบ าง เพ อให สามารถต งเป าหมาย และแผนช ว ตของตนใหม ตามแนวค ด เศรษฐก จพอเพ ยง ซ งประกอบด วยแผนช ว ต แผนการใช เง น แผนส ขภาพ และแผนพ ฒนาอาช พ คณะทางาน หร อว ทยากรกระบวนการในช มชนจะเป นผ จ ดก จกรรม และให คาแนะนาแก ท านในการวางแผนช ว ต และดาเน นการตามแผนน ผ เข ยนม ความเช อม นว า หากท านปฏ บ ต ตามแผนในค ม อน แล ว ช ว ตของท าน และ ครอบคร วจะเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น และหายจนอย างย งย น มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พฤษภาคม 2554 สารบ ญ เร อง หน า การวางเป าหมายช ว ต 1 การวางแผนช ว ต 8 แฟ มช ว ต 11 1 การวางเป าหมายและแผนช ว ต 1. การวางเป าหมายช ว ต 1.1 เส นทางช ว ต ให ท านน งน กลาด บเหต การณ สาค ญๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลงในช ว ตของเรา ท งท เปล ยนไปในทางท ด ทาให ช ว ตเราด ข น และท เปล ยนแปลงไปในทางไม ด ทาให เราท กข กายท กข ใจ โดยน กลาด บเหต การณ เป นป ๆเข ยนเร ยงลาด บ ป พ.ศ.(เร ม ต งแต ป 2545) เหต การณ ท เก ดข นก บช ว ต ผลกระทบท เก ดข นก บช ว ต 1) อะไรค อสาเหต ท ทาให เราม ความส ขในเหต การณ น น ๆ 2 2) อะไรท ทาให เราท กข ในเหต การณ น น ๆ 3) เราได เร ยนร อะไรบ างจากเหต การณ น น ๆ เป าหมายช ว ต เป าหมายช ว ตอาจเข ยนเป นด านๆเช นด านเศรษฐก จ ด านส งคม ด านส ขภาพ ด านจ ตใจ เข ยน ส นๆ พอให ต วเองอ านร เร องเป นหล ก ขอให ระล กว าเราวางเป าหมายเพ อช ว ตของเราเอง ไม ใช เพ อ ความพอใจของคนอ าน ท เราเข ยนน มาจากแรงบ นดาลใจของเราเอง และหม นกล บมาทบทวน ปร บปร งอย เสมอ เป าหมายช ว ตด านเศรษฐก จ เป าหมายค ออะไร ทาไมจ งต งเป าหมายน ทาอย างไรท จะบรรล เป าหมายน เป าหมายช ว ตด านส งคม เป าหมายค ออะไร ทาไมจ งต งเป าหมายน ทาอย างไรท จะบรรล เป าหมายน เป าหมายช ว ตด านส ขภาพ เป าหมายค ออะไร ทาไมจ งต งเป าหมายน ทาอย างไรท จะบรรล เป าหมายน เป าหมายช ว ตด านสต ป ญญา เป าหมายค ออะไร ทาไมจ งต งเป าหมายน ทาอย างไรท จะบรรล เป าหมายน เป าหมายช ว ตด านจ ตใจ (ค ณธรรม จร ยธรรม) เป าหมายค ออะไร ทาไมจ งต งเป าหมายน ทาอย างไรท จะบรรล เป าหมายน... 5 2. การวางแผนช ว ต เม อม เป าหมายในช ว ตท ต งอย บนหล กการท ถ กต องแล ว ข นตอนต อไปค อการวางแผนช ว ต ข อม ลท สาค ญในการวางแผนช ว ตก ค อข อม ลเก ยวก บช ว ตของตนเอง ช วยกรอกข อม ลของท านให ครบท กข อและหากท านต องการเพ มเต มข อม ลอย างอ นอ กก ย งด 2.1 ข อม ลเก ยวก บช ว ตของเราเอง เก ยวก บต วข าพเจ า 1. ข าพเจ าช อ นาย/นาง/นางสาว... นามสก ล... เลขบ ตรประจาต วประชาชน... ออกท... เก ดว นท... เด อน... พ.ศ.... ส วนส ง...ซ.ม. น าหน ก... ก โลกร ม หม โลห ต... โรคประจาต ว ไม ม ม ค อ ป จจ บ นข าพเจ าอาศ ยอย บ านเลขท... หม ท... ช อหม บ าน... ตาบล... อาเภอ... จ งหว ด... โทรศ พท บ าน... ม อถ อ... ภ ม ลาเนาเด ม อาเภอ... จ งหว ด บ ดาข าพเจ าช อ... อาช พ... มารดาข าพเจ าช อ... อาช พ ข าพเจ าม พ น องรวมท งต วข าพเจ า รวม... คน ข าพเจ าเป นคนท สถานภาพทางครอบคร ว โสด สมรส ค สมรสช อ... อาช พ... หย า ม บ ตรจานวน... คน ชาย... คน หญ ง... คน 6. เม อม ป ญหาในช ว ต ข าพเจ าม กปร กษา ค อ ข าพเจ าจบการศ กษาหร อว ฒ การศ กษา... จาก... สาย / สาขา... เม อ พ.ศ.... 8. ข าพเจ าค ดว าสต ป ญญาของข าพเจ าอย ในระด บ ฉลาดมาก ปานกลาง น อย 9. ข าพเจ าค ดว าข าพเจ าเป นคนขย น มาก ปานกลาง น อย 10. ข าพเจ าค ดว าส ขภาพโดยท วไปของข าพเจ า ด มาก ด ปานกลาง ไม ค อยด 11. ข าพเจ าม ความสนใจศ กษาค นคว าหร อม ความเช ยวชาญในเร อง... รองลงไปค อเร อง ข าพเจ าเคยทางานมาแล ว ด งน (ท งงานอาช พส วนต ว เร ยงตามลาด บก อนหล ง) 13. ป จจ บ นข าพเจ าทางานอย ท... ตาแหน ง... ล กษณะงาน... ด งน 14. ก จกรรมทางส งคมท ข าพเจ าเคยร วมหร อร วมอย รวมท งการเป นสมาช กชมรม สมาคม ม... 2 15. ผ หล กผ ใหญ หร อเพ อน ๆ ม กมองข าพเจ าเป นคนประเภท (เล อกตอบได หลายข อ) โกรธง ายหายเร ว ชอบประน ประนอม ย ดถ อกฎระเบ ยบ ชอบช วยคนอ น ม งม นความสาเร จ ข ก งวล ชอบสะสม ย ดหย น ชอบสน ก อ น ๆ บ คคลในช มชนหร อส งคมท ข าพเจ าย ดถ อเป นแบบอย างค อ... เพราะ ป จจ บ นข าพเจ าม หน ส น มากกว า พอ ๆ ก บ น อยกว า ทร พย ส น... โดยม หน ท กยอดรวมก นเป นจานวนประมาณ... บาท 18. ความใฝ ฝ นในช ว ตของข าพเจ า ค อ ข าพเจ าค ดว าส งสาค ญท จะทาให ความใฝ ฝ นของข าพเจ าบรรล ความสาเร จ ค อ 20. ข าพเจ าต ดส นใจสม ครเข าร วมโครงการน เพราะ เอกสารน เร มเข ยนเม อว นท... แก ไขคร งส ดท ายเม อว นท... ลงช อ... (ผ เข ยน) 3 2,2 การวางแผนการใช เวลาในช ว ต การจ ดการช ว ตถ งท ส ดแล วก ค อ การจ ดการเวลาในช ว ต เราจะทาอย างไรก บช ว ต ของเราในแต ละป แต ละส ปดาห แต ละว น แต ละช วโมง หากเราจ ดการเวลาของเราได ถ กต อง เหมาะสม ผลท เก ดข นก บช ว ตของเราก จะด ไปด วย ข อค ดในการวางแผนการใช เวลาในช ว ตของ คนเรา ใช เวลาก บส งท สาค ญอย างเร งด วน สาค ญอย างไม เร งด วน ไม สาค ญอย างเร งด วน และ ไม สาค ญไม เร งด วน หากใช เวลาก บส งท สาค ญเร งด วนก บสาค ญอย างไม เร งด วนคนๆน นจะประสบ ความสาเร จในช ว ต 4 ตารางเวลาประจ าส ปดาห ว นท...เด อน...พ.ศ...ถ ง... เวลา จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย บทบาท เป าหมายท วางไว 1. ส วนต ว 2. ครอบคร ว 3. ญาต ม ตร 8 ว นท...เด อน...พ.ศ...ถ ง... เวลา จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย บทบาท เป าหมายท วางไว 4. งานอาช พ 5. งานส งคม 6.ส าค ญอ น ๆ ส าหร บ ส ปดาห น 9 3. แฟ มช ว ต แฟ มช ว ตค อ ท สาหร บเก บแผ นกระดาษ เก บเอกสารและภาพถ ายต างๆท เก ยวข องก บช ว ตของเรา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อทาให เราได เก บรวบรวม เอกสารสาค ญเก ยวก บต วเราไว เป นท เป นทาง สะดวกแก การค นหามาใช แก ไขเปล ยนแปลงปร บปร งให ถ กต อง ให เป นป จจ บ น ส วนประกอบหร อเอกสารท ควร ใส ในแฟ มช ว ตประกอบด วย 1. หน าปก 2. เก ยวก บต วข าพเจ า 3. เส นทางช ว ตของข าพเจ า 4. เป าหมายในช ว ตของข าพเจ า 5. สาเนาเอกสาร 6. อ น ๆ 10 11 ตารางเวลาประจ าส ปดาห ว นท...เด อน...พ.ศ...ถ ง... เวลา จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย บทบาท เป าหมายท วางไว 1. ส วนต ว 2. ครอบคร ว 3. ญาต ม ตร ว นท...เด อน...พ.ศ...ถ ง... เวลา จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย บทบาท เป าหมายท วางไว 4. งานอาช พ 5. งานส งคม 6.ส าค ญอ น ๆ ส าหร บ ส ปดาห น 3. แฟ มช ว ต แฟ มช ว ตค อ ท สาหร บเก บแผ นกระดาษ เก บเอกสารและภาพถ ายต างๆท เก ยวข องก บช ว ตของเรา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อทาให เราได เก บรวบรวม เอกสารสาค ญเก ยวก บต วเราไว เป นท เป นทาง สะดวกแก การค นหามาใช แก ไขเปล ยนแปลงปร บปร งให ถ กต อง ให เป นป จจ บ น ส วนประกอบหร อเอกสารท ควร ใส ในแฟ มช ว ตประกอบด วย 1. หน าปก 2. เก ยวก บต วข าพเจ า 3. เส นทางช ว ตของข าพเจ า 4. เป าหมายในช ว ตของข าพเจ า 5. สาเนาเอกสาร 6. อ น ๆ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks