ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง - PDF

Description
แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 10 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective) การท องเท ยวเช งอน ร กษ ท ม มาตรฐาน ภายใต การม ส วนร วมและการสร าง รายได ท ย งย นส ช มชน ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของ ต วช ว ด ระด บ ๕ องค ท จ าเป นต อการปฎ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการ ค อ : การท องเท ยวเช งธรรมะ แผนการจ ดการ แผนท ๑ องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร ด านการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ องค ท จ าเป น : ด านการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณของประประกอบ เหต ผลท เล อกองค : ด านการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณของผ ประกอบ เป นกระบวนการท ส าค ญในการพ ฒนาด านการท องเท ยวของ ผลส มฤทธ ขององค ท จ าเป น : ผ ประกอบได ร บการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม สามารถประพฤต ปฎ บ ต ตน ตามจรรยาบรรณของอย างย งย น ต วช ว ด : ร อยละของกล มเป าหมายในองค ท เข าร บการพ ฒนาตามโครงการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณของผ ประกอบ (เป าหมาย : ร อยละ ๙๐ ) ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท ใช ว ดการท า KM : ระด บความส าเร จของการพ ฒนาด านการท องเท ยวของ ผ ทบทวน ผ อน ม ต แบบฟอร ม ๒ แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ช อ : ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ องค ท จ าเป น (K) การท องเท ยวเช งธรรมะ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพด านการท องเท ยว เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ระด บ ๕ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๑ การบ งช ๑.๑ จ ดประช ม ก าหนด องค ท จ าเป นเร องการท องเท ยว เช งธรรมะ โดยก าหนดองค เก ยวก บเร อง การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของผ ประกอบ แบ งหน าท ร บผ ดชอบ เก ยวก บองค การเสร มสร าง ค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณ ของผ ประกอบ ๑.๒ จ ดประช มส มมนา เพ อสร าง ความเข าใจในการด าเน นงาน ตามหล กส ตร การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของผ ประกอบ ม นาคม เมษายน -ร อยละของ จ านวน KM team -ร อยละของ จ านวน KM team ๙๐ % ๙๐ % - ของ - ของ -ผ ประกอบ - ของ - ของ เร ม เร ม ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๑.๓ การพ ฒนาผ ประกอบ ม ถ นายน -ร อยละของ ๙๐ % -ผ ประกอบ ตามหล กส ตรการ ผ เข าร วม เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และ ก จกรรม จรรยาบรรณของผ ประกอบ ๑.๔ การค ดเล อกผ ประกอบ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณด เด น ๑.๕ การสร ปและประเม นผลการ ด าเน นโครงการ ส งหาคม -ร อยละของผ ได ร บการ ค ดเล อก -จ านวนองค ๒๐ % ๑ องค -ผ ประกอบ - เอกสารสร ป องค -เขตพ นท การศ กษา -ส าน กงาน พระพ ทธศาสนา -ส าน กปฎ บ ต ธรรม ว ด ถ าส มะโน -เขตพ นท การศ กษา -ส าน กงาน พระพ ทธศาสนา -ส าน กปฎ บ ต ธรรม ว ด ถ าส มะโน - ของ - ส าน กงาน พระพ ทธศาสนา - เขตพ นท การศ กษา ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๒ การสร างและแสวงหา ๒.๑ คณะท างาน KM ได ร บ มอบหมายให แสวงหาเร อง เร องการท องเท ยวเช งธรรมะ โดย ก าหนดองค เก ยวก บเร อง การ เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และ จรรยาบรรณของผ ประกอบ ด งน ๑. การพ ฒนาผ ประกอบ ตามโครงการ เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และ จรรยาบรรณของผ ประกอบ ประกอบด วย (๑) การพ ฒนาผ ประกอบ ตามหล กส ตร การเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณของผ ประกอบ หล กส ตร๓ ว น (๒) การพ ฒนาผ ประกอบ ตามหล กส ตร เช งปฎ บ ต การเพ อเสร มสร าง ค ณธรรมจร ยธรรม และ จรรยาบรรณของผ ประกอบ หล กส ตร ๕ ว น ม นาคม จ านวนองค ๑ องค -ผ ประกอบ - ของ - ส าน กงาน พระพ ทธศาสนา - เขตพ นท การศ กษา ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๒. การส งเสร มผ ประกอบ ท ได ร บการพ ฒนาตาม โครงการ ด งน (๑) การส งเสร มให ผ ประกอบ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณด เด น ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. การก าก บ ต ดตามและ ประเม นผลการด าเน นงานตาม โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของผ ประกอบ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๓ การจ ดการให เป นระบบ ๓.๑ รวบรวมองค ท ได จาก การปฎ บ ต การ เพ อสร างเสร ม ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ประกอบ น ามาจ ดเป นหมวดหม และจ ดท า ฐานข อม ลเป น knowledge base การพ ฒนาการท องเท ยวเช งธรรมะ จ านวน ฐานข อม ล ๑ เร อง คณะท างาน kmท ม - ของ - ส าน กงาน พระพ ทธศาสนา - เขตพ นท การศ กษา ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๔ การประมวลและการกล นกรอง ๔.๑ จ ดเสวนาผ ม และ เช ยวชาญด านการจ ดการท องเท ยวเช ง ธรรมะ เร อง สร างเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณประกอบ ว าถ กต อง ครบถ วนหร อไม ก อนน าไปส การ พ ฒนาตามหล กส ตรเช งปฎ บ ต การ ๔.๒ เช ญบ คลากร ผ ทรงค ณว ฒ และ เช ยวชาญด านการจ ดการท องเท ยวเช ง ธรรมะ ร วมประมวลและกล นกรอง เพ อให ท นสม ย เข าใจง ายและ สะดวกในการศ กษาค นคว า เมษายน เมษายน จ านวนองค จ านวน ฐานท ผ านการ ประมวล ๑ องค ๓ ฐาน ผ ทรงค ณว ฒ และผ เช ยว ชาญด านการ จ ดการ ท องเท ยวเช ง ธรรมะและkm team และส าน กงาน การท องเท ยว และก ฬา และ ส าน กงานการ ท องเท ยวและ ก ฬา และ KM team และ ส าน กงาน การ ท องเท ยว และก ฬา และ ส าน กงาน การ ท องเท ยว และก ฬา ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๕ การเข าถ ง ๕.๑ น าท ได จากการประมวล และกล นกรองมาพ ฒนาเข าส เทคโนโลย สารสนเทศ ม ถ นายน- ๑ องค องค เร องการ ท องเท ยว เช งธรรมะ ๑ องค น กท องเท ยว ท งภาคร ฐ /เอกชน, บ คลากรทาง การศ กษา/ บ คลากรท สนใจ ๕.๒ เผยแพรประชาส มพ นธ ฐานข อม ล และองค ในร ปแบบเอกสาร ผ านส อต างๆ เช น หน งส อเว ยน ข าว เวบไซต เส ยงตามสาย ในเร องเก ยวก บ องค การท องเท ยวเช งธรรมะ จ านวน ช องทางท เผยแพร ๔ ช องทาง น กท องเท ยว ท งภาคร ฐ /เอกชน, บ คลากรทาง การศ กษา/ บ คลากรท สนใจ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๖ การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร ๖.๑ จ ดท าเอกสาร ค ม อองค เก ยวก บการท องเท ยวเช งธรรมะ เร องการโครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของ ผ ประกอบ จ านวนคร งใน การจ ดท า เอกสาร ๑ องค ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ ๗ การเร ยนร การตามโครงการเสร มสร าง ค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณ ของผ ประกอบ ม ก จกรรมท ด งน - การพ ฒนาผ ประกอบ ตามโครงการเสร มสร าง ค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณ ของผ ประกอบ จ านวน ประกอบด วย (๑) หล กส ตรเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของผ ประกอบ (หล กส ตร ๓ ว น) ร อยละของ บ คลากรท เข า ร บการพ ฒนา ๙๐ % ผ ประกอบ ว ช พทาง การศ กษา ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ การยกย องชมเชยกล มเป าหมาย ๒. การค ดเล อกผ ประกอบ เพ อเข าร บการประกาศ เก ยรต ค ณเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณด เด น ส งหาคม ร อยละของผ ประกอบ ท ร บการยก ย องชมเชย ๒๐ % ผ ประกอบ ส นส ด การ ผ ทบทวน ผ อน ม ต สามารถสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท กล มบร หารทร พยากรบ คคลส าน กงาน โทร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks