แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ - PDF

Description
แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ เอกสารส าหร บการประช มส มมนา ความร เก ยวก บระเบ ยบสภากาชาดไทยและการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเหล ากาชาดจ งหว ด (ว นท พฤศจ กายน 2553) ค าน

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 24 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ เอกสารส าหร บการประช มส มมนา ความร เก ยวก บระเบ ยบสภากาชาดไทยและการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเหล ากาชาดจ งหว ด (ว นท พฤศจ กายน 2553) ค าน า หน งส อ แนวทางการปฏ บ ต งานส าหร บเหล ากาชาดจ งหว ดและก งกาชาดอ าเภอ เล มน จ ดท าข นเพ อเป นเอกสารส าหร บการประช มส มมนา ความร เก ยวก บสภากาชาดไทยและการจ ดท า แผนปฏ บ ต การเหล ากาชาดจ งหว ด โดยม ว ตถ ประสงค ให เหล ากาชาดจ งหว ดท วประเทศ ได ใช เป น แนวทางการปฏ บ ต งานให แก สภากาชาดไทยให เป นไปในท ศทางเด ยวก น นอกจากน ย งได เพ มเต ม ข อบ งค บสภากาชาดไทย ข อระเบ ยบท ม การแก ไขเพ มเต ม จ ดท าแนวทางปฏ บ ต งาน และต วอย าง แบบรายงานต างๆ รวมไว ในหน งส อเล มน ด วย สภากาชาดไทยหว งเป นอย างย งว า หน งส อ แนวทางการปฏ บ ต งานส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ดและก งกาชาดอ าเภอ เล มน จะอ านวยประโยชน ต อเหล ากาชาดจ งหว ดและ ก งกาชาดอ าเภอ ในการปฏ บ ต งานตามภารก จ เพ อให การท างานเป นระบบแบบแผนเด ยวก น ย งผลให การด าเน นงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ. เลขาธ การสภากาชาดไทย 27 ต ลาคม 2553 สารบ ญ หล กการกาชาด 1 องค กรกาชาด 2 สภากาชาดไทย ประว ต การก อต ง 4 โครงสร างการบร หารงานของสภากาชาดไทย 5 หน วยงานของสภากาชาดไทย 6 เหล ากาชาดจ งหว ด ความเป นมา 7 โครงสร างของการบร หารงานของเหล ากาชาดจ งหว ด 10 โครงสร างการบร หารงานของก งกาชาดอ าเภอ 11 ข อบ งค บสภากาชาดไทย แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 74) พ ทธศ กราช 2553 และ 12 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 75) พ ทธศ กราช 2553 หมวดท 8 เหล ากาชาดจ งหว ด ข อระเบ ยบคณะกรรมการบร หารสภากาชาดไทย หมวด 23 เหล ากาชาดจ งหว ด 25 บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบ เหล ากาชาดจ งหว ดและก งกาชาดอ าเภอ 30 นายกเหล ากาชาดจ งหว ด กรรมการสภากาชาดผ แทนภาค 30 เหล ากาชาดจ งหว ด นายกเหล ากาชาดจ งหว ด 31 เหร ญญ กเหล ากาชาดจ งหว ด 32 เลขาน การเหล ากาชาดจ งหว ด 32 กรรมการเหล ากาชาดจ งหว ด 33 ก งกาชาดอ าเภอ นายกก งกาชาดอ าเภอ 33 เหร ญญ กก งกาชาดอ าเภอ 34 เลขาน การก งกาชาดอ าเภอ 35 กรรมการก งกาชาดอ าเภอ 35 หน า สารบ ญ (ต อ) ระเบ ยบปฏ บ ต ท วไป ส าหร บการปฏ บ ต งานของเหล ากาชาดจ งหว ด หมวดงานบร หาร และงานธ รการ การต ดต อประสานงานก บสภากาชาดไทย 36 การรายงานผลการด าเน นงาน 36 แบบรายงานผลการด าเน นงานประจ าเด อน 37 การช วยสอดส องด แลแทนสภากาชาดไทย 42 การจ ดหาบ คลากรประจ าเหล ากาชาดจ งหว ด 42 การท าประก นอ บ ต เหต ส วนบ คคลของสมาช กเหล ากาชาดจ งหว ด 43 การจ ดหาเอกสารส งพ มพ และเข มสมาช ก 45 ข อปฏ บ ต ในการร บสม ครสมาช กสภากาชาดไทย การข นทะเบ ยนสมาช ก 47 และการร บเง นบร จาค ข อปฏ บ ต ในการจ ดหารายได ของเหล ากาชาดจ งหว ดและก งกาชาดอ าเภอ 48 ภาคผนวก แบบฟอร มใบสม ครสมาช กใหม 50 ต วอย างแบบ 6 51 ต วอย างการลงทะเบ ยนสมาช กเหล ากาชาดจ งหว ด 52 แบบค าร องขอโอนทะเบ ยนสมาช ก 53 แบบบ ตรประจ าต ว นายกเหล ากาชาดจ งหว ด 54 แบบบ ตรประจ าต ว คณะกรรมการเหล ากาชาดจ งหว ด 55 แบบบ ตรประจ าต ว คณะกรรมการก งกาชาดอ าเภอ 56 พระราชบ ญญ ต กาชาด พ.ศ ข อบ งค บสภากาชาดไทย แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 69) พ ทธศ กราช ว าด วยเร อง สมาช กสภากาชาดไทย หน า สารบ ญ (ต อ) ภาคผนวก ข อบ งค บสภากาชาดไทย แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 71) พ ทธศ กราช ว าด วยเร อง เคร องหมายกาชาด ข อบ งค บสภากาชาดไทย แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 72) พ ทธศ กราช ว าด วยเร อง เหร ยญกาชาด ต วอย างเคร องแบบนายกเหล ากาชาดจ งหว ดและเหล ากาชาดจ งหว ด 72 การใช ค าภาษาอ งกฤษส าหร บเหล ากาชาดจ งหว ดและก งกาชาดอ าเภอ 75 แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต งานช วยเหล อผ ประสบภ ย 77 ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย ต วอย างแบบกรอกโครงการก จกรรมของเหล ากาชาดจ งหว ดและก งกาชาดอ าเภอ 78 ต วอย างแบบรายงานผลการด าเน นโครงการ/ก จกรรม หร อการหารายได 81 ต วอย างบ นท กข อตกลง เร อง การจ ดงานประจ าป ของจ งหว ดและงานกาชาดประจ าป 82 ต วอย างบ นท กข อตกลง เร อง การจ ดงานประจ าป ของอ าเภอและงานกาชาดประจ าป 84 หน า หล กการกาชาด มน ษยธรรม กาชาดก าเน ดข นเน องมาจากความปรารถนาท จะช วยเหล อผ บาดเจ บในสนามรบ โดยไม เล อก เช อชาต วรรณะ ล ทธ ศาสนา ซ งการช วยเหล อกระท าท งในประเทศของตนเองและต างประเทศ ท งน เพ อป องก นและบรรเทาท กข ทรมานของมน ษย ท กหนแห ง โดยกาชาดม จ ดม งหมายท จะค มครองช ว ตและ ส ขภาพของท กคน เคารพต อส ทธ มน ษยชน สน บสน นและส งเสร มความเข าใจ ความเป นม ตรภาพและ ความร วมม อ รวมถ งการส งเสร มส นต ภาพระหว างประชากรท งมวล ความไม ล าเอ ยง กาชาดไม เล อกปฏ บ ต ในเร อง ส ญชาต เช อชาต ความเช อทางศาสนา ช น วรรณะ หร อ ความค ดเห นทางการเม อง กาชาดเพ ยรพยายามอย างเด ยวท จะบรรเทาท กข ทรมาน โดยให การ ช วยเหล ออย างเร งด วนท ส ด ความเป นกลาง เพ อท จะได ร บความวางใจจากท กฝ าย กาชาดไม อาจเก ยวข องหร อเข าก บฝ ายหน งฝ ายใด ในการ ส รบ ไม ว าในเวลาใดหร อกรณ ข ดแย งใดๆ อ นเน องมาจากทางการเม อง เช อชาต ศาสนา หร อล ทธ น ยม ความเป นอ สระ กาชาดเป นอ สระ สภากาชาดแห งชาต แม จะม ส วนช วยเหล อในบร การด านมน ษยธรรมของร ฐบาล ของตน และอย ในบ งค บแห งกฎหมายของประเทศตน จะต องธ ารงความเป นอ สระอย เสมอไป เพ อท จะสามารถปฏ บ ต ตามหล กการกาชาดได ท กเวลา บร การอาสาสม คร กาชาดเป นองค กรการอาสาสม ครในการบรรเทาท กข โดยไม ม ความปรารถนาผลประโยชน ใดๆ ท งส น ความเป นเอกภาพ ในประเทศหน งพ งม สภากาชาดได เพ ยงแห งเด ยว สภากาชาดต องเป ดให แก คนท วไป สภากาชาดต องปฏ บ ต งานด านมน ษยธรรมท วท กด นแดนของตน ความเป นสากล กาชาดเป นสถาบ นสากล ซ งสภากาชาดท งมวลม ฐานะเท าเท ยมก น ม ส วนในความร บผ ดชอบ และม บทบาทหน าท เท าเท ยมก น ในการช วยเหล อซ งก นและก น 1 องค การกาชาด องค กรกาชาด ณ เม องซอลเฟอร โน ทางตอนเหน อของประเทศอ ตาล ในว นท 24 ม ถ นายน พ.ศ ทหารของ ประเทศฝร งเศสและออสเตร ยม การต อส อย างด เด อด ในเย นว นน นทหารท เส ยช ว ตและบาดเจ บกว า 40,000 คน ถ กทอดท งในสนามรบ เจ าหน าท ทางการแพทย ไม สามารถท จะให การช วยเหล อทหารได เน องจากพวกเขาก ไม ได ร บการค มครองเป นกรณ พ เศษ นายอ งร ด น งต น กธ รก จชาวสว สได เด นทางผ าน มาถ งเม องซอลเฟอร โนเพ ยงหน งช วโมงหล งจากการส รบย ต เขาร ส กสยดสยองก บส งท เขาได พบเห น เป นอย างมาก ด น งต ได จ ดให ม การปฐมพยาบาล โดยการช กชวนชาวบ านมาช วยก นด แลผ บาดเจ บ ท งท เป นชาวฝร งเศส และชาวออสเตร ย เม อ ด น งต เด นทางกล บถ งนครเจน วา ในป พ.ศ เขาได ต พ มพ หน งส อช อ ความทรงจ า แห งเม องซอลเฟอร โน ( A Memory of Solferino) เพ อเล าเร องราวท เขาได พบ โดยหน งส อเล มด งกล าว ได เสนอแนวทางในการปร บปร งการให ความช วยเหล อแก ผ ท ได ร บผลกระทบจากการส รบ สองประการ ได แก 1. ในยามส นต ให จ ดต งกล มอาสาสม ครข นในท กประเทศเพ อพร อมด แลผ ได ร บบาดเจ บ จากภ ยสงคราม 2. ให นานาประเทศเห นด วยก บแนวค ดท จะค มครองบ คลากรผ ให ความช วยเหล อและผ ท ได ร บ บาดเจ บในสนามรบ ในป พ.ศ นายอ งร ด น งต และชาวเจน วาอ ก 4 คนประกอบด วย นายเตโอดอร โมน วร นายก ลโยม อ งร ด ฟ ร นายก สตาฟ ม วน เอร และนายหล ยส แอปเป ยร ได ก อต งคณะกรรมการกาชาด ระหว างประเทศ (International Committee of Red Cross ICRC) ข น ซ งน าไปส การจ ดต งสภากาชาด และสภาเส ยววงเด อนแดงในประเทศต างๆ (National Societies) ในป พ.ศ และการวางรากฐาน ของกฎหมายมน ษยธรรมระหว างประเทศ (International Humanitarian Law IHL) จ งถ อได ว า ICRC เป นองค กรกาชาดแรกท เก ดข น หล งจากน นในป พ.ศ ได ม การจ ดต งองค กรท ท าหน าท ประสานงาน ระหว างกาชาดแต ละประเทศ ใช ช อว า สหพ นธ สภากาชาดและสภาเส ยววงเด อนแดงระหว างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) องค กรกาชาดประกอบด วย 3 องค กร ค อ 1. คณะกรรมการกาชาดระหว างประเทศ (International Committee of Red Cross ICRC) คณะกรรมการกาชาดระหว างประเทศม หน าท ในการปกป องค มครองและให ความช วยเหล อเหย อ จากสงครามหร อผ ได ร บบาดเจ บจากการใช ก าล งทางอาว ธท งภายในและระหว างประเทศ รวมถ งการล ภ ยด วย นอกจากน นคณะกรรมการฯ ย งม หน าท ในการด แลให ม การยอมร บน บถ อและปฏ บ ต ตามอน ส ญญาเจน วา ช แจงและเผยแพร อน ส ญญาฯ และการท าหน าท เป นส อกลางเม อเก ดการข ดแย งทางอาว ธหร อความไม สงบ ภายในหร อเก ดสงครามกลางเม อง หร อสงครามระหว างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว างประเทศ ย งม หน าท ในการตรวจตราค ายและสภาวะของเชลยศ กแล วเสนอรายงานต อร ฐบาลของประเทศ 2 ท ท าการควบค มเชลยไว และรายงานต อร ฐบาลท คนในประเทศถ กควบค ม เพ อให ร ฐบาลเข ามาสอดส อง ด แลและจ ดส งของไปให ก บเชลยศ ก ICRC ม ส าน กงานใหญ ต งอย ท นครเจน วา ประเทศสว สเซอร แลนด และม ส าน กงานใหญ ต งอย ใน 80 ประเทศท วโลก รวมถ งในประเทศไทยด วย 2. สหพ นธ สภากาชาดและสภาเส ยววงเด อนแดงระหว างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) ม หน าท ในการประสานงานและรวบรวมสรรพ ก าล งของประเทศสมาช กในการบรรเทาท กข จากภ ยพ บ ต ข นร นแรง ท ท าให เก ดความเส ยหายแก ช ว ต และทร พย ส นในวงกว าง 3. สภากาชาดและสภาเส ยววงเด อนแดงของแต ละประเทศ (National Societies) ปฏ บ ต งาน ด านมน ษยธรรม เพ อสน บสน นหน วยงานภาคร ฐ สภากาชาดไทยค อองค กรในกล มน ซ งประกอบไปด วย การบรรเทาท กข เม อเก ดภ ยพ บ ต การบร การด านส ขภาพและด แลด านส งคม ค ณภาพช ว ตของผ คน ท งน ในยามสงครามม หน าท ช วยเหล อพลเร อนท ได ร บผลกระทบโดยไม เล อกปฎ บ ต และช วยงานของหน วย บร การแพทย ทหารตามสมควร ป จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks