รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบและว ธ แก ไข รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และว ธ แก ไข ม รายละเอ ยดด งต อไปน - PDF

Description
ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 1/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นเลย เร อง อ นเตอร เน ตใช งานไม ได - ท าการตรวจสอบพบว าสาย UTP ม ป ญหา - ท าการตรวจสาย UTP พร อมท งเข

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 19 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 1/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นเลย เร อง อ นเตอร เน ตใช งานไม ได - ท าการตรวจสอบพบว าสาย UTP ม ป ญหา - ท าการตรวจสาย UTP พร อมท งเข าห ว RJ45 ใหม เช อมต อระหว างเคร อง คอมพ วเตอร และอ ปกรณ Switch - ทดสอบการใช งานระบบเคร อข ายและอ นเตอร เน ตสามารถใช งานได ปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ ว นท 1/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นเลย เร อง เจ าหน าท ต องการให ต ดต งโปรแกรม - ท าการต ดต งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 Adobe Dreamweaver CS5.5 C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS - ท าการ Restart เคร องเพ อเร มระบบใหม - ทดสอบการเป ดใช งาน Adobe Dreamweaver CS - สถานะการท างานใช งานได เป นปกต ว นท 2/04/57 สถาน พ ฒนาท อ ตรด ตถ เร อง เจ าหน าท ต องการ FTP ไปย ง Server เขต 8 - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าท เขต 8 เพ อแจ งเร องให ทราบเก ยวก บ การขอใช งาน FTP มาย งส าน กงานเขตเขต 8 เพ อจ ดท าเว ป - ท าการต ดต ง FTP Server โดยการก าหนดส ทธ ให เจ าหน าท สามารถเข าใช งานได ด งน D:\WEB_r08\website_station\web_uttold - ท าการก าหนด User Password เพ อเข าใช งาน - ท าการทดสอบการใช งาน FTP เพ อท าการ UP Laod File สามารถใช งานได - ท าการแจ งให User ทราบเพ อท าการทดสอบการใช งาน ว นท 3/04/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 7 เร อง ต ตต งโปรแกรม ArcGIS ไม ได - ได ร บการแจ งเร องการต ดต งโปรแกรม ARCGIS ไม ได - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าท ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 7 - ท าการตรวจสอบการต ดต งโปรแกรม Acrgis พบว าไม สามารถต ดต งโปรแกรมได เน องจากต ด Error ในส วนของ.Net Framework - ท าการถอนการต ดต ง.Net Framework - ท าการ Restart ระบบใหม - ท าการต ดต งโปรแกรม.Net Framework ท าการ Restart ระบบใหม ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน - ท าการทดสอบการต ดต งโปรแกรม Arcgis ใหม อ กคร งสามารถต ดต งโปรแกรมได - ท าการ Restart ระบบใหม อ กคร ง - ท าการทดสอบการใช งานโปรแกรม Arcgis สามารใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบและท าการทดสอบการใช งานโปรแกม ว นท 3/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นพ จ ตร แจ งให เจ าหน าท ทราบและท าการทดสอบการพ มพ เอกสาร ว นท 3/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นพ จ ตร เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง จากการท BIOS ท ม หน าท ควบค มการต งค าอ ปกรณ ไม จ าค า - จ านวน 2 เคร อง ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 4/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นกาญจนบ ร เร อง ไม สามารถใช งานโปรแกรม gfmis - ได ร บแจ งเร องไม สามารถใช งานโปรแกม Gfmis ได - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าท สถาน พ ฒนาท ด นกาญจนบ ร เพ อท าการ Remote ไปย งเคร องคอมพ วเตอร ท ต ดป ญหา Gfmis ใช งานไม ได - ท าการ Remote ไปย งเคร องคอมพ วเตอร ของเจ าหน าท เพ อตรวจสอบ พบว าไม สามารถใช งานโปรแกรม Gfmis ได เน องจากไม สามารถเช อมต ออ ปกรณ Token Key ได - ท าการตรวจสอบตรวจสอบการต ดต ง โดยใช Check_DriverV6.exe จาก Check_DriverV6.exe - ตรวจสอบพบว าไม ได ต ดต งบางโปรแกรมท จ าเป นต องใช ในการเช อมต อ ระบบ และส งข อม ล - ดาวน โหลดโปรแกรม Setup_GFMIS_x86.exe จาก / Setup_GFMIS_x86.exe ซ งเป นช ดต ดต งโปรแกรม Driver GFMIS Token key เวอร ช น 6 เพ อให สามารถใช งานระบบ gfmis ได - ด บเบ ลคล กช ดโปรแกรม Setup_GFMIS_x86.exe เพ อต ดต งโปรแกรม - ให ผ ใช งานระบบทดสอบการใช งานระบบ gfmis สามารถใช งานได - แจ งป ญหาและว ธ การแก ไข ให User ทราบ ว นท 4/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นพ ษณ โลก เร อง เปล ยนภาษาให Microsoft office ดาวโหลดไฟล Microsoft Office 2013 Language Pack ช ดภาษาไทย เป นภาษาไทยท งหมด ส าหร บ Microsoft Office bit แล วท าการต ดต ง - ไปท Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office 2010 Tools Microsoft office 2010 language Preferances - โดยให ต งค าในกล อง Set the language...and Help ให เล อก Thai [ไทย] เป น Default ต งสองฝ งเลย แล วกด OK - เป ดโปรแกรมประย กต ท กต วในช ด Office 2013 ซ งได แก Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Visio 2013 และ Publisher 2013 จะเป นเมน ภาษาไทย ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 4/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นพ ษณ โลก เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง จากการท BIOS ท ม หน าท ควบค มการต งค าอ ปกรณ ไม จ าค า - จ านวน 2 เคร อง เร อง Power Supply เส ย - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว าเป ดเคร องไม ได ข นตอนแรกให ถอดปล กไฟท เส ยบก บ Power Supply ออกก อน เป ดฝาเคร องแล วถอดสายต างๆ ท ต อก บ Power Supply ออกให หมด เช น สายท ต อเข า Main Board, สายท ต อเข า Hard Disk, สายท ต อเข า CD-ROM, สายท ต อเข า Floppy Disk, สายท ต อก บพ ดลมระบายอากาศ ใช ลวดเส ยบกระดาษ เส ยบเข าไปท ช องเส ยบของห วเส ยบโดยปลายข างหน ง เส ยบท ช องสายส เข ยว และปลายอ กข างหน งเส ยบท ช องเส ยบสายส ด า จากน น ก เส ยบสายไฟเข าท ช องเส ยบไฟฟ าของ Power Supply แล วเป ดสว ตช Power Supply ส งเกตพบว าพ ดลมระบายอากาศไม หม น แสดงว า Power Supply เส ย ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง จากการท BIOS ท ม หน าท ควบค มการต งค าอ ปกรณ ไม จ าค า - จ านวน 5 เคร อง แจ งให เจ าหน าท ทราบและท าการทดสอบการพ มพ เอกสาร เร อง PDF ไม สามารถเป ดใช งานได - ท าการต ดต งโปรแกรมอ าน PDF PRO - ทดสอบการเป ดใช งาน PDF และแปลงเอกสารจาก Word เป น PDF - สถานะการท างานใช งานได เป นปกต - ทดสอบการเป ดใช เอกสาร PDF จาก Internet - สถานะการท างานใช งานได เป นปกต ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน เร อง Microsoft Office Word ท าการ rename file Normal.dot ให เป น Normal.old ท เป ดช า C:\documents and settings \User(ช อผ ใช )\Application Data \Microsoft\Templates - ท าการ Restart เคร องเพ อเร มระบบใหม - ทดสอบการเป ดใช งาน Microsoft Office Word สถานะการท างานใช งานได เป นปกต เร อง เคร องม ป ญหา จอฟ า - ผ ใช แจ งป ญหาว า บ อยคร งท เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย ปกต และ เก ดอาการจอฟ า - ท าการตรวจสอบ log ของ event log ของระบบปฏ บ ต การ windows พบว า ERROR จอฟ า เก ดจากอ ปกรณ ท เช อมต อ หร อหน าส มผ สของ อ ปกรณ - ท าการตรวจสอบอ ปกรณ RAM จ านวน 2 DIMM ทดสอบโดยการสล บ เส ยบและสล บถอด สามารถใช งานได ปกต - ท าการใช สเปร ยล างหน าส มผ ส ท าความสะอาดหน าส มผ ส RAM และ หน าส มผ สช องเส ยบอ ปกรณ RAM บนเมนบอร ด - ท าการประกอบอ ปกรณ RAM เข าก บเมนบอร ด - ท าการถอนโปรแกมท ไม จ าเป นออก - ท าการทดสอบเป ดเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ปกต - ท าการแจ งก บผ ใช เก ยวก บป ญหาด งกล าว และแนวทางการแก ไขป ญหา ถ าเก ดป ญหารวมถ งแนวทางการแก ไขป ญหาท ต นเหต ของป ญหา เร อง ผ ใช งานต องการเพ มจ ด Lan 1 จ ด - ท าการเด นสาย UTP จ านวน 1 จ ด - ท าการเข าห ว RJ 45 ท ง 2 ฝ ง - น าสาย UTP เส ยเข า Port Lan หล งเคร องคอมพ วเตอร และเส ยบเข า Switch - ท าการทดสอบการใช งาน Internet สามารถใช งาน Internet ได ตามปกต - ท าการแจ งให เจ าหน าทราบและทดสอบการใช งาน Internet ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน เร อง ผ ใช งานต องการให Update IE8 - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า Internet Explorer เป น Versions 7 ซ งไม สามารถแสดงผลโปรแกรมได ครบถ วน ต องการ Internet Explorer Versions 8 ข นไป - ท าการต ดต ง Internet Explorer Versions 8 - ท าการ Restart ระบบใหม - ท าการทดสอบการใช งาน Internet สามารถใช งานได ตามปกต - ท าการแจ งให เจ าหน าทราบและทดสอบการใช งาน Internet ว นท 18/04/57 สถาน พ ฒนาท พ จ ตร เร อง เจ าหน าท ต องการ FTP ไปย ง Server เขต 8 - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าท เขต 8 เพ อแจ งเร องให ทราบเก ยวก บ เพ อท าการ update website สถาน การขอใช งาน FTP มาย งส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 8 เพ อจ ดท า Website - ท าการต ดต ง FTP Server โดยการก าหนดส ทธ ให เจ าหน าท สามารถเข าใช งานได ด งน D:\WEB_r08\website_station\web_pct - ท าการก าหนด User Password เพ อเข าใช งาน - ท าการทดสอบการใช งาน FTP เพ อท าการ UP Laod File สามารถใช งานได - ท าการแจ งให User ทราบเพ อท าการทดสอบการใช งาน ว นท 18/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นกาญจนบ ร เร อง ผ ใช งานต องการให ต ดต งระบบ - ท าการ Backup ข อม ลจาก Desktop และ Documents ปฏ บ ต การ Windows XP - ท าการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP - ท าการต ดต ง Driver เคร องคอมพ วเตอร - ท าการต ดต งโปรแกรมพ นฐานในการใช งานระบบปฏ บ ต การ - Set ค า Config เคร องคอมพ วเตอร - ต ดต งโปรแกรม Antivirus Nod32 - Set ค า Config IP Adderss เพ อเช อมต อระบบเคร อข าย - ทดสอบการใช งาน Internet สารถใช งาน Internet ได ตามปกต - ท าการแชร เคร องพ มพ พร อมทดสอบการส งพ มพ งานเอกสาร - ทดสอบการใช งานเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทดสอบการใช งานเคร องคอมพ วเตอร ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 18/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นกาญจนบ ร เร อง โปรแกรมบ บอ ดไฟล ไม สามารถเป ดใช งานได - ท าการต ดต งโปรแกรม WinZip.v SR1 - ทดสอบการเป ดใช งาน WinZip.v SR1 และบ บอ ด แตกไฟล - สถานะการท างานใช งานได เป นปกต - เจ าหน าท ทดสอบการเป ดใช งานเอกสารในเคร อง - สถานะการท างานใช งานได เป นปกต - จ านวน 2 เคร อง ว นท 21/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นประจวบค ร ข นธ เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง จากการท BIOS ท ม หน าท ควบค มการต งค าอ ปกรณ ไม จ าค า - จ านวน 2 เคร อง ว นท 21/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นประจวบค ร ข นธ เร อง อ นเตอร เน ตใช งานไม ได - ท าการตรวจสอบพบว าสาย UTP ม ป ญหา - ท าการตรวจสาย UTP พร อมท งเข าห ว RJ45 ใหม เช อมต อระหว างเคร อง คอมพ วเตอร และอ ปกรณ Switch - ทดสอบการใช งานระบบเคร อข ายและอ นเตอร เน ตสามารถใช งานได ปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 21/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นประจวบค ร ข นธ เร อง ภาพหน าจอมอน เตอร ไม ช ด - ท าการตรวจสอบพบว าสาย VGA เก ดการกดท บของสาย - น าสาย VGA ใหม มาทดลองใช งาน ใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ ว นท 22/04
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks