แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 12 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว ดและค าเป าหมาย ร อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนพ ฒนา ก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษาท บรรล ตามเป าหมาย กลย ทธ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ๑. การพ ฒนา สมรรถนะก าล งพล ๑.๑ แผนงานท ๑ การส งเสร มให เข าร บการศ กษาต อเน อง เพ อพ ฒนาตนเอง และยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น ๑.๑.๑ โครงการท ๑ จ ดท าระเบ ยบการศ กษาต อเน อง เพ อให ก าล งพลใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเอง และ ยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น ๑.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งศ กษา ณ สถานศ กษา ภายในประเทศและต างประเทศ โดย ท น ทบ. หน าท ๑ ของ ๑๔ หน า ๑.๑.๑.๑ ม แนวทางการศ กษาต อเน อง ส าหร บก าล งพล ม ม ม ม ม - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑.๑.๑.๒ ก าล งพลม แผนการศ กษา ม ม ม ม ม ต อเน องของตนเอง ๑.๑.๑.๓ หน วยม แผนพ ฒนาก าล งพล ม ม ม ม ม ๑.๑.๒.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ โดยท น ทบ. ๑.๑.๒.๒ ร อยละของก าล งพลท ส าเร จการ ศ กษา ตามโครงการจ ดส งศ กษาของ ทบ. ๑.๑.๒.๓ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของผ เข าร บการศ กษา (มากท ส ด/มาก/ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๒.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาม การวางแผนการน าความร ไป ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๑.๑.๕ ร อยละของงบประมาณท ใช ใน การด าเน นโครงการจ ดส งศ กษาท ต ากว า งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ มาก มาก มาก มาก มาก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑.๑.๓ โครงการท ๓ การให ก าล งพลลาไปศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๔ โครงการท ๔ การจ ดส งก าล งพลเข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นซ งสอดคล องและเสร มสร างท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษา ภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๓.๑ จ านวนก าล งพลท ได ร บอน ม ต ให ลาไปศ กษา ณ สถานศ กษาภายใน ประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๓.๒ ร อยละของก าล งพลท ลาไปศ กษา และส าเร จการศ กษา ๑.๑.๓.๓ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของก าล งพลท ลาไปศ กษา (มากท ส ด/มาก/ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๓.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาอบรมม การวางแผนการน า ความร ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๑.๔.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นซ งสอดคล องและ เสร มสร างท กษะ ความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๔.๒ ระด บความพ งพอใจต อผลการ ปฏ บ ต งานของก าล งพลท เข าร บการศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส น (มากท ส ด/มาก/ ปานกลาง/น อย/น อยท ส ด) ๑.๑.๔.๓ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาอบรมม การวางแผนการน า ความร ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน หน าท ๒ ของ ๑๔ หน า ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ มาก มาก มาก มาก มาก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., มาก มาก มาก มาก มาก หน าท ๓ ของ ๑๔ หน า ๑.๑.๕ โครงการท ๕ การจ ดส งเข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ท งในประเทศและต างประเทศ ๑.๒ แผนงานท ๒ เพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน เพ อ เสร มสร างความเช อม นและการยอมร บในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑ โครงการท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาท กษะด าน ภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพลของ ทบ. โดยม งเน นความสามารถ ในการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ๑.๒.๑.๑ ก จกรรมท ๑ ประกาศให ป ๒๕๕๕ เป นป แห งการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ ก จกรรมท ๒ ปร บปร งหล กส ตรและ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน รวมถ งระบบสน บสน นต าง ๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ โดยก าหนด หน วยต นแบบ และหน วยน าร องในการด าเน นการ ๑.๑.๕.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร วมประช ม ส มมนา ท งในประเทศ และต างประเทศ ๑.๑.๕.๒ ร อยละของก าล งพลท เข าร วม ประช ม ส มมนา ด งาน และม การวางแผน การน าความร จากการประช ม ส มมนา ด งาน ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑.๑ (๑ ) ร อยละของระด บ ความส าเร จของการประกาศให ป ๒๕๕๕ เป นป แห งการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ (๑) ระด บความส าเร จในการ ก าหนดหน วยต นแบบ และหน วยน าร อง ในการปร บปร งและและพ ฒนาหล กส ตร/ ระบบสน บสน นการสอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๒ (๒) ระด บร อยละของความ ส าเร จของหน วยต นแบบ และหน วยน าร อง ในการปร บปร งและและพ ฒนาหล กส ตร/ ร ปแบบว ธ การสอนภาษาอ งกฤษให เอ อ ต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๑๐๐ กพ.,ทบ. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ และ หน วยงานด าน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑.๒.๑.๓ ก จกรรมท ๓ รณรงค ส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ จ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพล ของ ทบ. อาท การจ ดน ทรรศการหร อบอร ดส งเสร มการ เร ยนร, การประกวดร องเพลงสากล,จ ดหล กส ตรฝ กอบรม ภาษาอ งกฤษผ านระบบอ นเทอร เน ต (e-learning) ฯลฯ ๑.๒.๑.๓ (๑) จ านวน รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ.ท จ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ภาษาอ งกฤษให ก บก าล งพลของ ทบ. หน าท ๔ ของ ๑๔ หน า ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย ๑๕ หน วย - ยศ.ทบ., รร.เหล า/ สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษา ของ ทบ. ๑.๒.๑.๔ ก จกรรมท ๔ สร างความพร อมให ก บ รร.เหล า/สายว ทยาการ ในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ และจ ดให ม การ ประเม นเป นรายบ คคล เพ อการพ ฒนาอย างต อเน อง, การ จ ดอบรม/จ ดส งอบรมเพ มพ นท กษะ ความร ด านการสอน ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๕ ก จกรรมท ๕ ส งเสร มให ก าล งพลท เคยไปศ กษา ณ ต างประเทศมาเป นอาจารย พ เศษสอน ภาษาอ งกฤษ ณ รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด าน เพ อแก ป ญหาการขาดแคลนคร / อาจารย สอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๖ ก จกรรมท ๖ ส งเสร มให ศภษ.ยศ.ทบ. จ ดท าบทเร ยนทบทวนความร ภาษาอ งกฤษศ กษาผ านระบบ อ นเทอร เน ต พร อมแบบทดสอบประเม นผลการศ กษา เพ อให ก าล งพลศ กษาพ ฒนาตนเองและร กษาระด บท กษะ ความร ภาษาอ งกฤษอย างต อเน อง ท งด านการฟ ง พ ด อ าน เข ยน ๑.๒.๑.๔ (๑) ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ การศ กษา ของ ทบ. ท ม ความพร อมในการจ ดการ เร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๕(๑) ร อยละของ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และหน วยงานของ ทบ. ท เช ญ ก าล งพลท เคยไปศ กษา ณ ต างประเทศ มาเป นคร / อาจารย พ เศษสอน ภาษาอ งกฤษ ๑.๒.๑.๖(๑) ร อยละของความส าเร จของ การจ ดท าบทเร ยนและแบบทดสอบ ความร ภาษาอ งกฤษศ กษาผ านระบบ อ นเทอร เน ต ๑.๒.๑.๖(๒) ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนท กษะความร ภาษาอ งกฤษผ านระบบอ นเทอร เน ตและ ม คะแนนผลการทดสอบผ านเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ๖๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ - ยศ.ทบ. ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ - ยศ.ทบ. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ยศ.ทบ. ๑.๒.๒ โครงการท ๒ ส งเสร มให ศ นย ภาษา ของ ยศ.ทบ. พ ฒนาและฟ นฟ ท กษะด านภาษาเพ อนบ าน อาท ภาษาจ น, ภาษาพม า, ภาษามลาย, ภาษาเว ยดนาม ให ก บก าล งพลของ ทบ. อย างต อเน อง รวมถ งส งเสร มให จ ดท า บทเร ยนทบทวนท กษะความร ด านภาษาเพ อนบ านศ กษา ผ านระบบอ นเทอร เน ต พร อมแบบทดสอบประเม นผลการศ กษา เพ อให ก าล งพลศ กษาพ ฒนาตนเองและร กษาระด บท กษะ ความร ประเทศเพ อนบ านอย างต อเน อง ท งด านการอ าน, ฟ ง, พ ด, เข ยน ๑.๒.๓ โครงการท ๓ ส งเสร มและพ ฒนาท กษะด าน การใช เทคโนโลย เพ อการปฏ บ ต งาน โดยจ ดการฝ กอบรม/ จ ดส งอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และ โปรแกรมต างๆ ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๔ โครงการท ๔ พ ฒนาการจ ดการศ กษานอก โรงเร ยน เพ อเพ มพ นความร ให ก บทหารกองประจ าการให ม ประส ทธ ภาพรวมท งให ประสานหน วยจ ดการศ กษานอก โรงเร ยนในพ นท ภ ม ล าเนาของทหารกองประจ าการหร อ หน วยงานอ นท เก ยวข อง กรณ ไม ส าเร จการศ กษา ภายหล ง ปลดประจ าการ ท งน เพ อให สามารถศ กษาต อเน องได จน ส าเร จการศ กษา ๑.๒.๒.๑ จ านวนคร งของการจ ดการ ศ กษาอบรมพ ฒนาและฟ นฟ ท กษะด าน ภาษาประเทศเพ อนบ าน ๑.๒.๒.๒ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนความร อย างต อเน อง ๑.๒.๒.๓ ร อยละของความส าเร จของ การจ ดท าบทเร ยนและแบบทดสอบ ความร ประเทศเพ อนบ านศ กษาผ าน ระบบอ นเทอร เน ต ๑.๒.๒.๔ ร อยละของก าล งพลท เข าร บ การศ กษาทบทวนท กษะความร ด าน ภาษาเพ อนบ านผ านระบบอ นเทอร เน ต และม คะแนนผลการทดสอบผ านเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ๑.๒.๓.๑ จ านวนก าล งพลท เข าร บการ ฝ กอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และการใช งานโปรแกรม ต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน ๑.๒.๔.๑ ร อยละของทหารกองประจ าการ ท เข าร บการศ กษาในระด บประถมศ กษา, ม.ต น และ ม.ปลาย ๑.๒.๔.๒ ร อยละของทหารกองประจ าการ ท ส าเร จการศ กษาในระด บประถมศ กษา, ม.ต น และ ม.ปลาย หน าท ๕ ของ ๑๔ หน า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ยศ.ทบ. ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - กพ.ทบ., ยศ.ทบ.,, ศ นย การศ กษา ทบ. ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑.๒.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให ท าความ ร วมม อก บสถาบ นอาช วศ กษาในพ นท ในการจ ดหล กส ตร ศ กษาอบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พ ส าหร บก าล งพล, ทหารกองประจ าการ ๑.๒.๖ โครงการท ๖ ส งเสร มให ก าล งพลพ ฒนา ตนเอง เพ อก าวส ความเป นทหารอาช พโดยจ ดท าโครงการ การอ านแบบทหารอาช พ ในท กเหล าของ ทบ. เพ อให ร จ กแง ม มทางประว ต ศาสตร และการรบในท กระด บช นยศ ๑.๒.๔.๓ ร อยละของป ญหาข อข ดข องใน การด าเน นการจ ดการศ กษานอกโรงเร ยน ๑.๒.๔.๔ ม การประสานความ ต อเน องในการศ กษาของทหารกอง ประจ าการเม อปลดประจ าการ ๑.๒.๕.๑ จ านวน ท ท าความ ร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอาช วศ กษา ในพ นท ในการจ ดหล กส ตรการศ กษา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks