ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม - PDF

Description
ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 7 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ ย ความร พ นฐาน โดยทางทฤษฎ แล วความปลอดภ ยในการท างานจะถ กจ ดให ม ข นโดย อาศ ยหล กพ นฐาน 3 ประการ หร อท เร ยกว า 3 E ค อ Engineering หล กการทางด านว ศวกรรม Education หล กการศ กษาอบรม และ Enforcement หล กการบ งค บให เป นไปตามระเบ ยบ ข อบ งค บขององค กรและบ านเม อง ท กประเทศท ม การประกอบธ รก จอ ตสาหกรรมท ก าวหน าแล ว จะม สมาคมว ชาช พใน สาขาว ศวกรรมความปลอดภ ยโดยเฉพาะเช น American Society of Safety Engineers ในสหร ฐอเมร กา และ Institute of Safety Engineers ในสหราชอาณาจ กร เป นต น ส าหร บ การผล ตบ คลากรด านความปลอดภ ยในสหร ฐอเมร กา ม การเร ยนการสอนเร องว ศวกรรม ความปลอดภ ยในมหาว ทยาล ยประมาณ 30 แห ง ซ งก ได ม การสอนจนถ งระด บปร ญญาเอก อย หลายแห งและผ ประกอบอาช พในสหร ฐอเมร กาก ควรจะได ร บประกาศน ยบ ตร CSE (Certified Safety Engineer) จาก American Society of Safety Engineers ก อน ส วนในทว ป ย โรป เช น สหราชอาณาจ กร ผ ท เป นว ศวกรความปลอดภ ยจะต องเป นผ ท ผ านการประกอบ ว ชาช พว ศวกรรม ด านใดด านหน งก อนเป นระยะเวลาประมาณ 5 ป แล วมาขอร บการอบรม ด านว ศวกรรมความปลอดภ ยเพ มเต ม จ งจะเป นว ศวกรรมความปลอดภ ยโดยสมบ รณ ได ว ศวกรค อใคร สม ชชาเพ อการพ ฒนาว ชาช พว ศวกรรมแห งสหร ฐอเมร กา (Engineering Council for Professional Development) ได สร ปความเห นร วมก นของผ ประกอบอาช พว ศวกรรมจาก นานาชาต เม อ ป ค.ศ ว า An engineer is characterized by his ability to apply creatively scientific principles to design and develop Structures, machines apparatus for manufacturing processes, or works utilizing them singly or in combination; or to forecast their behaviors under separation and safety to life and proper (อ างจาก โกว ท ศตว ฒ, 2529) จากข อความด งกล าวข างต นจะเห นได ช ดเจนว าการประกอบว ชาช พว ศวกรรมน น นอกจากจะต องม ความร พ นฐานทางด านว ศวกรรมแล ว ย งต องค าน งถ งองค ประกอบด าน การประหย ดและความปลอดภ ยเป นสาระส าค ญอ กด วย หน วยงานราชการท ม บทบาทเก ยวข องก บความปลอดภ ยได แก กองตรวจ ความปลอดภ ย (Safety Inspection Division) และสถาบ นความปลอดภ ยในการท างานแห งชาต (National Institute for Improvement of working Conditions and Environment, NICE) 1-3 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ ดต งข นเม อ ป พ.ศ ม หน าท ใน การส งเสร มพ ฒนา ตรวจสอบและก าก บด แลความปลอดภ ยในการท างานให เป นไปตามกฎหมาย ความปลอดภ ยและมาตรฐานสากล ก าหนดคณะกรรมการการป องก นอ บ ต ภ ยแห งชาต (National Safety Council of Thailand, NSCT) ท ได จ ดต งข นเม อป พ.ศ โดยม บทบาท หน าท ก าหนดนโยบายและแผนหล กการป องก นอ บ ต ภ ยแห งชาต ประสานงานก บหน วยงาน ต างๆ และต ดตามประเม นผลและแก ไข นอกจากน ย งม หน วยงานของกระทรวงอ ตสาหกรรม ควบค มด แลด วยเช นก น ผ เข ยนหว งไว ว าวงการ ท ร บผ ดชอบด านการประกอบว ชาช พว ศวกรรม เช น สภาว ศวกร จะม ความเห นเช นเด ยวก บสม ชชาเพ อการพ ฒนาว ชาช พว ศวกรรมของ สหร ฐเอมร กา และม การก าหนดความร พ นฐานด านว ศวกรรมความปลอดภ ยให เป น ค ณสมบ ต หน งของว ศวกรท กแขนงด วย งานในหน าท ของว ศวกรความปลอดภ ย ด งเป นท ทราบก นด อย แล วว า ว ศวกร โดย รากศ พท แปลว า ผ สร าง ในป จจ บ นว ศวกร นอกจากจะท าหน าท ผ สร างแล วย งต องท าหน าท บ าร งร กษาซ อมแซม ปร บปร งเปล ยนแปลง แก ไขให ส งหร อระบบท ตนได สร างข นมาสามารถ ท างานให แก มน ษย ได ใช จนบรรล ว ตถ ประสงค ได เพราะฉะน น ว ศวกรความปลอดภ ยนอกจาก จะม หน าท สร างและปร บปร งระบบป องก นอ บ ต ภ ย และระบบความปลอดภ ยในการท างานแล ว ย งจะต องม หน าท ท าให ระบบน นๆ ท างานได ด ตามว ตถ ประสงค น นค องานตรวจสอบ ความปลอดภ ย งานฝ กอบรมความปลอดภ ย งานประสานก บคณะกรรมการความปลอดภ ย งานส บสวนหาเหต ป จจ ยของอ บ ต เหต และงานร วมม อก บฝ ายจ ดการระด บกลาง เป นต น 1. งานสร างและปร บปร งระบบป องก นอ บ ต ภ ย ในฐานะท เป นว ศวกรท ได ร บ การศ กษามาทางด านว ศวกรรม ย อมจะม ความร ความเข าใจการท างานของเคร องยนต กลไก เคร องไฟฟ า การทรงต วและความแข งแรงของอาคารได ด และรวดเร วกว าผ ม ว ชาช พสายอ น จ งน าจะเป นผ ท ม ความสามารถส งในการออกแบบและสร างระบบป องก นภ ยท เป นฮาร ดแวร ได ด เช นการออกแบบและสร างอ ปกรณ ป องก นช นส วนท เคล อนไหวของเคร องม ออ ปกรณ เป นต น ว ศวกรความปลอดภ ยต องท างานร วมก บฝ ายว จ ยและพ ฒนา ( research and development department ) ขององค กรน นอย างใกล ช ด และม กจะท างานร วมก นได ด เพราะส วนใหญ ก จะม ว ชาช พเป นว ศวกรเช นเด ยวก น 2. งานตรวจสอบความปลอดภ ย งานตรวจสอบความปลอดภ ยเป นงานหล ก อ ก งานหน งของว ศวกรความปลอดภ ย (Safety Engineer) ท จะต องกระท าเป นประจ า นอกเหน อจากการท จะต องก าหนดแผนให ผ เก ยวข องท าการตรวจสอบความปลอดภ ยตาม แบบฟอร มส ารวจท ก าหนดว ธ การไว แล วล วงหน า ว ศวกรความปลอดภ ยจะต องท าหน าท เป น ท ปร กษาแก พน กงานท ร บผ ดชอบในเร องการป องก นอ บ ต ภ ยเฉพาะจ ด เพ อให ระบบภายใน องค กรเป นมาตรฐานอย างเด ยวก นว ศวกรความปลอดภ ยท าหน าท แนะน า ช แจงระบบป องก น อ บ ต ภ ยแก บ คคลภายนอก แก เจ าพน กงานผ ม หน าท ตามกฎหมายว าด วยความปลอดภ ย ว ศวกร 1-4 ความปลอดภ ยต องเป นศ นย กลางรวบรวมข อม ลการตรวจความปลอดภ ยท งหมดในหน วยงาน โดยไม ค าน งว าแผนกใด ฝ ายใดเป นผ ตรวจ และรายงานสร ปต อฝ ายจ ดการพร อมข อเสนอแนะ เพ อปร บปร งระบบต อไป 3. งานฝ กอบรมความปลอดภ ย ในฐานะท ว ศวกรความปลอดภ ยได เป นศ นย กลาง ของข อม ลระบบป องก นอ บ ต ภ ยท งหมดในหน วยงานย อมทราบด ว า หน วยใด ฝ ายใด ขององค กร ม จ ดอ อน จ ดแข ง ในเร องท เก ยวก บความร ความเข าใจและท ศนคต ต อระบบป องก นอ บ ต ภ ย อย างไรก จะม ความสามารถในการจ ดโครงการฝ กอบรมพน กงานในหน วยน น ฝ ายน นให ม ความเข าใจในระบบเป นอย างเด ยวก น โครงการฝ กอบรมในระหว างการทดลองงาน ( on-the-job training) เป นโครงการท ม ความส าค ญท ส ดของโครงการป องก นอ บ ต ภ ยเพราะเป น การป พ นฐานให พน กงานท กคน ได ม แนวค ดและว ธ การปฏ บ ต อย างเด ยวก น ก อนท จะเป น พน กงานขององค กรอย างเต มต วว ศวกรความปลอดภ ยจะต องร บผ ดชอบโครงการน ด วย ความร วมม อจากท กฝ ายท กหน วย การบรรยายท เป นการให ความร ในเร องว ตถ อ นตราย (hazardous materials) เส ยงภ ย (hazards) ในการท างาน การปฏ บ ต งานให ปลอดภ ย การใช อ ปกรณ ป องก นภ ยส วนบ คคล การฝ กห ดให เป นคนช างส งเกตความผ ดปกต เป นส งท ว ศวกร ความปลอดภ ยจะม ความสามารถกระท าได ด 3. งานประสานงานก บคณะกรรมการความปลอดภ ย ว ศวกรรมความปลอดภ ย ต องเป นผ ท ม มน ษยส มพ นธ ด และม ความสามารถท างานร วมก บคณะกรรมการความปลอดภ ย ขององค กรน นได เป นอย างด เน องจากคณะกรรมการความปลอดภ ยถ กจ ดต งข นเพ อให เป น แหล งความค ดท จะจ ดการก บป ญหาต างๆ ของความไม ปลอดภ ยในหน วยงาน ด งน นว ศวกร ความปลอดภ ยจะต องม ความร ในว ตถ ประสงค ของโครงการท คณะกรรมการช วยก นค ดเพ อ แก ป ญหาน น เป นการป องก นม ให ม การท างานซ าซ อนเป นการป องก นม ให ม ข อม ลข าวสารท จะแจ งแก พน กงานม ความข ดแย งก นและเป นการประก นความเช อม นว าว ธ การป ญหาความไม ปลอดภ ยท จะถ อปฏ บ ต ต อไปน นจะไม ข ดต อแนวนโยบายหล กด านความปลอดภ ยในการท างาน ของหน วยงาน 4. งานส บสวนหาเหต ป จจ ยของอ บ ต เหต ท กคร งท อ บ ต เหต เก ดข นต องม การสอบสวนท นท เพ อว ตถ ประสงค 2 ประการ ค อ เพ อหาเหต ป จจ ยของการเก ดอ บ ต เหต น น ส าหร บการค ดค นหาว ธ ป องก นม ให เหต ร ายในท านองเด ยวก นเก ดข นอ กซ าสองเป นประการ ท หน ง และเพ อเป นการหาข อม ลข าวสารท เป นความจร งแก คล น ก โรงพยาบาลแพทย ผ ร กษา ผ บาดเจ บ กองท นเง นทดแทนและแก บร ษ ทประก นอ บ ต เหต (ถ าม ) เป นประการท สอง ผ เป น ห วหน าช ดส บสวนในกรณ น ม กจะเป นว ศวกรความปลอดภ ยเป นส วนใหญ เน องจากเป นผ ท ม ความค นเคยก บเจ าหน าท ฝ ายช าง ฝ ายเทคน คท ส วนใหญ ม กจะม ส วนเก ยวข องก บอ บ ต เหต ไม มากก น อย 1-5 5. งานร วมม อก บฝ ายจ ดการระด บกลาง การท หน วยงานหร อองค กรจะก าหนด ให ว ศวกรความปลอดภ ยท างานอย ภายใต การก าก บด แลของฝ ายบร หารระด บส งน น เกรงว าจะ ไม ได ผลด เท าท ควร ท ถ กต องเหมาะสมแล วว ศวกรความปลอดภ ยควรจะท างานร วมก บ ฝ ายบร หารระด บกลาง ส วนจะอย ภายใต การก าก บด แลด วยหร อไม น นคงจะต องพ จารณาเป น กรณ ไป เช น โรงงานท ม ฝ ายผล ตเป นฝ ายท ม บทบาทมากในโรงงาน การจ ดให ว ศวกร ความปลอดภ ยท างานอย ภายใต การก าก บด แลของฝ ายผล ตน นก น บว าเหมาะสม ถ าเป นบร ษ ท ท ม ขนาดใหญ มาก ม ท งฝ ายผล ต ฝ ายบร การ ฝ ายอาคาร ฝ ายยานพาหนะ การท จะให ว ศวกร ความปลอดภ ยส งก ดฝ ายผล ตก จะด กระไรอย ถ าเป นเช นน ม กจะให ไปส งก ดฝ ายว ศวกรรม หร อ จ ดต งฝ ายความปลอดภ ยข นมาท าหน าท เป นฝ ายสน บสน น เสนอแนะ ประสานงาน ก าหนดว ธ ปฏ บ ต การท างานมาตรฐาน แต กว าท จะไปใช ได ก จะต องผ านคณะกรรมการช ดใหญ ของ องค กรน น ซ งการท างานในล กษณะน ค อนข างจะขาดประส ทธ ผลแต ก เป นล กษณะเด นของ องค การขนาดใหญ และเป นท เข าใจของท กคน ด งน นการท างานของว ศวกรความปลอดภ ยท ม ประส ทธ ผลในองค การขนาดใหญ ต องเบ ยดแทรกเข าไปในท กฝ ายเพ อม ให ม การปฏ บ ต เก ดข น จร งๆ การรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนอย างเด ยวไม พอต องลงม อท าตามแผนน นด วยเพ อ ท จะได ร ว าแผนและว ธ การน นม ป ญหาและข อข ดข องอย างไร ด งน นในกรณ น ว ศวกร ความปลอดภ ยจะท างานภายใต การก าก บด แลของแต ละฝ ายเม อครบก าหนดประช มเพ อ แลกเปล ยนความเห นระหว างว ศวกรความปลอดภ ยด วยก นก จะแยกกล มออกมาเป นคร งคราว ผลการประช มเป นอย า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks